Zamestnávanie väznených osôb

Zamestnávanie väznených osôb

Zbor väzenskej a justičnej stráže (ďalej len "zbor") pri plnení úloh, ktoré mu vymedzuje zákon č.4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, organizuje a vykonáva činnosti zamerané na zamestnávanie odsúdených osôb ich zaraďovaním do práce v strediskách vedľajšieho hospodárstva alebo vo vnútornej prevádzke ústavov na výkon väzby a ústavov na výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „ústav“). Cieľom je vytvárať pracovné miesta pre odsúdených, podmienky na získavanie alebo zvyšovanie pracovnej kvalifikácie odsúdených a predpoklady na ich resocializáciu. Podmienky na zamestnávanie obvinených a odsúdených sa radikálne zmenili najmä v súvislosti so zmenou spoločensko-ekonomických pomerov po roku 1989. Do roku 1989 bol spôsob zabezpečovania týchto činností naviazaný na systém centrálneho štátneho plánovania a mimo zamestnávania odsúdených vo vnútornej prevádzke ústavov zboru bol riešený výhradne zaraďovaním odsúdených do práce v štátnych podnikoch. Viaceré ústavy boli vybudované vedľa areálov priemyselných podnikov práve z dôvodu potreby pracovnej sily z radov odsúdených. Nastupujúce zmeny ekonomických podmienok - privatizácia výrobného potenciálu, prebytok nekvalifikovanej pracovnej sily, rozpad tradičných trhov a z toho vyplývajúca zložitá ekonomická situácia štátu sa prejavili nezáujmom nástupníckych firiem i novovzniknutých podnikateľských subjektov zamestnávať väznené osoby za tých istých podmienok ako do roku 1989. Z dôvodu nezáujmu o prácu odsúdených musel zbor postupne prevziať úlohu zamestnávateľa.

Problematika zamestnávania väznených osôb tvorí osobitnú kategóriu poslania zboru, vzájomne prepojenú a súvisiacu s ostatnými činnosťami zboru, ktoré sú v jeho pôsobnosti. Vplyv a význam práce odsúdených v procese ich resocializácie je nezastupiteľný. Pravidelná pracovná činnosť, ktorá okrem ekonomického prínosu pre nich samotných, osoby od nich závislé, ako i pre štát, pôsobí na osobnosť odsúdeného, na jeho vzťah k hodnotám, na objavovanie či zdokonaľovanie vlastných schopností. Pravidelná a účelná práca zmierňuje tiež stres z dlhodobej izolácie v uzatvorenej komunite.

Z ekonomického hľadiska je dôležitým prínosom príjem do rozpočtu ústavu z rozúčtovania pracovných odmien odsúdených. Z vykonaných zrážok sa uhrádzajú náklady výkonu trestu odňatia slobody, poukazuje sa výživné pre závislé osoby a hradia sa ďalšie pohľadávky oprávnených. Keď odsúdený nepracuje, časť týchto výdavkov sa uhrádza zo štátneho rozpočtu.

Súvisiace dokumenty

 • PDF icon

  Hrnčiarovce nad Parnou - Katalóg výrobkov.pdf

 • PDF icon

  Nitra-Chrenová - Katalóg výrobkov.pdf

 • PDF icon

  Prešov - Katalóg výrobkov.pdf

 • PDF icon

  Dubnica nad Váhom - Katalóg výrobkov.pdf

 • PDF icon

  Ilava - Katalóg nábytku.pdf

 • PDF icon

  Košice - Katalóg výrobkov.pdf

 • PDF icon

  Leopoldov - katalóg výrobkov.pdf

 • PDF icon

  Ružomberok - Katalóg výrobkov.pdf

 • PDF icon

  Sučany - Katalóg výrobkov.pdf

 • PDF icon

  Želiezovce - Katalóg výrobkov - Drevovýroba.pdf

 • PDF icon

  Želiezovce - Katalóg výrobkov - Textil.pdf

 • PDF icon

  ÚVTOS Košice-Šaca katalóg krajčírskej dielne.pdf

 • PDF icon

  BB-Kráľová-katalóg výrobkov.pdf

Fotogaléria

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019