Tlačové správy

 • 20. Jún 2019

  Slovenské väzenstvo je modernejšie

  Image

  Bratislava, 20.6.2019 – Po modernizácií väzníc prichádzajú na rad ďalšie opatrenia a projekty, ktoré zmodernizujú celý Zbor väzenskej a justičnej stráže. Väzenstvo bude transparentnejšie a otvorenejšie verejnosti.

  Prečo je modernizácia dôležitá aj vo väzenstve?

  Ústavy na výkon trestu odňatia slobody a ústavy na výkon väzby slúžia predovšetkým na účely, aby si tí, ktorí v živote pochybili, odpykali tresty za svoje prehrešky, alebo tí, ktorí sú z trestnej činnosti podozriví, sa nevyhýbali trestnému konaniu, alebo ho nezmarili. Za väzenské múry nikto nevidí, a preto je Zbor väzenskej a justičnej stráže pre spoločnosť jednou veľkou neznámou. Minister spravodlivosti Gábor Gál: „Zbor väzenskej a justičnej stráže, keďže jeho príslušníci vykonávajú svoju prácu predovšetkým za väzenskými múrmi, je možno pre veľa ľudí taká záhadná organizácia, o ktorej vieme len veľmi málo informácií.“  To je jeden z hlavných dôvodov, prečo chce Zbor väzenskej a justičnej stráže prinášať viac informácií o ich činnosti, aj prostredníctvom nových projektov. 

  Čo prinesie modernizácia do praxe?

  Jednou z noviniek, ktorá je spustená dnes, t. j. 20. júna 2019, je nová, komplexnejšia a prehľadnejšia web stránka Zboru väzenskej a justičnej stráže. Zároveň bol zriadený nový odbor podpory centrálneho riadenia a komunikácie, ktorý bude slúžiť tak komunikácii so zástupcami médií, ako aj prezentácii ZVJS verejnosti. Generálny riaditeľ ZVJS, generál Milan Ivan: „Naším cieľom je výrazne zmeniť, zlepšiť komunikáciu s médiami, ale aj s verejnosťou, viac sa jej otvoriť a súčasne poskytnúť prostredníctvom vás a modernejších nástrojov elektronickej komunikácie citlivejšie vnímanie a aj uznanie našej náročnej služby.“

  Ďalším projektom, ktorý podporuje prepojenie väzenstva s bežným životom, je Šanca na návrat. Pre odsúdených je to možnosť, ako sa čo najlepšie pripraviť na život vonku po prepustení z výkonu trestu. Život za väzenskými múrmi je predsa len odlišný od toho reálneho, pričom sa doňho neraz nevedia začleniť a dopúšťajú sa recidívy. Minister spravodlivosti Gábor Gál je za to, aby tí odsúdení, ktorí „za mreže“ nepatria, žili s určitými obmedzeniami a povinnosťami v spoločnosti: „Bolo by preto vhodné vo väčšej miere využívať alternatívne tresty, ESMO náramky – aj pri väzobne stíhaných, aj pri trestoch. Aby sme ľudí „nezatvárali“ za každú cenu a nebrali im sociálny status, pracovné miesto, taktiež aby im nehrozil aj rozpad rodiny. Verím, že sa to v budúcnosti zlepší a apeloval som aj na riaditeľov jednotlivých ústavov, aby osobám, ktoré spĺňajú podmienky, dávali viac návrhov na podmienečné prepustenie na náramok.“ 

  Príslušníci ZVJS sú tí, ktorí na odsúdených nielen „dozerajú“, ale snažia sa im ukázať správnu cestu životom. Na to, aby mohli robiť svoju prácu kvalitne a zodpovedne, je potrebné navýšiť stav zboru a prijať nových príslušníkov. Ďalším z projektov ZVJS preto bude letný nábor nových zamestnancov.

