Tlačové správy

 • 27. Máj 2022

  Záverečný medzinárodný seminár k národnému projektu Šanca na návrat

  Image

  Humanizácia väzenstva je krokom k vyspelej spoločnosti. Slovenské väzenstvo nechce ostať pozadu a aj k tomu slúži národný projekt Šanca na návrat, ktorého Záverečný seminár sa uskutočnil na konci mája – 25. až 27. máj 2022 v hoteli Sorea Regia v Bratislave. Záverečný seminár otvorila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, medzinárodné povedomie priniesli profesori zo zahraničných univerzít a odborníci z projektu Šanca na návrat predostreli informácie o pokroku v penitenciárnej a postpenitenciárnej oblasti, význame projektu, jeho efektivite a dosiahnutých výsledkoch.


  Šanca na návrat pomáha osobám vo výkone trestu odňatia slobody so začlenením späť do spoločnosti. Hlavným cieľom je znížiť riziko sociálneho vylúčenia a zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce, čo je významným faktorom pri opätovnom páchaní trestnej činnosti.


  V desiatich ústavoch (Hrnčiarovce nad Parnou, Ilava, Leopoldov, Nitra-Chrenová, Želiezovce, Banská Bystrica-Kráľová, Sučany, Prešov – oddelenie výkonu trestu s miestom služby v Sabinove, Košice a Košice-Šaca), kde si odsúdení odpykávajú trest odňatia slobody boli zriadené výstupné oddiely, v ktorých s odsúdenými pracujú odborníci ako sociálni pracovníci, psychológovia, sociálni kurátori – metodici a experti z praxe a akademickej sféry. K marcu 2022 týmito výstupnými oddielmi prešlo 2511 odsúdených a znižujúca sa recidíva u väznených osôb, ktoré prešli výstupnými oddielmi je hlavným ukazovateľom efektívnosti tohto projektu a dôvodom na jeho pokračovanie.


  Prostredníctvom resocializačných a výchovných vzdelávacích programov majú odsúdení možnosť rozvinúť alebo získať schopnosti a zručnosti zamerané na sebapoznanie, komunikáciu, rodinné vzťahy, finančnú gramotnosť, zamestnanie a základné právne povedomie. Špecializované programy im pomáhajú naučiť sa bojovať s predsudkami, so závislosťami či emocionálnym stresom vedúcim až k agresivite. Projekt Šanca na návrat nezahŕňa len penitenciárnu starostlivosť, ale vďaka tzv. „mostom“, čiže prepojeniu na subjekty z verejného a súkromného sektora aj postpeniteciárnu pomoc – nadobudnutie pracovných skúseností, pomoc pri hľadaní ubytovania po výkone trestu, riešenie závislostí prípadne obnovenie sociálnych väzieb.


  Záverečný seminár národného projektu Šanca na návrat sa uskutočnil v dňoch 25. až 27. máj 2022 v hoteli Sorea Regia a jeho otvorenie bolo pod záštitou ministerky spravodlivosti Mgr. Márii Kolíkovej, generálneho riaditeľa ZVJS plk. Mgr. Róberta Mudrončeka, generálneho riaditeľa Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Ing. Karola Zimmera a riaditeľky odboru vykonávania opatrení SPODaSK Mgr. Martiny Bošeľovej. V prvý deň semináru odborníci zo zahraničia na väzenskú tematiku prof. Ioan Durnescu z Bukureštskej univerzity a prof. Fergus McNeill z Univerzity v Glasgowe priniesli informácie ohľadom reintegrácie väznených osôb do spoločnosti na medzinárodnej úrovni.


  Trojdňový program Záverečného seminára bol orientovaný na národný projekt Šanca na návrat, jeho význam, priblíženie realizácie, postup spolupráce s väznenými osobami, nové prístupy k resocializácii, ale najmä o prepojení teórie s praxou a jej výsledky. Informačné príspevky odborníkov boli prepojené s následnou otvorenou diskusiou a účastníci mali možnosť nahliadnuť aj do prezentácie činností vo výstupných oddieloch v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica-Kráľová, Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldov a v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová. Vyvrcholenie Záverečného seminára sa uskutočnilo v podobe Záverečnej diskusie 27. mája 2022 o 13:00, kde okrem zhodnotenia projektu bola predostretá aj vízia pokračovania národného projektu a jeho rozšírenie do všetkých 18 ústavov na Slovensku.

 • 14. Apríl 2022

  Veľkonočný čas za múrmi väzníc...

  Image

  Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok, sú dni, ktoré v kalendári už z diaľky vynikajú a zároveň predstavujú chvíle Veľkej noci. Najkrajšie sviatky v roku, oslava jari, či sviatky rodiny. Veľkonočné sviatky slávia aj väznené osoby za múrmi väzníc. Aj priestory ústavov na výkon väzby a ústavov na výkon trestu odňatia slobody sa menia s príchodom sviatkov, preto sa aj väzenský personál snažínapriek obmedzeným možnostiam vytvoriť príjemnú atmosféru.


  Aktuálne k 14. aprílu 2022 je celkový počet väznených osôb na Slovensku 10 103, z toho je obvinených 1 342 a 8 761 odsúdených. V súčasnosti sa vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody nachádza 48mladistvých osôb a 259cudzincov.


  Mimoriadne voľno na opustenie ústavu, ktoré je možné podľa zákona o výkone trestu odňatia slobody udeliť odsúdenému formou disciplinárnej odmeny za dlhodobé pozitívne výsledky dosahované pri plnení programu zaobchádzania, plnení pracovných povinností, výkone prospešných prác mimo ústavu alebo za vykonanie príkladného činu bude počas Veľkej noci udelené 55 odsúdeným. Vychádzka mimo ústavu za účelom stretnutia s blízkymi na čas najviac 48 hodín bude udelená 50 odsúdeným.


