Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany súkromia


Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame osobné údaje v rámci Zboru väzenskej a justičnej stráže so sídlom: Šagátová 1, 813 04 Bratislava (ďalej len „Zbor“ alebo „my“). Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime:


§všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov ("GDPR”);

§vzhľadom na naše postavenie a špecifické úlohy, ktoré vykonávame sa na niektoré účely spracúvania osobných údajov vzťahuje aj tretia časť zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), ktorá do nášho právneho poriadku implementuje požiadavky tzv. policajnej smernice, pričom niektoré účely spracúvania sa riadia aj druhou časťou Zákona o ochrane osobných údajov;

§relevantnými ustanoveniami zákona č. 4/2001 Z. z., o Zbore väzenskej a justičnej stráže, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o Zbore“); konkrétne ustanoveniami § 65 až § 65d týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.


Zbor tvoria generálne riaditeľstvo, ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených a príslušníci Zboru. Tieto podmienky ochrany súkromia a účely v nich vymedzené sa vzťahujú na každú z nižšie uvedených organizačných zložiek alebo ústavov Zboru pri spracúvaní osobných údajov, pričom každá organizačná zložka alebo ústav Zboru má vlastnú právnu subjektivitu a vystupuje pri spracúvaní osobných údajov ako prevádzkovateľ.


Organizačná zložka / ústav ZboruKorešpondenčná adresaKontaktné údaje zodpovednej osoby
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej strážeŠagátová ulica č.1 813 04 Bratislavagdpr.gr@zvjs.sk
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská BystricaKomenského 7 priečinok 165 975 28 Banská Bystricagdpr.bb@zvjs.sk
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica-KráľováSládkovičova 80 P.O.BOX 109 974 05 Banská Bystrica-Kráľovágdpr.kr@zvjs.sk
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody BratislavaChorvátska 5 812 29 Bratislava 1gdpr.ba@zvjs.sk
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad VáhomDukelská štvrť č. 941/10 priečinok 21 018 41 Dubnica nad/Váhomgdpr.du@zvjs.sk
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnoupriečinok 72 918 65 Trnava 1gdpr.hr@zvjs.sk
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby IlavaMierové nám. č. 1 priečinok 41 019 17 Ilavagdpr.il@zvjs.sk
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody KošiceFloriánska 18 priečinok C/12 041 42 Košicegdpr.ke@zvjs.sk
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice-ŠacaBudovateľská 1 priečinok 28 040 15 Košice-Šacagdpr.sa@zvjs.sk
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby LeopoldovGucmanova 19/670 priečinok 7 920 41 Leopoldovgdpr.lo@zvjs.sk
Ústav na výkon trestu odňatia slobody LevočaNámestie Štefana Kluberta č.7 P.O.BOX 28 054 28 Levočagdpr.le@zvjs.sk
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody NitraCintorínska 3 priečinok 25/D 950 50 Nitra 1gdpr.nr@zvjs.sk
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra- ChrenováVašinova 124/5 950 61 Nitra-Chrenovágdpr.ch@zvjs.sk
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody PrešovUl. Kpt. Nálepku 1 priečinok 113 081 13 Prešovgdpr.po@zvjs.sk
Ústav na výkon trestu odňatia slobody RužomberokDončova 6 priečinok 62 034 01 Ružomberokgdpr.rk@zvjs.sk
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučanypriečinok 29 036 63 Martingdpr.su@zvjs.sk
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody TrenčínSúdna 15, priečinok 119, 911 96 Trenčíngdpr.tn@zvjs.sk
Ústav na výkon trestu odňatia slobody ŽeliezovceVeľký Dvor č.12 937 01 Želiezovcegdpr.ze@zvjs.sk
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody ŽilinaHlboká cesta 21 priečinok A/5 010 24 Žilinagdpr.za@zvjs.sk


Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať e-mailom alebo poštou na korešpondenčnú adresu nášho sídla. Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb je príslušná zodpovedná osoba pôsobiaca v uvedených organizačných zložkách.


Prečo spracúvame osobné údaje?


Zbor spracúva osobné údaje v prvom rade na účely, ktoré vyplývajú alebo súvisia so Zákonom o Zbore, na základe ktorého plníme úlohy na úseku:

-výkonu väzby;

-výkonu trestu odňatia slobody;

-ochrany objektov zboru, objektov detenčného ústavu a v ich blízkosti;

-ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti.


Osobné údaje spracúvame aj v iných prípadoch napr. ak s nami komunikujete za účelom podania sťažnosti podľa Zákona o sťažnostiach, atď..


Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

§ zabezpečovať a plniť zákonné úlohy a povinnosti, ktoré nám vyplývajú z osobitných predpisov;

§ zabezpečovať a plniť úlohy vo verejnom záujme;

§ hospodáriť so zverenými prostriedkami a v tej súvislosti vstupovať, realizovať a evidovať zmluvné vzťahy.


Zbor vystupuje vo vzťahu k nižšie uvedeným účelom ako prevádzkovateľ.


Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?


ÚčelPrávny základSúvisiace predpisy
Personalistika a mzdyPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR), čl. 9 bod2 písm. b) a h) GDPR pre osobitnú kategóriu osobných údajovZákon o štátnej službe; Zákon o Zbore; Zákon o sociálnom zabezpečení; Zákonník práce; Zákon č výkone práce vo verejnom záujme; Zákon o odmeňovaní; Zákon o náhrade príjmu; Zákon o dani z príjmov; Zákon o zdravotnom poistení; Zákon o sociálnom poistení; Zákon o službách zamestnanosti; Zákon o sociálnom fonde; Zákon o ochrane utajovaných skutočností;
Utajované skutočnostiPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)Zákon o ochrane utajovaných skutočností;
Väznené a odsúdené osoby§ 55 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajovZákon o Zbore; Zákon o výkone trestu; Poriadok výkonu trestu; Zákon o výkone väzby; Poriadok výkonu väzby;
Vymáhanie pohľadávok prepustenýchPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)§ 45 Zákon o výkone trestu; Zákon o výkone väzby; Zákon o Zbore; Exekučný poriadok;
Evidencia mimoriadnych udalostíSplnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)§ 22a a § 23 Zákona o Zbore; Rozkaz generálneho riaditeľa č. 53/2018 o mimoriadnych udalostiach v Zbore väzenskej a justičnej stráže; Zákon o štátnej službe; §4 ods. 1 písm. p) Zákona o Zbore: „Zbor plní úlohy na úseku boja proti terorizmu a organizovanému zločinu“ a § 4 ods. 2 Zákona o Zbore: „Zbor plní v rozsahu svojej pôsobnosti aj úlohy na úseku prevencie“;
Preventívna bezpečnostná služba§ 55 Zákona o ochrane osobných údajov, § 56 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov pre osobitnú kategóriuZákon o Zbore; Trestný zákon; Trestný poriadok; Zákon o výkone väzby; Zákon o výkone trestu; Poriadok výkonu väzby; Poriadok výkonu trestu odňatia slobody; Zákon o ochrane utajovaných skutočností;
Referát duchovných služiebPlnenie zákonných povinností (čl. 6 bod 1 písm. c) GDPR), čl. 9 bod 2 pím. g) GDPR pre osobitnú kategóriu osobných údajov - pre obvinených a odsúdenýchZákon o Zbore; Zákon o výkone trestu; Poriadok výkonu trestu odňatia slobody; Zákon o výkone väzby; Poriadok výkonu väzby; Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (Oznámenie MZV SR č. 648/2002 Z. z); Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone, pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR č. 270/2005 Z. z.;
Evidencia vstupov do priestorov a zariadeníSplnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR):ochrana objektov ZVJS§ 55 až 62 Zákona o Zbore (vstup do chránených objektov); § 4 ods. 1 písm. b) Zákona o Zbore: „Zbor zabezpečuje ochranu objektov zboru a objektov detenčného ústavu.“ § 4 ods. 1 písm. h) Zákona o Zbore: „zabezpečuje ochranu verejného poriadku v blízkosti objektov zboru, objektov detenčného ústavu, objektov súdu a objektov prokuratúry, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu výkonu väzby, účelu výkonu trestu odňatia slobody, účelu výkonu detencie a nerušeného priebehu konania v objektoch súdu a objektoch prokuratúry“
