Tlačové správy

 • 12. Máj 2020

  Zbor väzenskej a justičnej stráže spúšťa projekt videonávštev

  Image

  Zbor väzenskej a justičnej stráže prichádza s novými opatreniami na zmiernenie dopadu ochranných nariadení, v rámci ktorých boli zrušené nárokové návštevy väznených osôb a nahrádza ich videonávštevami.


  Zbor väzenskej a justičnej stráže prijal s prepuknutím epidémie koronavírusu viaceré osobitné protiepidemické opatrenia, ktoré nadväzujú na prijaté opatrenia Ústredného krízového štábu, Hlavného hygienika SR, Vlády SR, ale aj zo záverov krízového štábu Ministerstva spravodlivosti SR a majú okrem iného zabezpečiť aj ochranu väznených osôb. Medzi tieto opatrenia patrilo napríklad aj zrušenie nárokových návštev väznených osôb. Avšak, na základe zlepšujúcej sa situácie a s cieľom čiastočne eliminovať negatívny dopad zrušenia týchto návštev, zbor už v minulosti prijal viaceré kompenzačné opatrenia. V rámci nich boli poskytnuté každej väznenej osobe voľné minúty na telefonovanie v hodnote 2 eur a zároveň zrušenie podmienky uhradenia pohľadávok a výživného pri nákupe kreditu na telefonovanie.


  Projekt videonávštev kompenzuje dočasné zrušenie nárokových návštev

  S cieľom zmiernenia dopadov obmedzení sociálnych kontaktov počas mimoriadnej situácie (obmedzenie práva prijať návštevu) sa vedenie zboru, so súhlasom a podporou ministerky spravodlivosti SR, rozhodlo už zrealizované kompenzačné opatrenia doplniť o projekt videonávštev, ktorý by mal zabezpečiť spojenie väznených osôb s ich blízkymi. Na realizáciu videonávštev nemá väznená osoba právny nárok.


  Videonávštevy sú určené pre všetky väznené osoby v čase, ktorý stanoví riaditeľ ústavu, prípadne ním určený príslušník. O videonávštevu môže väznená osoba požiadať minimálne raz za mesiac v trvaní 20 minút. Mladiství a odsúdení umiestnení v otvorenom oddelení výkonu trestu majú nárok na videonávštevu raz týždenne rovnako v trvaní 20 minút. Ak väznená osoba možnosť videonávštevy nevyužije, resp. sa nezrealizuje z dôvodov prekážky na strane blízkej osoby alebo sa nezrealizuje v plnom časovom rozsahu, nevzniká väznenej osobe nárok na prenos tejto videonávštevy do ďalšieho mesiaca.


  Videonávšteva sa uskutoční cez komunikačný program Skype, pričom väznená osoba môže viesť párový videohovor len s jedným Skype kontaktom. Tejto osobe bude poskytnuté Skype konto ústavu, na ktoré schválená blízka osoba musí zavolať v čase na to dopredu dohodnutom a vyhradenom. V prípade, že sa blízka osoba oneskorí a zavolá s časovým omeškaním, na rozhovor s väznenou osobou bude môcť využiť len zostávajúci čas z dopredu určeného časového rozmedzia zaznamenaného v harmonograme videonávštev.


  Pri realizácii videonávštevy je potrebné, aby blízka osoba (Skype kontakt), s ktorou bude väznená osoba komunikovať, mala v PC, smartphone alebo tablete nainštalovaný program Skype s vytvoreným Skype kontom s pripojením na internet. Zbor väzenskej a justičnej stráže nezodpovedá za kvalitu prenosu obrazu a zvuku. V prípade technických problémov sa návšteva neuskutoční alebo sa uskutoční v inom termíne.


  Skype kontaktom väznenej osoby môže byť:

  a)akákoľvek osoba - v prípade obvineného,

  b)blízka osoba alebo iná osoba povolená riaditeľom ústavu - v prípade odsúdeného,

  c)osoba, s ktorou súhlasí orgán činný v trestnom konaní alebo súd - v prípade

  -obvineného v kolúznej väzbe,

  -osoby v predbežnej väzbe, vydávacej väzbe a väzbe na zabezpečenie výkonu cudzieho rozhodnutia,

  -odsúdeného, proti ktorému sa vedie trestné stíhanie, je splnený dôvod väzby a súd rozhodol o uložení obmedzení


  Väznené osoby musia priložiť žiadosť o videonávštevu

  Skôr než väznená osoba bude môcť prijať videonávštevu, musí predložiť žiadosť o jej realizáciu na predpísanom tlačive určenému príslušníkovi, ktorý následne určí termín a čas realizácie videonávštevy a pridelí Skype konto ústavu. Takto vyplnenú pozvánku na videonávštevu následne väznená osoba zašle poštou osobe (Skype kontaktu), s ktorou sa chce takýmto spôsobom skontaktovať.


