Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Prešov

Charakteristika

Pôvodný ústav bol odovzdaný do užívania v roku 1942. Predchodcom ústavu na výkon väzby a ústavu na výkon trestu odňatia slobody bol nápravnovýchovný ústav pre mladistvých, ktorý vznikol v roku 1969. Nevyhovujúce priestory na výkon trestu boli podnetom na rozsiahlu rekonštrukciu budovy, ktorá sa začala v roku 1972 a s prestávkami trvá dodnes. Veľkou rekonštrukciou prešla hlavne väzenská budova, čím sa zlepšili sociálne podmienky uväznených osôb. Súčasťou ústavu je aj otvorené oddelenie a oddelenie výkonu trestu s miestom služby v Sabinove.

Zaobchádzanie s obvinenými a odsúdenými je zabezpečované v súlade s platnou legislatívou tak, aby sa rozvíjal zmysel pre zodpovednosť, dodržiavanie zákonov, úcta k iným, sebaúcta, pričom dôraz sa kladie hlavne na zabezpečenie účelu výkonu väzby a účelu výkonu trestu odňatia slobody. Dbá sa pritom aj na obmedzovanie nepriaznivých vplyvov väzenského prostredia. Vzhľadom na skutočnosť, že obvinení a odsúdení sú na neurčité časové obdobie izolovaní od spoločnosti a vytrhnutí zo svojho sociálneho prostredia, je potrebné poskytnúť im možnosť udržiavať kontakty s okolitým svetom a hlavne s primárnou rodinou, preto sa im v súlade so zákonnými podmienkami umožňujú návštevy spravidla priamym kontaktom. Za účelom získavania informácií o celospoločenskom dianí, politickom, ekonomickom i kultúrnom živote je im umožnené sledovanie televízneho programu podľa vypracovaných týždenných harmonogramov. Obvineným a odsúdeným sa cez ponukový list, ktorý obsahuje plán voľnočasových aktivít, umožňuje účasť na rôznych prednáškach, besedách, kvízoch a práca v krúžkoch. Obľúbené sú turnaje v stolnom tenise, dáme, šachu, hranie športových hier, čítanie odbornej literatúry, beletrie a pod. Pre mladistvých obvinených je zabezpečované v spolupráci so základnou školou vzdelávanie v rámci zabezpečenia povinnej školskej dochádzky. Vo väzenskej knižnici je umožnené vypožičať si základné právne predpisy a zákony odbornú a náboženskú literatúru a beletriu, čitáreň pri väzenskej knižnici je vybavená počítačom. Odsúdení vykonávajúci trest odňatia slobody v otvorenom oddelení navštevujú podujatia organizované mimo ústavu, predovšetkým športové - prvoligové futbalové a hádzanárske stretnutia, ale aj kultúrne – návštevy galérií, rozličných výstav, filmových a divadelných predstavení, planetária, usporadúvajú vychádzky do prírody a do okolia oddelenia. Výkon trestu v otvorenom oddelení spočíva v zmierneniach obmedzení odsúdeným, predovšetkým vo forme voľných pohybov mimo oddelenie, odsúdení môžu sami navštevovať rôzne kultúrne, športové a spoločenské podujatia a taktiež im môže byť povolená vychádzka mimo ústav za účelom návštevy blízkych osôb na čas najviac 48 hodín. Realizuje sa tu projekt bezdrogovej zóny, ktorého cieľom je zabezpečiť optimálne podmienky na psychický, sociálny a telesný rozvoj osobnosti odsúdených. Odsúdení, ktorí vykonávajú trest odňatia slobody v  oddelení  výkonu  trestu s miestom výkonu služby v Sabinove vydávajú vlastný  časopis  „ Za Dverami“. Pravidelnú katolícku duchovnú službu v ústave poskytuje od 1.3.2004 väzenský kaplán ústavu. Ekumenickú pastoračnú službu zabezpečuje väzenský pastor Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach.

Ústav zabezpečuje zamestnávania obvinených a odsúdených v rámci stredísk vedľajšieho hospodárstva a vnútornej prevádzky. Odsúdení sú zaraďovaní na pracoviská typu: pracovisko s voľným pohybom a pracovisko s dohľadom. Ústav ma zriadené tri strediská vedľajšieho hospodárstva: stredisko VH 1- poskytovanie prác a služieb, stredisko VH 2 - výroba zámočníckych výrobkov a stredisko VH 3 - výroba kovových poschodových postelí. Odsúdení zaradení do práce na vonkajšie pracoviská pracujú najmä v stavebnom, drevárskom, strojárskom priemysle, poľnohospodárstve. V strediskách vedľajšieho hospodárstva s vlastnou výrobou sa vyrábajú kovové a zámočnícke výrobky, napr. kovové poschodové postele, skrine na mobilné telefóny, skrine na spisy určené pre zbor alebo pre trh na základe objednávok. Možnosť zriadenia pracoviska s voľným pohybom v otvorenom oddelení využívajú fyzické a právnické osoby na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní práce a služieb. Celoročná priemerná zamestnanosť odsúdených v otvorenom oddelení má pozitívny dopad na proces resocializácie odsúdeného, získanie pracovných návykov a následne možné uplatnenie sa na trhu práce. Ústav zabezpečuje aj zamestnávanie obvinených osôb v rámci vnútornej prevádzky na pozíciách chodbár a pomocník v kuchyni.

Zdravotná starostlivosť pre obvinených, odsúdených, príslušníkov ústavu a výsluhových dôchodcov je poskytovaná v 3 všeobecných ambulanciách. Špecializovanú zdravotnú starostlivosť poskytuje zubný lekár obvineným a odsúdeným v stomatologickej ambulancii ústavu. Externe spolupracuje psychiater, ftizeológ a gynekológ. Ostatná špecializovaná zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná v externých zmluvných zdravotníckych zariadeniach.

Ústav má systemizovaných 336 funkčných miest a 2 funkčné miesta v rámci projektu „Šanca na návrat“. Z toho 9,8 % tvoria ženy, 56,5 % príslušníkov má ukončené úplné stredné vzdelanie, 40,8 % má ukončené vysokoškolské vzdelanie, z celkového počtu vysokoškolsky vzdelaných príslušníkov je 24 % vysokoškolsky vzdelaných žien. 8,2 % príslušníkov je v prípravnej štátnej službe. Z hľadiska veku najväčší podiel tvoria príslušníci do 45 rokov veku – 21,9 % a do 40 rokov veku – 19,5 %. Z hľadiska dĺžky služby najväčší podiel tvoria príslušníci s dĺžkou služby do 15 rokov – 29,9 %, a do 5 rokov – 20,1 %. Prácu vo verejnom záujme vykonáva 49 zamestnancov. Z tohto počtu tvoria 51,0 % ženy. Priemerný vek príslušníka je 41 rokov priemerná dĺžka služby je 12,5 rokov.

Riaditeľ ústavu

Fotografia riaditeľa

plk. Mgr. Norbert Kundrák

Vyštudoval Fakultu humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. V Zbore väzenskej a justičnej stráže pracuje od roku 1996. Pôsobil vo viacerých funkciách v Ústave na výkon väzby Levoča aj v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Prešov. Riaditeľom Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov je od roku 2015.

Súvisiace aktuality

Fotogaléria

Fotografia galérie
Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže