Tlačové správy

 • 12. Október 2020

  Šanca na návrat: Nová spolupráca s Implementačnou agentúrou MPSVR SR podáva pomocnú ruku odsúdeným po ukončení trestu

  Image

  Jedným z najkritickejších krokov pre odsúdených po výkone trestu odňatia slobody je opätovné začlenenie sa na pracovný trh, nájdenie vhodnej pracovnej príležitosti. Práve za účelom pomoci v tejto situácií došlo k spojeniu dvoch národných projektov financovaných z fondov Európskej únie.


  Zamestnanosť je považovaná za jeden z kľúčových faktorov pre zaradenie sa

  do spoločnosti a tým i predchádzaniu sociálnemu vylúčeniu osôb vracajúcich sa z výkonu trestu odňatia slobody. V praktickej rovine je jednou z ciest vedúcich k naplneniu týchto cieľov aj spolupráca so sociálnymi podnikmi. V zmysle Zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch môžu registrované sociálne podniky získať motivačný príspevok na zamestnávanie ľudí, ktorí sa vracajú z výkonu trestu.

  Vďaka iniciatíve národného projektu Šanca na návrat (www.sancananavrat.sk), ktorý implementuje Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, bolo podpísané s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Memorandum o spolupráci.


  „Našim cieľom je už počas výkonu trestu pripraviť odsúdených čo najlepšie na život vonku a pomôcť im sa zaradiť do spoločnosti. Najmä vytvoriť podmienky na ich resocializáciu, návrat k rodine, získanie zamestnania a ubytovania, prípadne im pomôcť sa začleniť do komunity, ktorá ich prijme,” uviedol generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže gen. Ing. Milan Ivan.

  Prostredníctvom Memoranda dôjde k prepojeniu dvoch národných projektov Šanca na návrat a Inštitút sociálnej ekonomiky tak, aby bolo možné ľuďom po výkone trestu odňatia slobody podať pomocnú ruku a integrovať ich čo najrýchlejšie späť do spoločnosti. Okrem efektívnejšieho uplatnenia sa na trhu práce je to zároveň cesta, ako predísť ich sociálnemu vylúčeniu a znížiť potenciálne riziko recidívy trestnej činnosti.

  Všetky aktivity vyplývajúce z Memoranda majú pomocou sociálnych podnikov smerovať k zvýšeniu uplatnenia sa zraniteľných a znevýhodnených skupín na trhu práce a pomôcť im tak k navráteniu sa do bežného života.


 • 26. August 2020

  Aktuálny stav súvisiaci s pandémiou

  Image

  Zbor väzenskej a justičnej stráže potvrdzuje prípad ochorenia Covid-19 u odsúdeného zaradeného v otvorenom oddelení Opatovce.


  Dňa 23. augusta 2020 bol odsúdený izolovaný a prevezený do Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Trenčín, nakoľko sa začali u neho prejavovať príznaky ochorenia (zvýšená telesná teplota, mierny kašeľ).


  Riaditeľ ústavu zabezpečil protiepidemické opatrenia a nariadil vykonanie testov pre potvrdenie ochorenia a okamžité izolovanie odsúdeného do nemocnice. Po pozitívnom potvrdení výsledku u odsúdeného boli okamžite prijaté ďalšie osobitné opatrenia, ktoré súvisia s výskytom ochorenia.


  Odsúdený je izolovaný v nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne spolu s ďalšími štyrmi odsúdenými, ktorí boli s pozitívne testovaným odsúdeným ubytovaní na jednej izbe, resp. v bezprostrednom kontakte. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne potvrdil u odsúdeného podozrenie infekčného ochorenia Covid-19. Stav odsúdeného je stabilizovaný s miernym priebehom ochorenia. Pôvod možnej nákazy nie je jednoznačne určený.


  Keďže ide o odsúdeného, ktorý je zaradený v minimálnom stupni stráženia a umiestnený v samostatnom objekte ústavu, boli do preventívnej karantény umiestnení aj ostatní odsúdení spolu s väzenským personálom.


  V domácej karanténe bol taktiež ponechaný ostatný väzenský personál, ktorý mohol prísť do priameho kontaktu s odsúdeným, ktorý bol poučený o dodržiavaní prísne stanovených protiepidemických opatrení nariadených hlavným hygienikom Slovenskej republiky.