  Naši väzenskí dekani, kapláni, starší duchovný a pastori budú v jednotlivých ústavoch viacerými formami počas blížiacich sa veľkonočných sviatkov hľadať cestu priblíženia podstaty.V ústavoch budú mať možnosť väznené osoby pristúpiť k sviatosti zmierenia. Individuálnou alebo skupinovou formou sa môžu zapojiť do rôznych duchovných činností, ako napr. aktívne sa zapojiť do krížovej cesty, poklony kríža, do katechézy - Umučenie Krista, Obradu svetla, Obradu posvätenia vody a Slávnostnej sv. omše Zmŕtvychvstania. Taktiež môžu svoj voľný čas využiť na osobnú modlitbu v kaplnkeaduchovné rozhovory. V prípade nepriaznivej situácie počas sviatkov, a to z dôvodu prepuknutia ochorenia COVID-19 v niektorom z ústavov, budú duchovné obrady odsúdeným sprostredkované prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania. Taktiež bude pre ležiacich pacientov a imobilných pacientov zabezpečené prijatie sviatosti zmierenia, sviatosti pomazania chorých, možnosť rozdávania svätého prijímania pre ležiacich pacientov a imobilných pacientov.

  Veľký piatok deň pokánia a prísneho pôstu. V tento deň sa veriaci ľudia zdržiavajú mäsitých pokrmov, dodržiavajú pôst. Od Veľkého piatka sa v chrámoch začínajú veľkonočné obrady a aj naše väznené osoby budú mať možnosť v kaplnkách ústavu zúčastniť sa na krížovej ceste a poklone kríža. Dobrovoľne sa väznené osoby rozhodli nacvičiť dramatizované pašie alebo recitačné pásmo pašií. V tento deň mnohé väznené osoby navštívia kaplnky za účelom slávenia obradov Veľkého piatka. Okrem toho v niektorých ústavoch sa môžu väznené osoby zúčastniť veľkonočného gospelového minikoncertu.

  Biela sobota je dňom slávenia obradov veľkonočnej vigílie, preto sa väznené osoby môžu zúčastniť obradov svetla spojených s obradom posvätenia vody. Aj tento deň môžu svoj voľný čas venovať osobnej modlitbe v kaplnke a zažiť pobožnosť Božieho hrobu, teda poklony „Kristus uložený v hrobe“. Následne môžu využiť možnosť slávenia obradov Bielej soboty.

  Veľkonočná nedeľa predstavuje pre kresťanov najväčší sviatok, ktorý sa nesie v duchu najväčšej oslavy. Väznené osoby majú možnosť zúčastniť sa slávnostnej sv. omše alebo sledovať televízny prenos veľkonočnej sv. omše, Urbi et orbi (prenos z Vatikánu) a pod. Taktiež môžu prostredníctvom rozhlasu počúvať svätú omšu, sv. ruženec a pod.


  Plánované aktivity počas veľkonočných sviatkov v rámci kultúrno-osvetovej činnosti

  Kultúrny program pre väznené osoby počas veľkonočných sviatkov býval za posledné roky z pandemických dôvodov obmedzený. Avšak tento rok bude pestrejší a bohatší na množstvo zaujímavých akcií. V tomto období prostredníctvom príslušníkov a zamestnancov zboru je pre väznené osoby pripravený program individuálnou alebo skupinovou formou. V rámci kultúrno-osvetovej činnosti si môžu väznené osoby skrášliť priestory a nástenky veľkonočnou výzdobou a zhotoviť rôzne veľkonočné pozdravy. V rámci príprav na veľkonočné sviatky odsúdení tvorili (a naďalej tvoria) veľkonočné dekorácie s využitím techník pletenia z papiera, linorezu, ako aj klasickými maliarskymi technikami. Vytvárajú rôzne ozdobné predmety, ako napr. zajačiky, pletené košíčky, vyfarbujú vajíčka rôznymi technikami. V niektorých ústavoch sa väznené osoby budú učiť pliesť vŕbové korbáče.

  Pre väznené osoby má personál zboru pripravené prednášky a besedy na rôzne témy, ale samozrejme, že aj na témy o Veľkej noci ako napr. Beseda o veľkonočných sviatkoch, veľkonočné zvyky a tradície, Edukačná videoprojekcia s besedou - premietanie dokumentu Násilie páchané na ženách, Výhody života bez drog a pod. Ani počas veľkonočného obdobia nezabudli na kvízy a iné kultúrno-osvetové činnosti, pri ktorých môžu väznené osoby rozvíjať myslenie a vedomosti. V ústavoch si pripravili vedomostné kvízy ako napr. Hlavné mestá Európy, Kvíz veľkonočné zvyky, veľkonočné tradície a symboly, Vedomostný kvíz – Zemepis a Matematika, Vedomostný kvíz v celách "Ako dobre poznáte slovenské veľkonočné tradície?".

  Počas sviatkov Veľkej noci budú taktiež v ústavoch zabezpečené športové turnaje ako veľkonočný stolnotenisový turnaj, veľkonočný futbal, Turnaj v hode šípok, Silový turnaj - Bench press, Turnaj v kockách, Turnaj v nohejbale, Turnaj v šachu a dáme. Samozrejme, že z rebríčka ponúkaných turnajov nesmie chýbať veľkonočný turnajv spoločenskej hre „Človeče nehnevaj sa!“; veľkonočný turnaj vo vedomostnej hre „Európa“; „Dostihy a Sázky“, „Monopoly“ a „Pexeso“. Taktiež sú pre väznené osoby pripravené aj iné športové súťaže a loptové hry podľa aktuálneho počasia ako napr.Športová súťaž – koníčky s loptou, kliky na čas, silový trojboj, vytrvalosť v drepoch, vytrvalosť v držaní záťaže, skok z miesta, cvičenie na workoutovom ihrisku a pod. Aj napriek pripravenému bohatému športovému programu si budú môcť väznené osoby pozrieť filmy s rôznou tematikou podľa vysielacieho programu, taktiež budú mať možnosť dlhšie sledovať vysielaný televízny program, počúvať rozhlas, čítať knihy, lúštiť krížovky. Svoj voľný čas môžu taktiež využívať na písanie korešpondencie, kreslenie a inú kreatívnu činnosť. V závere sviatkov sa môžu zúčastniť Veľkonočného koncertu, ktorý si pripravili členovia hudobného krúžku a taktiež vystúpenia gospelovej hudobnej skupiny Coolband.


