Tlačové správy

 • 22. Január 2023

  Výsledky hlasovania - Referendum

  Bratislava, 22. január 2023 - Právo hlasovať v referende mali aj obvinení alebo odsúdení, ktorí sa v deň konania referenda nachádzali vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, v ústave na výkon väzby, v ústave na výkon trestu odňatia slobody, v ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených, ktorí spĺňali zákonom stanovené podmienky a v deň konania referenda dovŕšili vek 18 rokov.


  V deň referenda, t. j. v sobotu 21. januára, boli pred členov okrskovej volebnej komisie predvedení obvinení a odsúdení, ktorí prejavili záujem hlasovať. Väznené osoby mohli svoj hlas odovzdať do prenosnej volebnej schránky. Počas tohto hlasovania bol zabezpečený nielen účel väzby a účel výkonu trestu odňatia slobody, ale aj bezpečnosť zúčastnených osôb.

  Nižšie uvádzame celkové výsledky hlasovania v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených:
 • 20. Január 2023

  Referendum

  Bratislava, 20. január 2023 - Slovensko cez víkend čaká referendum. V sobotu 21. januára 2023 môžu zúčastnení rozhodnúť svojim hlasovaním o zmene znenia ústavy v časti o dĺžke volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky. Právo hlasovať v referende majú aj väznené osoby, ktoré spĺňajú zákonom stanovené podmienky, sú občanmi Slovenskej republiky a v deň konania referenda dovŕšia vek 18 rokov.


  Referendum je hlasovanie, ktorým zúčastnení (voliči) môžu rozhodnúť o prijatí alebo zamietnutí zákona, predpisu, návrhu a pod., ktoré boli predložené na posúdenie obyvateľstvu. Všetci záujemcovia môžu hlasovať na území Slovenskej republikyvo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov sú zapísaní alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku, s vopred vydaným hlasovacím preukazom. Právo hlasovať majú aj obvinení alebo odsúdení, ktorí sa v deň konania referenda nachádzajú vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, v ústave na výkon väzby, v ústave na výkon trestu odňatia slobody, v ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených.


  Ústavy vopred zabezpečili, aby obvinení a odsúdení boli v dostatočnom časovom predstihu písomne informovaní o konaní referenda a poučení o spôsobe a práve hlasovať. V prípade, že sa v ústave nachádzajú väznené osoby, ktoré prejavili záujem zúčastniť sa na referende a disponujú vydaným hlasovací preukazom, riaditeľ ústavu v dostatočnom časovom predstihu pred dňom konania referenda dohodne s primátorom mesta alebo starostom mestskej časti, v územnom obvode ktorého sa nachádza ústav, a následne s príslušnou okrskovou volebnou komisiou podmienky a čas vykonania hlasovania obvinených a odsúdených, ktorí sa budú v deň konania referenda nachádzať v ústave.


  K 20. januáru 2023 sa v slovenských ústavoch nachádza celkom 1434 obvinených a 8546 odsúdených (spolu 9980 osôb, z toho je 408 cudzincov a 50 mladistvých). Z celkového počtu väznených osôb doposiaľ nahlásilo záujem o účasť v referende 294 väznených osôb. Počet väznených osôb, ktoré v referende hlasovali, budeme aktualizovať na webovej stránke www.zvjs.sk a sociálnych sieťach zboru.


  V deň referenda, t. j. v sobotu 21. januára, budú pred členov okrskovej volebnej komisie predvedení obvinení a odsúdení, ktorí prejavia záujem hlasovať. Väznené osoby môžu svoj hlas odovzdať do prenosnej volebnej schránky. Počas tohto hlasovania bude zabezpečený nielen účel väzby a účel výkonu trestu odňatia slobody, ale aj bezpečnosť zúčastnených osôb.


 • 21. December 2022

  Vianoce - Trávenie vianočných sviatkov 2022

  Image

  Vianočná atmosféra má pre všetkých svoje čaro, pretože každý túži prežiť krásne vianočné sviatky, nech sú kdekoľvek. Väzenský personál sa preto usiluje o to, aby aj väznené osoby mali pripravené vianočné dobroty a aktivity, ktoré sú spojené s týmito sviatočnými dňami. Tieto vianočné sviatky budú obohatené nielen o videonávštevy, ale aj o klasické nárokové návštevy blízkych osôb, ktoré sa už dva roky z dôvodu pandémie nekonali.


