Tlačové správy

 • 19. Február 2020

  Právo voliť majú aj obvinení a odsúdení

  Image

  Právo voliť vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky má obvinený a odsúdený, ktorý je občanom Slovenskej republiky, v deň konania volieb sa nachádza vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody v ústave na výkon väzby, ústave na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých alebo v nemocnici pre obvinených a odsúdených (ďalej len „ústav“) na území Slovenskej republiky, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a nemá prekážku práva voliť.


  Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody, z dôvodov ochrany verejného zdravia (treba zdôrazniť, že výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného trestného činu v súčasnosti nie je prekážkou práva voliť).


  Príslušný ústav zabezpečí, aby obvinení a odsúdení boli v dostatočnom časovom predstihu písomne informovaní o konaní volieb a poučení o spôsobe a práve voliť vo voľbách. Tlačivo žiadosti na tento účel zabezpečí ústav. Poučenie obsahuje aj informáciu, že obvinený alebo odsúdený, ktorý nemá prekážku práva voliť, môže písomne požiadať obec, mesto alebo mestskú časť, v ktorej má trvalý pobyt, o vydanie a zaslanie hlasovacieho preukazu. Žiadosť zasiela obvinený alebo odsúdený písomne obci, mestu alebo mestskej časti, v ktorej má trvalý pobyt tak, aby žiadosť bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred konaním volieb, teda do 7. februára 2020. V prípade, že obvinený alebo odsúdený nemá vlastné peňažné prostriedky, odoslanie žiadosti o vydanie a zaslanie hlasovacieho preukazu pre obvinených alebo odsúdených zabezpečí na vlastné náklady ústav.


  Riaditeľ ústavu, v dostatočnom časovom predstihu pred dňom konania volieb, dohodne so starostom obce, primátorom mesta alebo starostom mestskej časti, v územnom obvode ktorého sa nachádza ústav a následne s príslušnou okrskovou volebnou komisiou podmienky a čas vykonania hlasovania obvinených a odsúdených, ktorí sa budú v deň konania volieb nachádzať v ústave. Hlasovanie obvinených a odsúdených sa realizuje do prenosnej volebnej schránky.


  Pred členov okrskovej volebnej komisie budú predvedení obvinení a odsúdení, ktorí prejavia záujem hlasovať. Čas volieb dohodne ústav s okrskovou volebnou komisiou. Pri výkone volebného práva obvineným a odsúdeným je ústav povinný zabezpečiť účel väzby a účel výkonu trestu odňatia slobody a bezpečnosť zúčastnených osôb. Riaditeľ ústavu zabezpečí počas vykonania hlasovania do prenosnej volebnej schránky prítomnosť dvoch príslušníkov zboru.


  Dôležité je zdôrazniť, že v ústavoch nie je prípustné, aby prácu s akýmikoľvek nosičmi politickej reklamy a volebnú kampaň vykonávali príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže alebo zamestnanci Zboru väzenskej a justičnej stráže. Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky môžu štátne orgány (v tomto konkrétnom prípade ústav) konať len na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Keďže žiaden zákon neustanovuje činnosti ústavu pri politickej reklame pred voľbami, je nevyhnutné umožniť len formy volebnej kampane predpokladanej zákonom č. 181/2014 Z. z. (napr. vysielanie Rozhlasu a televízie Slovenska). Umiestňovanie volebných plagátov je podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani upravené tak, že obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava a v meste Košice mestská časť, všeobecne záväzným nariadením vyhradí miesta a ustanoví podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov. V tejto súvislosti uvádzame, že objekty Zboru väzenskej a justičnej stráže (vrátane všetkých ústavov na výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody) nie sú verejným priestranstvom, a preto obec nemôže všeobecne záväzným nariadením vyhradiť v ústave miesta na umiestňovanie volebných plagátov.


  Riaditeľ ústavu dohodne s obcou, mestom alebo mestskou časťou prevzatie primeraného počtu výtlačkov zoznamov zaregistrovaných kandidátov a zabezpečí, aby mali obvinení a odsúdení najneskôr 25 kalendárnych dní predo dňom konania volieb k nim prístup, napríklad poskytnutím na celu, vyvesením v spoločných priestoroch, zapožičaním na vyžiadanie a podobne.


  V roku 2016 sa v ústavoch Zboru väzenskej a justičnej stráže nachádzalo spolu 10.142 obvinených a odsúdených, z ktorých právo voliť malo 1373 obvinených a 7149 odsúdených, spolu teda 8522 osôb. Svoje volebné právo vtedy využilo 90 obvinených a 313 odsúdených, čo súhrnne predstavuje 4,73 percentnú volebnú účasť. Pre korektnosť je potrebné upozorniť na skutočnosť, že v roku 2016 bol výkon trestu odňatia slobody za obzvlášť závažný zločin a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony prekážkou práva voliť, čo znižovalo celkový počet oprávnených voličov v porovnaní s počtom oprávnených voličov v nadchádzajúcich voľbách.


