Tlačové správy

 • 19. Jún 2020

  Ústav Leopoldov má novú stravovaciu prevádzku

  Image

  Generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže gen. Ing. Milan Ivan a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Mária Kolíková odovzdali do užívania novú stravovaciu prevádzku v ústave Leopoldov. Pôvodná stravovacia prevádzka zo 60. rokov minulého storočia je v zlom technickom stave a doteraz nebola zrekonštruovaná.


  Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov patrí k najstarším a zároveň najväčším väzenským zariadeniam, a to nie len rozlohou, ale aj veľkosťou, počtom personálu a kapacitou väznených osôb v rámci ústavov z celého Slovenska. Celková kapacita ústavu je 1 413 väznených osôb. Aktuálne sa v ústave Leopoldov nachádza 227 obvinených a 981 odsúdených (spolu 1 208 väznených osôb). V ústave Leopoldov je celkovo systemizovaných 560 funkčných miest určených pre príslušníkov a zamestnancov ústavu.


  Samotný objekt, v ktorom sa pôvodná stravovacia prevádzka nachádza je v zlom technickom stave a na hranici prípustných noriem pre jej prevádzkovanie. Vzhľadom na to, že stravovacia prevádzka v potrebnom rozsahu neplní požiadavky na modernú a komplexnú prípravu stravy, bolo potrebné daný stav riešiť prípravou a realizáciou investície novej stravovacej prevádzky.


  Rekonštrukciu pôvodnej stravovacej prevádzky v jestvujúcich priestoroch nebolo možné uskutočniť, a to najmä z dôvodu obmedzených priestorových možností a vzhľadom na to, že bolo potrebné zabezpečiť prípravu stravy aj počas výstavby novej stravovacej prevádzky. Zbor preto pristúpil k rozhodnutiu umiestniť novú prevádzku kuchyne v priestoroch existujúcej výrobnej haly v správe ústavu Leopoldov, ktorá nebola využívaná na svoj pôvodný účel. V roku 2015 bol vypracovaný stavebný zámer s novou koncepciou prípravy a výdaja stravy, ktorej úmyslom bolo vybudovanie novej kuchyne, kde sa bude pripravovať strava pre väznené osoby a zároveň aj pre personál ústavu, ktoré budú priestorovo oddelené. Na základe schváleného stavebného zámeru bola v roku 2016 vypracovaná projektová dokumentácia a v roku 2017 sa začalo s realizáciou stavebných prác.


  Súčasťou rekonštrukcie bolo obstaranie kompletne novej technológie pre výrobu a distribúciu stravy s navrhovanou kapacitou až do 5 100 jedál denne. Nosnou časťou je samotná varňa, ktorá je schopná v jednej smene vyrobiť 1 600 jedál. Strava pre väznené osoby je pripravovaná 3-krát denne a 365 dní v roku, taktiež je pripravovaná strava pre personál ústavu. Variabilita umožňuje okrem základnej stravy pripraviť špeciálnu stravu ako sú rôzne diéty ako aj balenú stravu pre nočné smeny väzenského personálu. Komplexnosť riešenia spočíva v celom systéme stravovania od prípravy cez tabletovanie a samotnú distribúciu na jednotlivé objekty, oddiely a pracoviská. Prevádzka disponuje spoločnou varňou pre väznené osoby a personál väznice, tabletovacou linkou na porcovanie stravy a dostatočnými skladovými, chladiacimi, mraziacimi a prevádzkovými priestormi, jednotlivými prípravňami spĺňajúcimi podmienky HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – Systém analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov), samostatnými výdajňami stravy a jedálňami pre väznené osoby a personál väznice, umývacej linky a zázemia pre personál a väznené osoby vrátane hygienických zariadení a šatní. Kapacita jedálne pre väznené osoby je 120 osôb a kapacita jedálne pre personál ústavu je 36 osôb. Prevádzka kuchyne je vybavená novým, moderným a energeticky úsporným technologickým zariadením, ktoré je schopné zabezpečiť kvalitnú a vyváženú stravu. Tabletový systém zefektívni výdaj stravy a minimalizuje bezpečnostné riziko pri výdaji väzneným osobám. Strava sa bude tabletovať všetkým väzneným osobám, pričom v jedálni bude prebiehať výdaj stravy počas obeda na 5 etáp cca pre 360 osôb. Ostatné väznené osoby budú mať zabezpečený rozvoz stravy priamo na cely, resp. na pracoviská.


  Generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže gen. Milan Ivan k rekonštrukcii ubytovacieho objektu uviedol:„Využili sme priestory nevyužitej výrobnej haly v opevnenej časti ústavu na to, aby sme ich rekonštrukciou na stravovaciu prevádzku vyriešili súčasnú nevyhovujúcu situáciu prevádzky jestvujúcej väzenskej kuchyne. Výrazne zvyšujeme štandard stravovania väznených osôb a personálu. Umiestnenie vývarovne a jedálne pre príslušníkov a zamestnancov v stráženej časti ústavu súčasne odstráni zdĺhavé presuny do administratívnej budovy a rovnako zlepší priechodnosť, a tým aj zvýši bezpečnosť hlavného vstupu do väznice. Pozitívnym prvkom je aj zjednotenie prípravy stravy v spoločnom zariadení s oddelenými priestormi pre väznené osoby a personál. V neposlednom rade rekonštrukciou bolo dosiahnuté aj zhodnotenie majetku štátu, ktorý je už v správe ústavu Leopoldov“.


  Rekonštrukciou budovy došlo najmä k jej účelnému využitiu a jaj zníženiu energetickej náročnosti, a tým aj splneniu ďalšieho cieľa definovaného v Koncepcii väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020. Objekt bol skolaudovaný koncom apríla 2020 a za prítomnosti pozvaných hostí ho do užívania odovzdali generálny riaditeľ zboru gen. Milan Ivan a ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková, ktorá rekonštrukciu zhodnotila slovami: „Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že vyvinie úsilie v humanizácii a zmierňovaní obmedzení osôb vo výkone väzby a vo výkone trestu. Aj z tohto pohľadu vnímam realizáciu uvedenej investičnej akcie ako dôležitý krok k skvalitňovaniu služieb, a to nie len pre vyše 1 200 väznených osôb v tomto ústave, ale rovnako aj pre príslušníkov a zamestnancov zboru. Rada by som, aby sa nám napriek zložitej situácii spôsobenej pandémiou spoločne darilo naďalej skvalitňovať činnosti Zboru väzenskej a justičnej stráže. Chcem sa tomu venovať.“


  Investorom stavby bolo Generálne riaditeľstvo zboru, pričom na základe verejného obstarávania a uzavretej zmluvy o dielo, bola dosiahnutá celková výška nákladov stavby vyše troch miliónov eur (3 278 448 eur), pričom z uvedenej sumy technologická časť si vyžiadala sumu presahujúcu jeden milión eur (1 388 489 eur).


 • 10. Jún 2020

  Zbor väzenskej a justičnej stráže od 1. júla uvoľňuje protiepidemické opatrenia

  Image

  Od 1. júla 2020 Zbor väzenskej a justičnej stráže pristupuje k uvoľňovaniu opatrení zavedených na boj s koronavírusom. Vzhľadom na zlepšujúcu sa situáciu zbor opätovne realizuje nárokové návštevy v obmedzenom režime za dodržania protiepidemických opatrení. Úprava podmienok nastala aj v prípade videohovorov.


  Zbor väzenskej a justičnej stráže povolil od 2. apríla 2020 rozšírenie možností telefonovania a od 15. mája 2020 spustil projekt videonávštev s cieľom eliminovať negatívne dopady osobitých protiepidemických opatrení, zavedených v boji s koronavírusom.


  Vzhľadom na zlepšujúcu sa situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu, zbor s úmyslom obnoviť priamy kontakt väznených osôb s blízkymi, na základe odporúčaní hlavného hygienika SR a so súhlasom ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky, pristúpi od 1. júla 2020 k uvoľneniu ďalších protiepidemických opatrení zavedených v ústavoch.


  Nárokové návštevy


  Nárokové návštevy budú opätovne spustené, avšak v obmedzenom režime za dodržania hygienických a organizačno-technických opatrení odporúčaných hlavným hygienikom SR. To znamená, že povolené budú zatiaľ len bezkontaktné návštevy v trvaní jednej hodiny raz mesačne, pričom jednu väznenú osobu môžu naraz navštíviť maximálne tri osoby, vrátane detí. Mladiství a odsúdení z otvorených oddelení majú nárok na návštevu v trvaní jednej hodiny raz za týždeň.


  Návštevy budú vykonané za dodržania protiepidemických opatrení. Návštevník sa pri vstupe do objektu ústavu podrobí meraniu telesnej teploty (pri hodnote nad 37 stupňov °C sa návšteva neumožní), vykoná sa dezinfekcia rúk a počas celého pobytu v objekte ústavu musí mať prekryté ústa a nos (rúško, šatka alebo šál). Rovnako počas celého pobytu v ústave musí dodržiavať fyzický odstup od iných osôb a zdržať sa akéhokoľvek fyzického kontaktu s väznenou osobou. Príslušník zboru je oprávnený vykonať osobnú prehliadku osoby vstupujúcej do ústavu, prehliadku batožiny a vecí, prípadne vykonať skúšku na požitie alkoholu alebo inej omamnej látky.


  Návšteva sa vykoná v čase určenom na pozvánke k návšteve, ktorú návštevník odovzdá príslušníkovi zboru. Pokiaľ návštevník nepredloží včas platnú pozvánku, alebo sa dostaví neskôr, ako je začiatok návštevy uvedený na pozvánke, ústav nemôže z organizačných dôvodov zaručiť trvanie návštevy v celom rozsahu. Mená osôb na pozvánke nie je možné prepísať alebo doplniť. Zmeny v pozvánke je oprávnený vykonať výhradne príslušník zboru určený riaditeľom ústavu za vedúceho návštev. Neoprávnene upravená pozvánka sa bude považovať za neplatnú.


  Osobám, ktoré nemajú platný doklad totožnosti a platnú pozvánku k návšteve, alebo sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, nebude umožnený vstup do ústavu. Ak väznená osoba alebo návštevník poruší zásady správania pri návšteve, ústavný poriadok, ohrozuje bezpečnosť ústavu, alebo poruší ochranné podmienky, príslušník zboru návštevu preruší alebo predčasne skončí, pričom väznená osoba nemá nárok na náhradu návštevy.


  Počas návštevy je zakázané odovzdávať alebo prijímať peňažné prostriedky, korešpondenciu alebo prijímať iné veci. To neplatí, ak je povolená obmena vlastného odevu, bielizne a obuvi väznenej osoby. Riaditeľ ústavu môže povoliť obvinenému alebo odsúdenému na návšteve odovzdať osobné veci, ktorých držanie nie je v ústave povolené, je to v rozpore s účelom výkonu väzby a výkonu trestu, alebo ich účel držania v ústave skončil.


  Videonávštevy


  Napriek spusteniu bezkontaktných nárokových návštev, sa budú aj naďalej realizovať videonávštevy, pričom zostanú alternatívou k spomínaným nárokovým návštevám. Väznená osoba, ktorá sa rozhodne z akýchkoľvek dôvodov nevyužiť možnosť realizácie návštevy, bude môcť požiadať o videonávštevu v trvaní 20 minút. Rovnako bude mať riaditeľ ústavu možnosť v odôvodnených prípadoch povoliť väzneným osobám, osobitne väzneným osobám s maloletými deťmi, návštevu aj videonávštevu.


 • 12. Máj 2020

  Zbor väzenskej a justičnej stráže spúšťa projekt videonávštev

  Image

  Zbor väzenskej a justičnej stráže prichádza s novými opatreniami na zmiernenie dopadu ochranných nariadení, v rámci ktorých boli zrušené nárokové návštevy väznených osôb a nahrádza ich videonávštevami.


  Zbor väzenskej a justičnej stráže prijal s prepuknutím epidémie koronavírusu viaceré osobitné protiepidemické opatrenia, ktoré nadväzujú na prijaté opatrenia Ústredného krízového štábu, Hlavného hygienika SR, Vlády SR, ale aj zo záverov krízového štábu Ministerstva spravodlivosti SR a majú okrem iného zabezpečiť aj ochranu väznených osôb. Medzi tieto opatrenia patrilo napríklad aj zrušenie nárokových návštev väznených osôb. Avšak, na základe zlepšujúcej sa situácie a s cieľom čiastočne eliminovať negatívny dopad zrušenia týchto návštev, zbor už v minulosti prijal viaceré kompenzačné opatrenia. V rámci nich boli poskytnuté každej väznenej osobe voľné minúty na telefonovanie v hodnote 2 eur a zároveň zrušenie podmienky uhradenia pohľadávok a výživného pri nákupe kreditu na telefonovanie.


  Projekt videonávštev kompenzuje dočasné zrušenie nárokových návštev

  S cieľom zmiernenia dopadov obmedzení sociálnych kontaktov počas mimoriadnej situácie (obmedzenie práva prijať návštevu) sa vedenie zboru, so súhlasom a podporou ministerky spravodlivosti SR, rozhodlo už zrealizované kompenzačné opatrenia doplniť o projekt videonávštev, ktorý by mal zabezpečiť spojenie väznených osôb s ich blízkymi. Na realizáciu videonávštev nemá väznená osoba právny nárok.


  Videonávštevy sú určené pre všetky väznené osoby v čase, ktorý stanoví riaditeľ ústavu, prípadne ním určený príslušník. O videonávštevu môže väznená osoba požiadať minimálne raz za mesiac v trvaní 20 minút. Mladiství a odsúdení umiestnení v otvorenom oddelení výkonu trestu majú nárok na videonávštevu raz týždenne rovnako v trvaní 20 minút. Ak väznená osoba možnosť videonávštevy nevyužije, resp. sa nezrealizuje z dôvodov prekážky na strane blízkej osoby alebo sa nezrealizuje v plnom časovom rozsahu, nevzniká väznenej osobe nárok na prenos tejto videonávštevy do ďalšieho mesiaca.


  Videonávšteva sa uskutoční cez komunikačný program Skype, pričom väznená osoba môže viesť párový videohovor len s jedným Skype kontaktom. Tejto osobe bude poskytnuté Skype konto ústavu, na ktoré schválená blízka osoba musí zavolať v čase na to dopredu dohodnutom a vyhradenom. V prípade, že sa blízka osoba oneskorí a zavolá s časovým omeškaním, na rozhovor s väznenou osobou bude môcť využiť len zostávajúci čas z dopredu určeného časového rozmedzia zaznamenaného v harmonograme videonávštev.


  Pri realizácii videonávštevy je potrebné, aby blízka osoba (Skype kontakt), s ktorou bude väznená osoba komunikovať, mala v PC, smartphone alebo tablete nainštalovaný program Skype s vytvoreným Skype kontom s pripojením na internet. Zbor väzenskej a justičnej stráže nezodpovedá za kvalitu prenosu obrazu a zvuku. V prípade technických problémov sa návšteva neuskutoční alebo sa uskutoční v inom termíne.


  Skype kontaktom väznenej osoby môže byť:

  a)akákoľvek osoba - v prípade obvineného,

  b)blízka osoba alebo iná osoba povolená riaditeľom ústavu - v prípade odsúdeného,

  c)osoba, s ktorou súhlasí orgán činný v trestnom konaní alebo súd - v prípade

  -obvineného v kolúznej väzbe,

  -osoby v predbežnej väzbe, vydávacej väzbe a väzbe na zabezpečenie výkonu cudzieho rozhodnutia,

  -odsúdeného, proti ktorému sa vedie trestné stíhanie, je splnený dôvod väzby a súd rozhodol o uložení obmedzení


  Väznené osoby musia priložiť žiadosť o videonávštevu

  Skôr než väznená osoba bude môcť prijať videonávštevu, musí predložiť žiadosť o jej realizáciu na predpísanom tlačive určenému príslušníkovi, ktorý následne určí termín a čas realizácie videonávštevy a pridelí Skype konto ústavu. Takto vyplnenú pozvánku na videonávštevu následne väznená osoba zašle poštou osobe (Skype kontaktu), s ktorou sa chce takýmto spôsobom skontaktovať.


  Pozvánku k videonávšteve obvineného v kolúznej väzbe, osoby v predbežnej väzbe, vydávacej väzbe a väzbe na zabezpečenie výkonu cudzieho rozhodnutia a odsúdeného, proti ktorému sa vedie trestné stíhanie, je splnený dôvod väzby a súd rozhodol o uložení obmedzení zašle ústav príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu so žiadosťou, aby po vyznačení svojho stanoviska (kladného alebo záporného) pozvánku vrátil do ústavu. V prípade, ak orgán činný v trestnom konaní alebo súd s videonávštevou súhlasí, tak si ústav vyhotoví fotokópiu pozvánky s udeleným súhlasom a originál odošle poštou Skype kontaktu.


  Počas videonávštevy príslušník zboru určený riaditeľom ústavu bude vykonávať dohľad alebo dozor nad dodržiavaním určených pravidiel videonávštevy, o ktorých budú účastníci hovoru vopred poučení. V prípade porušenia týchto pravidiel ktoroukoľvek z osôb bude videonávšteva okamžite ukončená, väznenej osobe sa ďalšie videonávštevy nemusia povoliť a môže byť voči väznenej osobe vyvodená disciplinárna zodpovednosť.


  Väznenej osobe izolovanej pri prijímaní do výkonu väzby alebo výkonu trestu alebo v ich priebehu z dôvodu protiepidemických opatrení sa určí termín videonávštevy až po ukončení izolácie.


  !! Počas realizácie projektu videonávštev sa za realizáciu videonávštevy neplatí !!


  Kedy začíname s realizáciou videonávštev?

  Dnešným dňom sme spustili medzi väznenými osobami informačnú kampaň o realizácii videonávštev. To znamená, že hneď po informovaní si môžu väznené osoby podať žiadosť na predpísanom tlačive o jej realizáciu. Vzhľadom na samotný proces od podania žiadosti až po uskutočnenie videonávštevy predpokladáme, že s uskutočnením prvých videonávštev začneme už koncom tohto týždňa.


  V rámci jednej videonávštevy môže byť na strane Skype kontaktu prítomných najviac 5 osôb; uvedené sa nevzťahuje na osoby mladšie ako 15 rokov.

 • 9. Apríl 2020

  Veľkonočné sviatky za múrmi väzníc

  Image

  Najkrajšie sviatky v roku, oslava jari či sviatky rodiny. Aj takýmito prívlastkami sa môže hrdiť Veľká noc. Na Slovensku je však množstvo osôb, ktoré trávia aj tieto sviatky za múrmi niektorej z väzníc. Ale aj vo väzniciach sa snažíme aj napriek obmedzeným možnostiam vytvoriť atmosféru hodnú najvýznamnejšieho kresťanského sviatku.


  Pre väznené osoby je toto obdobie veľmi náročné najmä preto, že významné sviatky v roku nemôžu prežiť v kruhu svojich najbližších. Obzvlášť tento rok bude pre všetkých výnimočné a obmedzujúce trávenie veľkonočných sviatkov. Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie boli v ústavoch prijaté viaceré osobitné protiepidemické opatrenia a aj naďalej platí zákaz realizácie návštev v ústavoch pre všetkých obvinených a odsúdených.


  Celkový počet väznených osôb na Slovensku je 10 573 osôb, z toho je 1 572 obvinených9 001 odsúdených. V súčasnosti sa vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody nachádza 81 mladistvých osôb a 205 cudzincov


  Vzhľadom na vzniknutú situáciu musíme konštatovať, že mimoriadne voľno na opustenie ústavu, ktoré je možné podľa zákona o výkone trestu odňatia slobody udeliť odsúdenému formou disciplinárnej odmeny za dlhodobé pozitívne výsledky dosahované pri plnení programu zaobchádzania, plnení pracovných povinností, výkone prospešných prác mimo ústavu alebo za vykonanie príkladného činu, nie je tento rok udelené ani jednému odsúdenému. Rovnako nie je žiadnemu odsúdenému povolená ani vychádzka mimo ústavu za účelom návštevy blízkych osôb na čas najviac 48 hodín a ani iné formy opustenia ústavu.


  Aký program je pripravený pre väznené osoby?


  Už tradične býva program pre obvinených a odsúdených vo väzniciach počas veľkonočných sviatkov pestrý a obohatený o množstvo zaujímavých akcií, avšak tento rok za dodržania prísnych protiepidemických opatrení a s rúškom na tvári.

  Osvetové, záujmové, športové a iné tvorivé aktivity sa realizujú s limitovaným počtom zúčastnených osôb a výlučne iba v rámci oddielov (spoločné ubytovacie priestory), vo vyhradených priestoroch v menších skupinách.​


  Osobitná pozornosť je venovaná duchovným aktivitám prostredníctvom väzenských kaplánov a pastorov. Väznené osoby môžu požiadať o pastoračnú a duchovnú službu, avšak striktne po jednotlivých oddieloch a v limitovanom počte osôb. Majú možnosť využiť pastoračnú miestnosť alebo ústavnú kaplnku za prítomnosti kňaza a iného duchovného na pobožnosť, katechézu, vysluhovanie sviatosti a Veľkonočnej svätej omše. Prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania majú možnosť sledovať priame prenosy sv. omší a iných cirkevných veľkonočných obradov.


  Záujmové, športové a iné osvetové aktivity sú pre väznené osoby pripravené v podobe rôznych vedomostných kvízov, besied, prednášok, rozhovorov. Majú možnosť hrania spoločenských hier, zapojenia sa do šachového, pokrového, šípkového a iného veľkonočného turnaja, ktoré sa budú realizovať len individuálnou formou alebo v menších skupinkách v rámci ciel a oddielov. Väzneným osobám budú poskytnuté na spríjemnenie voľného času aj puzzle, antistresové omaľovánky, knihy, sudoku a pod.

  Športové aktivity sa realizujú vo vymedzených priestoroch športových ihrísk len individuálnou formou alebo v limitovanom počte prostredníctvom stolnostenisových, bedmintonových a futbalových turnajov, kondičných cvičení, resp. posilňovaním s vlastnou váhou. Výnimku tvoria športové aktivity realizované počas nárokovej vychádzky (odsúdení majú možnosť hrať napr. futbal, basketbal a pod.).


  Tvorivé aktivity a realizácia veľkonočnej výzdoby je taktiež obmedzená a realizovaná len v niektorých oddieloch formou zdobenia spoločných priestorov (chodba a kultúrna miestnosť), individuálnou výrobou veľkonočných pozdravov a zdobenia veľkonočných kraslíc, kreslenie a maľovanie obrázkov s veľkonočnou tematikou, úpravou násteniek a pod.

  Pár príkladov z konkrétnych ústavov, avšak opäť prízvukujeme, že všetky aktivity sú realizované za prísneho dodržiavania prijatých protiepidemických opatrení:


  ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica – väznené osoby sa môžu v ústavnej kaplnke zúčastniť spolu s kňazom Krížovej cesty, vyrábania veľkonočných pozdravov a rôznych tvorivých aktivít prostredníctvom maľby a kresby obrazov. Môžu sa zúčastniť turnaja v stolnom tenise a šípkach.

  ÚVV a ÚVTOS Prešov - väznené osoby sa môžu v ústave zapojiť individuálne do kvízu "Čo viete o Veľkej noci?" a v minimalizovanom počte sa môžu zúčastniť besedy "Veľkonočné zvyky a tradície na Slovensku". Taktiež je pre nich pripravený turnaj v šachu, dáme, v stolnom tenise a nohejbale.

  ÚVV a ÚVTOS Nitra – sa sústredí na sledovanie Veľkonočnej sv. omše, premietanie tematických filmov na DVD "Umučenie Krista", "Ben Hur". Pre väznené osoby sú pripravené aktivity formou kvízu "Veľkonočné zvyky a tradície“, ďalej je možne čítať beletriu z ústavnej knižnice, hrať spoločenské hry a hrať na gitare. Väznené osoby majú možnosť zapojiť sa do turnajov v stolnom tenise, biliarde a hode šípok. V tomto ústave majú pripravenú zaujímavú súťaž "Veľkonočné pečenie", a taktiež majú možnosť rozvíjať svoje zručnosti napr. výrobou veľkonočných pohľadníc či vyšívaním.


  Aké jedlá budú väznené osoby konzumovať počas sviatkov?


  Strava počas veľkonočných sviatkov je prispôsobená kultúrnym a náboženským zvyklostiam, ale aj tradíciám v jednotlivých regiónoch, s prihliadaním na zdravotný stav väznených osôb. Strava je vydávaná štandardným spôsobom za dodržania nariadených protiepidemiologických opatrení. Súčasťou menu sú jedlá zo zemiakov, špenátu, varených vajec, baranieho, hydinového i bravčového mäsa a nechýbajú ani ryby a tradičné údeniny. Čo sa týka dodržiavania pôstu, je to na individuálnom rozhodnutí väzňov.


  Nižšie uvádzame jednotlivé druhy jedál z jedálnych lístkov, ktoré budú konzumovať väznené osoby počas veľkonočných sviatkov od 10.04.2020 do 13.04.2020:


  Veľký piatok (bezmäsité pokrmy)

  raňajky: syrová nátierka, maslo, miešané vajcia na cibuľke, chlieb, biely jogurt, čaj, káva;

  obed: rascová polievka s vajcom, zeleninová polievka, kelová polievka, rybacia polievka, vyprážané rybie filé a varené zemiaky, vyprážaný syr a zemiaková kaša, vyprážaný zeleninový rezeň, šampiňóny na smotane s cestovinami; mrkvový šalát, kapustový šalát, kyslé uhorky;

  večera: ovocie, slané pečivo, dukátové buchtičky s vanilkovým krémom, kakao, parené buchty a pod.


  Biela sobota:

  raňajky: chlieb, kakao, lúpačka, maslo;

  obed: polievka kelová, granatiersky pochod s kyslou uhorkou alebo zeleninová polievka, rybie filé na zelenine s ryžou;

  večera: bravčová živánska a varené zemiaky; údené bravčové mäso, zemiakový šalát s majonézou; kotlíkový guláš.


  Veľkonočná nedeľa:

  raňajky: bábovka, čaj pravý, šalát z cvikly, maslo, údené mäso, klobása opečená, varené vajcia;  

  obed: hovädzia polievka s pečeňovými haluškami; kuracie prsia v cestíčku, zemiaková kaša, kapustový šalát; hovädzí vývar s rezancami, pečené kurča s dusenou ryžou, sterilizovaný šalát alebo hovädzí vývar, záhorácky mletý rezeň, zemiaková kaša, zeleninový šalát;

  večera: syr tavený štvorec, trvanlivá saláma,ovocie, chlieb; strapačky s kyslou kapustou.


  Veľkonočný pondelok:

  raňajky: chlieb, párky, horčica, čaj; údené pliecko s chrenom;

  obed: polievka zeleninová, bravčové rebierko vyprážané a varené zemiaky, kyslá uhorka; údeninová polievka s ryžou, bravčové údené mäso, zemiakový šalát alebo slepačia polievka, vyprážaný rezeň a zemiaková kaša;

  večera: bryndzové halušky; pikantné kuracie soté s ryžou; údená rolka, chren, napolitánka alebo lievance s kakaom.

Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019