  Aj tento rok veľa rodín strávi najkrajšie sviatky roka bez svojich blízkych. Po dlhšom čase však bude opäť možné počas vianočných sviatkov aspoň na pár sekúnd objať svojich blízkych počas návštev priamo v ústave. A hoci videonávštevy a telefonovanie priamy kontakt s blízkymi nenahradia, väznené osoby ich v tomto období môžu využívať vo väčšom rozsahu.


  K 21. decembru 2022 sa v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody nachádza spolu 9980 väznených osôb. Z toho je 1460 obvinených a 8520 odsúdených. V súčasnosti sa vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody nachádza 51 mladistvých osôb a 405 cudzincov.


  Počas celých sviatkov až do 10. januára 2023 bude mimoriadne voľno na opustenie ústavu a povolenie vychádzky mimo ústav za účelom návštevy blízkych osôb na čas najviac 48 hodín udelené 229 väzneným osobám. Z toho 47 osôb opustí brány väzníc s technickým monitorovacím prostriedkom. Podľa zákona o výkone trestu odňatia slobody možno mimoriadne voľno na opustenie ústavu a povolenie vychádzky mimo ústav za účelom návštevy blízkych osôb udeliť odsúdenému formou disciplinárnej odmeny za dlhodobé pozitívne výsledky dosahované pri plnení programu zaobchádzania, plnení pracovných povinností, výkone prospešných prác mimo ústavu alebo za vykonanie príkladného činu.


  Vianočný program pre väznené osoby počas sviatkov


  Tak ako každý rok, ani teraz nebudú väznené osoby ukrátené o bohatý vianočný program, ktorý pre ne pripravil väzenský personál, ale aj ten, ktorý si navrhli sami. Počas sviatkov majú väznené osoby možnosť využívať svoj voľný čas na rôzne kultúrno-osvetové činnosti. Pripravené sú rôzne záujmové a športové aktivity napr. besedy, rozhovory, kvízy, prednášky, turnaje a súťaže. Do pripraveného vianočného programu sa zapoja aj pozvaní hostia, ktorí svojou prítomnosťou, hudbou a spevom potešia počas sviatkov všetkých za múrmi väzníc. Do programu sa môže zapojiť každá väznená osoba bez rozdielu veku, kultúry či tradícií. Každoročne je vianočný program obohatený o množstvo zaujímavých akcií. Tento rok bude spestrením koledovanie eRkárov, slávenie polnočnej svätej omše a skauti v spolupráci s väzenskými kaplánmi prinesú do ústavov Betlehemské svetlo. Zaujímavosťou bude požehnanie trojkráľovej vody a taktiež priame vysielanie svätej omše z ústavu Banská-Bystrica Kráľová pre rádio Lumen.


  Práve v tomto období je väčšia pozornosť venovaná duchovným aktivitám. Preto je v ústavoch v období pred Vianocami a počas nich vo väčšej miere k dispozícii duchovná služba. Kňazi a pastori budú slúžiť sväté omše, na ktorých sa väznené osoby môžu podľa záujmu individuálne alebo skupinovo zúčastniť. Individuálnou formou budú poskytované rozhovory a spovedanie.


  Ako je zvykom, počas sviatkov majú väznené osoby mimoriadne povolenie sledovať televízne vysielanie do 24.00 h.


  Pre ilustráciu uvádzame niektoré z aktivít, ktoré sú pre väznené osoby počas Vianoc pripravené:


  Štedrý deň

  Počas Štedrého dňa sa väznené osoby môžu okrem obvyklých voľnočasových aktivít, ako sú čítanie kníh, písanie korešpondencie či lúštenie krížoviek zapojiť aj do viacerých vianočných turnajovnapr. v dáme, šachu, stolnom tenise, šípkach, kockách alebo hre Investor. Pripravené sú aj rôzne vianočné príbehy s ponaučením o sv. Barbore, sv. Mikulášovi, sv. Lucii. Vianočnú atmosféru si väznené osoby spríjemnia pečením vianočných koláčikov, zdobením stromčekov, výrobou darčekov, varením vianočných jedál a spievaním kolied. Ďalej je možné zapojiť sa do besied a kvízov o vianočných zvykoch a koledách. Počas Vianoc je umožnené počúvať vianočné vinše, koledy, rozhlasové vysielanie, sledovať televízne vysielanie, zúčastniť sa premietania vianočných filmov a rozprávok prostredníctvom videoprojekcie alebo využívať čas na telefonovanie s blízkymi osobami. Počas sviatkov bude mať väzenský personál vyhradený čas na individuálne rozhovory s väznenými osobami, ktoré sa uskutočnia v celách, alebo v priestoroch na to určených pri samostatne umiestnených väznených osobách.

  V ústavoch je pripravený aj hudobný program v podobe vianočných koncertov. Koledovať prídu traja pastieri aj eRkári. Do niektorých ústavov väzenskí kapláni a skauti prinesú Betlehemské svetlo ešte pred slávením polnočnej svätej omše. Zároveň majú väznené osoby možnosť sa zúčastniť navianočnej svätej omši spojenej s katechézou aj počas dňa.


  Prvý a druhý sviatok vianočný

  Na prvý sviatok vianočný je zvykom, že domácnosti navštevujú koledníci. V našich ústavoch nimi budú členovia hudobných krúžkov, ktorí navštívia jednotlivé oddiely ústavov a predvedú vianočné pásmo. Väznené osoby môžu sledovať v televízii požehnanie „Urbi et orbi“, alebo počúvať vianočný príhovor v ústavnom rozhlase. Ďalej majú možnosť zúčastniť sa slávnostnej vianočnej svätej omše v kaplnke alebo v priestore na to určenom. S väzenským kaplánom a pastorom počas dňa môžu individuálnou alebo skupinovou formou realizovať rôzne duchovné aktivity. Napr. v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová je na programedivadelné predstavenie Narodenie Ježiša Krista. Počas dňa majú všetky väznené osoby možnosť sledovať filmy s vianočnou tematikou a iné vianočné vysielanie. Na prvý a druhý sviatok vianočný sú pripravené vedomostné a vianočné kvízy, ako napr. Milujete Vianoce?, Vianočné rozprávky, Kvíz o tradičných vianočných tradíciách a symboloch, Svetové zaujímavosti (Vianoce) a kvíz zo zemepisu.Aj počas týchto dvoch sviatočných dní môžu svoj voľný čas využiť na hranie spoločenských hier, čítanie kníh a časopisov, lúštenie krížoviek, sudoku a maľovanie. Taktiež sa môžu aktívne zapojiť do vianočných turnajov v trojboji, v stolnom tenise, v stolnom futbale, v šachu, v biliarde a iných turnajov v spoločenských hrách. Voľný čas môžu využívať aj na pripravené súťaže, napr. pripravená je súťaž o železného muža, súťaž v klikoch a brušákoch, alebo môžu sa zapojiť do speváckej súťaže Superstar. V prípade dobrých klimatických podmienok sa v niektorých ústavoch bude konať nohejbalový zápas na vonkajšom ihrisku. Samozrejme sú pripravené aj besedy a prednášky s vianočnou tematikou. Zaujímavou aktivitou tento rok bude tzv. Vianočné inkognito, v ktorom o sebe väznené osoby prezradia niečo viac.


  Silvester, Nový rok a Traja králi

  Záver roka, Nový rok, či sviatok Troch kráľov sa bude niesť v duchu návštev. V niektorých ústavoch budú realizované už spomínané návštevy a videonávštevy. Program posledného dňa v roku bude obohatený o pečenie silvestrovského pečiva avýrobu novoročných pozdravov. Novoročnú sv. omšu si väznené osoby budú môcť vypočuť nielen prostredníctvom rozhlasu a televízie, ale môžu sa jej priamo zúčastniť v ústavných kaplnkách. Sledovanie televízie podľa plánu silvestrovského programu, privítanie nového roka, sledovanie novoročného príhovoru prezidentky SR bude realizované individuálne. Väznené osoby môžu svoj voľný čas využiť aj hraním zábavných hier, ako napr. Vyskúšaj sa!, Meno, mesto, zviera, vec; Silvestrovský mix, Spoznajte svet z blízka, Vedomostný kvíz – MS vo futbale 2022; Vedomostný kvíz – Slovenská republika, Tradičné rozprávky, Slovenské pohoria. Pripravené sú aj turnaje vo futbale, v stolnom tenise, v žolíku, v cvičení s vlastnou váhou. Tí, v ktorých drieme súťaživý duch, môžu súťažiť v skoku do diaľky,v hode loptičkou na cieľ, v držaní závažia na čas,v skoku z miesta,v drepoch na čas, vo vytrvalosti v držaní záťaže, o najkrajší novoročný vinš. Zaujímavou súťažou bude tzv. „Novoročná pätnástka“ (15 km na stacionárnom bicykli). Aj počas týchto sviatkov môžu svoj voľný čas využívať individuálne na kreslenie, písanie korešpondencie, čítanie kníh, časopisov, lúštenie krížoviek, vyfarbovanie maľovaniek a pod. Trojkráľové zvyky v podobe požehnania vody a svätenia ubytovacích priestorov väznených osôb budú zachované aj v ústavoch.


  Ako bude vyzerať štedrovečerná večera a jedálny lístok počas sviatočných dní?

  Slávnostná štedrovečerná večera sa v ústavoch bude podávať od 15.30 do 18.00 h. Aj na tieto sviatky je strava prispôsobená náboženským a kultúrnym zvyklostiam, tradíciám a najmä zdravotnému stavu väznených osôb. Dodržiavanie pôstu a zdržiavanie sa konzumácie mäsitých jedál je počas štedrého dňa na individuálnom zvážení a rozhodnutí väznenej osoby. Ponuka jedál za múrmi väzníc je veľmi podobná. Nižšie uvádzame zopár príkladov z naplánovaných jedálnych lístkov pre väznené osoby počas vianočných sviatkov:


  24.12.2022

  RAŇAJKY

  -kakao, čaj, biela káva, čierna káva

  -chlieb, orechový závin, vianočka, pletenka, ovocná šatôčka

  -tvarohová nátierka, med, maslo, džem, nutela, syrová nátierka, tavený syr, zelenina

  OBED

  -polievka tekvicová/kapustová/zemiaková s krúpami/hrášková/zeleninová/zo zelenej fazuľky/rascová s vajcom

  -palacinky s džemom, rezance s makom, pečené buchty plnené džemom, žemľovka s jablkami a tvarohom, dukátové buchtičky s vanilkovým krémom, makové pupáčiky,

  -krémové rizoto s hokaido tekvicou, zeleninové rizoto, kyslá uhorka, bryndzovo-zemiakové pirohy

  -vianočná oblátka s medom, ovocie

  -džús, kyslé mlieko

  VEČERA

  -kapustnica, brokolicová polievka, šošovicová polievka kyslá,

  -vyprážaný losos, rybie filé vyprážané/na masle/zapekané, zemiakový šalát s majonézou/cibuľový, zemiaky, zemiakové pyré, grilované tofu, brusnicová omáčka, vyprážaný syr

  -ovocie


  25.12.2022

  RAŇAJKY

  -biela káva, kakao, čaj

  -chlieb, vianočka, , chlieb, rožok, croissant, keks

  -varené párky, hydinová tlačenka, miešané vajcia so slaninou, syrová nátierka, pečeňový syr, hydinová šunková saláma, syr hermelín, zelenina

  -med, maslo, ovocný jogurt, keks, nutela

  OBED

  -polievka slepačí vývar s cestovinou/zeleninová/ hovädzí vývar s rezancami/zemiaková kyslá/sedliacka/z fazuľových strukov

  -pečené kura, ryža, kompót, kuracie na prírodno, pečené kuracie prsia so syrom a broskyňou, vyprážané bravčové rebierko, varené zemiaky, šalát, goody foody, kačacie pečené stehno, dusená červená kapusta, kysnuté knedle, hovädzie mäso na španielsky spôsob, tofu na čínsky spôsob, vyprážaný syr, opekané zemiaky

