Tlačové správy

 • 12. September 2019

  Zbor väzenskej a justičnej stráže sa dištancuje od šírenia nepravdivých informácií

  Na sociálnych sieťach sa v uplynulé dni začala šíriť fotografia článku o ukončení vyplácania výsluhových dôchodkov. Nepravdivosť informácie potvrdila pre Policajný zbor SR aj manažérka dotknutého internetového portálu topky.sk, ktorá zdôraznila, že nikdy takýto článok nepublikovali a ide o fotomontáž.

  Viac informácií o nepravdivom článku zverejnila aj Polícia SR na svojej stránke „Hoaxy a podvody – Polícia SR“:  https://www.facebook.com/hoaxPZ/posts/513012722859933

 • 6. September 2019

  Stanovisko Zboru väzenskej a justičnej stráže k publikovanému článku

  Vzhľadom na publikovanie článku s názvom „Kočner sa pri eskorte môže pokúsiť o útek“ v denníku SME a na internetovej stránke www.sme.sk, ktorý obsahuje viaceré zavádzajúce a neodborné informácie, považuje Zbor väzenskej a justičnej stráže za potrebné uviesť nasledovné:

  

  Je poľutovaniahodné, že bývalý riaditeľ väzníc v Leopoldove a v Nitre svojimi tvrdeniami degraduje prácu svojich bývalých kolegov a vyslovil im týmto svoju nedôveru, dištancujeme sa od vyvolávania špekulácií o profesionalite a odbornosti eskorty a možného úteku obvineného počas eskortovania. Príslušníci zboru, ktorí vykonávajú eskorty, sú elitnou zložkou zboru a sú špeciálne vycvičení aj na eskortovanie rizikových odsúdených, pričom využívajú obdobné postupy, ako využíva Policajný zbor SR a nevidíme dôvod na spochybňovanie postupov, taktiky a kvalít týchto príslušníkov.

  Tvrdenie bývalého riaditeľa „jediná šanca, ako eskortu bezpečne zvládnuť, je tá, že to bude realizovať výlučne polícia“, je zavádzajúca, pretože podľa zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov je eskortu obvinených a odsúdených oprávnený realizovať výlučne Zbor väzenskej a justičnej stráže. V odôvodnených prípadoch môže požiadať o súčinnosť Policajný zbor SR. S uvádzaným obvineným bolo vykonaných viacero eskort realizovaných Zborom väzenskej a justičnej stráže, pričom nedošlo k žiadnym mimoriadnym udalostiam a nebol zmarený účel výkonu väzby. Pánovi redaktorovi Cupríkovi sme v stanovisku odpovedali, že ním uvádzaná internetová stránka, na ktorej je uvedená výzbroj a výstroj zboru, nekorešponduje s realitou a tam uvádzaná výzbroj a výstroj je neaktuálna. Vo svojom článku aj napriek nášmu upozorneniu zverejnil tieto neaktuálne informácie, pričom zbor z bezpečnostných a taktických dôvodov (aby nedošlo k ohrozeniu príslušníkov) nebude komentovať a zverejňovať aktuálnu výzbroj a výstroj. Zároveň poukazujeme na mylné informácie uvedené v článku, ako napríklad:

  „Kým bežne má obvinený napríklad právo stýkať sa s obhajcom bez prítomnosti tretej osoby, v kolúznej väzbe mu musí každé stretnutie odsúhlasiť prokurátor či súd. Na takéto stretnutia môžu vyslať aj svojho zástupcu.“

  Uvedené tvrdenie popiera základné princípy a právo obvineného na spravodlivý proces a obhajobu, nakoľko na styk obvineného s obhajcom bez ohľadu na dôvody väzby (aj kolúznej), sa súhlas orgánov činných v trestnom konaní nevyžaduje a prítomnosť inej osoby pri porade obhajcu s klientom, ktorá by poradu (rozhovor) počula, je vylúčená, čo je uvedené aj v zákone č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok a v zákone č. 221/2006 Z.z. o výkone väzby.

  V predmetnej veci preto Zbor väzenskej a justičnej stráže zváži ďalší právny postup.


