Tlačové správy

 • 10. Jún 2021

  Zmeny v postupoch pri schvaľovaní telefonovania a návštev v kolúznej väzbe

  Kolúzna väzba, jej trvanie a postupy s ňou súvisiace sú problematikou, ktorou sa zaoberá Ministerstvo spravodlivosti SR vo svojom návrhu novely Trestného poriadku. Do tejto problematiky priamo spadajú aj vykonávané postupy pri zasielaní žiadostí o povolenie telefonovania či návštevy, na ktorých zefektívnení sa podieľa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže v spolupráci s Prezídiom policajného zboru.


  Do kolúznej väzby sú umiestňované osoby na základe rozhodnutia súdu na návrh prokurátora, ak zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že sa skutok stal a má znaky trestného činu, pričom existuje dôvodné podozrenie, že ho spáchal obvinený a z jeho konania alebo ďalších skutočností vyplýva, že obvinený bude pôsobiť na svedkov, znalcov alebo spoluobvinených, alebo bude inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie.


  Počas apríla 2021 podala poslankyňa Národnej rady SR návrh novely Trestného poriadku, ktorou sa navrhovala úprava trvania kolúznej väzby a rovnako úpravu dôvodov tejto väzby. Problematikou sa rovnako zaoberá aj Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré návrh novely predložilo v tom istom mesiaci na medzirezortné pripomienkovanie. Aj na základe týchto návrhov Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže v spolupráci s Prezídiom policajného zboru pristúpilo k zmenám upravujúcim postupy zasielania žiadostí o povolenie telefonovania a návštevy osôb vo výkone väzby z kolúznych dôvodov.


  Účelom týchto zmien je zrýchlenie postupov pri zasielaní žiadostí, ako aj odstránenie prieťahov pri zabezpečovaní práva na telefonovanie a na návštevu pri osobách vo výkone väzby z kolúznych dôvodov. Na základe vzájomnej dohody medzi Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže a Prezídiom policajného zboru bude s účinnosťou od 10. júna 2021 na získanie súhlasu resp. nesúhlasu alebo vyhradenia si prítomnosti vyšetrovateľa pri telefonovaní alebo návšteve využívaná elektronická pošta. Po doručení rozhodnutia vyšetrovateľa do určenej emailovej schránky, informuje príslušník zboru o tomto rozhodnutí žiadateľa. V prípade súhlasu s návštevu, príslušník odosiela pozvánku k návšteve určenej osobe a v prípade povolenia telefonovania, zaeviduje telefónne číslo.


  Zmeny v postupe pri zasielaní žiadostí sa nevzťahujú na osoby v kolúznej väzbe, ak v ich prípade ide už o konanie pred súdom (po podaní obžaloby) alebo ak tieto žiadosti schvaľuje prokurátor.

 • 30. Apríl 2021

  Uvoľnenie protiepidemických opatrení umožní väzneným osobám stretnutie s blízkymi osobami

  Image

  Vláda Slovenskej republiky schválila v stredu 28. apríla zmeny, ktoré začnú platiť od 3. mája a týkajú sa aj opätovného umožnenia nárokových návštev väznených osôb blízkymi osobami v priestoroch ústavov na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody.


  Vďaka zlepšujúcej sa epidemickej situácii na Slovensku, vláda SR pristúpila k uvoľneniu opatrení. Pravidlá, kde sa treba preukázať testom, či kde ho netreba, sa nezmenili, ale medzi výnimky zo zákazu vychádzania pribudla na podnet ministerky spravodlivosti SR návšteva obvineného alebo odsúdeného na základe zákonom stanovených podmienok a interných predpisov ústavu.


  Od 3. mája tak všetky ústavy opätovne spustia zákonom stanovené nárokové návštevy, na základe ktorých má väznená osoba právo prijať návštevu najmenej raz za kalendárny mesiac v trvaní najmenej dvoch hodín (obvinení v kolúznej väzbe po predchádzajúcom súhlase OČTK alebo súdu).


  Nárokové návštevy väznených osôb sa uskutočňujú na základe povolenia na návštevu s vyznačeným miestom a termínom realizácie návštev, pričom personál ústavov zboru už aktuálne intenzívne pracuje na harmonograme, na základe ktorého budú pre daný mesiac zabezpečené pre všetky väznené osoby zákonom stanovené návštevy.