  Pozvánku k videonávšteve obvineného v kolúznej väzbe, osoby v predbežnej väzbe, vydávacej väzbe a väzbe na zabezpečenie výkonu cudzieho rozhodnutia a odsúdeného, proti ktorému sa vedie trestné stíhanie, je splnený dôvod väzby a súd rozhodol o uložení obmedzení zašle ústav príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu so žiadosťou, aby po vyznačení svojho stanoviska (kladného alebo záporného) pozvánku vrátil do ústavu. V prípade, ak orgán činný v trestnom konaní alebo súd s videonávštevou súhlasí, tak si ústav vyhotoví fotokópiu pozvánky s udeleným súhlasom a originál odošle poštou Skype kontaktu.


  Počas videonávštevy príslušník zboru určený riaditeľom ústavu bude vykonávať dohľad alebo dozor nad dodržiavaním určených pravidiel videonávštevy, o ktorých budú účastníci hovoru vopred poučení. V prípade porušenia týchto pravidiel ktoroukoľvek z osôb bude videonávšteva okamžite ukončená, väznenej osobe sa ďalšie videonávštevy nemusia povoliť a môže byť voči väznenej osobe vyvodená disciplinárna zodpovednosť.


  Väznenej osobe izolovanej pri prijímaní do výkonu väzby alebo výkonu trestu alebo v ich priebehu z dôvodu protiepidemických opatrení sa určí termín videonávštevy až po ukončení izolácie.


  !! Počas realizácie projektu videonávštev sa za realizáciu videonávštevy neplatí !!


  Kedy začíname s realizáciou videonávštev?

  Dnešným dňom sme spustili medzi väznenými osobami informačnú kampaň o realizácii videonávštev. To znamená, že hneď po informovaní si môžu väznené osoby podať žiadosť na predpísanom tlačive o jej realizáciu. Vzhľadom na samotný proces od podania žiadosti až po uskutočnenie videonávštevy predpokladáme, že s uskutočnením prvých videonávštev začneme už koncom tohto týždňa.


  V rámci jednej videonávštevy môže byť na strane Skype kontaktu prítomných najviac 5 osôb; uvedené sa nevzťahuje na osoby mladšie ako 15 rokov.

 • 9. Apríl 2020

  Veľkonočné sviatky za múrmi väzníc

  Image

  Najkrajšie sviatky v roku, oslava jari či sviatky rodiny. Aj takýmito prívlastkami sa môže hrdiť Veľká noc. Na Slovensku je však množstvo osôb, ktoré trávia aj tieto sviatky za múrmi niektorej z väzníc. Ale aj vo väzniciach sa snažíme aj napriek obmedzeným možnostiam vytvoriť atmosféru hodnú najvýznamnejšieho kresťanského sviatku.


  Pre väznené osoby je toto obdobie veľmi náročné najmä preto, že významné sviatky v roku nemôžu prežiť v kruhu svojich najbližších. Obzvlášť tento rok bude pre všetkých výnimočné a obmedzujúce trávenie veľkonočných sviatkov. Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie boli v ústavoch prijaté viaceré osobitné protiepidemické opatrenia a aj naďalej platí zákaz realizácie návštev v ústavoch pre všetkých obvinených a odsúdených.


  Celkový počet väznených osôb na Slovensku je 10 573 osôb, z toho je 1 572 obvinených9 001 odsúdených. V súčasnosti sa vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody nachádza 81 mladistvých osôb a 205 cudzincov


  Vzhľadom na vzniknutú situáciu musíme konštatovať, že mimoriadne voľno na opustenie ústavu, ktoré je možné podľa zákona o výkone trestu odňatia slobody udeliť odsúdenému formou disciplinárnej odmeny za dlhodobé pozitívne výsledky dosahované pri plnení programu zaobchádzania, plnení pracovných povinností, výkone prospešných prác mimo ústavu alebo za vykonanie príkladného činu, nie je tento rok udelené ani jednému odsúdenému. Rovnako nie je žiadnemu odsúdenému povolená ani vychádzka mimo ústavu za účelom návštevy blízkych osôb na čas najviac 48 hodín a ani iné formy opustenia ústavu.


