Tlačové správy

 • 9. Január 2020

  Doplnenie stanoviska zboru k neumožneniu vstupu pána Harabina

  Image

  Za krátky čas ste si mohli prečítať viacero pozitívnych, ale aj negatívnych reakcií na postup príslušníkov v súvislosti so vstupom JUDr. Štefana Harabina do ústavu Nitra dňa 8. januára 2020. Opätovne potvrdzujeme, že príslušníci zboru postupovali pri plnení služobných povinností v zmysle zákona č. 4/2001 Z. z.o Zbore väzenskej a justičnej stráže(ďalej len „zákon“).


  Je dôležité uvedomiť si, čo znamená vstup do chráneného objektu za oprávneným záujmom (v tomto prípade vstup do ústavu za účelom vykonania návštevy) s platným dokladom totožnosti. Príslušníci na strážnom stanovišti „hlavný vchod ústavu“ si vykonávali „svoju prácu“ na profesionálnej úrovni zákonným spôsobom. Keďže (civilná) osoba vstupujúca do chráneného objektu síce preukázala oprávnený záujem (t. j. pozvánku k návšteve), ale nepreukázala svoju totožnosť platným dokladom totožnosti, príslušník zboru tejto osobe neumožnil vstup. O tejto skutočnosti spísal službukonajúci príslušník úradný záznam, tak, ako to určuje a stanovuje zákon. Zákon neukladá ústavu povinnosť vydať potvrdenie ani iný doklad o neumožnení vstupu osobe, ktorej nebol umožnený vstup do chráneného objektu podľa § 58 ods. 1 zákona.


  Nakoľko tento úradný záznam nepodlieha žiadnemu zo stupňov utajenia podľa § 3 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sme sa rozhodli spôsobom neodporujúcim zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (t. j. v anonymizovanej podobe) tento úradný záznam zverejniť, kde je zaznamenaný spôsob správania a vyjadrovania sa vstupujúcej osoby.


  V zmysle príslušnej zákonnej úpravy sa za doklad totožnosti nepovažuje potvrdenie o občianskom preukaze podľa osobitného predpisu alebo kópia občianskeho preukazu. Osoba vstupujúca do ústavu Nitra sa preukazovala fotografiou podobajúcou sa občianskemu preukazu v mobilnom telefóne. Takúto formu dokladu totožnosti nie je možné akceptovať.


  Totožnosť civilnej osoby nie je možné overiť priamo v ústave, nakoľko overovanie totožnosti osôb vykonáva príslušný útvar Policajného zboru. Taktiež nie je možné spájať overovanie totožnosti osôb na súde a v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu. Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže spadajú pod rezort Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a nemajú také kompetencie pri overovaní totožnosti civilných osôb, ako majú príslušníci Policajného zboru, ktorí spadajú pod rezort Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.


  Súčasne je potrebné zdôrazniť, že v prípade neumožnenia vstupu osobe vstupujúcej do chráneného objektu riaditeľ ústavu alebo jeho zástupcovia nie sú povinní prísť a vysvetľovať postup, resp. dôvody riešenia situácie osobám neumožneným vstup do chráneného objektu (do ústavu). Na to je určený príslušník zboru, ktorý vykonáva službu na strážnom stanovišti „hlavný vchod ústavu“ v rámci plnenia si služobných povinností.


  V tomto konkrétnom prípade bola vstupujúca osoba povinná predložiť platnú pozvánku k návšteve, ktorej súčasťou je aj poučenie, a ktorá sa zasiela vopred, v primeranom časovom predstihu. Toto poučenie v bode 4 jasne stanovuje, že osobe, ktorá nemá platný doklad totožnosti a platnú pozvánku k návšteve, alebo je pod vplyvom alkoholických nápojov a iných omamných látok, nebude umožnený vstup do ústavu. Vzorovú pozvánku k návšteve a poučenie pripájame k tomuto príspevku.


  V prípade, že vstupujúca civilná osoba nie je spokojná s postupom riešenia danej situácie, môže podať sťažnosť. Sťažnosť môže podať v zmysle § 5 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. O tejto skutočnosti bola vstupujúca osoba zákonným spôsobom oboznámená.

 • 8. Január 2020

  Stanovisko zboru k vyjadreniam p. Harabina

  Image

  Príslušníci zboru postupujú pri každej civilnej osobe vstupujúcej do chráneného objektu vždy štandardne v súlade so zákonom o Zbore väzenskej a justičnej stráže. Zákonným spôsobom postupovali aj pri vstupe p. Harabina do ústavu Nitra.


  Do chráneného objektu je vstup povolený pre vstupujúce civilné osoby, len na základe preukázania oprávneného záujmu a preukázania sa platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas).


  Príslušník zboru, ktorý vykonáva službu na strážnom stanovišti „hlavný vchod ústavu“ je oprávnený preverovať oprávnenosť vstupu osoby do objektu a vyzvať ju, aby predložila platný doklad totožnosti. Ak vstupujúca civilná osoba nepreukáže oprávnený záujem a svoju totožnosť platným dokladom, príslušník zboru je oprávnený takej osobe neumožniť vstup.


  Za doklad totožnosti sa nepovažuje potvrdenie o občianskom preukaze podľa osobitného predpisu alebo kópia občianskeho preukazu. Totožnosť civilnej osoby nie je možné overiť priamo v ústave, nakoľko overovanie totožnosti osôb vykonáva príslušný útvar Policajného zboru.


  V prípade, že civilnej osobe nebol umožnený vstup do chráneného objektu spíše určený príslušník zboru o danej udalosti úradný záznam.

  

  Prijať návštevu v súlade zo zákonom môže obvinený najmenej raz za kalendárny mesiac v trvaní najmenej dvoch hodín v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru. Návšteva sa vykoná na základe pozvania na návštevu, ktorú odosiela obvinený pozvaným osobám. Na návšteve sa môže zúčastniť najviac päť osôb vrátane detí. Návšteva sa vykoná v miestnosti ústavu na to určenej bez priameho kontaktu medzi obvineným a návštevou, za prítomnosti príslušníka zboru. Riaditeľ ústavu môže v odôvodnených prípadoch povoliť návštevu priamym kontaktom.


 • 14. November 2019

  V Omšení diskutovali odborníci o resocializácii odsúdených

  Image

  V Liečebno-rehabilitačnom stredisku ZVJS v Omšení sa v dňoch 12. a 13. novembra 2019 koná medzinárodná konferencia „Resocializácia odsúdených a jej perspektívy“. So zaujímavými diskusnými príspevkami vystúpili odborníci z radov nielen slovenského väzenstva, ale aj z väzenských služieb ostatných krajín V4, akademickej obce, Ministerstva spravodlivosti SR, ale aj partnerov z tretieho sektora.


  Jedným z hlavných poslaní väzenských služieb je zabezpečenie ochrany a bezpečnosti verejnosti zákonným a humánnym výkonom trestu odňatia slobody a väzby a resocializácie odsúdených. Práve ich resocializácia je dôležitou súčasťou výkonu trestu odňatia slobody, aby sa predišlo recidíve týchto osôb po prepustení na slobodu. Zbor väzenskej a justičnej stráže zorganizoval medzinárodnú konferenciu „Resocializácia odsúdených a jej perspektívy“. Pozvanie prijali odborníci zahraničných väzenských služieb z Poľska, Česka, Maďarska, odborníci z akademickej obce a z Ministerstva spravodlivosti SR. „Všetci ľudia majú právo žiť v spravodlivej, pokojnej a bezpečnej spoločnosti“, týmito slovami v úvode svojho príhovoru otvoril konferenciu generálny riaditeľ zboru gen. Ing. Milan Ivan.

  Dôležitou súčasťou pre správne zvolené metódy a formy resocializácie odsúdených je penologický výskum. Od roku 1992 však penologický výskum, teda aplikovaný výskum foriem a metód nápravnovýchovnej činnosti, nebol na Slovensku realizovaný a prvé snahy o jeho obnovu prišli až v roku 2016 a postupne sa začalo s prípravou a implementáciou viacerých vlastných národných projektov alebo partnerských projektov v spolupráci s ďalšími inštitúciami. Z dostupných informačných zdrojov bolo zistené, že vo výkone trestu odňatia slobody sa opakovane nachádza 50 – 60 % odsúdených, pričom v strednom a maximálnom stupni stráženia dosiahla kategória recidivistov až 80 %. Príčinou boli faktory na strane väznených osôb – približne polovica z nich mala ukončené len základné vzdelanie, 40 % z nich nemalo pred nástupom do výkonu trestu pracovné návyky a 15 % väznených osôb bolo pred nástupom do výkonu trestu bezdomovcami, ale ďalší faktor bol aj na strane výkonu trestnej politiky štátu.

