Zamestnávanie v zbore

Zamestnávanie väznených osôb

Zbor väzenskej a justičnej stráže (ďalej len "zbor") pri plnení úloh, ktoré mu vymedzuje zákon č.4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, organizuje a vykonáva činnosti zamerané na zamestnávanie obvinených a odsúdených osôb ich zaraďovaním do práce v strediskách vedľajšieho hospodárstva alebo vo vnútornej prevádzke ústavov na výkon väzby a ústavov na výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „ústav“). Cieľom je vytvárať pracovné miesta pre obvinených a odsúdených, podmienky na získavanie alebo zvyšovanie pracovnej kvalifikácie odsúdených a predpoklady na ich resocializáciu.


Problematika zamestnávania väznených osôb tvorí osobitnú kategóriu poslania zboru, vzájomne prepojenú a súvisiacu s ostatnými činnosťami zboru, ktoré sú v jeho pôsobnosti. Vplyv a význam práce odsúdených v procese ich resocializácie je nezastupiteľný. Pravidelná pracovná činnosť, ktorá okrem ekonomického prínosu pre nich samotných, osoby od nich závislé, ako i pre štát, pôsobí na osobnosť odsúdeného, na jeho vzťah k hodnotám, na objavovanie, či zdokonaľovanie vlastných schopností. Pravidelná a účelná práca zmierňuje tiež stres z dlhodobej izolácie v uzatvorenej komunite. Z ekonomického hľadiska je dôležitým prínosom príjem do rozpočtu ústavu z rozúčtovania pracovných odmien odsúdených. Z vykonaných zrážok sa uhrádzajú náklady výkonu trestu odňatia slobody, poukazuje sa výživné pre závislé osoby a hradia sa ďalšie pohľadávky oprávnených. Keď odsúdený nepracuje, časť týchto výdavkov sa uhrádza zo štátneho rozpočtu.


Drevovýroba

Kovovýroba

Ostatné


Informácie pre zákazníkov a zamestnávateľovLegislatíva pri zamestnávaní obvinených a odsúdených

1) Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/221/20230101)

2) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení neskorších predpisov (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/437/20230101)

3) Zákon č 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/475/20220101)

4) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/368/20160101)

5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2023 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania odsúdeným (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/7/20230201)

6) Rozkaz generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže č. 66/2021 o zamestnávaní obvinených a odsúdených v znení RGR č. 46/2022

7) Rozkaz generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže č. 42/2012 o zaraďovaní obvinených a odsúdených do práce v znení neskorších predpisov

8) Rozkaz ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 2/2018, ktorým sa vydáva zoznam funkcií, do ktorých sa zaraďujú obvinení a odsúdení podľa druhu vykonávanej pracovnej činnosti vo vnútornej prevádzke a v strediskách vedľajšieho hospodárstva

9) Rozkaz generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže č. 25/2019 o postupe pri vykonávaní zrážok z pracovnej odmeny a iných príjmov obvineného a odsúdeného a finančnej odmeny odsúdeného v znení RGR č. 50/2021

10) Rozkaz generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže č. 36/2009 o posudzovaní pracovného zaradenia pre osoby vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody podľa zdravotného stavu

11) Zbierka inštrukcií, pokynov a smerníc generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže č. 2/2012 Poskytovanie naturálnych požitkov objednávateľmi prác a služieb obvinenému alebo odsúdenému zaradenému do práce - pokyn


Kontaktná osoba v oblasti zamestnávania v Zbore

plk. Ing. Michal Čápka

riaditeľ odboru zamestnávania, výroby a odbytu

tel. č.: +421 2 2083 15 80

e-mail: capkam@zvjs.sk

Súvisiace dokumenty

 • PDF icon

  6) RGR č. 66_2021.pdf

 • PDF icon

  6) RGR č. 66_2021 prílohy.pdf

 • PDF icon

  6) RGR č. 66_2021 prehľad.pdf

 • PDF icon

  7) RGR č. 42_2012.pdf

 • PDF icon

  7) RGR č. 42_2012 prílohy.pdf

 • PDF icon

  8) RMS č. 2_2018.pdf

 • PDF icon

  8) RMS č. 2_2018 príloha.pdf

 • PDF icon

  9) RGR č. 25_2019.pdf

 • PDF icon

  9) RGR č. 25_2019 prílohy.pdf

 • PDF icon

  10) RGR č. 36_2009.pdf

 • PDF icon

  10) RGR č. 36_2009 príloha.pdf

 • PDF icon

  11) ZIPS GR č. 2_2012.pdf

Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019