  Aký program je pripravený pre väznené osoby?


  Už tradične býva program pre obvinených a odsúdených vo väzniciach počas veľkonočných sviatkov pestrý a obohatený o množstvo zaujímavých akcií, avšak tento rok za dodržania prísnych protiepidemických opatrení a s rúškom na tvári.

  Osvetové, záujmové, športové a iné tvorivé aktivity sa realizujú s limitovaným počtom zúčastnených osôb a výlučne iba v rámci oddielov (spoločné ubytovacie priestory), vo vyhradených priestoroch v menších skupinách.​


  Osobitná pozornosť je venovaná duchovným aktivitám prostredníctvom väzenských kaplánov a pastorov. Väznené osoby môžu požiadať o pastoračnú a duchovnú službu, avšak striktne po jednotlivých oddieloch a v limitovanom počte osôb. Majú možnosť využiť pastoračnú miestnosť alebo ústavnú kaplnku za prítomnosti kňaza a iného duchovného na pobožnosť, katechézu, vysluhovanie sviatosti a Veľkonočnej svätej omše. Prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania majú možnosť sledovať priame prenosy sv. omší a iných cirkevných veľkonočných obradov.


  Záujmové, športové a iné osvetové aktivity sú pre väznené osoby pripravené v podobe rôznych vedomostných kvízov, besied, prednášok, rozhovorov. Majú možnosť hrania spoločenských hier, zapojenia sa do šachového, pokrového, šípkového a iného veľkonočného turnaja, ktoré sa budú realizovať len individuálnou formou alebo v menších skupinkách v rámci ciel a oddielov. Väzneným osobám budú poskytnuté na spríjemnenie voľného času aj puzzle, antistresové omaľovánky, knihy, sudoku a pod.

  Športové aktivity sa realizujú vo vymedzených priestoroch športových ihrísk len individuálnou formou alebo v limitovanom počte prostredníctvom stolnostenisových, bedmintonových a futbalových turnajov, kondičných cvičení, resp. posilňovaním s vlastnou váhou. Výnimku tvoria športové aktivity realizované počas nárokovej vychádzky (odsúdení majú možnosť hrať napr. futbal, basketbal a pod.).


  Tvorivé aktivity a realizácia veľkonočnej výzdoby je taktiež obmedzená a realizovaná len v niektorých oddieloch formou zdobenia spoločných priestorov (chodba a kultúrna miestnosť), individuálnou výrobou veľkonočných pozdravov a zdobenia veľkonočných kraslíc, kreslenie a maľovanie obrázkov s veľkonočnou tematikou, úpravou násteniek a pod.

  Pár príkladov z konkrétnych ústavov, avšak opäť prízvukujeme, že všetky aktivity sú realizované za prísneho dodržiavania prijatých protiepidemických opatrení:


  ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica – väznené osoby sa môžu v ústavnej kaplnke zúčastniť spolu s kňazom Krížovej cesty, vyrábania veľkonočných pozdravov a rôznych tvorivých aktivít prostredníctvom maľby a kresby obrazov. Môžu sa zúčastniť turnaja v stolnom tenise a šípkach.

  ÚVV a ÚVTOS Prešov - väznené osoby sa môžu v ústave zapojiť individuálne do kvízu "Čo viete o Veľkej noci?" a v minimalizovanom počte sa môžu zúčastniť besedy "Veľkonočné zvyky a tradície na Slovensku". Taktiež je pre nich pripravený turnaj v šachu, dáme, v stolnom tenise a nohejbale.

  ÚVV a ÚVTOS Nitra – sa sústredí na sledovanie Veľkonočnej sv. omše, premietanie tematických filmov na DVD "Umučenie Krista", "Ben Hur". Pre väznené osoby sú pripravené aktivity formou kvízu "Veľkonočné zvyky a tradície“, ďalej je možne čítať beletriu z ústavnej knižnice, hrať spoločenské hry a hrať na gitare. Väznené osoby majú možnosť zapojiť sa do turnajov v stolnom tenise, biliarde a hode šípok. V tomto ústave majú pripravenú zaujímavú súťaž "Veľkonočné pečenie", a taktiež majú možnosť rozvíjať svoje zručnosti napr. výrobou veľkonočných pohľadníc či vyšívaním.


  Aké jedlá budú väznené osoby konzumovať počas sviatkov?


  Strava počas veľkonočných sviatkov je prispôsobená kultúrnym a náboženským zvyklostiam, ale aj tradíciám v jednotlivých regiónoch, s prihliadaním na zdravotný stav väznených osôb. Strava je vydávaná štandardným spôsobom za dodržania nariadených protiepidemiologických opatrení. Súčasťou menu sú jedlá zo zemiakov, špenátu, varených vajec, baranieho, hydinového i bravčového mäsa a nechýbajú ani ryby a tradičné údeniny. Čo sa týka dodržiavania pôstu, je to na individuálnom rozhodnutí väzňov.


  Nižšie uvádzame jednotlivé druhy jedál z jedálnych lístkov, ktoré budú konzumovať väznené osoby počas veľkonočných sviatkov od 10.04.2020 do 13.04.2020:


  Veľký piatok (bezmäsité pokrmy)

  raňajky: syrová nátierka, maslo, miešané vajcia na cibuľke, chlieb, biely jogurt, čaj, káva;

  obed: rascová polievka s vajcom, zeleninová polievka, kelová polievka, rybacia polievka, vyprážané rybie filé a varené zemiaky, vyprážaný syr a zemiaková kaša, vyprážaný zeleninový rezeň, šampiňóny na smotane s cestovinami; mrkvový šalát, kapustový šalát, kyslé uhorky;

  večera: ovocie, slané pečivo, dukátové buchtičky s vanilkovým krémom, kakao, parené buchty a pod.


  Biela sobota:

  raňajky: chlieb, kakao, lúpačka, maslo;

  obed: polievka kelová, granatiersky pochod s kyslou uhorkou alebo zeleninová polievka, rybie filé na zelenine s ryžou;

  večera: bravčová živánska a varené zemiaky; údené bravčové mäso, zemiakový šalát s majonézou; kotlíkový guláš.


  Veľkonočná nedeľa:

  raňajky: bábovka, čaj pravý, šalát z cvikly, maslo, údené mäso, klobása opečená, varené vajcia;  

  obed: hovädzia polievka s pečeňovými haluškami; kuracie prsia v cestíčku, zemiaková kaša, kapustový šalát; hovädzí vývar s rezancami, pečené kurča s dusenou ryžou, sterilizovaný šalát alebo hovädzí vývar, záhorácky mletý rezeň, zemiaková kaša, zeleninový šalát;

  večera: syr tavený štvorec, trvanlivá saláma,ovocie, chlieb; strapačky s kyslou kapustou.


  Veľkonočný pondelok:

  raňajky: chlieb, párky, horčica, čaj; údené pliecko s chrenom;

  obed: polievka zeleninová, bravčové rebierko vyprážané a varené zemiaky, kyslá uhorka; údeninová polievka s ryžou, bravčové údené mäso, zemiakový šalát alebo slepačia polievka, vyprážaný rezeň a zemiaková kaša;

  večera: bryndzové halušky; pikantné kuracie soté s ryžou; údená rolka, chren, napolitánka alebo lievance s kakaom.

 • 9. Apríl 2020

  Rúška sa stali súčasťou aj kultúrno-osvetovej činnosti odsúdených. Ukončili sme testovanie overalov.

  Image

  O rúškach počúvame z každej strany a zatiaľ, čo mnohí čakajú, akú pomoc im poskytne štát, odsúdení vo viacerých ústavoch sa chopili príležitosti a v spolupráci s príslušníkmi a zamestnancami ušili rúška vlastnými silami.


  Ako sme už viackrát informovali, doteraz sa podieľalo na výrobe rúšok sedem ústavov (Košice-Šaca, Banská Bystrica-Kráľová, Košice, Nitra-Chrenová, Želiezovce, Ružomberok, Dubnica nad Váhom), a to prostredníctvom stredísk vedľajšieho hospodárstva a na ich výrobe pracuje 122 odsúdených.


  Keďže aktuálna situácia v súvislosti so šíriacou sa epidémiou nie je ľahostajná ani ďalším odsúdeným, ktorí situáciu spoza múrov väzníc vnímajú veľmi citlivo, chceli byť aj oni v rámci svojich možností nápomocní pri riešení protiepidemických opatrení v ústavoch k zvládnutiu neľahkej situácie.


  A z tohto dôvodu začalo jedenásť ústavov (Banská Bystrica, Banská Bystrica-Kráľová, Bratislava, Hrnčiarovce nad Parnou, Ilava, Levoča, Nitra, Nitra-Chrenová, Prešov, Sučany, Žilina) aj so šitím rúšok vo vnútorných prevádzkach oddelení logistiky alebo v rámci rozvoja osobnosti odsúdených. Celkovo tak 99 odsúdených ušilo neuveriteľných 12 536 rúšok.