  V októbri roku 2018 bol spustený národný projekt „Šanca na návrat“, ktorý je realizovaný v partnerstve s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Hlavným cieľom projektu je znížiť riziká sociálneho vylúčenia a zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce. „Na projekte spolupracuje okrem našich výskumníkov a akademickej obce aj desať vybraných ústavov, kde sa budujú takzvané výstupné oddelenia, do ktorých sú odsúdení pred ukončením trestu umiestňovaní a zaraďovaní na niekoľko mesiacov a aktívne s nimi pracujeme, aby v prípade prepustenia z výkonu trestu našli v spoločnosti uplatnenie“, dodáva generálny riaditeľ Milan Ivan.  V diskusných príspevkoch vystúpili slovenskí akademici prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc. z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. a Mgr. Lukáš Turay z Právnickej fakulty Univerzity Komenského, z Akadémie policajného zboru SR pani doc. PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD. a JUDr. Michaela Jurisová. Skúsenosti s resocializáciou zo zahraničných väzenských služieb prezentovali Brig. Gen. László Huszár z väzenskej služby Maďarska, PhDr. Václav Jiřička, PhD. z väzenskej služby Českej republiky, kpt. Paweł, Marchajski z väzenskej služby Poľska a zo Zboru väzenskej a justičnej stráže pplk. JUDr. Jozef Griger, JUDr. Jakub Ľorko, PhD., PhDr. Zuzana Valentovičová, PhD., LL.M. a PhDr. Martin Lulei, PhD., z Ministerstva spravodlivosti SR JUDr. Samuel Burský a ďalší.


 • 9. Október 2019

  Ústav Nitra-Chrenová je modernejší a bezpečnejší

  Image

  Generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže gen. Milan Ivan a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Gábor Gál slávnostne odovzdali do užívania zrekonštruovaný ubytovací objekt „OKÁL“ v ústave Nitra-Chrenová. Od marca roku 2016 bol pre neudržateľný technický stav tento ubytovací objekt odstavený z prevádzky.


  Vzhľadom na odstavenie ubytovacieho objektu z prevádzky a ďalší úbytok kapacít pre umiestnenie odsúdených žien bolo potrebné naplánovať jeho obnovu. V roku 2017 bola vypracovaná projektová dokumentácia a v júni 2018 začala spoločnosť ADIFEX a. s. Bratislava ako zhotoviteľ diela s rozsiahlou rekonštrukciou drevostavby ubytovacieho objektu „OKÁL“. Vybudovaná bola dvojpodlažná budova s podkrovím, čím sa ubytovacia kapacita v ústave Nitra-Chrenová zvýšila o 143 miest. Celková ubytovacia kapacita je po rekonštrukcii v ústave 354 väznených osôb. Okrem ubytovacích priestorov boli výstavbou získané aj nové priestory pre kultúrno-osvetové činnosti, vzdelávanie a duchovnú činnosť, viacúčelové miestnosti s kuchynskými kútmi, knižnica, učebne a priestory pre zamestnávanie odsúdených. Generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže gen. Milan Ivan k rekonštrukcii ubytovacieho objektu uviedol: „Získali sme nové priestory, ktoré majú zvýšený štandard pre výkon trestu odňatia slobody odsúdených žien. Zároveň rekonštrukciou boli vytvorené podmienky na premiestnenie časti odsúdených žien, umiestnených v iných ústavoch. Prioritne budú premiestnené odsúdené ženy, ktoré majú trvalé bydlisko v Nitrianskom regióne alebo jeho blízkosti, najmä z dôvodu udržiavania sociálneho kontaktu s rodinou a blízkymi príbuznými. Zvýši sa komfort pre výkon služby príslušníkov zaradených v ústave a súčasne sa rozšíri využívanie nových priestorov pre celý ústav.“


  Modernizáciou a rekonštrukciou tejto budovy získal zbor nielen nové kapacity na umiestnenie odsúdených žien, ale súčasne sa znížila aj energetická náročnosť budovy a inštaláciou novej signálno-bezpečnostnej techniky sa zvýšila aj bezpečnosť. Objekt bol skolaudovaný začiatkom októbra roku 2019 a za prítomnosti pozvaných hostí ho do slávnostného užívania odovzdali generálny riaditeľ zboru gen. Milan Ivan a minister spravodlivosti Gábor Gál, ktorý rekonštrukciu zhodnotil slovami: „Verím, že touto rekonštrukciou ubytovacieho objektu Okál v Nitre-Chrenovej sa modernizácia väzenstva neskončí, ale bude aj v budúcich rokoch takto úspešne pokračovať. Som rád, že sa nám spoločne podarilo za môjho pôsobenia v pozícii ministra spravodlivosti načrtnúť reálne kontúry aj úplne nového ústavu na výkon trestu odňatia slobody, a to v Rimavskej Sobote-Sabovej a som presvedčený, že skutočne približne o dva – dva a pol roka bude takto slávnostne uvedený do prevádzky“.


  Investorom stavby bolo Generálne riaditeľstvo zboru, pričom na základe verejného obstarávania a uzavretej zmluvy o dielo, bola stanovená výška nákladov na realizáciu stavby vyše troch miliónov eur. Skutočne vynaložené náklady predstavovali niečo vyše 2,9 miliónov eur a oproti predpokladaným nákladom sa takto podarilo ušetriť viac ako 140 tisíc eur. 


Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019