  VEČERA

  -sójové mäso na šampiňónoch, tarhoňa, šampiňóny na smotane, cestoviny, špagety Carbonara, bravčový guláš, kurací černohorský rezeň, varené zemiaky, miešaný šalát, vyprážané šampiňóny, hydinový stroganov,

  -ryžový nákyp so slivkami, kysnutý koláč, mlieko, keks, ovocie,


  26.12.2022

  RAŇAJKY

  -vajíčková nátierka, párky, opekaný špekáčik, nátierka tvarohová/syrová/salámová/ rybacia, praženica, zelenina

  -chlieb, pečivo

  OBED

  -polievka hovädzia s pečeňovými haluškami/pohánková/zeleninová/špenátová/ cesnaková s opraženým chlebom/šošovicová s párkom

  -pražská hovädzia pečienka, bravčový rezeň, zeleninové rezne, pečené kura, syrové krokety, tofu na smotane, ryža, knedľa, americké zemiaky, šalát miešaný/cviklový/ kapustový, kompót

  VEČERA

  -brokolicový rezeň, bolonské špagety, šošovicový prívarok, opekaná klobása, kyslá ryba, hydinové rizoto, strapačky s kapustou a klobásou, fazuľa na kyslo, volské oko, sekaná pečienka, varené zemiaky, chlieb, cviklový šalát,

  -buchty domáce plnené lekvárom, kompót, ovocie, keks

  -čaj, káva z kávoviny, džús


  31.12.2022

  RAŇAJKY

  -čierna káva, mlieko, čaj

  -nátierka vajíčková/bezmäsitá/škvarková/čokoládová/bryndzová, paštéta, tavený syr, maslo, saláma, horčica, bravčová šunka, zelenina

  -tvarohový závin, lúpačky, chlieb pečivo

  OBED

  -polievka sedliacka/silvestrovská kapustová/fazuľová so zeleninou/hovädzia/gulášová/ brokolicová

  -bravčové pliecko, bravčové ohnivé mäso, kuracie/hydinové soté, sojový perkelt, halušky, domáca zabíjačka, bravčová pečeň na cibuľke, vyprážaný bravčový rezeň, zemiaková kaša, ryža, cestoviny, zemiaková kaša, tarhoňa, šalát

  VEČERA

  -kapustnica

  -bravčový rezeň, vyprážaný tofu rezeň, zbojnícka pochúťka, hydinové rizoto, zapekaná zelenina so syrom, dusená tarhoňa, zemiakový šalát s majonézou/slovenský zemiakový šalát

  -opekance s makom, miešaný/mrkvový šalát, čalamáda, ovocie, zákusok, keks


  01.01.2023

  RAŇAJKY

  -čaj, kakao

  -rybacia nátierka, opekaný špekáčik, saláma, paštéta, tlačenka, cibuľa, maslo, varené vajcia, šunková saláma, kečup

  -chlieb,závin, vianočka, jogurt, bábovka

  -maslo, med, džem

  OBED

  -polievka hovädzia/zeleninová, kapustnica

  -bravčové údené varené, knedle, dusená kapusta, hovädzie stroganov, cestovina, bravčové karé pod vajíčkom, pečené zemiaky, miešaný šalát, údené mäso, zemiaková kaša, uhorka, čiernohorský bravčový rezeň, vyprážané šampiňóny, hovädzia pečienka na smotane

  VEČERA

  -rizoto s tofu, údené bravčové pliecko, hrachová kaša, chlieb, bravčový rezeň v cestíčku, ryža s hráškom, mexický guláš, cestovina s brokolicou, penne so šampiňónovo-syrovou omáčkou

  -tvarohové taštičky, kompót, ovocie

  -vajíčkový šalát, paštéta, chlieb • 28. Október 2022

  V historicky prvých spojených voľbách majú právo voliť aj väznené osoby

  Image

  Bratislava, 28. októbra 2022 - Slovensko čakajú historicky prvé spojené voľby. V sobotu 29. októbra rozhodnú voliči naraz v komunálnych a župných voľbách o budúcich starostoch, primátoroch, županoch a poslancoch samospráv. Právo voliť majú aj väznené osoby, ktoré spĺňajú zákonom stanovené podmienky a ich umiestnenie vo výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody sa zhoduje s miestom ich trvalého bydliska.


