Tlačové správy

 • 14. November 2019

  V Omšení diskutovali odborníci o resocializácii odsúdených

  Image

  V Liečebno-rehabilitačnom stredisku ZVJS v Omšení sa v dňoch 12. a 13. novembra 2019 koná medzinárodná konferencia „Resocializácia odsúdených a jej perspektívy“. So zaujímavými diskusnými príspevkami vystúpili odborníci z radov nielen slovenského väzenstva, ale aj z väzenských služieb ostatných krajín V4, akademickej obce, Ministerstva spravodlivosti SR, ale aj partnerov z tretieho sektora.


  Jedným z hlavných poslaní väzenských služieb je zabezpečenie ochrany a bezpečnosti verejnosti zákonným a humánnym výkonom trestu odňatia slobody a väzby a resocializácie odsúdených. Práve ich resocializácia je dôležitou súčasťou výkonu trestu odňatia slobody, aby sa predišlo recidíve týchto osôb po prepustení na slobodu. Zbor väzenskej a justičnej stráže zorganizoval medzinárodnú konferenciu „Resocializácia odsúdených a jej perspektívy“. Pozvanie prijali odborníci zahraničných väzenských služieb z Poľska, Česka, Maďarska, odborníci z akademickej obce a z Ministerstva spravodlivosti SR. „Všetci ľudia majú právo žiť v spravodlivej, pokojnej a bezpečnej spoločnosti“, týmito slovami v úvode svojho príhovoru otvoril konferenciu generálny riaditeľ zboru gen. Ing. Milan Ivan.

  Dôležitou súčasťou pre správne zvolené metódy a formy resocializácie odsúdených je penologický výskum. Od roku 1992 však penologický výskum, teda aplikovaný výskum foriem a metód nápravnovýchovnej činnosti, nebol na Slovensku realizovaný a prvé snahy o jeho obnovu prišli až v roku 2016 a postupne sa začalo s prípravou a implementáciou viacerých vlastných národných projektov alebo partnerských projektov v spolupráci s ďalšími inštitúciami. Z dostupných informačných zdrojov bolo zistené, že vo výkone trestu odňatia slobody sa opakovane nachádza 50 – 60 % odsúdených, pričom v strednom a maximálnom stupni stráženia dosiahla kategória recidivistov až 80 %. Príčinou boli faktory na strane väznených osôb – približne polovica z nich mala ukončené len základné vzdelanie, 40 % z nich nemalo pred nástupom do výkonu trestu pracovné návyky a 15 % väznených osôb bolo pred nástupom do výkonu trestu bezdomovcami, ale ďalší faktor bol aj na strane výkonu trestnej politiky štátu.

  V októbri roku 2018 bol spustený národný projekt „Šanca na návrat“, ktorý je realizovaný v partnerstve s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Hlavným cieľom projektu je znížiť riziká sociálneho vylúčenia a zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce. „Na projekte spolupracuje okrem našich výskumníkov a akademickej obce aj desať vybraných ústavov, kde sa budujú takzvané výstupné oddelenia, do ktorých sú odsúdení pred ukončením trestu umiestňovaní a zaraďovaní na niekoľko mesiacov a aktívne s nimi pracujeme, aby v prípade prepustenia z výkonu trestu našli v spoločnosti uplatnenie“, dodáva generálny riaditeľ Milan Ivan.  V diskusných príspevkoch vystúpili slovenskí akademici prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc. z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. a Mgr. Lukáš Turay z Právnickej fakulty Univerzity Komenského, z Akadémie policajného zboru SR pani doc. PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD. a JUDr. Michaela Jurisová. Skúsenosti s resocializáciou zo zahraničných väzenských služieb prezentovali Brig. Gen. László Huszár z väzenskej služby Maďarska, PhDr. Václav Jiřička, PhD. z väzenskej služby Českej republiky, kpt. Paweł, Marchajski z väzenskej služby Poľska a zo Zboru väzenskej a justičnej stráže pplk. JUDr. Jozef Griger, JUDr. Jakub Ľorko, PhD., PhDr. Zuzana Valentovičová, PhD., LL.M. a PhDr. Martin Lulei, PhD., z Ministerstva spravodlivosti SR JUDr. Samuel Burský a ďalší.