  Tieto rúška sú rôznych typov a farieb a všetko záleží od dostupnosti materiálov a šikovnosti konkrétnych ľudí pri ich návrhoch. Na začiatku sa používal taký materiál, ktorý mal konkrétny ústav k dispozícií, ale aj ten ktorý na túto činnosť darovali zo svojich domácich zásob príslušníci a zamestnanci zboru, hlavne v rámci rozvoja osobnosti.


  Postupne ústavy zabezpečili dokúpenie potrebných materiálov, a to hradených buď z hlavnej činnosti ústavu alebo činnosti stredísk vedľajšieho hospodárstva. Na šitie sa spravidla používali stroje, ktoré má každý ústav na oddeleniach logistiky a slúžia na opravy odevných zvrškov, ale aj tie ktoré operatívne poskytli bezodplatne subjekty spolupracujúce s ústavmi zboru.


  Tieto rúška sa používajú v ústavoch, kde boli ušité a nosia ich príslušníci, zamestnanci, obvinení a odsúdení, ale boli poskytnuté aj nemocniciam a firmám, s ktorými jednotlivé ústavy dlhodobo spolupracujú.


  Overaly sú už otestované. Malo by sa ich vyrobiť 1000 kusov


  Už minulý týždeň sme informovali, že sa začína s výrobou ochranných overalov. Prvé vzorky boli vyhotovené v ústave Nitra-Chrenová a momentálne je ukončené testovanie a pripomienkovanie kompetentnými osobami.


  V rámci testovania sa zistilo, že pôvodný materiál pre vysokú zrážanlivosť nevyhovoval, preto sa tento materiál nahradil novou látkou zo 100% bavlny. Momentálne je už pripravená prevažná časť materiálov, a teda výrobe už nič nestojí v ceste.


  Overaly sa dnešným dňom už šijú v ústavoch v Ružomberku, Nitre-Chrenovej a v Košiciach-Šaci. Vzhľadom k náročnosti šitia u overalov oproti ochranným rúškam sa do výrobného procesu zapojil nižší počet odsúdených. Spolu za všetky ústavy to je približne 25 osôb, ale neskôr po zaučení by sa k nim mohli pripojiť aj ďalší. Aktuálne predpokladáme výrobu 1 000 kusov overalov, ktorá by mala pokryť potreby väzenstva.

 • 3. Apríl 2020

  Chránime seba tým, že chránime druhých. ZVJS začal s výrobou ochranných overalov

  Image

  Zbor väzenskej a justičnej stráže sa rozhodol okrem výroby rúšok a montovania ochranných štítov, začať aj so šitím ochranných overalov.


  Výroba sa spúšťa práve dnes, v piatok 3. apríla, pričom jej predchádzalo navrhnutie vhodného strihu a zabezpečovanie materiálu. Overaly zakryjú takmer celé telo, čím mechanicky zvyšujú ochranu najmä ľudí, u ktorých je veľká pravdepodobnosť, že prichádzajú do kontaktu s infikovanými. Práve preto sme sa rozhodli, že zhotovíme ochranné overaly primárne pre zdravotnícky personál a vodičov zdravotníckych vozidiel zboru.


  Overaly sa šijú v troch veľkostiach zo stopercentnej bavlnenej tkaniny Domestic 145, ktorá je vhodná na opakované používanie, keďže sa dá prať na vysokých teplotách. Pre zvýšenie ochrany bude overal po dokončení naimpregnovaný.


  Šitie overalov zabezpečuje ústav Nitra-Chrenová, ktorý do výroby momentálne zapojil tri odsúdené. Keďže ide úplne o nový typ výrobku, musia aj odsúdené nabrať skúsenosti s jeho výrobou. Zatiaľ však predpokladáme, že za deň by mohli ušiť a skompletizovať každá po tri kusy overalov. Na základe prvotných výsledkov a požiadaviek je pravdepodobné, že postupne zapojíme do výroby aj ďalších odsúdených. Aby sme ale nezabudli pripomenúť, v tomto a súčasne aj iných ústavoch aj naďalej intenzívne pokračuje výroba rúšok.


  V ústave Nitra-Chrenová predbežne plánujeme ušiť 100 kusov overalov. Ak sa ale preukáže ďalšia potreba a nebudeme mať zabezpečené overaly od autorizovaných výrobcov, tak zvýšime produkciu v ústave Nitra-Chrenová a do výroby sa zapojí aj ústav v Dubnici nad Váhom, ktorý už tiež ušil svoj vzorový overal.

Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019