  S okamžitou platnosťou boli v ústave Trenčín pozastavené pracoviská a bezkontaktné nárokové návštevy, aby sme predišli ďalšiemu šíreniu pandémie. Režimové činnosti dňa zabezpečujú príslušníci zboru za prísne stanovených protiepidemických opatrení.


  V otvorenom oddelení v Opatovciach je vrátane pozitívne testovaného odsúdeného zaradených spolu 44 odsúdených. K dnešnému dňu bolo prostredníctvom pracovníkov regionálneho úradu verejného zdravotníctva testovaných 54 osôb (10 príslušníkov, 44 odsúdených). Výsledky testov ešte nie sú známe. Priebežne vás budeme o výsledkoch informovať.

 • 19. Jún 2020

  Ústav Leopoldov má novú stravovaciu prevádzku

  Image

  Generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže gen. Ing. Milan Ivan a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Mária Kolíková odovzdali do užívania novú stravovaciu prevádzku v ústave Leopoldov. Pôvodná stravovacia prevádzka zo 60. rokov minulého storočia je v zlom technickom stave a doteraz nebola zrekonštruovaná.


  Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov patrí k najstarším a zároveň najväčším väzenským zariadeniam, a to nie len rozlohou, ale aj veľkosťou, počtom personálu a kapacitou väznených osôb v rámci ústavov z celého Slovenska. Celková kapacita ústavu je 1 413 väznených osôb. Aktuálne sa v ústave Leopoldov nachádza 227 obvinených a 981 odsúdených (spolu 1 208 väznených osôb). V ústave Leopoldov je celkovo systemizovaných 560 funkčných miest určených pre príslušníkov a zamestnancov ústavu.


  Samotný objekt, v ktorom sa pôvodná stravovacia prevádzka nachádza je v zlom technickom stave a na hranici prípustných noriem pre jej prevádzkovanie. Vzhľadom na to, že stravovacia prevádzka v potrebnom rozsahu neplní požiadavky na modernú a komplexnú prípravu stravy, bolo potrebné daný stav riešiť prípravou a realizáciou investície novej stravovacej prevádzky.


  Rekonštrukciu pôvodnej stravovacej prevádzky v jestvujúcich priestoroch nebolo možné uskutočniť, a to najmä z dôvodu obmedzených priestorových možností a vzhľadom na to, že bolo potrebné zabezpečiť prípravu stravy aj počas výstavby novej stravovacej prevádzky. Zbor preto pristúpil k rozhodnutiu umiestniť novú prevádzku kuchyne v priestoroch existujúcej výrobnej haly v správe ústavu Leopoldov, ktorá nebola využívaná na svoj pôvodný účel. V roku 2015 bol vypracovaný stavebný zámer s novou koncepciou prípravy a výdaja stravy, ktorej úmyslom bolo vybudovanie novej kuchyne, kde sa bude pripravovať strava pre väznené osoby a zároveň aj pre personál ústavu, ktoré budú priestorovo oddelené. Na základe schváleného stavebného zámeru bola v roku 2016 vypracovaná projektová dokumentácia a v roku 2017 sa začalo s realizáciou stavebných prác.


  Súčasťou rekonštrukcie bolo obstaranie kompletne novej technológie pre výrobu a distribúciu stravy s navrhovanou kapacitou až do 5 100 jedál denne. Nosnou časťou je samotná varňa, ktorá je schopná v jednej smene vyrobiť 1 600 jedál. Strava pre väznené osoby je pripravovaná 3-krát denne a 365 dní v roku, taktiež je pripravovaná strava pre personál ústavu. Variabilita umožňuje okrem základnej stravy pripraviť špeciálnu stravu ako sú rôzne diéty ako aj balenú stravu pre nočné smeny väzenského personálu. Komplexnosť riešenia spočíva v celom systéme stravovania od prípravy cez tabletovanie a samotnú distribúciu na jednotlivé objekty, oddiely a pracoviská. Prevádzka disponuje spoločnou varňou pre väznené osoby a personál väznice, tabletovacou linkou na porcovanie stravy a dostatočnými skladovými, chladiacimi, mraziacimi a prevádzkovými priestormi, jednotlivými prípravňami spĺňajúcimi podmienky HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – Systém analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov), samostatnými výdajňami stravy a jedálňami pre väznené osoby a personál väznice, umývacej linky a zázemia pre personál a väznené osoby vrátane hygienických zariadení a šatní. Kapacita jedálne pre väznené osoby je 120 osôb a kapacita jedálne pre personál ústavu je 36 osôb. Prevádzka kuchyne je vybavená novým, moderným a energeticky úsporným technologickým zariadením, ktoré je schopné zabezpečiť kvalitnú a vyváženú stravu. Tabletový systém zefektívni výdaj stravy a minimalizuje bezpečnostné riziko pri výdaji väzneným osobám. Strava sa bude tabletovať všetkým väzneným osobám, pričom v jedálni bude prebiehať výdaj stravy počas obeda na 5 etáp cca pre 360 osôb. Ostatné väznené osoby budú mať zabezpečený rozvoz stravy priamo na cely, resp. na pracoviská.


  Generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže gen. Milan Ivan k rekonštrukcii ubytovacieho objektu uviedol:„Využili sme priestory nevyužitej výrobnej haly v opevnenej časti ústavu na to, aby sme ich rekonštrukciou na stravovaciu prevádzku vyriešili súčasnú nevyhovujúcu situáciu prevádzky jestvujúcej väzenskej kuchyne. Výrazne zvyšujeme štandard stravovania väznených osôb a personálu. Umiestnenie vývarovne a jedálne pre príslušníkov a zamestnancov v stráženej časti ústavu súčasne odstráni zdĺhavé presuny do administratívnej budovy a rovnako zlepší priechodnosť, a tým aj zvýši bezpečnosť hlavného vstupu do väznice. Pozitívnym prvkom je aj zjednotenie prípravy stravy v spoločnom zariadení s oddelenými priestormi pre väznené osoby a personál. V neposlednom rade rekonštrukciou bolo dosiahnuté aj zhodnotenie majetku štátu, ktorý je už v správe ústavu Leopoldov“.


  Rekonštrukciou budovy došlo najmä k jej účelnému využitiu a jaj zníženiu energetickej náročnosti, a tým aj splneniu ďalšieho cieľa definovaného v Koncepcii väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020. Objekt bol skolaudovaný koncom apríla 2020 a za prítomnosti pozvaných hostí ho do užívania odovzdali generálny riaditeľ zboru gen. Milan Ivan a ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková, ktorá rekonštrukciu zhodnotila slovami: „Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že vyvinie úsilie v humanizácii a zmierňovaní obmedzení osôb vo výkone väzby a vo výkone trestu. Aj z tohto pohľadu vnímam realizáciu uvedenej investičnej akcie ako dôležitý krok k skvalitňovaniu služieb, a to nie len pre vyše 1 200 väznených osôb v tomto ústave, ale rovnako aj pre príslušníkov a zamestnancov zboru. Rada by som, aby sa nám napriek zložitej situácii spôsobenej pandémiou spoločne darilo naďalej skvalitňovať činnosti Zboru väzenskej a justičnej stráže. Chcem sa tomu venovať.“


  Investorom stavby bolo Generálne riaditeľstvo zboru, pričom na základe verejného obstarávania a uzavretej zmluvy o dielo, bola dosiahnutá celková výška nákladov stavby vyše troch miliónov eur (3 278 448 eur), pričom z uvedenej sumy technologická časť si vyžiadala sumu presahujúcu jeden milión eur (1 388 489 eur).


 • 10. Jún 2020

  Zbor väzenskej a justičnej stráže od 1. júla uvoľňuje protiepidemické opatrenia

  Image

  Od 1. júla 2020 Zbor väzenskej a justičnej stráže pristupuje k uvoľňovaniu opatrení zavedených na boj s koronavírusom. Vzhľadom na zlepšujúcu sa situáciu zbor opätovne realizuje nárokové návštevy v obmedzenom režime za dodržania protiepidemických opatrení. Úprava podmienok nastala aj v prípade videohovorov.


  Zbor väzenskej a justičnej stráže povolil od 2. apríla 2020 rozšírenie možností telefonovania a od 15. mája 2020 spustil projekt videonávštev s cieľom eliminovať negatívne dopady osobitých protiepidemických opatrení, zavedených v boji s koronavírusom.


  Vzhľadom na zlepšujúcu sa situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu, zbor s úmyslom obnoviť priamy kontakt väznených osôb s blízkymi, na základe odporúčaní hlavného hygienika SR a so súhlasom ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky, pristúpi od 1. júla 2020 k uvoľneniu ďalších protiepidemických opatrení zavedených v ústavoch.


  Nárokové návštevy


  Nárokové návštevy budú opätovne spustené, avšak v obmedzenom režime za dodržania hygienických a organizačno-technických opatrení odporúčaných hlavným hygienikom SR. To znamená, že povolené budú zatiaľ len bezkontaktné návštevy v trvaní jednej hodiny raz mesačne, pričom jednu väznenú osobu môžu naraz navštíviť maximálne tri osoby, vrátane detí. Mladiství a odsúdení z otvorených oddelení majú nárok na návštevu v trvaní jednej hodiny raz za týždeň.


  Návštevy budú vykonané za dodržania protiepidemických opatrení. Návštevník sa pri vstupe do objektu ústavu podrobí meraniu telesnej teploty (pri hodnote nad 37 stupňov °C sa návšteva neumožní), vykoná sa dezinfekcia rúk a počas celého pobytu v objekte ústavu musí mať prekryté ústa a nos (rúško, šatka alebo šál). Rovnako počas celého pobytu v ústave musí dodržiavať fyzický odstup od iných osôb a zdržať sa akéhokoľvek fyzického kontaktu s väznenou osobou. Príslušník zboru je oprávnený vykonať osobnú prehliadku osoby vstupujúcej do ústavu, prehliadku batožiny a vecí, prípadne vykonať skúšku na požitie alkoholu alebo inej omamnej látky.


  Návšteva sa vykoná v čase určenom na pozvánke k návšteve, ktorú návštevník odovzdá príslušníkovi zboru. Pokiaľ návštevník nepredloží včas platnú pozvánku, alebo sa dostaví neskôr, ako je začiatok návštevy uvedený na pozvánke, ústav nemôže z organizačných dôvodov zaručiť trvanie návštevy v celom rozsahu. Mená osôb na pozvánke nie je možné prepísať alebo doplniť. Zmeny v pozvánke je oprávnený vykonať výhradne príslušník zboru určený riaditeľom ústavu za vedúceho návštev. Neoprávnene upravená pozvánka sa bude považovať za neplatnú.


  Osobám, ktoré nemajú platný doklad totožnosti a platnú pozvánku k návšteve, alebo sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, nebude umožnený vstup do ústavu. Ak väznená osoba alebo návštevník poruší zásady správania pri návšteve, ústavný poriadok, ohrozuje bezpečnosť ústavu, alebo poruší ochranné podmienky, príslušník zboru návštevu preruší alebo predčasne skončí, pričom väznená osoba nemá nárok na náhradu návštevy.


  Počas návštevy je zakázané odovzdávať alebo prijímať peňažné prostriedky, korešpondenciu alebo prijímať iné veci. To neplatí, ak je povolená obmena vlastného odevu, bielizne a obuvi väznenej osoby. Riaditeľ ústavu môže povoliť obvinenému alebo odsúdenému na návšteve odovzdať osobné veci, ktorých držanie nie je v ústave povolené, je to v rozpore s účelom výkonu väzby a výkonu trestu, alebo ich účel držania v ústave skončil.


  Videonávštevy


  Napriek spusteniu bezkontaktných nárokových návštev, sa budú aj naďalej realizovať videonávštevy, pričom zostanú alternatívou k spomínaným nárokovým návštevám. Väznená osoba, ktorá sa rozhodne z akýchkoľvek dôvodov nevyužiť možnosť realizácie návštevy, bude môcť požiadať o videonávštevu v trvaní 20 minút. Rovnako bude mať riaditeľ ústavu možnosť v odôvodnených prípadoch povoliť väzneným osobám, osobitne väzneným osobám s maloletými deťmi, návštevu aj videonávštevu.


Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019