 • 9. Október 2019

  Ústav Nitra-Chrenová je modernejší a bezpečnejší

  Image

  Generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže gen. Milan Ivan a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Gábor Gál slávnostne odovzdali do užívania zrekonštruovaný ubytovací objekt „OKÁL“ v ústave Nitra-Chrenová. Od marca roku 2016 bol pre neudržateľný technický stav tento ubytovací objekt odstavený z prevádzky.


  Vzhľadom na odstavenie ubytovacieho objektu z prevádzky a ďalší úbytok kapacít pre umiestnenie odsúdených žien bolo potrebné naplánovať jeho obnovu. V roku 2017 bola vypracovaná projektová dokumentácia a v júni 2018 začala spoločnosť ADIFEX a. s. Bratislava ako zhotoviteľ diela s rozsiahlou rekonštrukciou drevostavby ubytovacieho objektu „OKÁL“. Vybudovaná bola dvojpodlažná budova s podkrovím, čím sa ubytovacia kapacita v ústave Nitra-Chrenová zvýšila o 143 miest. Celková ubytovacia kapacita je po rekonštrukcii v ústave 354 väznených osôb. Okrem ubytovacích priestorov boli výstavbou získané aj nové priestory pre kultúrno-osvetové činnosti, vzdelávanie a duchovnú činnosť, viacúčelové miestnosti s kuchynskými kútmi, knižnica, učebne a priestory pre zamestnávanie odsúdených. Generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže gen. Milan Ivan k rekonštrukcii ubytovacieho objektu uviedol: „Získali sme nové priestory, ktoré majú zvýšený štandard pre výkon trestu odňatia slobody odsúdených žien. Zároveň rekonštrukciou boli vytvorené podmienky na premiestnenie časti odsúdených žien, umiestnených v iných ústavoch. Prioritne budú premiestnené odsúdené ženy, ktoré majú trvalé bydlisko v Nitrianskom regióne alebo jeho blízkosti, najmä z dôvodu udržiavania sociálneho kontaktu s rodinou a blízkymi príbuznými. Zvýši sa komfort pre výkon služby príslušníkov zaradených v ústave a súčasne sa rozšíri využívanie nových priestorov pre celý ústav.“


  Modernizáciou a rekonštrukciou tejto budovy získal zbor nielen nové kapacity na umiestnenie odsúdených žien, ale súčasne sa znížila aj energetická náročnosť budovy a inštaláciou novej signálno-bezpečnostnej techniky sa zvýšila aj bezpečnosť. Objekt bol skolaudovaný začiatkom októbra roku 2019 a za prítomnosti pozvaných hostí ho do slávnostného užívania odovzdali generálny riaditeľ zboru gen. Milan Ivan a minister spravodlivosti Gábor Gál, ktorý rekonštrukciu zhodnotil slovami: „Verím, že touto rekonštrukciou ubytovacieho objektu Okál v Nitre-Chrenovej sa modernizácia väzenstva neskončí, ale bude aj v budúcich rokoch takto úspešne pokračovať. Som rád, že sa nám spoločne podarilo za môjho pôsobenia v pozícii ministra spravodlivosti načrtnúť reálne kontúry aj úplne nového ústavu na výkon trestu odňatia slobody, a to v Rimavskej Sobote-Sabovej a som presvedčený, že skutočne približne o dva – dva a pol roka bude takto slávnostne uvedený do prevádzky“.


  Investorom stavby bolo Generálne riaditeľstvo zboru, pričom na základe verejného obstarávania a uzavretej zmluvy o dielo, bola stanovená výška nákladov na realizáciu stavby vyše troch miliónov eur. Skutočne vynaložené náklady predstavovali niečo vyše 2,9 miliónov eur a oproti predpokladaným nákladom sa takto podarilo ušetriť viac ako 140 tisíc eur. 


 • 1. Október 2019

  Deň väzenskej a justičnej stráže

  Image

  Zbor väzenskej a justičnej stráže sa naďalej otvára verejnosti. Pri príležitosti 50. výročia samostatného slovenského väzenstva pripravil v sobotu 28. septembra 2019 pre širokú verejnosť jedinečné podujatie Deň väzenskej a justičnej stráže. 


