Tlačové správy

 • 6. Apríl 2021

  Nové opatrenia v prevencii samovrážd vo väzniciach

  Image

  Samovražda za mrežami je citlivou témou, ktorá v ostatnom roku rezonovala v spoločnosti. Prípady, kedy si väznená osoba rozhodne vziať život, nie sú ojedinelé, aj napriek snahe príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže zabezpečiť podmienky na maximálnu elimináciu takýchto incidentov za múrmi väzníc.


  Od začiatku roka 2021 Zbor väzenskej a justičnej stráže eviduje 10 pokusov o samovraždu a 4 samovraždy, pričom najčastejšou formou bolo obesenie a porezanie. Zo získaných údajov za rovnaké časové rozmedzie (január – marec) vyplýva, že počet pokusov o samovraždu a samovrážd sa v ústavoch oproti roku 2020 zvýšil. Národné centrum zdravotníckych informácií zatiaľ neuvádza aktuálny počet samovrážd za rok 2020, preto nie je možné jednoznačne povedať, či tento nárast je celospoločenským problémom vyplývajúcim zo zhoršenej sociálnej situácie. Vychádzajúc ale zo štúdie Národního ústavu duševního zdraví v Českej republike, ktorý v roku 2020 uskutočnil výskum zameraný práve na túto problematiku, môžeme predpokladať, že „v priebehu núdzového stavu došlo v porovnaní s rokom 2017 k nárastu prípadov osôb, ktoré spĺňajú diagnostické kritériá pre niektoré z duševných ochorení a aj riziko samovraždy, pričom toto riziko vzrástlo počas pandémie o tretinu.“


  Štatistika samovrážd v ústavoch Zboru väzenskej a justičnej stráže:


  Zbor väzenskej a justičnej stráže aj napriek tomu, že neeviduje prípadovú štúdiu ohľadom samovražedných pokusov a samovrážd v objektoch ústavov na výkon väzby a na výkon trestu odňatia slobody v spojitosti s ochorením Covid-19, považuje za jednu zo svojich prioritných úloh zintenzívnenie aktivít zameraných na prevenciu samovrážd. Ako totiž uvádza ústavný psychológ Juraj Zajac: „Vo väzení sú časté samovražedné myšlienky, dochádza k tomu oveľa častejšie, ako v bežnej populácii, čo sa potvrdilo výskumne a aj v každodennej praxi, ktorá je súčasťou práce väzenských psychológov.“


  Jednou z najaktuálnejšie uskutočnených iniciatív v prevencii samovrážd je aj pre vyššie uvádzané, zriadenie odbornej komisie na prehodnotenie oparení znižujúcich riziko samovražedného konania v podmienkach výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Komisia sa skladá z 15 odborníkov z oblasti psychológie, trestného práva či špeciálnej pedagogiky. Úlohou komisie je analýza platných opatrení na elimináciu rizika sebapoškodenia a samovražedného konania v ústavných podmienkach. Pričom následne komisia prehodnotí rizikové faktory, proces ich identifikácie, používané nástroje na identifikáciu a spôsoby zaobchádzania s rizikovými väznenými osobami. „Systém prevencie rizika samovražedného konania je v podmienkach ZVJS nastavený už viac rokov a spolupracuje na ňom personál jednotlivých väzníc ako celok s presne definovanými úlohami. Samozrejme, tento systém je potrebné neustále vyhodnocovať z hľadiska efektívnosti jeho fungovania a inovovať v súlade s meniacimi sa potrebami praxe i novými odbornými poznatkami. Práve z tohto hľadiska sme vyhodnotili ako efektívne predstaviť tento systém prevencie rizika samovražedného konania v podmienkach výkonu väzby a výkonu trestu najmä zdravotníckym odborníkom z civilného sektora a sme pripravení zapracovať do neho ďalšie prvky, ktoré by zvýšili úspešnosť prevencie u väznených osôb. Samotný zbor podniká systémové kroky v oblasti vzdelávania interných odborníkov, ktorí potom môžu vnášať vyššiu kvalitu zaobchádzania s väznenými osobami v každodennej praxi,“ objasnila predsedníčka komisie, klinická psychologička Martina Bečková.


 • 1. Apríl 2021

  Prežívanie veľkonočných sviatkov bude aj tento rok pre väznené osoby náročnejšie...

  Image

  Veľkonočné sviatky za múrmi väzníc budú tráviť aj tento rok obvinení a odsúdení bez svojich blízkych a s obmedzeniami, nakoľko pandemická situácia na Slovensku neustupuje a koronavírus sa vyskytuje aj za múrmi väzníc. Najkrajšie sviatky v roku budú obmedzené aj pri realizovaní rôznych činností, aktivít s väzenými osobami, pretože musia byť dodržané stanovené a prijaté protiepeidemické opatrenia.


  Aktuálne k 31. marcu 2021 je celkový počet väznených osôb na Slovensku 10 350, z toho je obvinených 1 5258825 odsúdených. V súčasnosti sa vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody nachádza 59 mladistvých osôb a 240 cudzincov.


  Vzhľadom na vzniknutú pandemickú situáciu aj naďalej platí zákaz realizácie návštev v ústavoch pre všetkých obvinených a odsúdených. Udržiavať kontakt s rodinou môžu väznené osoby len prostredníctvom videonávštev, ktoré sú aktuálne náhradou v tejto situácii.


  Mimoriadne voľno na opustenie ústavu, ktoré je možné podľa zákona o výkone trestu odňatia slobody udeliť odsúdenému formou disciplinárnej odmeny za dlhodobé pozitívne výsledky dosahované pri plnení programu zaobchádzania, plnení pracovných povinností, výkone prospešných prác mimo ústavu alebo za vykonanie príkladného činu, nebude počas Veľkej noci udelené ani jednej väznenej osobe. Avšak 22 odsúdeným bude udelená vychádzka mimo ústavu za účelom stretnutia s blízkymi na čas najviac 48 hodín.


  Veľká noc je významným duchovným, ale najmä kresťanským sviatkom, preto aj naši väzenskí dekani, kapláni, starší duchovný a pastori budú v jednotlivých ústavoch viacerými formami počas týchto dní hľadať cestu priblíženia podstaty sviatkov. Hlboký význam týchto veľkonočných sviatkov môže v našich väzniciach čiastočne ovplyvniť tento pandemický čas a prijaté osobitné protiepidemické opatrenia. Aj napriek obmedzeniam budú mať väznené osoby v ústavoch možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a individuálnou formou realizovať duchovnú činnosť. V prípade nepriaznivej situácie budú duchovné obrady odsúdeným sprostredkované prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania. Počas sviatkov v nemocnici v Trenčíne bude zabezpečené pre väznené osoby prijatie sviatosti zmierenia, sviatosti pomazania chorých, možnosť rozdávania svätého prijímania pre ležiacich pacientov a imobilných pacientov.


  Veľký piatok je deň pôstu a pokánia. Všetci veriaci sa postia od mäsitých pokrmov, v chrámoch sa neslúži svätá omša. V tento deň sa čítajú alebo spievajú pašie a kňazi vysluhujú obrady Veľkého piatka. V ústavoch majú počas Veľkého piatka pripravenú krížovú cestu a dramatizované recitačné pásmo pašií, ktoré si vopred nacvičili väznené osoby. Počas dňa môžu väznené osoby využiť možnosť sledovania filmov o Veľkej noci, najmä s duchovnou tematikou, napr. film Umučenie Krista, Veľký dar, Svätý Augustín I. diel, Svätý Augustín II. diel. Na Bielu sobotu budú kňazi realizovať bohoslužby, slová a katechézy zamerané na význam jednotlivých liturgických čítaní, resp. poskytovať individuálne rozhovory.

  V niektorých ústavoch bude duchovný program dopĺňaný aj sprievodnými aktivitami prostredníctvom biblického a hudobného krúžku. V poobedňajších hodinách je pre väznené osoby pripravené premietanie filmu Ježiš Nazaretský – I., II. diel, a slávenie obradov veľkonočnej vigílie v minimalizovaných počtoch. Počas Veľkonočnej nedele majú väznené osoby možnosť sledovať televízny prenos Veľkonočnej sv. omše alebo prostredníctvom rozhlasu počúvať svätú omšu, sv. ruženec, Urbi et orbi (prenos z Vatikánu) a pod.


  Plánované aktivity počas Veľkonočných sviatkov v rámci kultúrno-osvetovej činnosti


  Tohtoročné sviatky, tak ako pred rokom, sú iné a zvláštne tým, že opatrenia v rámci pandémie stále pretrvávajú. Plánovaný program pre väznené osoby počas veľkonočných sviatkov býval v minulých rokoch pestrý a bohatý na množstvo zaujímavých akcií. Už druhý rok veľkonočné sviatky budú v ústavoch prebiehať za dodržiavania prísnych protiepidemických opatrení, s rúškom na tvári. Napriek obmedzeným možnostiam sa personál zboru bude snažiť vytvoriť sviatočnú atmosféru a jednotlivé aktivity prispôsobiť aktuálnej pandemickej situácii. Všetky aktivity sa budú vykonávať len v rámci jednotlivých oddielov s obmedzeným počtom väznených osôb, resp. individuálnou formou. Aj naďalej platí zásada prekrytia horných dýchacích ciest a dezinfekcia rúk.

  V tomto období prostredníctvom príslušníkov a zamestnancov zboru je pre väznené osoby pripravený program individuálnou formou, resp. v už spomínanom obmedzenom počte osôb. V rámci kultúrno-osvetovej činnosti si môžu väznené osoby skrášliť priestory a nástenky veľkonočnou výzdobou a zhotoviť rôzne veľkonočné pozdravy. Vytvárajú rôzne ozdobné predmety, ako napr. zajačiky, pletené košíčky, vyfarbujú vajíčka rôznymi technikami. V niektorých ústavoch sa väznené osoby budú učiť pliesť vŕbové korbáče a vyrábať tradičné vŕbové píšťalky. Svojimi výrobkami prispievajú najmä k estetizácii oddielov a spoločných priestorov ústavu. Svoj voľný čas môžu venovať aj pečeniu veľkonočných dobrôt. Väznené ženy sa napr. tento rok chystajú zhotoviť veľkonočný čokoládový veniec, či veľkonočnú paschu.


  Veľkonočné zvyky a tradície si môžu pripomenúť formou prednášok na tému: „Dodržiavanie veľkonočných tradícií“, besied a kvízov, napr. Kvíz o veľkonočných symboloch, Kvíz o histórii, o tradíciách Veľkej noci v Európe, o dejinách kresťanstva, ktoré sa však budú realizovať individuálne zväčša po celách. Zaostávať nebudú ani v športových aktivitách. V čase sviatkov Veľkej noci budú v ústavoch zabezpečené športové turnaje v nohejbale, šachu, dáme, biliarde, v stolnom tenise, v hode na basketbalový kôš, v hode šípok na terč a pod. Majú pripravené aj rôzne športové súťaže ako napr. drepy na čas, prekonaj sa - športová súťaž vo výdrži Cross Fit, súťaž v hode loptičkou na cieľ. Odsúdené ženy majú naplánované cvičenie ako je Zumba, Joga a hranie vybíjanej či bedmintonu.


  Voľný čas môžu väznené osoby využiť na hranie spoločenských hier, ako sú napr. Inkognito; Aktivity; Monopoly; Pexeso; Človeče, nehnevaj sa; Dostihy a rôzne iné kartové hry. Sú pre nich pripravené aj rôzne osemsmerovky, doplňovačky, krížovky, sudoku, maľovanie veľkonočných mandál. Budú mať možnosť dlhšie sledovať vysielaný televízny program, počúvať rozhlas, čítať knihy a využívať videonávštevy s blízkymi osobami. Jednotlivé podujatia a činnosti sa budú realizovať a upravovať podľa aktuálnej pandemickej situácie v konkrétnom ústave.


  Strava počas veľkonočných sviatkov je prispôsobená kultúrnym a náboženským zvyklostiam, ale aj tradíciám v jednotlivých regiónoch, s prihliadaním na zdravotný stav väznených osôb. Strava je vydávaná štandardným spôsobom za dodržania nariadených protiepidemiologických opatrení. Súčasťou menu sú jedlá zo zemiakov, špenátu, varených vajec, hydinového i bravčového mäsa a nechýbajú ani ryby a tradičné údeniny. Čo sa týka dodržiavania pôstu, je to na individuálnom rozhodnutí väzňov. Nižšie uvádzame pár príkladov jednotlivých druhov jedál z jedálnych lístkov, ktoré budú konzumovať väznené osoby počas veľkonočných sviatkov od 02.04.2021 do 05.04.2021:


  Veľký piatok (bezmäsité pokrmy)

  raňajky: zelenina, chlieb, sójová nátierka, čaj; syrová nátierka, čaj, chlieb; kakao, čierny chlieb, biely jogurt; chlieb, káva z kávoviny, nutelová šiška, maslo; bryndzová nátierka, chlieb, čaj; chlieb, čaj, tuniaková nátierka;

  obed: brokolicová polievka, šampiónovo-zeleninové ragú, varené zemiaky; polievka rascová s vajcom, cestoviny s hubovou omáčkou; polievka kukuričná krémová, zapekané rybie filé, zemiaková kaša, červená repa; zeleninová polievka, vyprážané tofu, varené zemiaky, šalát; zeleninová polievka, dukátové buchtičky s vanilkovým krémom;

  večera: cestoviny s paradajkovou omáčkou a sójou; zeleninové rizoto, šalát; parené buchty; ovocie, kakaový závin; sójové mäso na mexický spôsob, ryža, syr tavený, chlieb, čaj.


  Biela sobota

  raňajky: mini maslo, chlieb, ovocný jogurt, čaj; chlieb, čaj, syr tavený črievko, zelenina; makovník, džem, kakao, chlieb, maslo; lečo s vajcom, chlieb, čaj; syrová nátierka, chlieb, čaj; zeleninová nátierka, chlieb, čaj, maslo.

  obed: polievka hlivová kyslá, zeleninové rizoto, kapustový šalát; zeleninová polievka, rybie filé na masle, varené zemiaky; brokolicová polievka, zeleninové rizoto s hubami, sterilizovaný šalát; cesnaková polievka, rybie karbonátky, zemiaková kaša, šalát; špenátová polievka, zeleninový rezeň, varené zemiaky, čalamáda.

  večera: granatiersky pochod, cestovina, kyslá uhorka; kotlíkový guláš, chlieb; bravčová šunka, zelenina, pečivo, ovocie, čaj; kapustnica s údeným mäsom, chlieb; bravčová šunka, zelenina, pečivo, ovocie, keks, čaj; hydinová šunka, zelenina, pečivo, ovocie, keks, čaj.


  Veľkonočná nedeľa

  raňajky: chlieb, mini maslo, saláma trvanlivá, kakao; chlieb, hydinové párky, horčica; vajíčková nátierka, chlieb, čaj; varená údenina s horčicou, chlieb, čaj; rybacia nátierka, chlieb, čaj; chlieb, káva z kávoviny, nutelová šiška, maslo; syr tvrdý, maslo, vajce, chren, červená repa, kávoviny, chlieb; chlieb, maslo, džem, čaj;

  obed: slepačí vývar s rezancami, bravčové rebierko prírodné, zemiakový šalát s cibuľkou, keks; mrkvová polievka, kurča na zelenine, dusená ryža; hovädzia polievka s cestovinou, kuracie stehno na zelenine, ryža; hovädzia polievka s cestovinou, kuracie stehno na zelenine, ryža; slepačia polievka s cestovinou, bravčové stehno záhradnícke, varené zemiaky, syr údený, chlieb; hovädzia polievka s pečeňovými knedlíčkami, záhorácky mletý rezeň, zemiaková kaša, šalát;

  večera: šalát z červenej repy, údená krkovička, šunka, chlieb, syr eidam, chren; chlieb, hydinová šunka, šunka, vajce, šalát z červenej repy, syr tvrdý Eidam; saláma, maslo, chlieb, hydinová nátierka, chlieb, čaj, ovocie; strapačky s kyslou kapustou; bábovka, maslo porciované, čierna káva; parené buchty; vajíčková nátierka so syrom, maslo, chlieb, čaj, ovocie.


  Veľkonočný pondelok

  raňajky: tvarohová nátierka, čaj, chlieb; chlieb, čaj, záhradnícka nátierka; maslo, med, čaj, chlieb, tavený syr, varené vajce; údeninový tanier, syr tavený, varené vajce, chlieb, cviklový šalát, čaj; hydinové párky, chlieb, čaj; tvarohová nátierka, čaj, chlieb; čaj, chlieb, saláma, zelenina; chlieb, syrovo/tvarohová nátierka, zelenina, čaj.

  obed: zeleninová polievka, prírodný bravčový rezeň, dusená ryža, šalát; frankfurtská polievka s párkom a zemiakmi, morčacie prsia na šampiňónoch, americké zemiaky; zeleninová polievka, kurací rezeň, varené zemiaky, šalát; hovädzia polievka s pečeňovými knedličkami, bravčový vyprážaný rezeň, zemiaky varené, šalát.

  večera: opekaná saláma, hrachová kaša s cibuľou; zapekaná zelenina, varené zemiaky, červená repa; mletý kurací rezeň prírodný, zemiaková kaša, čalamáda; štefánska sekaná pečienka, ryža dusená, zákusok; kuracie soté, ryža, voda so sirupom; cestovina so syrovou omáčkou a zeleninou, keks, čaj.

 • 2. Marec 2021

  Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková ustanovila nového generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže

  Image

  Novým generálnym riaditeľom Zboru väzenskej a justičnej stráže je plk. Mgr. Róbert Mudronček, ktorého dnes oficiálne ustanovila do funkcie ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková.


  Generálny riaditeľ zboru: „Viem, čo ma čaká, čo stojí pred zborom a veľmi si vážim dôveru pani ministerky. Chceme sa hneď pustiť do prípravy koncepcie väzenstva, ktorá určí, akým smerom sa zbor a výkon spravodlivosti bude uberať. Pri podmienkach výkonu väzby a trestu budeme brať do úvahy aj odporúčania európskych orgánov.“


  Veríme, že sa jeho plány v rámci ďalšej pôsobnosti v zbore naplnia a prinesú veľa úspechov.


  Róbert Mudronček bol prijatý do služobného pomeru príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže v roku 2000. Pôsobil vo viacerých funkciách v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom, v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Ilava, ako aj na Generálnom riaditeľstve zboru. V rokoch 2010 – 2012 bol generálnym riaditeľom zboru, čomu predchádzalo jeho pôsobenie vo funkcii riaditeľ ústavu Ilava. Od roku 2016 sa stal opätovne riaditeľom ústavu Ilava a dnešným dňom novým generálnym riaditeľom zboru.

 • 4. Január 2021

  Tragický incident za mrežami prešovského ústavu: Otázky a odpovede

  Image

  Vzhľadom na zverejnenie záznamov Ministerstvom spravodlivosti SR si vám dovoľujeme poskytnúť odpovede na vaše najčastejšie otázky.

  Vnímame, že dezinformácie a nedostatok informácií rozdeľuje spoločnosť. Snáď tieto odpovede vnesú svetlo do prípadu, ktorý je ale naďalej v štádiu vyšetrovania:


  1.Kto rozhoduje o vzatí do väzby, type väzby a o tom, kde bude obvinený umiestnený?

  Rozhodnutie o vzatí do väzby v prípravnom konaní vydáva sudca na návrh prokurátora. Rovnako súd rozhoduje aj o type väzby. O tom, do ktorého ústavu je obvinený umiestnený do väzby, rozhoduje teda príslušný súd. Zbor väzenskej a justičnej stráže dohliada na výkon väzby.

  2.Prečo bol p. Lučanský umiestnený v prešovskom ústave?

  Ako sme už povedali pri prvej odpovedi, o väzbe rozhoduje príslušný súd. V prípade viacerých obvinených v rovnakej trestnej veci sa súd vždy snaží o umiestnenie jednotlivých obvinených do väzníc tak, aby spolu jednotliví obvinení nemohli komunikovať.

  3.Prečo bol v cele umiestnený sám?

  Pán Lučanský bol v takzvanej kolúznej väzbe z dôvodu, že sa prokurátor aj súd obávali, že by mohol pôsobiť na spoluobvinených alebo svedkov alebo iným spôsobom mariť dôkazy. Je bežnou praxou, že ak to podmienky ústavu umožňujú a ide o obvineného, ktorý je vo väzbe z dôvodu kolúznej väzby, umiestňuje sa samostatne (nejde o „samotku“ v zmysle disciplinárneho trestu).

  4.Boli porušené základné práva obvineného?

  Ak je obvinený v kolúznej väzbe, má umožnený kontakt len so svojím obhajcom. Všetky ostatné kontakty, vrátane kontaktu s rodinou, sú umožnené len so súhlasom orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) alebo súdu. ZVJS v žiadnom prípade neodopiera obvineným v kolúznej väzbe kontaktovanie svojich blízkych. Pri prijímaní do väzby bol p. Lučanský tak, ako každý iný obvinený vo väzbe, poučený o svojich právach a povinnostiach vrátane možnosti požiadať OČTK alebo súd o súhlas telefonovať a prijímať návštevy. Poučenie p. Lučanský podpísal, pričom pri nástupe do väzby nevyužil možnosť požiadať o tento súhlas. V čase jeho hospitalizácie v Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne bol p. Lučanský iniciatívne zo strany ZVJS opätovne upozornený na možnosť požiadať o takýto súhlas. Až na základe tejto iniciatívy sa rozhodol požiadať OČTK, aby mu bolo umožnené telefonovať s manželkou. Odpoveď však do času jeho úmrtia nebola doručená ani do nemocnice v Trenčíne, ani do ústavu Prešov. Odpoveď OČTK (NAKA) na jeho žiadosť bola doručená do ústavu Prešov až dňa 31.12.2020 s tým, že OČTK neudelili tento súhlas.

  Po hospitalizácii p. Lučanského pre pokus o samovraždu vo Fakultnej nemocnici J. A. Reimana v Prešove, so súhlasom dozorujúceho prokurátora, bolo jeho manželke umožnené navštíviť ho a zotrvala pri jeho lôžku až do nasledujúceho dňa.

  p. Lučanský, ani jeho obhajca žiadne porušovanie základných ľudských práv vo väzbe nenamietali. Podali iba sťažnosť proti vzatiu do väzby.

  5.Zbili p. Lučanského príslušníci?

  Takýto incident by mohli potvrdiť kamerové záznamy z chodby. Keďže na nich nie je zachytený ani náznak takéhoto incidentu, je to nereálne. Podľa úradného záznamu si dokonca pri rannej kontrole začervenané oko všimol príslušník, ktorý mu odporučil návštevu lekára. Na toto zareagoval p. Lučanský slovami – „To nič nie je, udrel som sa.“ Popoludní svoje rozhodnutie zmenil, keďže sa mu stav po cvičení mal zhoršiť.

  Túto dezinformáciu priniesol portál jedného z týždenníkov, no následne ho aj stiahli pre šírenie nepotvrdených informácií.

  Dezinformáciu vyvrátil aj ošetrujúci lekár, ktorý konštatoval, že ak by ho skutočne zbili, na tvári by boli ďalšie zranenia, ako poškodenie očnice, fraktúra čelovej alebo jarmovej kosti alebo iné. Rovnako CT nepotvrdilo iné stopy úrazu, napríklad opuchy mäkkých tkanív v oblasti očnice či zlomeninu tvárových kostí alebo kostí tvoriacich očnicu.

  Okrem iného príslušníci sú si vedomí, že v podobnom prípade by prišli o prácu a hrozilo by im trestné stíhanie. Bitku vylúčil aj samotný p. Lučanský, ktorý prostredníctvom obhajcu poprel tieto informácie a rovnako ich poprel aj pred ministerskou komisiou, ktorá prišla okamžite prípad preskúmať.

  Bývalý policajný prezident sa mal dokonca na príslušníkov vyjadriť „Chlapi sú zlatí.“

  6.Prečo odstúpil z funkcie generálny riaditeľ ZVJS, ak teda príslušníci zboru nepochybili?