 • 6. September 2019

  Stanovisko ZVJS k témam zaobchádzania s obvineným M.K. a jeho premiestňovania

  Bratislava 6.9.2019


  V uplynulých týždňoch sme dostali viacero novinárskych otázok týkajúcich sa obvineného M.K. Vzhľadom na to, že sme k témam zaobchádzania s obvineným a jeho premiestňovaním poskytli médiám všetky relevantné informácie, ktorých zverejnenie bolo možné a sú dostupné vo viacerých agentúrnych správach, k uvedenej problematike sa už Zbor väzenskej a justičnej stráže vyjadrovať nebude.


  K premiestňovaniu obvineného uvádzame:

  Dištancujeme sa od špekulácií, že by počas eskorty obvineného mohlo dôjsť k mimoriadnej udalosti alebo k zmareniu účelu výkonu väzby. Príslušníci zboru, ktorí vykonávajú eskorty, sú elitnou zložkou zboru a sú špeciálne vycvičení aj na eskortovanie rizikových odsúdených, pričom využívajú obdobné postupy, ako využíva Policajný zbor SR a nevidíme dôvod na spochybňovanie postupov, taktiky a kvalít týchto príslušníkov. S uvádzaným obvineným bolo vykonaných viacero eskort realizovaných Zborom väzenskej a justičnej stráže, pričom nedošlo k žiadnym mimoriadnym udalostiam a nebol zmarený účel výkonu väzby.


  Zbor zabezpečuje eskorty obvinených a odsúdených (ďalej len „eskortované osoby“) na celom území Slovenskej republiky. Jedná sa o eskorty celoštátneho zvozu, priame eskorty, premiestňovanie obvinených alebo odsúdených medzi ústavmi, eskorty na konanie na súde a konanie na prokuratúre, eskorty do civilných zdravotníckych zariadení, eskorty na pracoviská a iné. Eskortou sa rozumie sprevádzanie a stráženie obvineného alebo odsúdeného spravidla ozbrojeným príslušníkom zboru mimo ústav s cieľom zabrániť jeho úteku.

  Eskorty sa podľa spôsobu delia na pešie a eskorty vykonávané vozidlami. Čo sa týka eskort vykonávaných autobusmi, spravidla sa jedná o eskorty celoštátneho zvozu, kedy sa z dôvodu efektívnosti a hospodárnosti eskortované osoby hromadne eskortujú do iných ústavov na Slovensku s využitím eskortných autobusov. Orgány a osoby, ktoré sú oprávnené nariadiť alebo vyžiadať eskortu obvineného alebo odsúdeného upravuje všeobecne záväzný právny predpis. Eskortovaným osobám je v zmysle platnej legislatívy počas eskorty zakázané fajčiť, rozprávať sa, otáčať sa na sedačkách a opúšťať svoje miesto.

  Eskorty vykonávajú, spravidla príslušníci zboru z úseku eskortnej a špeciálnej činnosti oddelenia ochrany, resp. príslušníci zboru primárne určení na zabezpečovanie eskort. Ak si to situácia a okolnosti vyžadujú riaditeľ ústavu môže za účelom eliminovať riziko vzniku mimoriadnej udalosti na eskortu veliť príslušníkov zboru zaradených v zásahovej skupine ústavu. Pri prijímaní opatrení za účelom nerušeného a bezpečného priebehu eskorty sa prihliada najmä na závažnosť spáchanej trestnej činnosti, fyzickú zdatnosť, nebezpečnosť, zdravotný stav, poznatky preventívno-bezpečnostnej služby a správanie eskortovanej osoby. Zásahové skupiny v ústavoch sa zriaďujú na plnenie služobných úloh spojených s neprimeraným rizikom, ktoré si vyžadujú špeciálnu vycvičenosť, špeciálnu výstroj a výzbroj.

  Príslušníci zboru zaradení do zásahovej skupiny zabezpečujú primárne eskorty realizované za zvýšených bezpečnostných opatrení, kedy v odôvodnených prípadoch je tieto možné realizovať aj v spolupráci s útvarmi Policajného zboru SR v zmysle príslušných dohôd. V čase, keď príslušníci zboru zaradení do zásahovej skupiny nevykonávajú eskortu realizovanú za zvýšených bezpečnostných opatrení, vykonávajú služobnú činnosť, na ktorú sú velení denným rozkazom riaditeľa ústavu.

  V prípade vzniku mimoriadnej udalosti „úteku obvineného alebo odsúdeného“, je táto predmetom individuálneho šetrenia. V prípade zistenia pochybenia príslušníka zboru je voči tomuto vyvodená zodpovednosť.


  Bližšie špecifikácie postupu eskorty ako aj iných podmienok na vykonávanie eskorty vo vzťahu k eskortovaným osobám vrátane uvedenia časov, trás eskorty a pod., nie je možné z bezpečnostných dôvodov uviesť. Rovnako to platí aj pre konkrétne prvky zabezpečenia a taktiku vykonávania jednotlivých eskort, ako aj výzbroj a výstroj zásahovej skupiny. 

   

  K podmienkam zaobchádzania s obvineným

  uvádzame:

  Ústav Leopoldov v predmetnej veci vykonal nevyhnutné opatrenia vedúce k objasneniu „úniku“ informácií, resp. objasneniu tak podozrenia zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako i porušenia základných povinností príslušníka zboru (neznámeho páchateľa). Poskytnutie interného nariadenia nepovolenej osobe, čo potvrdzuje jeho zverejnenie na internete, je predmetom podania ústavu Leopoldov na Ministerstvo vnútra SR Úradu inšpekčnej služby s podozrením z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa neznámym príslušníkom podľa § 326 trestného zákona č. 300/2005 Z. z., resp. iného trestného činu uvedeného v osobitnej časti Trestného zákona. V nadväznosti na zverejnenie tohto dokumentu boli prijaté ďalšie zákonné opatrenia vo vzťahu k zabezpečeniu účelu výkonu väzby obvineného.

  Uvádzané opatrenia sú aktom organizačnej povahy a smerujú k zabezpečeniu účelu výkonu väzby uvádzanej osoby v intenciách zákona. Prijímanie opatrení tohto typu nie je bežnou praxou pri každom obvinenom, avšak je bežnou praxou preventívno-bezpečnostného charakteru hlavne pri zabezpečovaní výkonu väzby obvinených podozrivých zo spáchania závažnejších trestných činov, ktoré majú povahu organizovanej trestnej činnosti, a to z dôvodu, aby sa zabránilo mareniu účelu výkonu väzby, ako aj z dôvodu zníženia rizika ohrozenia bezpečnosti obvinenej osoby. Takéto opatrenia sa prijímajú aj v iných ústavoch vo vzťahu k iným obvineným a prijímajú sa v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Predmetné opatrenia, resp. akt organizačnej povahy majú k dispozícii službukonajúci príslušníci ústavu, ktorí sa podieľajú na zaobchádzaní s obvineným a ktorí v zmysle svojich služobných povinností vykonávajú činnosti zabezpečujúce priebeh výkonu väzby uvádzanej osoby.

  Predmetný dokument okrem iného obsahuje poznatky o priebehu výkonu väzby a v súlade so zákonom o výkone väzby nemá Zbor väzenskej a justičnej stráže (teda ani žiadny ústav) povinnosť informovať o jeho obsahu. Tento dokument bol vytvorený výlučne pre služobnú potrebu.

  V nadväznosti na kontrolu obvineného uvádzame, že je vykonávaná zvýšená kontrolná činnosť výlučne nahliadnutím cez priezor, nie budením obvineného. Menovaný obvinený má tak, ako všetci ostatní obvinení, zabezpečovaný v súlade so zákonom o výkone väzby nepretržitý osemhodinový spánok. Na doplnenie uvádzame, že uvedená kontrolná činnosť sa uplatňuje bežne u viacerých väznených osôb. Príslušníci sú povinní v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi povinní zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k stretu dôležitého záujmu štátnej služby s osobnými záujmami, najmä nezneužívať informácie získané v súvislosti s výkonom služby na vlastný prospech alebo na prospech iného. Súčasne sú povinní zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámili pri plnení služobných úloh. Všetci príslušníci sú trestnoprávne zodpovední za konanie, ktoré má znaky niektorého z trestných činov uvedených v osobitnej časti Trestného zákona. 