  Dňa 28. októbra 2022 sa v slovenských ústavoch nachádza celkom 1458 obvinených a 8500 odsúdených (spolu 9958 osôb), z ktorých môže osem osôb voliť. Z uvedeného počtu doposiaľ nahlásili záujem dve väznené osoby, ktoré sa plánujú zúčastniť volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022.Zbor väzenskej a justičnej stráže bude výsledky aktualizovať na webovej stránke a sociálnych sieťach.


  Podmienky účasti na spojených voľbách za múrmi väzníc


  Právo voliť vo voľbáchorgánov samosprávnych krajov má obvinený alebo odsúdený, ktorý sa v deň konania volieb nachádza vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody v ústave na výkon väzby, ústave na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených. Avšak miesto jeho trvalého pobytu pred vzatím do výkonu väzby alebo do výkonu trestu odňatia slobody musí patriť do volebného okrsku, na území ktorého je obvinený vo výkone väzby alebo odsúdený vo výkone trestu odňatia slobody. Zároveň najneskôr v deň konania volieb musí väznená osoba dovŕšiť 18 rokov veku a nemať prekážku práva voliť.


  Príslušné ústavy vopred zabezpečili, aby obvinení a odsúdení boli v dostatočnom časovom predstihu písomne informovaní o konaní volieb, a aby boli najneskôr 10 kalendárnych dní pred dňom konania poučení o spôsobe a práve voliť. V prípade, že sa v ústave nachádza väznená osoba, ktorá prejavila záujem voliť a väzbu alebo trest odňatia slobody vykonáva v okrsku príslušnom jej trvalému bydlisku, riaditeľ ústavu v dostatočnom časovom predstihu pred dňom konania volieb dohodne s primátorom mesta alebo starostom mestskej časti, v územnom obvode ktorého sa nachádza ústav a následne s príslušnou okrskovou volebnou komisiou podmienky a čas vykonania hlasovania obvinených a odsúdených, ktorí sa budú v deň konania volieb nachádzať v ústave.


  V deň volieb, t. j. v sobotu 29. októbra budú pred členov okrskovej volebnej komisie predvedení obvinení a odsúdení, ktorí prejavia záujem hlasovať. Väznené osoby môžu svoj hlas odovzdať do prenosnej volebnej schránky. Počas hlasovania do prenosnej volebnej schránky riaditeľ ústavu zabezpečí nielen účel väzby a účel výkonu trestu odňatia slobody, ale aj bezpečnosť zúčastnených osôb.


  V roku 2018 využilo volebné právo päť väznených osôb


  V ostatných voľbách do orgánov samospráv obcí, ktoré sa konali v roku 2018, boli v deň volieb vo výkone väzby dvaja oprávnení voliči a vo výkone trestu odňatia slobody boli 10 oprávnení voliči. Volebné právo využilo piati oprávnených voličov (jedenobvinený a štyria odsúdení).


  Objekty zboru nie sú miestom pre politickú reklamu


  Dôležité je zdôrazniť, že v ústavoch nie je prípustné, aby prácu s akýmikoľvek nosičmi politickej reklamy a volebnú kampaň vykonávali príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže alebo zamestnanci Zboru väzenskej a justičnej stráže. Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky môžu štátne orgány konať len na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Keďže žiaden zákon neustanovuje činnosti ústavu pri politickej reklame pred voľbami, je nevyhnutné umožniť len formy volebnej kampane predpokladanej zákonom č. 181/2014 Z. z. (napr. vysielanie Rozhlasu a televízie Slovenska). Umiestňovanie volebných plagátov je podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani upravené tak, že obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava a v meste Košice mestská časť, všeobecne záväzným nariadením vyhradí miesta a ustanoví podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov. V tejto súvislosti uvádzame, že objekty Zboru väzenskej a justičnej stráže (vrátane všetkých ústavov na výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody) nie sú verejným priestranstvom, a preto obec nemôže všeobecne záväzným nariadením vyhradiť v ústave miesta na umiestňovanie volebných plagátov.

Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019