  Práca príslušníkov a zamestnancov Zboru väzenskej a justičnej stráže je ukrytá za múrmi väzníc, kam oči verejnosti nedovidia. Preto si mnohí nevedia predstaviť, akú náročnú a zodpovednú prácu pre spoločnosť zbor vykonáva. „Zbor väzenskej a justičnej stráže, to nie sú len kľúče a mreže, dozorcovia, ale je to jedna perfektne komplexne fungujúca organizácia, ktorá zabezpečuje skutočné zákonné povinnosti v zmysle príslušných zákonov. Tento deň je aj takým poďakovaním všetkým našim kolegyniam, kolegom, ich blízkym, ktorí často sprostredkovane znášajú následky našej náročnej služby a ja verím tomu, že aj pripravený program našich zložiek zaujme rovnako našich blízkych, ako aj širokú verejnosť“, ozrejmil počas príhovoru generálny riaditeľ zboru, gen. Ing. Milan Ivan. Slávnostné podujatie otvorili príslušníci Pohotovostného policajného útvaru, ktorí priniesli zástavu zboru netradične, a to zoskokom s padákom z vrtuľníka.

   Rok 2019 je pre zbor veľmi významný. Pripomína si 50. výročie samostatného slovenského väzenstva a otvára sa verejnosti. Počas Dňa väzenskej a justičnej stráže ukázali jeho jednotlivé súčasti, čo je ich úlohou.

  Minister spravodlivosti Gábor Gál vyzdvihol náročnú prácu príslušníkov: „Ja ako dlhoročný politik a poslanec som videl časť vašej práce, ale oboznámiť sa s vašou každodennou náročnou prácou, som mal možnosť až ako minister. A patrí vám obrovská vďaka za túto obetavú, psychicky aj fyzicky náročnú prácu.“

  Počas dňa verejnosti predstavili svoju činnosť príslušníci zásahovej skupiny, členovia poriadkovej jednotky, príslušníci zo služobnej kynológie ukázali, ako bravúrne spolupracujú so svojimi „štvornohými kolegami“ pri spacifikovaní páchateľa, či vyhľadávaní výbušniny a zakázaných látok.

  Na vlastnej koži sa pod vedením koordinátorov zboru pre sebaobranu mohli návštevníci naučiť rôzne prvky sebaobrany, ktoré raz možno využijú na svoju ochranu aj v bežnom živote. Tých, ktorých fascinujú zbrane, si mohli vyskúšať streľbu cvičnými nábojmi zo samopalu vzor 58.

  Väzenskú celu by v realite nechcel okúsiť nikto, ale naša mobilná kópia väzenskej cely bola veľkou atrakciou a každý si chcel svoj “pobyt v cele” navždy zvečniť aspoň na fotke.  Veľký úspech mali aj naši členovia eskortnej zmeny, ktorí namiesto odsúdených prevážali najmenej nebezpečné osoby - predovšetkým malé zvedavé deti.

  Návštevníkov, ktorých zaujala práca v zbore, sa mohli priamo počas podujatia stretnúť s personalistami zboru a okrem informácií o prijímacom konaní si mohli overiť, ako je na tom ich fyzická zdatnosť a či by prešli fyzickými testami. 

  Dobrú náladu aj napriek premenlivému počasiu zlepšili hudobní hostia, kapela Polemic, spevák Adam Ďurica, Bystrík banda a posledným hudobným vystúpením potešil návštevníkov náš kolega, príslušník a zároveň skvelý spevák Kristián Révay.

  Návštevníci si mohli počas podujatia pozrieť okrem činnosti Zboru väzenskej a justičnej stráže aj ukážky práce hasičov, napríklad aj zo vzduchu, keď simulovali hasenie požiaru z vrtuľníka. Ministerstvo obrany predviedlo svoju najnovšiu vojenskú techniku a počas celého dňa bolo otvorené aj Vojenské historické múzeum, ktoré je stálou súčasťou Letiska Piešťany. 


 • 12. September 2019

  Zbor väzenskej a justičnej stráže sa dištancuje od šírenia nepravdivých informácií

  Na sociálnych sieťach sa v uplynulé dni začala šíriť fotografia článku o ukončení vyplácania výsluhových dôchodkov. Nepravdivosť informácie potvrdila pre Policajný zbor SR aj manažérka dotknutého internetového portálu topky.sk, ktorá zdôraznila, že nikdy takýto článok nepublikovali a ide o fotomontáž.

  Viac informácií o nepravdivom článku zverejnila aj Polícia SR na svojej stránke „Hoaxy a podvody – Polícia SR“:  https://www.facebook.com/hoaxPZ/posts/513012722859933

Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019