 • 25. Apríl 2019

  Oznam pre návštevníkov našej internetovej stránky

  Image

  V ostatnom období bolo Generálnemu riaditeľstvu Zboru väzenskej a justičnej stráže adresovaných viacero otázok súvisiacich so zmenou štruktúry našej internetovej stránky a zrušením v nej vytvorenej záložky v Hlavnom menu s názvom Navždy nás opustili. Napriek tomu, že chápeme záujem o informácie týkajúce sa úmrtí našich bývalých kolegov a priateľov, je potrebné dať do pozornosti, že nadobudnutím účinnosti nového zákona o ochrane osobných údajov došlo k výraznému sprísneniu podmienok pri používaní a zverejňovaní osobných údajov. Na základe tejto skutočnosti bolo nevyhnutné zo strany Zboru väzenskej a justičnej stráže prijať opatrenia na dôsledné uplatňovanie tohto zákona. Jedným z takýchto opatrení bolo aj ukončenie zverejňovania informácií o úmrtiach súčasných alebo bývalých príslušníkov zboru a zamestnancov zboru. Veríme, že pochopíte dôvody, ktoré nás k takémuto rozhodnutiu viedli.

 • 18. Apríl 2019

  50 rokov samostatného slovenského väzenstva

  Image

  V tomto roku si Zbor väzenskej a justičnej stáže pripomína 50. výročie samostatného slovenského väzenstva. Bolo to práve 1. januára 1969, kedy bol samostatný orgán pre väzenstvo – Zbor nápravnej výchovy – vyňatý spod federálnej správy Zboru národnej bezpečnosti v pôsobnosti centralizovaného Ministerstva vnútra ČSSR a podriadený novovzniknutému Ministerstvu spravodlivosti SSR. Túto významnú udalosť sme si preto pripomenuli dňa 31. januára 2019 slávnostným zhromaždením v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky, na ktoré prijali pozvanie podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Hrnčiar, ministerka vnútra Slovenskej republiky Denisa Saková, minister spravodlivosti Slovenskej republiky Gábor Gál, predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniela Švecová, zástupcovia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, ostatných orgánov špecializovanej štátnej správy, súdnictva, Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Policajného zboru a ďalší zástupcovia kooperujúcich zložiek a partnerských väzenských služieb v Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska a Švajčiarska. Osobitne sme radi, že tejto slávnosti sa okrem aktívnych príslušníkov a zamestnancov zboru zúčastnili aj naši bývalí kolegovia, príslušníci zboru, naši dôchodcovia. Všetci, ktorí prijali pozvanie, svojou účasťou potvrdzujú významnosť tejto slávnosti.

  K jubilejnému výročiu boli generálnym riaditeľom zboru prítomným účastníkom zhromaždenia udelené za zásluhy na budovaní a za rozvoj spolupráce so zborom pamätné plakety k 50. výročiu samostatného slovenského väzenstva. Zároveň boli ministrom spravodlivosti a generálnym riaditeľom zboru udelené vybraným účastníkom Čestné medaily pri príležitosti 50. výročia samostatného slovenského väzenstva a traja aktívni príslušníci zboru boli mimoriadne povýšení do hodnosti plukovníka, podplukovníka a do hodnosti kapitána.

  Slávnostné zhromaždenie bolo doplnené kultúrnym vystúpením v podaní sláčikového sexteta Sinfonietta Bratislava. Súčasne bola v rámci plánovaného programu prítomným premietnutá videoprojekcia, ktorá rámcovo zachytáva základné dokumenty z obdobia zriadenia, vzniku a histórie samostatného slovenského väzenstva, súčasne zachytáva škálu základných činností zboru a v neposlednom rade zobrazuje najnovšie snímky všetkých ústavov a účelových zariadení zboru z vtáčej perspektívy.

  Generálny riaditeľ zboru vo svojom vystúpení prierezovo priblížil, za akých podmienok väzenstvo na Slovensku vznikalo a po jeho osamostatnení sa ďalej formovalo. V tejto súvislosti zároveň poukázal na to, aké ťažké a zložité bolo väzenstvo na Slovensku v tom období vybudovať, súčasne ocenil významný osobný prínos viacerých vedúcich funkcionárov Zboru nápravnej výchovy SSR v týchto zložitých rokoch, z ktorých mnohí z nich už nežijú. Ako ďalej povedal: „Humanizácia a demokratizácia väzenstva a celej spoločnosti, rozširovanie práv väznených osôb, reálne ekonomické podmienky a legislatívny rámec podstatne zvyšujú nároky na dôslednú organizáciu, zákonnosť a pôsobenie, celkovú činnosť zboru, ktorá musí byť profesionálnejšia, otvorenejšia a vo väčšej miere prístupná informovanosti a spoločenskej kontrole.“ Aj v nadväznosti na uvedené bolo podľa neho v rámci zboru a väzenstva potrebné prijímať cielené a systémové opatrenia, novelizovať zákony a s tým súvisiace interné predpisy, zmenila sa organizácia zboru, uplatnila sa nová reprofilácia ústavov. V nastávajúcom období je podľa jeho slov prioritný záujem pokračovať na zlepšovaní podmienok výkonu služby a práce, zvýšení osobnej bezpečnosti. Postupne sa skvalitňuje vybavenosť, výzbroj a výstroj príslušníkov zboru. Rovnako tak podľa možností rozpočtu, ako aj s využitím mimorozpočtových zdrojov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, je potrebné postupne pokračovať v realizácii investičných akcií zameraných najmä na odstránenie nepriaznivého a zlepšenie technického stavu a modernizáciu a zvýšenie bezpečnosti objektov a zariadení väzenstva.

  V následnom príhovore minister spravodlivosti Gábor Gál prítomných ubezpečil, že vláda Slovenskej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oceňuje náročnú službu zboru pre spoločnosť. Ako zdôraznil: „Poďakovanie a úcta patrí každému aktívnemu a zodpovednému príslušníkovi a zamestnancovi zboru, ktorí sa svojím osobným vkladom každodenne podieľajú na tom, že väzenstvo dnes riadne plní svoje poslanie“. Zároveň vyjadril podporu vedeniu zboru pri zvyšovaní úrovne slovenského väzenstva a vytváraní čo najlepších podmienok na napĺňanie jeho nezastupiteľného poslania v spoločnosti.

  Na záver je potrebné ešte raz zablahoželať oceneným a povýšeným, poďakovať všetkým, ktorí sa tohto slávnostného zhromaždenia zúčastnili, ale aj tým, ktorí sa na náročnej príprave a dôstojnom priebehu slávnosti podieľali.


 • 17. Apríl 2019

  Výstavba väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová

  Image

  Na základe vládou SR schváleného projektu „Výstavba väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová formou verejno-súkromného partnerstva“ (PPP projekt) sa dňa 7. februára 2019 uskutočnila na Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže verejná prezentácia prvého PPP projektu výstavby väzenského zariadenia v Slovenskej republike pre potencionálnych uchádzačov o koncesiu. Cieľom prezentácie bolo predstavenie samotného projektu, dôvody výstavby, prínosy, súčasný stav a plán, ako aj parametre budúceho väzenského zaradenia. Prítomní boli tiež informovaní o financovaní projektu, rozdelení rizík a kompetencií medzi verejným sektorom a súkromným sektorom, procese a harmonograme projektu, ale aj vo vzťahu k podmienkam oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami.

  Do konca mesiaca február 2019 bude zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania koncesionára.

  Budúce väzenské zariadenie bude vybudované pre 832 väznených osôb v minimálnom, strednom a maximálnom stupni stráženia, vrátane výkonu väzby pre spádové okresy Rimavská Sobota, Lučenec, Revúca a Veľký Krtíš.

  Samotná výstavba väzenského zariadenia bude trvať cca 2 roky po schválení koncesnej zmluvy vládou SR.


Prihláste sa na odber noviniek

Odber tlačových správ cez RSS kanál

Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019