  Generálny riaditeľ zboru Milan Ivan po dohode s ministerkou spravodlivosti SR povedal, že odstupuje vzhľadom na to, že verí, že politická kultúra na Slovensku by mala vzbudzovať dôveru v štátne inštitúcie. Keďže nie je politikom, nemohla byť vyvodená politická zodpovednosť a osobná zodpovednosť mala prospieť k upokojeniu situácie.

  Za príslušníkov a zamestnancov ZVJS nikto neočakával okamžité vyvodenie politickej a ani osobnej zodpovednosti v súvislosti s týmto prípadom, a to ani v podobe vyvodenia osobnej zodpovednosti gen. Ivana, a teda jeho odstúpenie z funkcie skôr, ako bude vec riadne prešetrená, a prípadne bude vznesené konkrétne obvinenie v danej veci. ZVJS by malo zostať, tak, ako tomu bolo doteraz, apolitickou organizáciou a vyvodením takéhoto rozhodnutia sa z neho navonok stáva nástroj v politickej hre, čo preukazujú aj rôzne medializované dezinformácie, ktoré poškodzujú povesť a česť zboru. Na základe toho vznikla iniciatíva príslušníkov a zamestnancov zboru s podporou Odborového zväzu zboru, ktorí zaslali v tejto veci otvorený list ústavným činiteľom a generálnemu riaditeľovi zboru.

  Príslušníci a zamestnanci ústavu Prešov podali na Krajskú prokuratúru v Prešove v tejto súvislosti hromadné trestné oznámenie pre podozrenie z napĺňania skutkovej podstaty trestných činov krivého obvinenia, šírenia poplašnej správy a ohovárania.

  7.Pán Lučanský sa pri prvom incidente zranil činkami, je to pravda?

  Nie, táto informácie je rovnako nereálna, keďže obvinený nemá právo mať v cele činky. Samotný p. Lučanský povedal, že v noci nemohol spať, prechádzal sa po cele, pristúpil si šľapku, zapotácal sa a udrel sa do rohu postele. Predpokladáme, že dezinformácia ohľadom činiek vznikla z toho, že k zhoršeniu stavu jeho poranenia došlo počas dňa v dôsledku cvičenia. Pán Lučanský bol policajný prezident, ktorý sa udržiaval vo forme. Tlak v očiach sa podľa zdravotníkov zvyšuje pri vykonávaní napríklad kľukov, čo v cele nie je zakázané.

  8.Pripravoval p. Lučanský samovraždu už pri prvom zranení?

  Nie je možné sa k tomuto adekvátne vyjadriť. Pán Lučanský osobne povedal, že sa zranil pri nešťastnom páde, čo následne prešetrovali generálny prokurátor, špeciálna komisia ministerstva spravodlivosti a vyjadrili sa k tomu aj lekári či psychológ. Podozrenie na pokus o samovraždu nepotvrdili ani vtedajšie lekárske správy.

  9.Aké zranenia sa uvádzajú v lekárskej správe, ktoré zverejnili médiá? Prečo musel absolvovať CT vyšetrenie? Absolvoval po tomto zranení 11-hodinovú operáciu?

  Zbor väzenskej a justičnej stráže nie je oprávnený sa vyjadrovať k zdravotnému stavu väznených osôb. Médiá ale priniesli lekársku správu, ktorej pravosť potvrdil minister Jaroslav Naď a tá popisuje, že lekári zistili výron za pravým okom s nevyhnutnou operáciou. Z lekárskej správy vyplýva, že krvná zrazenina spôsobená úrazom tlačila na oko natoľko, že spôsobila jeho posunutie. Lekári mu znížili tlak v očnici a operačne odstránili zrazeninu tak, že vytvorili laparoskopicky otvor v nosovej prepážke. V tejto správe sa ďalej píše, že CT vyšetrenie odporučil lekársky personál Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku po tom, čo si p. Lučanský udrel hlavu pri nešťastnom páde z vozíka. Operácia podľa tohto záznamu trvala približne hodinu.

  10.Prečo bol operovaný v Ružomberku a nie v Trenčíne alebo Prešove?

  Ak zdravotný stav obvineného vyžaduje zdravotnú starostlivosť, ktorú nemožno poskytnúť v ústave alebo v nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne, väzba sa na nevyhnutne potrebný čas vykonáva v inom (civilnom) zdravotníckom zariadení, pričom stráženie obvineného vykonáva Zbor väzenskej a justičnej stráže. O tomto rozhoduje príslušný lekár zdravotníckeho zariadenia ústavu, resp. odborný lekár špecializovaného zdravotníckeho zariadenia.

  V tomto prípade o poskytnutí zdravotnej starostlivosti v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku rozhodol odborný lekár Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove.

  11.Prečo lekári vylúčili cudzie zavinenie?