  Veľkonočná strava


  Strava počas veľkonočných sviatkov je prispôsobená kultúrnym a náboženským zvyklostiam, ale aj tradíciám v jednotlivých regiónoch, s prihliadaním na zdravotný stav väznených osôb.Dodržiavanie pôstujena individuálnom rozhodnutí väzňov. Strava bude vydávaná štandardným spôsobom a súčasťou menu bude šalát, varené vajíčka a tradičné údeniny. Preto sme sa rozhodli nižšie uviesť pár príkladov jednotlivých druhov jedál z jedálnych lístkov, ktoré budú konzumovať väznené osoby počas veľkonočných sviatkov od 15.04.2022 do 18.04.2022:


  Veľký piatok (bezmäsité pokrmy)

  raňajky: chlieb, jogurt, maslo, čierna káva; chlieb, káva z kávoviny, vianočka, maslo, džem; tvarohová nátierka, chlieb, čaj; syr, varené vajce, káva čierna, chlieb; čaj, chlieb, zelenina, vajíčková nátierka, syrová nátierka, čaj, chlieb; kakao, chlieb, lúpačka maxi, ovocný jogurt; miešané vajcia na cibuľke, chlieb, čaj; maslo, med, káva z kávoviny, chlieb; sójová paštéta, chlieb, čaj, ovocie; bábovka, chlieb, kakao; pažítková nátierka, rožky, čaj.

  obed: polievka kelová s ryžou, sójové plátky na šťave, zemiaková kaša, mrkvový šalát; rajčiaková polievka, vyprážané tofu, varené zemiaky, šalát; špenátová polievka, vyprážaný karfiol, zemiaky; karfiolová polievka, Lečo s vajcom, chlieb; zeleninová polievka, cisársky trhanec s mandľami a hrozienkami; zeleninová polievka, dukátové buchtičky s vanilkovým krémom; krémová polievka, zeleninové rizoto s hubami, šalát; mrkvová polievka, vyprážaný syr, tatárska omáčka, varené zemiaky; rybacia polievka, rybie prsty, zemiaková kaša; zeleninová polievka, vyprážané rybie prsty, varené zemiaky, šalát.

  večera: halušky s tvarohom, čaj; špenátové lievance, čaj; zeleninové rizoto, šalát; šošovicový prívarok, varené vajce, rožok, keks; vyprážaný syr v cestičku, tatárska omáčka, varené zemiaky, voda so sirupom; špenátový prívarok, vajce, chlieb, čaj; slané pečivo, kyslá smotana, ovocie; halušky s kapustou, čaj; špagety po taliansky, napolitánka; ovsená kaša s ananásom a hrozienkami, čaj; granatiersky pochod, uhorka; pene so syrovou omáčkou; parené buchty, mlieko; rezance s tvarohom, čaj.


  Biela sobota

  raňajky: rožok, biela káva, maslo, med, džem; chlieb, čaj, syr tavený črievko, zelenina, maslo; orechový závin, džem, kakao; mini maslo, vianočka, čaj, džem; chlieb, maslo, kakao, šatôčka lekvárová, müsli s mliekom, ovocný jogurt; lečo s vajcom, chlieb, čaj; syrová nátierka, chlieb, zelenina, čaj; vajíčková nátierka, chlieb, čaj; tvarohová nátierka, chlieb, čaj.

  obed: mrkvová polievka, guláš zo syra tofu, slovenská ryža; fazuľová polievka s rezancami, dukátové buchtičky s vanilkovým krémom; rajčiaková polievka, vyprážaný syr, varené zemiaky, tatárska omáčka; zeleninové rizoto, šalát; polievka hŕstková, rybie filé na zelenine, dusená ryža, šalát.

  večera: roštenka, cestovina; kotlíkový guláš a rožok; hovädzie na rasci, slovenská ryža, šalát; kuracie soté so zeleninou, dusená tarhoňa; lievance; francúzsky rožok, džús, ovocie; transylvánska prekladaná kapusta, varené zemiaky, čaj; bravčové rebierko na mäsiarsky spôsob, varené krúpy, šalát; bravčová šunka, kečup, rožok, keks, čaj; bravčové mäso na paprike, cestovina; bravčové mäso na rasci, ryža, červená repa, saláma.


  Veľkonočná nedeľa

  raňajky: lúpačka, čaj, džem; fazuľa v rajčiakovej omáčke, chlieb, čaj; salám, varené vajce, chlieb, šalát v cvikly, čaj; hydinová saláma, mini maslo, chlieb, káva melta, ovocie; chlieb, čaj, maslo, džem; údené mäso, vajce, maslo, chren, červená repa, kávovina, chlieb; šunka, chlieb, maslo, kávovina; chlieb, čaj, klobása, horčica; chlieb, hydinové párky, horčica, čaj; chlieb, tuniak, čaj; makový závin, kakao.

  obed: slepačí vývar s rezancami, pečené kura, dusená ryža, šalát; hovädzia polievka s haluškami, mletý rezeň, zemiaková kaša, šalát; syrový špíz, zemiaková kaša, tatárska omáčka; slepačia polievka s cestovinou, pečené kura, ryža, kompót; slepačia polievka s cestovinou, pražská hovädzia pečienka, ryža, zeleninový šalát; zeleninová polievka, vyprážaný syr, zemiaky; slepačia polievka s cestovinou, pražská hovädzia pečienka, ryža, zeleninový šalát, chlieb; hovädzí vývar s rezancami, vyprážaný bravčový rezeň, zemiaková kaša, šalát miešaný; hovädzí vývar, bravčové rebierko, zemiaková kaša, rajčiakový šalát.

  večera: bábovka, maslo, čierna káva; chlieb, sójová paštéta, paradajka; šunková pena, pletenka, perník; jogurt, pletenka, perník; furmanské halušky, ovocie, voda so sirupom; saláma, maslo, chlieb, hydinová nátierka, chlieb, čaj, ovocie; zeleninový karbonátok, zemiakové pyré, čalamáda, banán v čokoláde; kuracie prsia na zelenine, zemiakové pyré, čalamáda, banán v čokoláde; saláma, maslo, chlieb, hydinová nátierka, chlieb, čaj, ovocie; zemiaky na paprike, obloha, čaj; paštéta, maslo, chlieb, čaj, keks.