 • 20. Jún 2019

  Slovenské väzenstvo je modernejšie

  Image

  Bratislava, 20.6.2019 – Po modernizácií väzníc prichádzajú na rad ďalšie opatrenia a projekty, ktoré zmodernizujú celý Zbor väzenskej a justičnej stráže. Väzenstvo bude transparentnejšie a otvorenejšie verejnosti.

  Prečo je modernizácia dôležitá aj vo väzenstve?

  Ústavy na výkon trestu odňatia slobody a ústavy na výkon väzby slúžia predovšetkým na účely, aby si tí, ktorí v živote pochybili, odpykali tresty za svoje prehrešky, alebo tí, ktorí sú z trestnej činnosti podozriví, sa nevyhýbali trestnému konaniu, alebo ho nezmarili. Za väzenské múry nikto nevidí, a preto je Zbor väzenskej a justičnej stráže pre spoločnosť jednou veľkou neznámou. Minister spravodlivosti Gábor Gál: „Zbor väzenskej a justičnej stráže, keďže jeho príslušníci vykonávajú svoju prácu predovšetkým za väzenskými múrmi, je možno pre veľa ľudí taká záhadná organizácia, o ktorej vieme len veľmi málo informácií.“  To je jeden z hlavných dôvodov, prečo chce Zbor väzenskej a justičnej stráže prinášať viac informácií o ich činnosti, aj prostredníctvom nových projektov. 

  Čo prinesie modernizácia do praxe?

  Jednou z noviniek, ktorá je spustená dnes, t. j. 20. júna 2019, je nová, komplexnejšia a prehľadnejšia web stránka Zboru väzenskej a justičnej stráže. Zároveň bol zriadený nový odbor podpory centrálneho riadenia a komunikácie, ktorý bude slúžiť tak komunikácii so zástupcami médií, ako aj prezentácii ZVJS verejnosti. Generálny riaditeľ ZVJS, generál Milan Ivan: „Naším cieľom je výrazne zmeniť, zlepšiť komunikáciu s médiami, ale aj s verejnosťou, viac sa jej otvoriť a súčasne poskytnúť prostredníctvom vás a modernejších nástrojov elektronickej komunikácie citlivejšie vnímanie a aj uznanie našej náročnej služby.“

  Ďalším projektom, ktorý podporuje prepojenie väzenstva s bežným životom, je Šanca na návrat. Pre odsúdených je to možnosť, ako sa čo najlepšie pripraviť na život vonku po prepustení z výkonu trestu. Život za väzenskými múrmi je predsa len odlišný od toho reálneho, pričom sa doňho neraz nevedia začleniť a dopúšťajú sa recidívy. Minister spravodlivosti Gábor Gál je za to, aby tí odsúdení, ktorí „za mreže“ nepatria, žili s určitými obmedzeniami a povinnosťami v spoločnosti: „Bolo by preto vhodné vo väčšej miere využívať alternatívne tresty, ESMO náramky – aj pri väzobne stíhaných, aj pri trestoch. Aby sme ľudí „nezatvárali“ za každú cenu a nebrali im sociálny status, pracovné miesto, taktiež aby im nehrozil aj rozpad rodiny. Verím, že sa to v budúcnosti zlepší a apeloval som aj na riaditeľov jednotlivých ústavov, aby osobám, ktoré spĺňajú podmienky, dávali viac návrhov na podmienečné prepustenie na náramok.“ 

  Príslušníci ZVJS sú tí, ktorí na odsúdených nielen „dozerajú“, ale snažia sa im ukázať správnu cestu životom. Na to, aby mohli robiť svoju prácu kvalitne a zodpovedne, je potrebné navýšiť stav zboru a prijať nových príslušníkov. Ďalším z projektov ZVJS preto bude letný nábor nových zamestnancov.

Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019