  K dnešnému dňu (19.2.2020) je vo výkone trestu odňatia slobody 1671 osôb, ktoré boli odsúdené za spáchanie obzvlášť závažného trestného činu. Z uvedeného počtu je 56 osôb, ktorým bol uložený trest odňatia slobody na doživotie. Výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného trestného činu ako aj trest odňatia slobody uložený na doživotie nie je prekážkou práva voliť.

  Zákon pôvodne stanovoval tri dôvody prekážky aktívneho volebného práva, ktoré znemožňovali výkon volebného práva v konkrétnom prípadne, z dôvodu, že sa tým má chrániť dôležitý záujem spoločnosti. K zmene zákona, resp. zúženiu dôvodov prekážky volebného práva len na jednu prekážku pri uplatní volebného práva, a to je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia (teda ochrana pred šírením infekčného ochorenia) došlo Nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 2/2016 z 22. marca 2017, publikovaný v zbierke zákonov pod číslom 130/2017 Z. z., ktorý konštatoval, že ostatné prekážky sú v rozpore s ústavou SR.


  Aktuálne 19. februára 2020 sa v slovenských ústavoch nachádza celkom 1671 obvinených a 9030 odsúdených, z ktorých právo voliť má 1499 obvinených a 8833 odsúdených, spolu teda 10332 osôb (vo výkone väzby sa nachádza 27 obvinených mladších ako 18 rokov a 147 cudzincov; vo výkone trestu 26 odsúdených mladších ako 18 rokov a 123 cudzincov).

 • 20. Január 2020

  Stanovisko k medializovaným komentárom

  Image

  V súvislosti s medializovanými komentármi vo vzťahu k umiestneniu svedka p. Haščáka v rámci objektu Justičnej akadémie pred hlavným pojednávaním v trestnej veci obv. Ing. Tomáša Szabóa a spol. pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy je potrebné zdôrazniť, že Zbor väzenskej a justičnej stráže „nechráni svedkov pred novinármi“.


  V konkrétnej veci službukonajúci príslušník zboru z bezpečnostných dôvodov (plynulý prechod eskorty do pojednávacej miestnosti) rozhodol o dočasnom umiestnení svedka v inom priestore, ako boli umiestnení svedkovia doposiaľ, čím postupoval v súlade s § 17 zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov a neboli tým porušené ani opatrenia predsedníčky senátu.


  Vzhľadom na neustále opakovanie a prízvukovanie poučenia vstupujúcich osôb zúčastnených na hlavnom pojednávaní žiadame verejnosť a zástupcov médií, aby tieto výzvy príslušníkov a bezpečnostné opatrenia v plnom rozsahu rešpektovali, a tým okrem iného nebránili plynulosti príchodu a odchodu eskorty.

 • 9. Január 2020

  Doplnenie stanoviska zboru k neumožneniu vstupu pána Harabina

  Image

  Za krátky čas ste si mohli prečítať viacero pozitívnych, ale aj negatívnych reakcií na postup príslušníkov v súvislosti so vstupom JUDr. Štefana Harabina do ústavu Nitra dňa 8. januára 2020. Opätovne potvrdzujeme, že príslušníci zboru postupovali pri plnení služobných povinností v zmysle zákona č. 4/2001 Z. z.o Zbore väzenskej a justičnej stráže(ďalej len „zákon“).


  Je dôležité uvedomiť si, čo znamená vstup do chráneného objektu za oprávneným záujmom (v tomto prípade vstup do ústavu za účelom vykonania návštevy) s platným dokladom totožnosti. Príslušníci na strážnom stanovišti „hlavný vchod ústavu“ si vykonávali „svoju prácu“ na profesionálnej úrovni zákonným spôsobom. Keďže (civilná) osoba vstupujúca do chráneného objektu síce preukázala oprávnený záujem (t. j. pozvánku k návšteve), ale nepreukázala svoju totožnosť platným dokladom totožnosti, príslušník zboru tejto osobe neumožnil vstup. O tejto skutočnosti spísal službukonajúci príslušník úradný záznam, tak, ako to určuje a stanovuje zákon. Zákon neukladá ústavu povinnosť vydať potvrdenie ani iný doklad o neumožnení vstupu osobe, ktorej nebol umožnený vstup do chráneného objektu podľa § 58 ods. 1 zákona.


