Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Zariadenie pre verejnosť

Archív a expozícia zboru

Charakteristika

Súčasťou archívu je stála Expozícia histórie väzenstva na Slovensku, ktorá návštevníkom poskytuje prehľad dejín slovenského väzenstva. Expozíciu tvorí jedna miestnosť s troma tematicky oddelenými priestormi, pričom v prvom priestore sa nachádzajú exponáty charakterizujúce históriu väznice Leopoldov a staršiu históriu väzenstva, a v nasledujúcich dvoch sú inštalované exponáty z novodobej histórie a súčasnosti väzenstva.

Medzi najvzácnejšie exponáty v Expozícii histórie väzenstva na Slovensku v súčasnosti patrí zvitok tóry, židovského náboženského rukopisu z 19. storočia, ktorý bol nájdený pri stavebných prácach v objekte patriacom ústavu Leopoldov, tehly pochádzajúce z obdobia výstavby a neskôr prestavby leopoldovskej pevnosti na trestnicu, celové dvere z obdobia, kedy bol Leopoldov protitureckou pevnosťou, celové dvere z roku 1854, súčasti celových dverí - zámky, pánty a kľúče, časť náhrobného kameňa prvého projektanta a staviteľa leopoldovskej pevnosti, dobové fotografie a podobne.

Jednotlivé vitríny v expozícii približujú obdobie stredoveku a obdobie vlády cisára Leopolda I., kedy vznikla leopoldovská protiturecká pevnosť. Ďalšie vitríny prezentujú obdobie vlády Márie Terézie a cisára Františka Jozefa I., za vlády ktorého bola leopoldovská pevnosť prestavaná na trestnicu. Nasledujúce vitríny sú venované leopoldovskému kostolíku, ktorý bol vybudovaný v roku 1665 ako vôbec prvá stavba v pevnosti. V ďalších vitrínach sú umiestnené dobové fotografie a artefakty približujúce ústav Leopoldov v rokoch 1928 až 1950.

Staršiu históriu v ďalších priestoroch expozície dopĺňa novodobá história a súčasnosť slovenského väzenstva. V jednej časti miestnosti sú prezentované ústavy s históriou dlhšou ako 45 rokov a osobitná vitrína je venovaná ústavu Ilava, ako druhej najstaršej väznici na Slovensku.

Svoje miesto majú vitríny venované 45. výročiu samostatného slovenského väzenstva, služobnej kynológii, medailám a vyznamenaniam slovenského väzenstva v minulosti aj v súčasnosti.

Časť expozície je zameraná na odsúdených. Na figurínach je tu prezentovaný pracovný odev odsúdeného muža a ústavný odev odsúdenej ženy a vo vitrínach nedovolená činnosť odsúdených a rôzne formy ich sebapoškodzovania.

Návštevy expozície pre verejnosť

Expozícia histórie väzenstva na Slovensku je pre verejnosť prístupná spravidla každú stredu v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod., a to na základe písomnej žiadosti zaslanej v dostatočnom časovom predstihu na adresu archivzvjs@zvjs.sk. Vzhľadom na to, že Expozícia histórie väzenstva na Slovensku sídli v stráženom objekte, žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko vstupujúcej osoby, dátum narodenia a číslo preukazu totožnosti.

Prístup k archívnym dokumentom

Verejnosť má právo na prístup k archívnym dokumentom uloženým v archíve, ak zákon neustanovuje inak. Prístup je umožnený vyhotovovaním rešerší, odpisov, výpisov, potvrdení, kópií, štúdiom a verejným vystavovaním archívnych dokumentov. Uskutočňuje sa na základe písomnej žiadosti žiadateľa, ktorá obsahuje náležitosti v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach.

Štúdium v archíve upravuje bádateľský poriadok. Bádateľom je k dispozícii študovňa archívu s kapacitou štyroch miest.

Archív je oprávnený uplatniť obmedzenie prístupu k archívnym dokumentom v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach. Pri vyhotovovaní kópií archívnych dokumentov je možné použiť vlastné audiovizuálne zariadenie.

Pramenné bohatstvo archívu tvoria archívne fondy v rozsahu cca 1300 bežných metrov. K najvýznamnejším archívnym fondom patria fond osobných spisov bývalých odsúdených a fond artefaktov.

Vedúca zariadenia

mjr. Mgr. Andrea Solčanská

V prípade záujmu odporúčame termín konzultovať vopred telefonicky s mjr. Mgr. Andreou Solčanskou na telefónnom čísle +421/33/2831570 alebo +421/33/2831572.

Informácie pre verejnosť

Korešpondenčná adresa

Icon

Gucmanova 670/19, priečinok 7, 920 41 Leopoldov

Poloha v rámci SR

Marker
Pigeon | © OpenStreetMap contributors

Súvisiace aktuality

Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže