Oficiálna stránka

Informácie pre zamestnávateľov

Základné podmienky spolupráce pri zamestnávaní obvinených a odsúdených

Výber objednávateľov prác

Pre spoluprácu pri zamestnávaní obvinených a odsúdených ústavy transparentným spôsobom vykonávajú výberové konania objednávateľov prác. Výber objednávateľov prác sa pre zriaďovanie pracovísk v ústave aj mimo ústavu vykonáva výberovým konaním minimálne jedenkrát ročne pre pracoviská mimo ústavu a minimálne jedenkrát za päť rokov pre pracoviská vo vnútri ústavu. Za pracovisko vo vnútri ústavu sa považuje aj pracovisko zriadené v objekte, ktorý má v správe ústav a tento objekt je dislokovaný mimo jeho objektovej sústavy. Ústav zverejňuje termín a súťažné podmienky výberového konania na svojej internetovej stránke a na výveskách prístupných verejnosti, minimálne šesť týždňov pred dňom jeho konania.


Zaraďovanie obvinených a odsúdených

Zaradenie obvinených a odsúdených na konkrétne pracovisko sa vykonáva prostredníctvom umiestňovacej komisie, ktorú zriaďuje riaditeľ ústavu. Riaditeľ ústavu taktiež zriaďuje komisiu, ktorá ešte pred zriadením pracoviska vykoná obhliadku pracoviska, pričom posudzuje pracovisko z hľadiska pracovných, sociálnych, hygienických, bezpečnostných požiadaviek so zreteľom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.


Veľkosť pracovných kolektívov

Každé pracovisko, okrem takého, kde sú odsúdení s voľným pohybom, má pridelený potrebný počet príslušníkov zboru pre zabezpečenie dohľadu, dozoru alebo stráženia. Aj z tohto dôvodu sa mimo výnimočných prípadov nevytvárajú pracoviská s 2 - 3 odsúdenými, ale minimálne v počte 10 - 12, optimálne s 15 odsúdenými. Dôležitým faktorom je aj skutočnosť, či sa jedná o práce, ktoré sú pomocného charakteru. Ústav totiž zväčša nemá dostatok odsúdených, ktorí majú potrebnú kvalifikáciu na výkon odborných prác, preto musia pracovať pod odborným vedením objednávateľa prác.


Zabezpečenie dovozu na pracovisko a odvozu z pracoviska, stravovanie odsúdených

Dovoz a odvoz odsúdených na vonkajšie pracovisko zabezpečuje objednávateľ na svoje náklady, pričom preprava musí zodpovedať podmienkam stanoveným pre prepravu osôb podľa osobitných predpisov. Pri pracovnej dobe dlhšej ako 6 hodín za zmenu sa na vonkajšie zmluvné pracoviská dováža strava z ústavu. Jej dovoz zabezpečuje objednávateľ prác. Stravu môže poskytnúť aj objednávateľ prác na svoje náklady, v takom prípade sú mu tieto náklady refundované vo výške stravnej dávky pracujúcich odsúdených.


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia na zmluvných pracoviskách (vnútorných aj vonkajších) musia zodpovedať všeobecne záväzným právnym predpisom. Podrobnejšie povinnosti pri zabezpečovaní BOZP sa dohodnú individuálne v uzatvorenej zmluve. Napr. objednávateľ zabezpečí pre odsúdených potrebné pracovné náradie a pracovné prostriedky, vrátane ich kontrol, servisu a opráv, úradných skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok inštalovaných vyhradených technických zariadení a osobné ochranné pracovné prostriedky na základe rizík a nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia. Objednávateľ v prípade potreby zabezpečí na pracovisku s účinkami škodlivej práce (fyzikálne, chemické, biologické a iné faktory práce), namáhavej práce alebo jednotvárnej práce vylúčenie alebo zmiernenie týchto účinkov na zdravie odsúdených. Pre takýto typ pracoviska spracuje písomný dokument o posúdení rizika a možnom ohrození a ak je to pre posúdenie nevyhnutné, zabezpečí kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov pracovného prostredia odborne spôsobilou osobou.


Dĺžka pracovnej zmeny a pracovné podmienky

Základná dĺžka pracovnej zmeny odsúdeného je 8 hodín, minimálne však 5 hodín. Túto nie je možné plánovať kratšiu. Pracovné podmienky sú rovnaké ako pre ostatných zamestnancov. Objednávateľ zabezpečuje pre odsúdených osobitný priestor na prezliekanie a odkladanie odevných zvrškov a osobných vecí, odpočinok a jedenie, nutnú hygienu a štandardné sociálne zariadenie, vrátane hygienických prostriedkov. Objednávateľ predloží na požiadanie poskytovateľovi rozhodnutie o uvedení priestoru pracoviska do prevádzky, vydaného príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, prípadne rozhodnutie o vyhlásení rizikových prác. Objednávateľ vytvorí podmienky, ktoré odsúdeným zamedzia prístup a prichádzanie do styku s alkoholom, omamnými a psychotropnými látkami na pracovisku.


Po zohľadnení predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok spolupráce zo strany objednávateľa prác a na základe výsledkov fyzickej obhliadky komisiou riaditeľa ústavu, sa rozhodne, či sa s ním uzatvorí zmluvný vzťah na výkon pomocných prác prostredníctvom obvinených alebo odsúdených.


Formy zamestnávania obvinených a odsúdených

Vnútorná prevádzka

napr. upratovanie, stravovanie, údržba budov, autodielňa, práčovňa, sklady, knižnice, zdravotnícke zariadenia a ďalšie práce nevyhnutné pre zabezpečenie riadneho chodu ústavov.


Vedľajšie hospodárstvo (VH)

a) VH – vlastná výroba– väznené osoby vyrábajú výrobky pre potreby ústavov a Generálneho riaditeľstva zboru alebo iných subjektov štátnej správy, verejnej správy, ako aj súkromného sektora. Ide napr. o textilné výrobky, odevy pre príslušníkov, odevy pre väznené osoby, ponožky, pracovné odevy, posteľné plachty a obliečky, drevotrieskový nábytok, postele drevené aj kovové, väzenský nábytok pre väznené osoby, skrine na spisy, zbrane, kľúče a mobilné telefóny, poľnohospodárske produkty – chlieb, pečivo, zelenina, ovocie, bravčové a baranie mäso.

b) VH – poskytovanie prác a služieb – pracovné príležitosti pre väznené osoby sa v rámci vedľajšieho hospodárstva získavajú aj poskytovaním prác a služieb iným právnických osobám a fyzickým osobám na ich pracoviskách. Sú to štátne inštitúcie, mestá a obce, verejné inštitúcie alebo súkromné podnikateľské subjekty. Sortiment poskytovaných prác a služieb, ktoré poskytuje väzenská služba prostredníctvom väznených osôb je veľmi rôznorodý a zahŕňa napr. rôzne montážne a demontážne práce, šitie obuvi, odevov, demontáž elektrosúčiastok, triedenie druhotných surovín, upratovacie práce, montáž elektrických komponentov, automobilových komponentov, práce v stavebníctve, lesníctve, strojárstve, drevospracujúcom priemysle, poľnohospodárstve, potravinárstve a ďalších prevádzkach. Tieto práce vykonávajú väznené osoby vo vnútorných priestoroch ústavov alebo mimo nich v podnikoch alebo prevádzkach, ktoré patria objednávateľom prác. V týchto prevádzkach veľmi často pracujú väznené osoby spolu s civilnými zamestnancami objednávateľov prác.


Organizácia a riadenie zamestnávania väznených osôb

Objednávateľ zabezpečí organizovanie, riadenie a denné preberanie kvality práce prostredníctvom svojho povereného pracovníka, čo sa potvrdzuje podpisom objednávateľa na týždennom pracovnom lístku. Zaučenie odsúdených na jednotlivé práce, riadenie pracoviska a kontrolu kvality prác zabezpečuje objednávateľ prostredníctvom potrebného počtu kvalifikovaných, v prípade potreby aj odborne spôsobilých osôb. Ďalšie potrebné náležitosti zmluvného vzťahu napr. cenu práce, platobné podmienky, zodpovednosť za škodu a pod. sa individuálne dohodnú v zmluve o vykonaní pomocných prác uzatvorenej medzi ústavom a objednávateľom prác.