  Na návšteve sa môže zúčastniť najviac päť osôb vrátane detí; ak má väznená osoba viac ako štyri deti, toto obmedzenie neplatí pre jej deti. Neuplatnené právo prijať návštevu v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru zaniká. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ústavu povoliť náhradný termín vykonania návštevy, prijatie návštevy častejšie alebo návštevu viacerých osôb. Pri návštevách budú naďalej dodržiavané prísne protiepidemické opatrenia a o povinnostiach ich dodržiavania bude upozornená každá vstupujúca osoba oznamom pri vchode. Každá osoba vstupujúca do ústavu musí mať prekryté horné dýchacie cesty a pri vstupe si bude musieť dezinfikovať ruky, rovnako zachované ostávajú aj rozostupy medzi jednotlivými osobami v závislosti od priestoru, do ktorého vstupujú, a kde sa bude vykonávať návšteva. Ďalším z opatrení je, že sa vstupujúca osoba musí preukázať negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu na Covid-19 nie starším ako 7 dní alebo sa musí preukázať potvrdením o tom, že bola očkovaná mRNA vakcínou a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke alebo že bola očkovaná vektorovou vakcínou a uplynuli 4 týždne po 1. dávke, alebo hociktorou z týchto vakcín počas 180 dní odkedy prekonala ochorenie Covid-19 a uplynulo 14 dní po 1. dávke. Výnimku tvoria osoby, ktorých zdravotný stav alebo kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu. V ústavoch sa naďalej bude vykonávať dezinfekcia dotykových plôch, kľučiek, prístrojov a pomôcok dezinfekčnými prostriedkami s virucídnym účinkom.


  Na základe pretrvávajúceho ohrozenia vírusom Covid-19, sa realizácia návštev v jednotlivých ústavoch bude riadiť ich aktuálnou epidemickou situáciou, ktorú vyhodnotí ústavný lekár v spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, čiže podľa počtu pozitívne testovaných osôb v konkrétnom ústave môžu byť nárokové návštevy obmedzené, resp. nahradené videonávštevami. Rozhodnutia o obmedzení nárokových návštev alebo ich úplnom nahradení videonávštevami teda budú platné len pre konkrétny ústav, v ktorom sa situácia zhoršila.


  Videonávštevu môže bezplatne realizovať každá väznená osoba v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom najmenej raz za kalendárny mesiac (obvinený a odsúdený mladistvý, odsúdený umiestnený v otvorenom oddelení raz za týždeň). Vychádzajúc z pozitívnych skúseností pri doposiaľ zavedených kompenzačných opatrení pre zabezpečenie sociálneho kontaktu väznených osôb s blízkymi osobami, budú videonávštevy naďalej doplnkovou možnosťou kontaktu pre väznené osoby. V prípade vysokého počtu pozitívne testovaných osôb v rámci ústavu, budú nárokové návštevy opätovne úplne nahradené videonávštevami.


  Väznené osoby budú o aktuálnej situácii a rovnako o možnosti kontaktu s blízkymi osobami upovedomené väzenským personálom ústavu, v ktorom vykonávajú väzbu alebo trest odňatia slobody.


  „Z dôvodu bezpečnosti a ochrany svojho zdravia, zdravia svojich blízkych, ale aj personálu ústavu prosíme všetky vstupujúce osoby do ústavov za účelom vykonania návštevy, aby vo vlastnom záujme dodržiavali platné protiepidemické opatrenia vydané vládou SR a hlavným hygienikom SR, a tým prispeli aj k zabezpečeniu bezproblémového vstupu do ústavu a vykonania návštevy.“

 • 6. Apríl 2021

  Nové opatrenia v prevencii samovrážd vo väzniciach

  Image

  Samovražda za mrežami je citlivou témou, ktorá v ostatnom roku rezonovala v spoločnosti. Prípady, kedy si väznená osoba rozhodne vziať život, nie sú ojedinelé, aj napriek snahe príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže zabezpečiť podmienky na maximálnu elimináciu takýchto incidentov za múrmi väzníc.


  Od začiatku roka 2021 Zbor väzenskej a justičnej stráže eviduje 10 pokusov o samovraždu a 4 samovraždy, pričom najčastejšou formou bolo obesenie a porezanie. Zo získaných údajov za rovnaké časové rozmedzie (január – marec) vyplýva, že počet pokusov o samovraždu a samovrážd sa v ústavoch oproti roku 2020 zvýšil. Národné centrum zdravotníckych informácií zatiaľ neuvádza aktuálny počet samovrážd za rok 2020, preto nie je možné jednoznačne povedať, či tento nárast je celospoločenským problémom vyplývajúcim zo zhoršenej sociálnej situácie. Vychádzajúc ale zo štúdie Národního ústavu duševního zdraví v Českej republike, ktorý v roku 2020 uskutočnil výskum zameraný práve na túto problematiku, môžeme predpokladať, že „v priebehu núdzového stavu došlo v porovnaní s rokom 2017 k nárastu prípadov osôb, ktoré spĺňajú diagnostické kritériá pre niektoré z duševných ochorení a aj riziko samovraždy, pričom toto riziko vzrástlo počas pandémie o tretinu.“


  Štatistika samovrážd v ústavoch Zboru väzenskej a justičnej stráže:


  Zbor väzenskej a justičnej stráže aj napriek tomu, že neeviduje prípadovú štúdiu ohľadom samovražedných pokusov a samovrážd v objektoch ústavov na výkon väzby a na výkon trestu odňatia slobody v spojitosti s ochorením Covid-19, považuje za jednu zo svojich prioritných úloh zintenzívnenie aktivít zameraných na prevenciu samovrážd. Ako totiž uvádza ústavný psychológ Juraj Zajac: „Vo väzení sú časté samovražedné myšlienky, dochádza k tomu oveľa častejšie, ako v bežnej populácii, čo sa potvrdilo výskumne a aj v každodennej praxi, ktorá je súčasťou práce väzenských psychológov.“


  Jednou z najaktuálnejšie uskutočnených iniciatív v prevencii samovrážd je aj pre vyššie uvádzané, zriadenie odbornej komisie na prehodnotenie oparení znižujúcich riziko samovražedného konania v podmienkach výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Komisia sa skladá z 15 odborníkov z oblasti psychológie, trestného práva či špeciálnej pedagogiky. Úlohou komisie je analýza platných opatrení na elimináciu rizika sebapoškodenia a samovražedného konania v ústavných podmienkach. Pričom následne komisia prehodnotí rizikové faktory, proces ich identifikácie, používané nástroje na identifikáciu a spôsoby zaobchádzania s rizikovými väznenými osobami. „Systém prevencie rizika samovražedného konania je v podmienkach ZVJS nastavený už viac rokov a spolupracuje na ňom personál jednotlivých väzníc ako celok s presne definovanými úlohami. Samozrejme, tento systém je potrebné neustále vyhodnocovať z hľadiska efektívnosti jeho fungovania a inovovať v súlade s meniacimi sa potrebami praxe i novými odbornými poznatkami. Práve z tohto hľadiska sme vyhodnotili ako efektívne predstaviť tento systém prevencie rizika samovražedného konania v podmienkach výkonu väzby a výkonu trestu najmä zdravotníckym odborníkom z civilného sektora a sme pripravení zapracovať do neho ďalšie prvky, ktoré by zvýšili úspešnosť prevencie u väznených osôb. Samotný zbor podniká systémové kroky v oblasti vzdelávania interných odborníkov, ktorí potom môžu vnášať vyššiu kvalitu zaobchádzania s väznenými osobami v každodennej praxi,“ objasnila predsedníčka komisie, klinická psychologička Martina Bečková.


 • 1. Apríl 2021

  Prežívanie veľkonočných sviatkov bude aj tento rok pre väznené osoby náročnejšie...

  Image

  Veľkonočné sviatky za múrmi väzníc budú tráviť aj tento rok obvinení a odsúdení bez svojich blízkych a s obmedzeniami, nakoľko pandemická situácia na Slovensku neustupuje a koronavírus sa vyskytuje aj za múrmi väzníc. Najkrajšie sviatky v roku budú obmedzené aj pri realizovaní rôznych činností, aktivít s väzenými osobami, pretože musia byť dodržané stanovené a prijaté protiepeidemické opatrenia.


  Aktuálne k 31. marcu 2021 je celkový počet väznených osôb na Slovensku 10 350, z toho je obvinených 1 5258825 odsúdených. V súčasnosti sa vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody nachádza 59 mladistvých osôb a 240 cudzincov.


  Vzhľadom na vzniknutú pandemickú situáciu aj naďalej platí zákaz realizácie návštev v ústavoch pre všetkých obvinených a odsúdených. Udržiavať kontakt s rodinou môžu väznené osoby len prostredníctvom videonávštev, ktoré sú aktuálne náhradou v tejto situácii.


  Mimoriadne voľno na opustenie ústavu, ktoré je možné podľa zákona o výkone trestu odňatia slobody udeliť odsúdenému formou disciplinárnej odmeny za dlhodobé pozitívne výsledky dosahované pri plnení programu zaobchádzania, plnení pracovných povinností, výkone prospešných prác mimo ústavu alebo za vykonanie príkladného činu, nebude počas Veľkej noci udelené ani jednej väznenej osobe. Avšak 22 odsúdeným bude udelená vychádzka mimo ústavu za účelom stretnutia s blízkymi na čas najviac 48 hodín.


  Veľká noc je významným duchovným, ale najmä kresťanským sviatkom, preto aj naši väzenskí dekani, kapláni, starší duchovný a pastori budú v jednotlivých ústavoch viacerými formami počas týchto dní hľadať cestu priblíženia podstaty sviatkov. Hlboký význam týchto veľkonočných sviatkov môže v našich väzniciach čiastočne ovplyvniť tento pandemický čas a prijaté osobitné protiepidemické opatrenia. Aj napriek obmedzeniam budú mať väznené osoby v ústavoch možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a individuálnou formou realizovať duchovnú činnosť. V prípade nepriaznivej situácie budú duchovné obrady odsúdeným sprostredkované prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania. Počas sviatkov v nemocnici v Trenčíne bude zabezpečené pre väznené osoby prijatie sviatosti zmierenia, sviatosti pomazania chorých, možnosť rozdávania svätého prijímania pre ležiacich pacientov a imobilných pacientov.


  Veľký piatok je deň pôstu a pokánia. Všetci veriaci sa postia od mäsitých pokrmov, v chrámoch sa neslúži svätá omša. V tento deň sa čítajú alebo spievajú pašie a kňazi vysluhujú obrady Veľkého piatka. V ústavoch majú počas Veľkého piatka pripravenú krížovú cestu a dramatizované recitačné pásmo pašií, ktoré si vopred nacvičili väznené osoby. Počas dňa môžu väznené osoby využiť možnosť sledovania filmov o Veľkej noci, najmä s duchovnou tematikou, napr. film Umučenie Krista, Veľký dar, Svätý Augustín I. diel, Svätý Augustín II. diel. Na Bielu sobotu budú kňazi realizovať bohoslužby, slová a katechézy zamerané na význam jednotlivých liturgických čítaní, resp. poskytovať individuálne rozhovory.

  V niektorých ústavoch bude duchovný program dopĺňaný aj sprievodnými aktivitami prostredníctvom biblického a hudobného krúžku. V poobedňajších hodinách je pre väznené osoby pripravené premietanie filmu Ježiš Nazaretský – I., II. diel, a slávenie obradov veľkonočnej vigílie v minimalizovaných počtoch. Počas Veľkonočnej nedele majú väznené osoby možnosť sledovať televízny prenos Veľkonočnej sv. omše alebo prostredníctvom rozhlasu počúvať svätú omšu, sv. ruženec, Urbi et orbi (prenos z Vatikánu) a pod.


  Plánované aktivity počas Veľkonočných sviatkov v rámci kultúrno-osvetovej činnosti


  Tohtoročné sviatky, tak ako pred rokom, sú iné a zvláštne tým, že opatrenia v rámci pandémie stále pretrvávajú. Plánovaný program pre väznené osoby počas veľkonočných sviatkov býval v minulých rokoch pestrý a bohatý na množstvo zaujímavých akcií. Už druhý rok veľkonočné sviatky budú v ústavoch prebiehať za dodržiavania prísnych protiepidemických opatrení, s rúškom na tvári. Napriek obmedzeným možnostiam sa personál zboru bude snažiť vytvoriť sviatočnú atmosféru a jednotlivé aktivity prispôsobiť aktuálnej pandemickej situácii. Všetky aktivity sa budú vykonávať len v rámci jednotlivých oddielov s obmedzeným počtom väznených osôb, resp. individuálnou formou. Aj naďalej platí zásada prekrytia horných dýchacích ciest a dezinfekcia rúk.

  V tomto období prostredníctvom príslušníkov a zamestnancov zboru je pre väznené osoby pripravený program individuálnou formou, resp. v už spomínanom obmedzenom počte osôb. V rámci kultúrno-osvetovej činnosti si môžu väznené osoby skrášliť priestory a nástenky veľkonočnou výzdobou a zhotoviť rôzne veľkonočné pozdravy. Vytvárajú rôzne ozdobné predmety, ako napr. zajačiky, pletené košíčky, vyfarbujú vajíčka rôznymi technikami. V niektorých ústavoch sa väznené osoby budú učiť pliesť vŕbové korbáče a vyrábať tradičné vŕbové píšťalky. Svojimi výrobkami prispievajú najmä k estetizácii oddielov a spoločných priestorov ústavu. Svoj voľný čas môžu venovať aj pečeniu veľkonočných dobrôt. Väznené ženy sa napr. tento rok chystajú zhotoviť veľkonočný čokoládový veniec, či veľkonočnú paschu.


  Veľkonočné zvyky a tradície si môžu pripomenúť formou prednášok na tému: „Dodržiavanie veľkonočných tradícií“, besied a kvízov, napr. Kvíz o veľkonočných symboloch, Kvíz o histórii, o tradíciách Veľkej noci v Európe, o dejinách kresťanstva, ktoré sa však budú realizovať individuálne zväčša po celách. Zaostávať nebudú ani v športových aktivitách. V čase sviatkov Veľkej noci budú v ústavoch zabezpečené športové turnaje v nohejbale, šachu, dáme, biliarde, v stolnom tenise, v hode na basketbalový kôš, v hode šípok na terč a pod. Majú pripravené aj rôzne športové súťaže ako napr. drepy na čas, prekonaj sa - športová súťaž vo výdrži Cross Fit, súťaž v hode loptičkou na cieľ. Odsúdené ženy majú naplánované cvičenie ako je Zumba, Joga a hranie vybíjanej či bedmintonu.


  Voľný čas môžu väznené osoby využiť na hranie spoločenských hier, ako sú napr. Inkognito; Aktivity; Monopoly; Pexeso; Človeče, nehnevaj sa; Dostihy a rôzne iné kartové hry. Sú pre nich pripravené aj rôzne osemsmerovky, doplňovačky, krížovky, sudoku, maľovanie veľkonočných mandál. Budú mať možnosť dlhšie sledovať vysielaný televízny program, počúvať rozhlas, čítať knihy a využívať videonávštevy s blízkymi osobami. Jednotlivé podujatia a činnosti sa budú realizovať a upravovať podľa aktuálnej pandemickej situácie v konkrétnom ústave.


  Strava počas veľkonočných sviatkov je prispôsobená kultúrnym a náboženským zvyklostiam, ale aj tradíciám v jednotlivých regiónoch, s prihliadaním na zdravotný stav väznených osôb. Strava je vydávaná štandardným spôsobom za dodržania nariadených protiepidemiologických opatrení. Súčasťou menu sú jedlá zo zemiakov, špenátu, varených vajec, hydinového i bravčového mäsa a nechýbajú ani ryby a tradičné údeniny. Čo sa týka dodržiavania pôstu, je to na individuálnom rozhodnutí väzňov. Nižšie uvádzame pár príkladov jednotlivých druhov jedál z jedálnych lístkov, ktoré budú konzumovať väznené osoby počas veľkonočných sviatkov od 02.04.2021 do 05.04.2021:


  Veľký piatok (bezmäsité pokrmy)

  raňajky: zelenina, chlieb, sójová nátierka, čaj; syrová nátierka, čaj, chlieb; kakao, čierny chlieb, biely jogurt; chlieb, káva z kávoviny, nutelová šiška, maslo; bryndzová nátierka, chlieb, čaj; chlieb, čaj, tuniaková nátierka;

  obed: brokolicová polievka, šampiónovo-zeleninové ragú, varené zemiaky; polievka rascová s vajcom, cestoviny s hubovou omáčkou; polievka kukuričná krémová, zapekané rybie filé, zemiaková kaša, červená repa; zeleninová polievka, vyprážané tofu, varené zemiaky, šalát; zeleninová polievka, dukátové buchtičky s vanilkovým krémom;

  večera: cestoviny s paradajkovou omáčkou a sójou; zeleninové rizoto, šalát; parené buchty; ovocie, kakaový závin; sójové mäso na mexický spôsob, ryža, syr tavený, chlieb, čaj.


  Biela sobota

  raňajky: mini maslo, chlieb, ovocný jogurt, čaj; chlieb, čaj, syr tavený črievko, zelenina; makovník, džem, kakao, chlieb, maslo; lečo s vajcom, chlieb, čaj; syrová nátierka, chlieb, čaj; zeleninová nátierka, chlieb, čaj, maslo.

  obed: polievka hlivová kyslá, zeleninové rizoto, kapustový šalát; zeleninová polievka, rybie filé na masle, varené zemiaky; brokolicová polievka, zeleninové rizoto s hubami, sterilizovaný šalát; cesnaková polievka, rybie karbonátky, zemiaková kaša, šalát; špenátová polievka, zeleninový rezeň, varené zemiaky, čalamáda.

  večera: granatiersky pochod, cestovina, kyslá uhorka; kotlíkový guláš, chlieb; bravčová šunka, zelenina, pečivo, ovocie, čaj; kapustnica s údeným mäsom, chlieb; bravčová šunka, zelenina, pečivo, ovocie, keks, čaj; hydinová šunka, zelenina, pečivo, ovocie, keks, čaj.


  Veľkonočná nedeľa

  raňajky: chlieb, mini maslo, saláma trvanlivá, kakao; chlieb, hydinové párky, horčica; vajíčková nátierka, chlieb, čaj; varená údenina s horčicou, chlieb, čaj; rybacia nátierka, chlieb, čaj; chlieb, káva z kávoviny, nutelová šiška, maslo; syr tvrdý, maslo, vajce, chren, červená repa, kávoviny, chlieb; chlieb, maslo, džem, čaj;

  obed: slepačí vývar s rezancami, bravčové rebierko prírodné, zemiakový šalát s cibuľkou, keks; mrkvová polievka, kurča na zelenine, dusená ryža; hovädzia polievka s cestovinou, kuracie stehno na zelenine, ryža; hovädzia polievka s cestovinou, kuracie stehno na zelenine, ryža; slepačia polievka s cestovinou, bravčové stehno záhradnícke, varené zemiaky, syr údený, chlieb; hovädzia polievka s pečeňovými knedlíčkami, záhorácky mletý rezeň, zemiaková kaša, šalát;

  večera: šalát z červenej repy, údená krkovička, šunka, chlieb, syr eidam, chren; chlieb, hydinová šunka, šunka, vajce, šalát z červenej repy, syr tvrdý Eidam; saláma, maslo, chlieb, hydinová nátierka, chlieb, čaj, ovocie; strapačky s kyslou kapustou; bábovka, maslo porciované, čierna káva; parené buchty; vajíčková nátierka so syrom, maslo, chlieb, čaj, ovocie.


  Veľkonočný pondelok

  raňajky: tvarohová nátierka, čaj, chlieb; chlieb, čaj, záhradnícka nátierka; maslo, med, čaj, chlieb, tavený syr, varené vajce; údeninový tanier, syr tavený, varené vajce, chlieb, cviklový šalát, čaj; hydinové párky, chlieb, čaj; tvarohová nátierka, čaj, chlieb; čaj, chlieb, saláma, zelenina; chlieb, syrovo/tvarohová nátierka, zelenina, čaj.

  obed: zeleninová polievka, prírodný bravčový rezeň, dusená ryža, šalát; frankfurtská polievka s párkom a zemiakmi, morčacie prsia na šampiňónoch, americké zemiaky; zeleninová polievka, kurací rezeň, varené zemiaky, šalát; hovädzia polievka s pečeňovými knedličkami, bravčový vyprážaný rezeň, zemiaky varené, šalát.

  večera: opekaná saláma, hrachová kaša s cibuľou; zapekaná zelenina, varené zemiaky, červená repa; mletý kurací rezeň prírodný, zemiaková kaša, čalamáda; štefánska sekaná pečienka, ryža dusená, zákusok; kuracie soté, ryža, voda so sirupom; cestovina so syrovou omáčkou a zeleninou, keks, čaj.

Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019