Zamestnávanie väznených osôb

Zamestnávanie väznených osôb

Zbor väzenskej a justičnej stráže (ďalej len "zbor") pri plnení úloh, ktoré mu vymedzuje zákon č.4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, organizuje a vykonáva činnosti zamerané na zamestnávanie odsúdených osôb ich zaraďovaním do práce v strediskách vedľajšieho hospodárstva alebo vo vnútornej prevádzke ústavov na výkon väzby a ústavov na výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „ústav“). Cieľom je vytvárať pracovné miesta pre odsúdených, podmienky na získavanie alebo zvyšovanie pracovnej kvalifikácie odsúdených a predpoklady na ich resocializáciu. Podmienky na zamestnávanie obvinených a odsúdených sa radikálne zmenili najmä v súvislosti so zmenou spoločensko-ekonomických pomerov po roku 1989. Do roku 1989 bol spôsob zabezpečovania týchto činností naviazaný na systém centrálneho štátneho plánovania a mimo zamestnávania odsúdených vo vnútornej prevádzke ústavov zboru bol riešený výhradne zaraďovaním odsúdených do práce v štátnych podnikoch. Viaceré ústavy boli vybudované vedľa areálov priemyselných podnikov práve z dôvodu potreby pracovnej sily z radov odsúdených. Nastupujúce zmeny ekonomických podmienok - privatizácia výrobného potenciálu, prebytok nekvalifikovanej pracovnej sily, rozpad tradičných trhov a z toho vyplývajúca zložitá ekonomická situácia štátu sa prejavili nezáujmom nástupníckych firiem i novovzniknutých podnikateľských subjektov zamestnávať väznené osoby za tých istých podmienok ako do roku 1989. Z dôvodu nezáujmu o prácu odsúdených musel zbor postupne prevziať úlohu zamestnávateľa.

Problematika zamestnávania väznených osôb tvorí osobitnú kategóriu poslania zboru, vzájomne prepojenú a súvisiacu s ostatnými činnosťami zboru, ktoré sú v jeho pôsobnosti. Vplyv a význam práce odsúdených v procese ich resocializácie je nezastupiteľný. Pravidelná pracovná činnosť, ktorá okrem ekonomického prínosu pre nich samotných, osoby od nich závislé, ako i pre štát, pôsobí na osobnosť odsúdeného, na jeho vzťah k hodnotám, na objavovanie či zdokonaľovanie vlastných schopností. Pravidelná a účelná práca zmierňuje tiež stres z dlhodobej izolácie v uzatvorenej komunite.

Z ekonomického hľadiska je dôležitým prínosom príjem do rozpočtu ústavu z rozúčtovania pracovných odmien odsúdených. Z vykonaných zrážok sa uhrádzajú náklady výkonu trestu odňatia slobody, poukazuje sa výživné pre závislé osoby a hradia sa ďalšie pohľadávky oprávnených. Keď odsúdený nepracuje, časť týchto výdavkov sa uhrádza zo štátneho rozpočtu.

Súvisiace dokumenty

  Logo ZVJS

  Zbor väzenskej a justičnej stráže

  O zbore

  • Generálne riaditeľstvo

  • Archív a expozícia zboru

  • Banská Bystrica

  • Banská Bystrica-Kráľová

  • Bratislava

  • Dubnica nad Váhom

  • Hrnčiarovce nad Parnou

  • Ilava

  • Inštitút vzdelávania v Nitre

  • Košice

  • Košice-Šaca

  • Kováčová

  • Leopoldov

  • Levoča

  • Liptovská Štiavnica

  • Nitra

  • Nitra-Chrenová

  • Omšenie

  • Prešov

  • Ružomberok

  • Sučany

  • Trenčín

  • Želiezovce

  • Žilina

  Informácie

  • Ochrana osobných údajov

  • Štatistiky

  • Časté otázky a odpovede

  • Dokumenty na stiahnutie

  • Duchovná služba

  • Poskytovanie informácií

  • Pracovné príležitosti

  • Publikácie

  • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

  • Sťažnosti

  • Tlačový servis

  • Udalosti

  • Verejné obstarávanie

  • Výročná správa

  • Zamestnávanie odsúdených

  • Zverejňovanie dokumentov

  • phone

   +421/2/208 31 111

  • envelope

   kancelariagr@zvjs.sk

  • marker

   Šagátova 1, 821 08 Bratislava

  Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019