  Nielen lekári, aj samotný p. Lučanský prostredníctvom svojho právneho zástupcu tieto informácie vyvrátil 13. decembra 2020. Bývalý policajný prezident dokonca poďakoval príslušníkom za korektný prístup.

  Lekár odpovedal na túto otázku aj priamo kontrolnej skupine s konštatovaním, že nejde o cudzie zavinenie, keďže útok inej osoby na tvárovú časť by spôsobil rozsiahlejšie následky a neboli by obmedzené len na očnú guľu. Rovnako podľa lekára nemal p. Lučanský žiadne ďalšie zranenia na zvyšku tela.

  12.Prečo mu bolo odporučené vyšetrenie psychológom, ak neexistovali predpoklady, že by mohol mať samovražedné sklony?

  Vyšetrenie psychológom bolo z preventívnych dôvodov, a rovnako je to bežný postup pri zisťovaní zdravotného stavu väznených osôb.

  13.Ako došlo k samovražde p. Lučanského?

  Pán Lučanský si vzal život obesením na teplákovej bunde. Kamerový záznam z chodby dokazuje, že v tom čase v cele nikto iný nebol.

  Zo záznamu vyplýva, že o 16.30 h bola vykonaná u p. Lučanského nepravidelná vizuálna kontrola cez celový priezor. Pán Lučanský ležal na posteli hlavou pri okne (pozn. nohami k dverám) a na kontrolu príslušníka zboru zareagoval zdvihnutím hlavy. O 9 minút neskôr dvojica príslušníkov spolu s jedným odsúdeným vydáva večeru, na ktorú nereagoval a jedlo si neprevzal. Rovnako nereagoval ani na opätovnú výzvu. Cez bufetové okienko príslušník zboru videl, že nehybne leží na posteli, avšak nakoľko bol na posteli otočený nohami k oknu, kvôli plastovej zástavbe WC mu nebolo vidno ani hlavu a ani plecia. Na kamerových záznamoch je vidieť, ako o 16.40 h vojdú príslušníci do cely. Následne zistili, že p. Lučanský leží na bruchu s hlavou tesne nad čelom postele, okolo krku mal jedenkrát otočenú ústavnú teplákovú bundu, ktorá bola uviazaná o hornú konštrukciu poschodovej postele. Okamžite stlačili tlačidlo núdze vysielačky, uvoľnili obvinenému hlavu z teplákovej bundy, položili ho z postele na podlahu, celovou signalizáciou vyrozumeli operátora, aby privolal RZP a okamžite začali poskytovať prvú pomoc dýchaním z úst do úst a masážou srdcového svalu. Následne prichádza zástupca vedúceho zmeny a hneď za ním strážna a zásahová hliadka. O 16.46 h priniesol zástupca vedúceho zmeny prenosný defibrilátor, ktorý ihneď inštalovali na hrudník a pokračovali v oživovaní až do príchodu RZP. O 16.58 h prichádza priamo do cely RZP (treba si uvedomiť, že vstup do objektu väznice je z pohľadu kontroly a potreby prejsť cez viacero vstupujúcich brán, dverí a mreží komplikovanejší ako vstup napr. do bytu civilnej osoby, avšak robili sme maximum, aby sme príchod RZP priamo do cely čo najviac urýchlili). Pár minút po príchode RZP prichádza na miesto aj samotný riaditeľ väznice a ústavná lekárka. O 17.37 h p. Lučanského previezli do Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove.

  14.Je možné sa obesiť na teplákovej bunde a za takú krátku dobu?

  Táto otázka je v kompetencii zdravotníkov. Nechceme tu opisovať, ako sa to dá, lebo by sme neradi niekoho navádzali na podobne tragické riešenie situácie. Odpoveď zdravotníkov je ale taká, že sa dá a nemusí ísť ani o vyslovene zlomenie väzov, ale o udusenie s využitím vlastnej hmotnosti. Pričom si človek dokáže navodiť stav bezvedomia a následne smrť.

  15.Je možné, aby sa dvojmetrový chlap obesil na 30-centimetrovej posteli?

  Ako povedala ministerka spravodlivosti SR, už v minulosti sa vyskytol prípad obesenia aj na kľučke na dverách. Ako sme už spomínali vyššie, v tomto prípade išlo o poschodovú posteľ, čiže nešlo o 30-centimetrovú posteľ.

  16.Prečo sa večera vydávala tak skoro?

  Každý ústav má svoj Ústavný poriadok (zverejnený na webovom sídle zboru), v ktorom je ukotvený aj režim danej väznice (časový rozvrh dňa) a ktorý je rovnaký pre všetky osoby umiestnené v danom ústave. Vydávanie večere o pol piatej nie je ničím neobvyklým.

  17.Prečo nie sú kamery aj v cele?

  Zákon o výkone väzby jasne definuje, ktoré cely možno vybaviť kamerovým systémom. Podľa tohto zákona nie je prípustné monitorovať obvineného 24 hodín denne, ak nejde o disciplinárny trest alebo chráneného svedka.