  Veľkonočný pondelok

  raňajky: varené vajíčka, maslo, rožky, čaj; chlieb, varená údenina, chren, čaj, varené vajce; chlieb, horčica, párky, čaj; údené varené, vajce, horčica, chlieb, čaj, keks; vajce, horčica, chlieb, čaj, syr trojuholník, keks; chlieb, syrovo/tvarohová nátierka, zelenina, čaj; salámová nátierka, chlieb, čaj; chlieb, čaj, šunková saláma, chren; čaj, chlieb, saláma, zelenina; opekané údené mäso, varené vajce, chren, chlieb, čaj; čierna káva, džem, chlieb, maslo.

  obed: frankfurtská polievka s párkom a zemiakmi, bravčové rebierko na rasci, tarhoňa dusená, červená repa; zeleninová polievka, pečené hydinové stehno, dusená ryža, kompót; bačovský rezeň so sójového mäsa, zemiakový šalát cibuľový; zemiaková polievka, kurací perkelt, knedle; zeleninová polievka, kurací rezeň, varené zemiaky, šalát; polievka šošovicová kyslá, bravčový vyprážaný rezeň, zemiakový šalát; zeleninová polievka, bravčové pliecko, zemiaková kaša, kompót, keks; hovädzí vývar, hovädzia pečienka na víne, dusená ryža, šalát; údená s ryžou, údené mäso, zemiakový šalát s majonézou.

  večera: hrachová kaša, údené mäso varené, chlieb, čaj; šišky, čaj; halušky s hlávkovou kapustou; syrová nátierka, čaj, chlieb; fazuľový guláš s hovädzím mäsom, rožok biely, ovocie; záhradnícky tokáň, zemiaky varené, špekáčik, chlieb, ovocie, čaj; kuracie soté, ryža, voda so sirupom; ovocná bublanina, mlieko; miešané zemiaky so salámou a vajcom, čalamáda, ovocie; zapekané zemiaky so syrom a zeleninou, čalamáda, ovocie; cestovina so syrovou omáčkou a zeleninou, ovocie, čaj; bryndzové halušky so slaninou.


 • 21. December 2021

  Vianoce – najkrajšie sviatky v roku

  Image

  Tradície a zvyky sa nám pomaličky vytrácajú z našich domácností, pretože už zabúdame na tradičnú vianočnú kuchyňu a stoly nám zdobia moderné jedlá či koláče, koledovanie už nie je v móde. Čo sa z našich domácností úplne nevytratilo, je vianočný stromček, vianočne dobroty, betlehem, štedrá večera, počúvanie vianočných kolied a pod. Vianočná atmosféra má predsa len svoje čaro, na ktoré sa teší každý z nás, pretože každý túži prežiť tie pravé a krásne vianočné sviatky, nech ich strávi kdekoľvek. Po celom Slovensku máme pre väznené osoby pripravené vianočné aktivity a dobroty.


  Aj tento rok bude veľa rodín, ktoré strávia najkrajšie sviatky roka bez svojich blízkych. Nemôžu si spoločne sadnúť k štedrovečernému stolu, pretože sa nachádzajú za múrmi väzníc. Samotné obdobie strávené za múrmi väzníc je pre väznené osoby náročné, nakoľko pociťujú rôzne obmedzenia a odlúčenia, vianočné je o to náročnejšie. Trávenie vianočných sviatkov bude aj tento rok sťažené, nakoľko situácia s pandémiou Covid-19 neustupuje. Aj samotná realizácia návštev v ústavoch pre väznené osoby závisí od povinností očkovania, testovania alebo prekonania choroby. Poniektorí nebudú môcť ani na malú chvíľku objať svojich blízkych, pretože nespĺňajú podmienky vstupu. Aj keď je priamy kontakt s blízkymi nenahraditeľný, väznené osoby môžu využívať vo väčšom rozsahu videonávštevy a telefonovanie.


  K dnešnému dňu 21. decembru 2021 sa v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody nachádza spolu 10 203 väznených osôb. Z toho je 1429 obvinených a 8774 odsúdených. V súčasnosti sa vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody nachádza 58 mladistvých osôb a 261 cudzincov.


  Mimoriadne voľno na opustenie ústavu, ktoré podľa zákona o výkone trestu odňatia slobody možno udeliť odsúdenému formou disciplinárnej odmeny za dlhodobé pozitívne výsledky dosahované pri plnení programu zaobchádzania, plnení pracovných povinností, výkone prospešných prác mimo ústavu alebo za vykonanie príkladného činu, tento rok bude udelené cez Vianoce 85 odsúdeným. Počas Vianoc bude povolená vychádzka mimo ústav za účelom návštevy blízkych osôb na čas najviac 48 hodín 54 odsúdeným a opustenie ústavu je udelené 4 odsúdeným. Na Silvestra a Nový rok bude udelené mimoriadne voľno na opustenie ústavu 4 odsúdeným, a taktiež bude povolená vychádzka mimo ústav za účelom návštevy blízkych osôb na čas najviac 48 hodín 16 odsúdeným. Následne všetky väznené osoby po návrate do ústavu budú umiestnené do karantény a podrobia sa antigénovému testovaniu, aj v prípade, že sú očkované. Aj napriek obmedzeniam sa vo väzniciach väzenský personál spolu s väznenými osobami snažia vytvoriť príjemnú atmosféru a možnosti pre lepšie zvládanie odlúčenia od rodín.


  Vianočný program pre väznené osoby počas sviatkov...


  Aj tento rok si jednotlivé ústavy pripravili zaujímavý vianočný program počas sviatkov, do ktorého sa môže zapojiť každá väznená osoba, bez rozdielu na vek, kultúru, tradície a pod. Každoročne vianočný program býva obohatený o množstvo zaujímavých akcií, tento rok to bude vianočný program opäť za dodržania prísne stanovených protiepidemických opatrení. Aktivity budú realizované s limitovaným počtom osôb v rámci spoločných ubytovacích a vyhradených priestorov.

  Prevažná časť kresťanov slávi vianočné sviatky od 24. decembra s odlišnými tradíciami. Práve v tomto období je venovaná pozornosť duchovným aktivitám. Tak, ako to býva zvykom, aj tento rok v predvianočnom období a počas sviatkov je k dispozícii v jednotlivých ústavoch duchovná služba. Vysluhovanie svätej omše bude realizované prostredníctvom väzenských kaplánov a pastorov, podľa záujmu väznených osôb. Individuálnou formou budú poskytované rozhovory a spovedanie. O duchovnú alebo pastoračnú službu môže požiadať každá väznená osoba individuálne. V prípade, že sa väznená osoba nechce zúčastniť na svätej omši, môže prostredníctvom rozhlasového alebo televízneho vysielania sledovať a počúvať si priame prenosy sv. omší.


  Počas sviatkov majú možnosť väznené osoby využívať svoj voľný čas na rôzne kultúrno-osvetové činnosti, ktoré si pre nich pripravil väzenský personál, ale aj tie, ktoré si navrhli sami.