  Nakoľko tento úradný záznam nepodlieha žiadnemu zo stupňov utajenia podľa § 3 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sme sa rozhodli spôsobom neodporujúcim zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (t. j. v anonymizovanej podobe) tento úradný záznam zverejniť, kde je zaznamenaný spôsob správania a vyjadrovania sa vstupujúcej osoby.


  V zmysle príslušnej zákonnej úpravy sa za doklad totožnosti nepovažuje potvrdenie o občianskom preukaze podľa osobitného predpisu alebo kópia občianskeho preukazu. Osoba vstupujúca do ústavu Nitra sa preukazovala fotografiou podobajúcou sa občianskemu preukazu v mobilnom telefóne. Takúto formu dokladu totožnosti nie je možné akceptovať.


  Totožnosť civilnej osoby nie je možné overiť priamo v ústave, nakoľko overovanie totožnosti osôb vykonáva príslušný útvar Policajného zboru. Taktiež nie je možné spájať overovanie totožnosti osôb na súde a v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu. Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže spadajú pod rezort Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a nemajú také kompetencie pri overovaní totožnosti civilných osôb, ako majú príslušníci Policajného zboru, ktorí spadajú pod rezort Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.


  Súčasne je potrebné zdôrazniť, že v prípade neumožnenia vstupu osobe vstupujúcej do chráneného objektu riaditeľ ústavu alebo jeho zástupcovia nie sú povinní prísť a vysvetľovať postup, resp. dôvody riešenia situácie osobám neumožneným vstup do chráneného objektu (do ústavu). Na to je určený príslušník zboru, ktorý vykonáva službu na strážnom stanovišti „hlavný vchod ústavu“ v rámci plnenia si služobných povinností.


  V tomto konkrétnom prípade bola vstupujúca osoba povinná predložiť platnú pozvánku k návšteve, ktorej súčasťou je aj poučenie, a ktorá sa zasiela vopred, v primeranom časovom predstihu. Toto poučenie v bode 4 jasne stanovuje, že osobe, ktorá nemá platný doklad totožnosti a platnú pozvánku k návšteve, alebo je pod vplyvom alkoholických nápojov a iných omamných látok, nebude umožnený vstup do ústavu. Vzorovú pozvánku k návšteve a poučenie pripájame k tomuto príspevku.


  V prípade, že vstupujúca civilná osoba nie je spokojná s postupom riešenia danej situácie, môže podať sťažnosť. Sťažnosť môže podať v zmysle § 5 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. O tejto skutočnosti bola vstupujúca osoba zákonným spôsobom oboznámená.

 • 8. Január 2020

  Stanovisko zboru k vyjadreniam p. Harabina

  Image

  Príslušníci zboru postupujú pri každej civilnej osobe vstupujúcej do chráneného objektu vždy štandardne v súlade so zákonom o Zbore väzenskej a justičnej stráže. Zákonným spôsobom postupovali aj pri vstupe p. Harabina do ústavu Nitra.


  Do chráneného objektu je vstup povolený pre vstupujúce civilné osoby, len na základe preukázania oprávneného záujmu a preukázania sa platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas).


  Príslušník zboru, ktorý vykonáva službu na strážnom stanovišti „hlavný vchod ústavu“ je oprávnený preverovať oprávnenosť vstupu osoby do objektu a vyzvať ju, aby predložila platný doklad totožnosti. Ak vstupujúca civilná osoba nepreukáže oprávnený záujem a svoju totožnosť platným dokladom, príslušník zboru je oprávnený takej osobe neumožniť vstup.


  Za doklad totožnosti sa nepovažuje potvrdenie o občianskom preukaze podľa osobitného predpisu alebo kópia občianskeho preukazu. Totožnosť civilnej osoby nie je možné overiť priamo v ústave, nakoľko overovanie totožnosti osôb vykonáva príslušný útvar Policajného zboru.


  V prípade, že civilnej osobe nebol umožnený vstup do chráneného objektu spíše určený príslušník zboru o danej udalosti úradný záznam.

  

  Prijať návštevu v súlade zo zákonom môže obvinený najmenej raz za kalendárny mesiac v trvaní najmenej dvoch hodín v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru. Návšteva sa vykoná na základe pozvania na návštevu, ktorú odosiela obvinený pozvaným osobám. Na návšteve sa môže zúčastniť najviac päť osôb vrátane detí. Návšteva sa vykoná v miestnosti ústavu na to určenej bez priameho kontaktu medzi obvineným a návštevou, za prítomnosti príslušníka zboru. Riaditeľ ústavu môže v odôvodnených prípadoch povoliť návštevu priamym kontaktom.


Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019