  18.Čo teda znamená, že bol monitorovaný?

  Obvinený bol, čo potvrdzujú aj kamerové záznamy, kontrolovaný príslušníkmi ZVJS každých 30 minút vizuálnou kontrolou cez celový priezor.

  19.Koľko bolo pokusov o samovraždu a dokonaných samovrážd v roku 2020 vo väzniciach?

  Zbor v roku 2020 eviduje v rámci celého Slovenska 40 pokusov o samovraždu a 4 väznené osoby sa už nepodarilo zachrániť.

  20.Je možné takýmto pokusom zabrániť?

  Tak, ako aj v živote na slobode, nie je možné stopercentne zabrániť takémuto konaniu, ak sa raz niekto rozhodne vziať si život. Avšak robíme všetko pre to, aby sme tomu zabránili, či už kontaktom s odborníkmi alebo pravidelným kontrolovaním.

  21.Prečo nemohla manželka robiť úkony s hospitalizovaným, tak, ako to opisuje? Pani Lučanská: "Nesmela som ho odokryť, lebo inak sa mi jeho „po zuby ozbrojení ochrankári” zo ZVJS vyhrážali, že mi viac nedovolia, aby som pri ňom bola. Prečo sa asi tak báli, aby som videla jeho telo?"

  Manželka p. Lučanského po celý čas jej návštevy v nemocnici sedela pri jeho lôžku a hladkala ho po ruke, nepokúšala sa ho odokryť a ani o takúto možnosť nežiadala príslušníkov ZVJS. Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže vykonávajú len stráženie hospitalizovaného obvineného a nerozhodujú o tom, aké úkony sa s obvineným budú vykonávať počas jeho hospitalizácie v nemocnici. O tejto skutočnosti môže rozhodnúť len ošetrujúci lekár zdravotníckeho zariadenia. Dôrazne odmietame tvrdenia p. Lučanskej o údajnom vyhrážaní sa jej osobe, nakoľko tieto tvrdenia nie sú pravdivé.

  22.Naozaj sa k p. Lučanskému nedostali žiadne listy a veci, ktoré mu manželka poslala? Pani Lučanská: „Po jeho vzatí do väzby som mu napísala list. Naša dcéra mu nakreslila obrázok. Do balíka sme pribalili televízor a hodinky. Za tri týždne nič nedostal. NIČ!“

  Podľa zákona o výkone väzby môže obvinený na vlastné náklady používať v cele vlastný rádioprijímač a televízny prijímač napájané z vlastného zdroja, ktorý je ich súčasťou. Vlastný rádioprijímač a televízny prijímač musia spĺňať podmienky uvedené v § 17 ods. 3 tohto zákona. Televízor tak, ako ostatné povolené elektrické spotrebiče, musí spĺňať podmienky bezpečnej prevádzky a nesmie mať inštalované zariadenie umožňujúce nedovolený prenos informácií. Vykonanie technickej kontroly zabezpečí ústav; v odôvodnených prípadoch sa vykoná opätovná technická kontrola. Náklady spojené s vykonaním technickej kontroly a používaním vlastného elektrického spotrebiča znáša obvinený. V prípade p. Lučanského uvádzame, že televízor mal v cele odo dňa 22.12.2020. Dňa 29.12.2020 prostredníctvom jeho obhajcu ústav prevzal holiaci strojček, ale nakoľko nestihol prejsť technickou kontrolou, nebol mu do času jeho pokusu o samovraždu odovzdaný. Ku korešpondencii uvádzame, že ústav Prešov eviduje 4 ks korešpondencie od p. Lučanskej, ktoré boli do ústavu doručené po lustrácii OČTK dňa 31.12.2020 (t. j. až po jeho smrti).Táto korešpondencia bude vydaná manželke p. Lučanského spolu s ostatnými vecami, ktoré si príde prevziať. Čo sa týka balíkov, p. Lučanskému nebol doručený žiadny balík a ani o žiadny balík nežiadal.

  23.Bolo zakázané udelenie posledného pomazania, resp. mu bola zakázaná návšteva??

  Vedenie ústavu vynaložilo všetky kroky a potrebné úsilie na to, aby boli úkony aj v tejto oblasti vykonané dôstojne a prostredníctvom kaplána ponúkli možnosť vykonania sviatosti posledného pomazania chorému, ktorá sa udeľuje veriacemu, ktorý sa v dôsledku choroby alebo staroby začína ocitať v nebezpečenstve smrti, alebo ak sa chorému zhorší zdravotný stav a pod. Manželka p. Lučanského sa vyjadrila, že nie sú veriaci a odmietla možnosť vykonania posledného pomazania p. Lučanskému kaplánom. Podľa nami dostupnej informácie mu bola táto sviatosť udelená nemocničným kňazom, ktorý tieto sviatosti udeľuje zomierajúcim osobám v nemocnici, po odchode manželky z nemocnice v Prešove.


Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019