  Pre väznené osoby sú pripravené rôzne záujmové a športové aktivity napr. besedy, rozhovory, kvízy a prednášky. Počas vianočných sviatkov sú pripravené rôzne turnaje, spoločenské hry a pod. Všetky aktivity bude možné realizovať individuálnou formou alebo v menších skupinkách, v limitovanom počte vo vymedzených priestoroch za prísne stanovených a prijatých protiepidemických opatrení. Ako je zvykom, počas sviatkov majú väznené osoby mimoriadne povolenie sledovať televízne vysielanie do 24.00 h.


  Uvedieme pár všeobecných príkladov z aktivít, ktoré budú môcť realizovať väznené osoby počas Vianoc:


  Štedrý deň

  Vo viacerých ústavoch je denný program podobný. Voľný čas môžu väznené osoby využívať na hranie spoločenských hier, čítanie kníh, ktoré si môžu vypožičať z ústavnej knižnice, písanie korešpondencie, lúštenie krížoviek, sudoku alebo na sledovanie DVD filmov. Počas dňa majú možnosť zapojiť sa do viacerých vianočných turnajov napr. v šachu, dáme, hode šípok, stolnotenisovom turnaji. Ďalej sa môžu zapojiť do besied a kvízov o vianočných zvykoch a tradíciách, napr. do kvízu o narodení Ježiša Krista, zapojiť sa môžu taktiež do kvízu o Biblii a magických Vianociach. Väzenský personál počas Vianoc umožňuje počúvanie vianočných vinšov, kolied a realizuje spoločné posedenie pri vianočnom stromčeku. Počas dňa môžu počúvať rozhlasové vysielanie a sledovať televízne vysielania alebo využívať čas na telefonovanie s blízkymi osobami. Spoločne v rámci oddielov si môžu zahrať spoločenské hry ako Scrabble, žolík, Človeče nehnevaj sa, Aktivity, Monopoly a pod. Zároveň väznené osoby majú možnosť sa počas dňa zúčastniť na vianočnej svätej omši, spojenej s katechézou, vo večerných hodinách sledovať polnočnú svätú omšu a iné rôzne katechézy (či už individuálne alebo sprostredkovane spolu s kňazom a inými spolubývajúcimi). V niektorých ústavoch bude väzneným osobám prostredníctvom väzenských kaplánov doručené Betlehemské svetlo a členovia hudobného krúžku si pripravili aj malý hudobný koncert pod dohľadom kaplánov. V niektorých ústavoch riaditelia ústavov navštívia väznené osoby v celách, kedy majú vyhradený čas na individuálne rozhovory s väznenými osobami.


  Prvý sviatok vianočný a druhý sviatok vianočný

  Na Slovensku je zvykom, že počas prvého vianočného sviatku domácnosti navštevujú koledníci a v chrámoch alebo v kostoloch sa konajú jasličkové pobožnosti. Aj v našich ústavoch členovia hudobného krúžku majú pripravenú jasličkovú pobožnosť, koledovanie s kňazom a pastorom, napr. v ústave Ilava hudobná skupina „Mrežovanka“ má pre spoluodsúdených pripravený vianočný koncert a v ústave Banská Bystrica majú pripravenú jasličkovú pobožnosť. Realizácia všetkých aktivít je závislá od pandemickej situácie a prísneho dodržiavania rôznych opatrení. Aj tieto sviatočné dní môžu väznené osoby sledovať v televízii požehnanie „Urbi et orbi“ alebo počúvať vianočný príhovor v ústavnom rozhlase. Taktiež individuálnou formou môžu realizovať duchovné aktivity spolu s väzenským kaplánom a pastorom. Ďalej majú možnosť zúčastniť sa slávnostnej vianočnej svätej omše v kaplnke, v minimálnom počte osôb za dodržania prijatých protiepidemických opatrení. Počas dňa budú mať možnosť sledovať dokumenty a filmy s vianočnou tematikou a iné vianočné vysielanie. Prvý a druhý sviatok vianočný sú pripravené pre väznené osoby divadelné predstavenia, vedomostné kvízy, turnaje a rôzne besedy napr. "Ako si vybrať splniteľné novoročné predsavzatia" alebo zúčastniť sa vianočného gitarového koncertu alebo zapojiť sa do zábavno-vianočného programu s názvom „Justičná partička“. Voľný čas môžu využívať aktívnym zapojením sa do „Štefanského stolnotenisového turnaja", turnaj v spoločenskej hre „Dáma“ alebo do vianočného turnaja v stolnom futbale, ďalej v zapojení sa do súťaže Strongman a Capkova štvorka 2, kondičného cvičenia vlastným telom.

  Svoje osobné voľno môžu využívať na hranie iných spoločenských hier ako napr. Domino, Človeče nehnevaj sa, čítanie kníh a časopisov, lúštenie krížoviek, sudoku a maľovanie a vystrihovanie vianočných ozdôb a pozdravov a pod. alebo môžu si vyskúšať odlievanie sviečok z včelieho vosku.


  Silvester, Nový rok a Traja králi

  Posledný deň v roku a začiatok nového roka nebude iný ako bývajú iné dni za múrmi väzníc.

  Väznené osoby počas nasledujúcich sviatočných dní majú umožnené sledovanie televízie podľa plánu silvestrovského programu, privítanie Nového roka 2022, sledovanie novoročného príhovoru prezidentky SR, sledovanie priameho prenosu novoročnej sv. omše s novoročným požehnaním pápeža alebo sledovanie sv. omše na sviatok Troch kráľov. V jednotlivých ústavoch sa môžu väznené osoby zúčastniť pobožnosti, pri ktorej sa 6. januára realizuje obrad posvätenia vody.

  Väznené osoby majú možnosť využívať aktivity ponúknuté v pláne kultúrno-osvetovej činnosti a zároveň je na nich, ako využijú svoj voľný čas. Svoj voľný čas môžu využívať na rozhovory, na individuálnu záujmovú činnosť na celách, cvičenie s vlastnou váhou a posilňovanie, spievanie vianočných kolied. V rámci športových aktivít sa môžu zapojiť do "Silevstrovského a novoročného stolnotenisového turnaja", vianočného turnaja v stolovom futbale, do silvestrovskej súťaže v „klikovaní“ a v „drepovaní“,novoročného futbalového zápasu (podľa počasia). Aj počas týchto sviatkov môžu svoj voľný čas využívať na kreslenie, písanie korešpondencie, čítanie kníh, časopisov, lúštenie krížoviek, sudoku, osemsmeroviek a telefonovanie s blízkymi osobami. Taktiež sú pripravené rôzne prednášky „Otužovanie ako životný štýl“, alebo prednáška „Crossfit a silové športy“, alebo vedomostné kvízy či vedomostné súťaže ako napr. „Milionár“ a „Milujem Slovensko“.


  Všetky podujatia budú prebiehať za prísneho dodržiavania protiepidemiologických opatrení. Počas všetkých podujatí bude platiť zásada prekrytia horných dýchacích ciest. Po ukončení aktivít bude priestor vydezinfikovaný, vyvetraný a ponechá sa aj časový odstup pre konanie ďalšej aktivity.


  Ako bude vyzerať štedrovečerná večera a jedálny lístok počas sviatočných dní?

  Slávnostná štedrovečerná večera je naplánovaná v ústavoch od 16.30 do 18.00 h. Tak, ako to býva zvykom aj tieto sviatky je strava prispôsobená náboženským a kultúrnym zvyklostiam, tradíciám a najmä zdravotnému stavu väznených osôb. Pri vydávaní stravy budú dodržiavané prodiepidemické nariadenia. K vianočným sviatkom neodmysliteľné patrí zemiakový šalát, kapor, kapustnica a pod. a ani za múrmi väzníc nebude jedlo vyzerať inak. Dodržiavanie pôstu a zdržiavanie sa konzumácie jedla počas štedrého dňa, je na individuálnom zvážení a rozhodnutí väznenej osoby. Nižšie uvádzame pár príkladov z naplánovaných druhov jedál z jedálnych lístkov, ktoré budú konzumovať väznené osoby počas vianočných sviatkov:


  24.12.2020

  RAŇAJKY

  -zelenina, syr Eidam, chlieb, čierna káva z kávoviny,

  -kakao, makový závin, čaj,

  -kakao, vianočka, masielko, porciovaný med,

  -makovník, džem, kakao, chlieb, mini maslo,

  -chlieb, kakao, vianočka, maslo, džem, med,

  -čierna káva, chlieb, ovocná šatôčka, džem,

  -tavený syr, mini maslo, mlieko, grahamové pečivo,

  -chlieb, syrová nátierky, vajce, čaj, grep,

  -biela káva, tvarohová nátierka, chlieb, čerstvá paradajka,

  OBED

  -polievka zemiaková kyslá, bryndzovo-zemiakové pirohy, mliečna ryža, kyslé mlieko,

  -polievka z fazuľových strukov so strúhankou, opekance s makom, balíček,

  -polievka rascová s vajcom, zeleninové rizoto, kyslá uhorka, ovocie,

  -šošovicová polievka, rizoto so zeleninou a hubami, šalát,

  -kyslá šošovicová polievka, makové vianočné pupáčiky, ovocie, keks,

  -zeleninová polievka, zemiakový prívarok, chlieb, čokoláda,

  -vajíčkový šalát, chlieb, čaj,

  -drožďová polievka, brokolica so syrovou omáčkou, cestovina,

  -zeleninová polievka, ryžový nákyp s kompótom,

  -zeleninová polievka, tofu na šampiónoch, tarhoňa,

  -zeleninová polievka, dukátové buchtičky s vanilkovým krémom,

  -hrachová s krúpami, pečené buchty plnené džemom,

  -zeleninová polievka, žemľovka s jablkami,

  VEČERA

  -kapustnica s klobásou, rybie filé vyprážané, zemiakový šalát s majonézou, ovocie, čokoládová tyčinka,

  -polievka hubovo-krémová, rybie filé vyprážané, zemiakový šalát, ovocie, čokoládová tyčinka,

  -kapustnica s údeným mäsom, rybie filé, zemiakový šalát, čaj,

  -kapustnica, Robi rezeň v strúhanke, zemiakový šalát,

  -gazdovská kapustnica, rybie filé vyprážané, zemiakový šalát, zákusok,

  -kapustnica s haluškami, vyprážaný plesnivý syr, zemiakový šalát, zákusok,

  -zemiaková polievka, rybie filé na masle, dusená zelenina, zemiaky varené, ovocie, keks,

  -brokolicová polievka, rybie filé na masle, zemiaková kaša,

  -gazdovská kapustnica, vyprážaný losos, zemiakový šalát, ovocie, keks,

  -kapustová polievka, vyprážaný karfiol, zemiakový šalát, ovocie, keks,

  -rybacia polievka, rybie filé na masle, červená repa, ovocie, čaj,

  -kapustová polievka, vyprážané rybie filé, zemiakový šalát, oplátky, perník, ovocie, med,

  -grilované tofu, varené zemiaky, brusnicová omáčka,


  25.12.2020

  RAŇAJKY

  -vianočka, maslo, kakao, džem,

  -med, maslo, chlieb, čierna káva,

  -škvarková nátierka, chlieb, ovocný čaj s citrónom,

  -chlieb, čaj, hydinová tlačenka, zelenina, syr tavený,

  -kakao, chlieb,

  -chlieb tmavý, horčica, čaj pravý, údené bravčové pliecko rolované,

  -čaj, chlieb, hydinové párky, horčica porciovaná,

  -šunkový tanier, chlieb, čaj, keks,

  -syrová nátierka, rožky, čaj,

  -káva, chlieb, jogurt, maslo,

  -hydinová šunková saláma, mini maslo, rožok, čaj, perník,

  OBED

  -hovädzí vývar s rezancami, vyprážané bravčové rebierko, varené zemiaky, uhorkový šalát,

  -slepačí vývar s rezancami, pečené kura, ryža, kompót,

  -slepačia polievka, pečené kuracie stehno, ryža, šalát,

  -zeleninová polievka, zeleninové krokety, dusená zelenina, varené zemiaky, keks,

  -sedliacka polievka, hovädzie mäso na španielsky spôsob, dusená ryža, čalamáda,

  -tučná polievka s cestovinou, kačacie pečené stehno, dusená červená kapusta, kysnuté knedle, keks,

  -polievka zemiaková biela kyslá, zemiaky zapekané s tofu, miešaný šalát, keks,

  -fazuľová polievka na kyslo, chlieb, parížsky kurací rezeň, pečené zemiaky, kapustový šalát,

  VEČERA

  -opekance s makom, ovocie, perník,

  -sójové mäso na šampiňónoch, tarhoňa, zeleninový šalát, čaj,

  -hydinový stroganov, zemiaková kaša,

  -ryžový nákyp so slivkami,

  -volské oko, fazuľa nakyslo, chlieb, ovocný čaj s citrónom,

  -kotlíkový guláš, grahamový chlieb, keks,

  -kysnutý koláč, mlieko,

  -morčacie prírodné rezne, dusená ryža, šalát miešaný,

  -halušky s tvarohom,

  -vyprážaný syr v cestičku, varené zemiaky, tatárska omáčka, čaj,

  -krémové rizoto so šampiónmi a syrom


  26.12.2020

  RAŇAJKY

  -čaj, pečivo, tvarohová nátierka, zelenina,

  -papriková nátierka, chlieb, čaj,

  -chlieb, horčica, opekaná špekačka, čaj pravý,

  -salámová nátierka, rožky, čaj,

  -vajíčková nátierka, chlieb, sterilizovaná zelenina, čierna káva,

  -kakao, chlieb, maslo, vianočka,

  -paštéta, chlieb, káva,

  -parky, chlieb, horčica, čaj,

  -škvarková nátierka vegetariánska, chlieb, ovocný čaj alebo čierna káva,

  -puding, rožok, ovocný čaj s citrónom,

  OBED

  -hydinová polievka s cestovinou, bravčový vyprážaný rezeň, zemiaky varené, čalamáda,

  -hovädzia polievka s rezancami, bravčové ohnivé mäso, zemiaky opekané,

  -hovädzia polievka s ryžou, bravčové údené varené s opraženou cibuľou, zemiaková kaša,

  -špenátová polievka, bravčový rezeň, zemiaková kaša, šalát,

  -zeleninová polievka s liatym cestom, bravčový rezeň, zemiaková kaša, sterilizovaná uhorka,

  -cesnaková polievka so zemiakmi, hovädzia pečienka sviečková, ryžové rezance, mandarínka,

  -polievka brokolicová, šampiňóny na paprike, knedľa,

  -brokolicová polievka, prírodný bravčový rezeň, dusená ryža,

  -kelová polievka, bravčový guláš a cestovina,

  VEČERA

  -brokolicový rezeň, zemiaky varené, ovocie, čaj,

  -syr tavený 2x, mini maslo, paradajka, chlieb, ryžový chlieb,

  -buchty domáce plnené lekvárom, káva z kávoviny,

  -bravčový rezeň vyprážaný, chlieb, zelenina,

  -sekaná pečienka, varené zemiaky, ovocie, kompót,

  -zemiakový prívarok, varené vajce, chlieb, ovocie,

  -fazuľa na kyslo, volské oko, chlieb, čaj s citrónom,

  -strapačky s kapustou a klobásou, džús, keks,

  -zapekaný karfiol so syrom, varené zemiaky, ovocie, keks,

  -kurací čiernohorský rezeň, zemiaky varené šalát miešaný, ovocie


  31.12.2020

  RAŇAJKY

  -bábovka, mini maslo, kakao,

  -chlieb, paštéta, čierna káva,

  -bezmäsitá nátierka, čierna káva, chlieb,

  -tavený syr, pečivo, saláma, čierna káva, maslo,

  -chlieb, saláma, horčica, zelenina, maslo,

  -tuniak, chlieb, čaj,

  -čierna káva, chlieb, bravčová šunka, zelenina,

  -čaj, chlieb, vajíčková nátierka so syrom, croissant,

  -paštéta mäsová, chlieb, čaj, croissant,

  -pečivo, tavený syr, čierna káva, saláma, mini maslo

  OBED

  -hovädzia polievka s rezancami, poľské rezne, zemiaky varené, kyslá uhorka,

  -šošovicová polievka, špagety bolognese, balíček,

  -hovädzia polievka, bravčové mäso údené, dusená kapusta,

  -hovädzia polievka s pečenými knedličkami, mexický guláš, dusená ryža,

  -gazdovská kapustnica, ovocie, cestoviny so strúhankou,

  -zeleninová polievka, domáca zabíjačka, tlačené zemiaky s cibuľou, feferónka a sterilizovaná uhorka,

  -slepačia polievka s cestovinou, pečené kura, dusená ryža, kompót,

  -polievka hráškový krém, ryžový nákyp s kompótom,

  -brokolicová polievka s haluškami, hydinové ragú, ryža,

  -brokolicová polievka, cibuľové krokety na hrášku, ryža

  -hráškový krém s krutónmi, hermelín na grile s brusnicovou omáčkou, pečené zemiaky,

  VEČERA

  -bravčový rezeň, zemiakový šalát s majonézou, čaj,

  -kapustnica s údeným mäsom, vyprážaný bravčový rezeň, zemiaky varené, chlieb, ovocie,

  -zeleninová cestovina, zapekaná brokolica, zemiaky varené, tatárska omáčka, ovocie, keks,

  -silvestrovská kapustnica, rožok, ovocie, džús, keks,

  -kapustová polievka, rybie filé vyprážané v cestičku, zemiakový šalát,

  -bravčový rezeň, zemiaky varené, miešaný šalát,

  -kapustová polievka, losos na masle, varené zemiaky, miešaný šalát,

  -bravčové rebierko prírodné, varené zemiaky, miešaný šalát,

  -kapustnica s údeným mäsom s klobásou, pečivo, ovocie, keks, čaj


  01.01.2020

  RAŇAJKY

  -nutela, mini maslo, káva z kávoviny, bábovka,

  -vianočka, džem, kakao, chlieb, maslo,

  -čaj, chlieb, šunková saláma, kečup,

  -bryndzová nátierka, chlieb, čaj,

  -rybacia nátierka, chlieb, čaj,

  -tlačenka, cibuľa, chlieb, čaj,

  -pečeňová nátierka, chlieb, čaj paprika,

  -bravčové párky, kečup, chlieb, čaj, perník,

  -čaj, chlieb, rybacia nátierka, cibuľa,

  -natierkové maslo, ryžový chlieb, čaj, perník

  OBED

  -rascová polievka s vajcom, bravčové pečené, dusená ryža, mrkvový šalát,

  -gazdovská kapustnica, ovocie, cestoviny so strúhankou,

  -mrkvová polievka s ryžou, čiernohorský bravčový rezeň, varené zemiaky,

  -hovädzia polievka, čiernohorský bravčový rezeň, varené zemiaky, zeleninový šalát,

  -zemiaková polievka gulášová, kuracie soté, ovocie, dusená ryža,

  -zeleninová polievka, hovädzie mäso na brokolici, zemiaky varené,

  -hŕstková polievka, morčacie prsia na šampiňónoch, dusená ryža, čalamáda,

  -šošovicová polievka, bravčová pečená krkovička , dusená kyslá kapusta, kysnuté knedle,

  -hovädzí vývar s mäsom a rezancami, bravčové mäso na zelenine, tarhoňa,

  -zeleninová polievka, zeleninový rezeň, zemiakové pyré s mrkvou, kompót,

  VEČERA

  -treska v majonéze, chlieb, čokoládová tyčinky, ovocie,

  -zeleninový dusený karbonátok, zemiaková kaša, červená repa, jogurt,

  -hydinové soté, zeleninová ryža, čaj,

  -novoročná kapustnica, napolitánka, čaj,

  -zeleninové rizoto s hríbmi, šalát,

  -fazuľový prívarok, chlieb, vajce, keks, čaj,

  -šúľance plnené makom a slivkovým lekvárom,

  -rybacia polievka, rybie filé na masle, zemiaková kaša, červená repa, ovocie, čaj,

  -zeleninové rizoto, obloha, čaj, ovocie,

  -bravčové rizoto, ryžový chlieb, kapustový šalát,

  -slovenský fazuľový guláš, ryžový chlieb,

  -mletý rezeň so syrom, zemiaková kaša, šalát, keks.

 • 15. November 2021

  Podmienečné prepustenie neznamená ukončenie trestu. Je krokom k humánnejšiemu väzenstvu

  Image

  Trest odňatia slobody by mal byť vždy poslednou voľbou pri ukladaní trestných sankcií. O toto sa snaží väzenstvo v rámci humanizácie a modernizácie postupov. Dôkazom toho sú aj možnosti alternatívnych trestov, medzi ktoré patrí trest domáceho väzenia, trest povinnej práce, resp. podmienečný odklad výkonu trestu s probačným dohľadom.


  Podľa Trestného zákona súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život. Z výsledkov výskumu, ktorý realizovala Právnická fakulta Univerzity Komenského v spolupráci so Zborom väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) vyplýva, že aj napriek klesajúcej krivke kriminality na Slovensku, počet odsúdených vo výkone trestu neklesá rovnakým tempom. Podľa odborníkov to môže byť hypoteticky spôsobené dvomi faktormi, pričom jedným z nich je dĺžka nariadených trestov a druhým nižší počet podmienečne prepustených osôb.


  Podmienečné prepustenie neznamená ukončenie výkonu trestu


  Osoby, ktoré žiadajú o podmienečné prepustenie, musia vykonať takú časť uloženého trestu odňatia slobody, akú stanovuje zákon. Tí, ktorí sú podmienečne prepustení, musia ale naďalej plniť povinnosti, ktoré im boli uložené (napr. zdržať sa požívania alkoholu, vyhnúť sa kontaktu s určenými osobami, zúčastniť sa určených programov), musia navštevovať probačného úradníka a v prípade porušenia niektorej z uložených povinností im môže byť nariadený návrat do väzenia.


  O podmienečnom prepustení nerozhoduje riaditeľ ústavu na výkon trestu, ale súd


  O podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody rozhoduje súd na návrh prokurátora, riaditeľa ústavu na výkon väzby alebo riaditeľa ústavu na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom sa trest vykonáva, záujmového združenia občanov alebo na návrh odsúdeného na verejnom zasadnutí. Avšak o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody osoby odsúdenej za zločin, po výkone polovice trestu, súd rozhoduje podľa zákona len na návrh riaditeľa ústavu na výkon väzby alebo riaditeľa ústavu na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom sa trest vykonáva. Takýto návrh riaditeľ ústavu spracuje, len ak odsúdený splnil zákonom stanovené podmienky. Ide o podmienky súvisiace s osobnosťou odsúdeného (tzv. materiálne podmienky). Podmienky súvisiace s plynutím času (dobou výkonu trestu odňatia slobody) sú naviazané na typovú závažnosť trestného činu, resp. od 1. januára 2019 aj „väzenskú“ minulosť odsúdeného (tzv. formálne podmienky). Poslednú skupinu podmienok, ktoré oprávnený orgán pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení posudzuje, tvorí spôsob výkonu trestu odňatia slobody a možnosti technickej kontroly – elektronického monitorovania podmienečne prepusteného, ktoré je obligatórnou súčasťou podmienečného prepustenia po polovici výkonu trestu odňatia slobody u odsúdených vykonávajúcich trest odňatia slobody za zločin.


  Súd, ktorý rozhoduje o podmienečnom prepustení vychádza z hodnotení, ktoré spracuje ústav, v ktorom odsúdený vykonáva svoj trest, pričom sa zohľadňuje aj miera nebezpečenstva väznenej osoby pre spoločnosť. Hodnotenia ale nezahŕňajú len schopnosť návratu do spoločnosti či možnosti opätovného zlyhania na slobode, ale aj správanie odsúdeného za mrežami, jeho zapájanie sa do aktivít a plnenie programu zaobchádzania.


  Náprava odsúdeného sa prejaví až na slobode


  Moderné väzenstvo sa snaží čo najviac priblížiť životu mimo väzenských múrov. Avšak samotný výkon trestu musí spĺňať svoj účel a je ovplyvnený väzenskými podmienkami. Mnohokrát ale môže negatívne pôsobiť na väznené osoby najmä izolácia a vplyv iných väznených osôb, čomu by sa v prípade alternatívnych trestov dalo vyhnúť. „Správne načasovanie opustenia väznice, doplnené dohľadom a sprevádzaním odsúdeného počas skúšobnej doby, napomáha skutočnému cieľu výkonu trestu odňatia slobody viac, ako snaha o dlhšiu nápravu odsúdeného vo väznici. Náprava odsúdeného a ochrana spoločnosti sa totiž neprejaví v „umelom“ väzenskom prostredí, ale až na slobode,“ poznamenal pplk. JUDr. Jozef Griger, zástupca riaditeľa odboru výkonu väzby a výkonu trestu GR ZVJS.


Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019