Kamerový systémSplnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR):ochrana objektov ZVJS§ 22a a § 23 Zákona o Zbore; § 4 ods. 1 písm. b) Zákona o Zbore: „Zbor zabezpečuje ochranu objektov zboru a objektov detenčného ústavu.“ § 4 ods. 1 písm. h) Zákona o Zbore: „zabezpečuje ochranu verejného poriadku v blízkosti objektov zboru, objektov detenčného ústavu, objektov súdu a objektov prokuratúry, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu výkonu väzby, účelu výkonu trestu odňatia slobody, účelu výkonu detencie a nerušeného priebehu konania v objektoch súdu a objektoch prokuratúry“
PožiarePlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)Zákon o štátnej službe; Zákon o ochrane pred požiarmi; Vyhláška o požiarnej prevencii;
Zdravotná starostlivosťPlnenie zákonných povinností (čl. 6 bod 1 písm. c) GDPR), čl. 9 bod 2 písm. b) a h) GDPR pre osobitnú kategóriu osobných údajovZákon o štátnej službe; Zákonník práce; Zákon o výkone väzby; Poriadok výkonu väzby; Zákon o výkone trestu; Poriadok výkonu trestu odňatia slobody; Zákon o zdravotnej starostlivosti; Zákon o sociálnom zabezpečení;
Žiadosti o informácie§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisovZákon o slobodnom prístupe k informáciám; Zákon o Zbore; Zákon o zdravotnej starostlivosti; GDPR; Zákon o ochrane osobných údajov
Sťažnosti§ 13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajovZákon o sťažnostiach; Zákon o Zbore; Zákon o výkone trestu; Poriadok výkonu trestu; Zákon o výkone väzby; Poriadok väzby
ZmluvyPlnenie zmluvy s dotknutou osobou (čl. 6 bod 1 písm. b) GDPR); spracúvanie je nevyhnutné na účely verejných záujmov prevádzkovateľa (čl. 6 bod1 písm. e) GDPR)Zákon o Zbore; Obchodný zákonník; Občiansky zákonník; Zákon o slobodnom prístupe k informáciám; Zákon o cenách; Zákon o sociálnom fonde; Zákon o nájme; Zákon o správe majetku štátu;
Súdne sporyVerejný záujem Zboru (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR): preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokovObčiansky súdny poriadok; Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok
Účtovné dokladyPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)Zákon o účtovníctve, Zákon o dani z príjmov;
Registratúra (archívne účely)Plnenie zákonných povinností (čl. 6 bod 1 písm. c) GDPR), čl. 9 bod 2 písm. j) GDPR pre osobitnú kategóriu osobných údajovZákon o archívoch; Zákon o Zbore; rozkaz ministra spravodlivosti č. 3/2005, ktorým sa vydáva Registratúrny poriadok Zboru väzenskej a justičnej stráže.
ÚrazyPlnenie zákonných povinností (čl. 6 bod 1 písm. c) GDPR)Zákon o BOZP, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze
Informovanie verejnosti o činnosti ZboruVerejný záujem podľa (čl. 6 bod 1 písm. e) GDPR)Zákon o Zbore
Evidencia zákaziek a projektov a tvorba spisov zákaziek a spisov projektovPlnenie zmluvy s dotknutou osobou (čl. 6 bod 1 písm. b) GDPR); spracúvanie je nevyhnutné na účely verejných záujmov prevádzkovateľa (čl. 6 bod 1 písm. e) GDPR), § 13 písm. b) a f) zákona o ochrane osobných údajov,Zákon o verejnom obstarávaní
Zavedenie systému riadenia kvality v Zbore väzenskej a justičnej strážeVerejný záujem zboru (čl. 6 bod 1 písm. e) GDPR: sledovanie plnenia strategických úloh zboru, hodnotenie kompetencií príslušníkov a zamestnancov zboru, delegovanie úloh pre príslušníkov a zamestnancov zboruRGR č. 33/2017 o projektoch financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, grantov a finančných mechanizmov z iných zdrojov, RGR č. 24/2019 o zavádzaní systému riadenia kvality v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže
Šanca na návrat§ 55 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajovZákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon o výkone trestu; Poriadok výkonu trestu;
Konanie podľa stavebného zákonaPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)Zákon č. 50/1976 Zb. zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)


Aké kategórie osobných údajov spracúvame?


Pri všetkých vyššie uvedených účeloch spracúvania spracúvame v prvom rade osobné údaje v zmysle základnej definície osobných údajov podľa čl. 4 ods. 1 GDPR (tzv. „bežné“ osobné údaje). Sme však oprávnení spracúvať aj osobitné kategórie osobných údajov (tzv. „citlivé“ osobné údaje) a prirodzene aj osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky v zmysle čl. 10 GDPR na nižšie uvedené účely:


ÚčelKategória osobných údajov
Personalistika a mzdyCitlivé osobné údaje (napr. o zdravotnom stave príslušníkov) na základe čl. 9 ods. 2 písm. b) a h) GDPR.
Utajované skutočnostiCitlivé osobné údaje (napr. o zdravotnom stave príslušníkov) na základe čl. 9 ods. 2 písm. b) a h) GDPR.
Väznené a odsúdené osobyCitlivé osobné údaje a/alebo údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky na základe § 56 Zákona o ochrane osobných údajov
Preventívna a bezpečnostná službaCitlivé osobné údaje a/alebo údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky na základe § 56 Zákona o ochrane osobných údajov
Referát duchovných služiebCitlivé osobné údaje (napr. o vierovyznaní) na základe čl. 9 ods. 2 psím. g) GDPR v spojitosti s úlohami Zboru týkajúcimi sa duchovnej a pastoračnej činnosti, ktorú má Zbor zabezpečovať
Zdravotná starostlivosťCitlivé osobné údaje (napr. o zdravotnom stave príslušníkov, väzňov alebo odsúdených) na základe čl. 9 ods. 2 písm. b) a h) GDPR (§ 78 ods. 5 Zákona o ochrane osobných údajov v spojitosti s povinnosťou Zboru zabezpečovať zdravotnú starostlivosť v zmysle Zákona o Zbore.
Registratúra (archívne účely)Citlivé osobné údaje a/alebo údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky na základe čl. 9 ods. 2 písm. j) GDPR.


Ako o Vás získavame osobné údaje?


Vaše osobné údaje najčastejšie získavame z dôvodu našich špecifických úloh na úseku väzenstva a to od iných orgánov (najmä orgánov činných v trestnom konaní a súdov v rámci trestného konania). Orgány činné trestnom konaní a súdy sú najčastejším zdrojom, od ktorých Zbor získava osobné údaje o odsúdených a väznených osobách. V tomto prípade nejde o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov Vami ako dotknutej osoby, ale o zákonnú požiadavku takéto osobné údaje spracúvať. Ak Zbor získava osobné údaje priamo od Vás na základe osobitných právnych predpisov, je Vašou povinnosťou osobné údaje poskytnúť (napr. v prípade kontroly vstupov do priestorov Zboru), pričom dôsledkom neposkytnutia môže byť zamietnutie vstupov do kontrolovaných priestorov Zboru. Údaje o osobách, voči ktorým bolo začaté trestné stíhanie, sa zhromažďujú v rozsahu primeranom tomuto konaniu na základe osobitných právnych predpisov. Osobné údaje o osobách vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody Zbor spracúva v rozsahu zodpovedajúcom naplneniu účelu väzby a výkonu trestu odňatia slobody vymedzenom osobitnými predpismi, predovšetkým:


-Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

-Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže;

-Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby; a

-Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.


Ak vstupujete do priestorov Zboru, spracúvame o Vás osobné údaje na právnom základe plnenia úloh, ktoré Zbor plní vo verejnom záujme, ako vyplývajú zo Zákona o Zbore, konkrétne úloh týkajúcich sa zabezpečenia objektov Zboru. Kamerový systém prevádzkujeme na základe úloh, ktoré Zbor plní vo verejnom záujme na zabezpečenie ochrany objektov zboru a objektov detenčného ústavu a zabezpečenie ochrany verejného poriadku v blízkosti objektov zboru, objektov detenčného ústavu, objektov súdu a objektov prokuratúry, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu výkonu väzby, účelu výkonu trestu odňatia slobody, účelu výkonu detencie a nerušeného priebehu konania v objektoch súdu a objektoch prokuratúry na základe zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže. Ak ste záujemcom o pracovnú pozíciu Zbor získava osobné údaje priamo od Vás, pričom v takom prípade je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné a predstavuje požiadavku na uzavretie zmluvy. Neposkytnutím údajom môže byť prerušený výberový proces.


Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?


Osobné údaje o Vás sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov príslušníkom Zboru prípadne iným zamestnancom, ktorých rozsah prístupu k Vašim údajom závisí od konkrétnej pozície.


Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme. Zbor poskytuje a sprístupňuje informácie a osobné údaje o osobách vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody, ktoré spracúva najmä Ministerstvu spravodlivosti SR, súdom, prokuratúre, Policajnému zboru, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu, Národnému bezpečnostnému úradu, Vojenskej polícii, obecnej polícii, Finančnému riaditeľstvu, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zdravotnej poisťovni alebo aj iným osobám za podmienok uvedených Zákone o Zbore väzenskej a justičnej stráže v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich úloh podľa osobitného predpisu.


Konkrétne, podľa § 65 ods. 4 Zákona o Zbore: „Zákonom alebo zmluvou ustanovené orgány, najmä ministerstvo, súdy Slovenskej republiky, Justičná pokladnica, orgány Policajného zboru a prokuratúra majú v zákonom alebo zmluvou vymedzenom rozsahu prístup do elektronického informačného systému zboru s cieľom získavať informácie o obvinených a odsúdených na účely plnenia ich úloh podľa osobitného predpisu. Tieto orgány sú v plnom rozsahu zodpovedné za ochranu osobných údajov získaných z elektronického informačného systému zboru podľa osobitného predpisu.“


Podľa § 65a ods. 2 Zákona o Zbore: „Zbor poskytuje a sprístupňuje informácie a osobné údaje o osobách vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody z informačného systému zboru ministerstvu, súdom, prokuratúre, Policajnému zboru, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu, Národnému bezpečnostnému úradu, Vojenskej polícii, obecnej polícii, Finančnému riaditeľstvu, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zdravotnej poisťovni alebo aj iným osobám za podmienok uvedených v odseku 3 v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich úloh podľa osobitného predpisu. O každom prenose osobných údajov sa vyhotoví úradný záznam.“


V zmysle § 65a ods. 3 Zákona o Zbore sme oprávnení poskytovať informácie a osobné údaje aj iným osobám ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákon alebo ak je to na prospech osoby, o ktorej sa vedú osobné údaje a táto osoba dala na poskytnutie súhlas.


V zmysle § 65a ods. 4 Zákona o Zbore sme oprávnení poskytovať informácie a osobné údaje aj iným osobám na základe písomnej žiadosti, ktorá musí byť odôvodnená. Príjemca údajov podľa predchádzajúcej vety je v zmysle § 65a ods. 6 Zákona o Zbore oprávnený ďalej spracúvať osobné údaje aj na iný účel, než na aký sa poskytli, len s predchádzajúcim súhlasom Zboru. Zbor môže pri poskytovaní osobných údajov príjemcom určiť obmedzenia vzťahujúce sa k ich ďalšiemu spracúvaniu.


Pri zabezpečovaní bežnej administratívnej agendy Zboru (napr. účely personalistiky a mzdy, vymáhanie pohľadávok, súdne spory a pod) poskytujeme osobné údaje v nevyhnutnej miere aj poskytovateľom služieb ako napr.:


§Mzdové a účtovné spoločnosti;

§Poradenské spoločnosti;

§Dodávatelia alebo správcovia softvérových a hardvérových technológií;

§Iné orgány verejnej moci oprávnené na základe zákona.


Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?


Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. V prípade, ak sme požiadaní poskytnúť osobné údaje príslušným orgánom z tretích krajín v rámci trestného konania, postupujeme výlučne v súlade s právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami. Konkrétne, podľa § 73 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov: „Prenos osobných údajov medzi príslušnými orgánmi a orgánmi členských štátov príslušnými na plnenie úloh na účely trestného konania sa zaručuje, ak sa taký prenos vyžaduje podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.“ Podľa § 74 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov: „Prenos osobných údajov, ktoré sa spracúvajú alebo sú určené na spracúvanie po prenose do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, vrátane následného prenosu do ďalšej tretej krajiny či ďalšej medzinárodnej organizácii príslušný orgán (vrátane Zboru) môže uskutočniť len vtedy, ak a) je prenos potrebný na plnenie úloh na účely trestného konania.“


Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?


Vaše osobné údaje sú spracúvané iba v rámci možností, ktoré nám osobitná právna úprava dovoľuje. Ak ste osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo väzby, osobné údaje o Vás spracúvame vždy počas celého trvania výkonu väzby alebo trestu a následne po dobu, ktorá vyplýva z registratúrneho plánu Zboru. Osobné údaje o Vás však môžeme spracúvať aj dlhšie, a to napr. ak je potrebné na iné účely spracúvania (napr. vymáhanie pohľadávok prepustených alebo evidencia mimoriadnych udalostí). Najčastejšie všetky Vaše osobné údaje, ktoré Zbor spracúva bezpečným spôsobom zlikvidujeme bezodkladne po:


-uplynutí úložných lehôt stanovených registratúrnym plánom Zboru pre registratúrne záznamy obsahujúce Vaše osobné údaje a po schválení v rámci vyraďovacieho konania; alebo

-zánikom potreby uchovávať Vaše osobné údaje na plnenie ustanovených úloh Zboru.


Ďalej sme v zmysle § 68 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov ako aj § 65b ods. 5 Zákona o Zbore povinní raz za tri roky preveriť, či spracúvané osobné údaje sú naďalej potrebné na plnenie úloh na účely trestného konania. V prípade záujmu o informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v úvodnej časti tohto dokumentu. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny účel vymedzený Zborom a/alebo ustanovený Zboru zákonom. Ak je to možné informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.


V prípade záujmu o informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v úvodnej časti tohto dokumentu. Všetky podrobné lehoty uloženia vyplývajúce z nášho registratúrneho plánu nájdete v prílohe.


Aké práva máte ako dotknutá osoba?


„Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať (Zbor nespracúva osobné údaje na základe súhlasu).“


„Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ak je spracúvania založené na právnom základe verejného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR ako aj proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. (Zbor nespracúva osobné údaje na účely priameho marketingu).“


GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov ustanovujú všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek. Navyše, pri spracúvaní osobných údajov na účely trestného konania a preventívnej bezpečnostnej služby sa Zbor riadi osobitnou právnou úpravou tretej časti Zákona o ochrane osobných údajov, ktorá umožňuje obmedziť výkon Vašich práv v právnom poriadku SR. Výkon Vašich práv podľa GDPR je viazaný iba na účely spracúvania osobných údajov na právnych základov podľa GDPR. Výkon Vašich práv podľa Zákona o ochrane osobných údajov je viazaný iba na účely spracúvania osobných údajov na právnych základov podľa Zákona o ochrane osobných údajov.


Ako dotknutá osoba máte vo všeobecnosti najmä:


§Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR alebo § 61 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje a právo získať prístup k týmto údajom. Právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame máte iba pri spracúvaní osobných údajov podľa GDPR. Právo na prístup si nemožno uplatniť, ak ide o osobné údaje, ktoré sú súčasťou vyšetrovacieho spisu alebo súdneho spisu v rámci trestného konania.

§Na základe § 63 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov môže Zbor úplne alebo čiastočne obmedziť právo na prístup k osobným údajom, ak:

-by mohlo dôjsť k ovplyvňovaniu alebo mareniu úradného postupu alebo súdneho postupu alebo šetrenia;

-by mohlo dôjsť k ohrozeniu plnenia úloh na účely trestného konania;

-je to potrebné na zabezpečenie ochrany verejného poriadku alebo bezpečnosti štátu; alebo

-je to potrebné na ochranu práv iných osôb.

§Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR a § 62 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje. Toto právo si nemožno uplatniť, ak ide o osobné údaje, ktoré sú súčasťou vyšetrovacieho spisu alebo súdneho spisu v rámci trestného konania.

§Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR § 62 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov, ak je na to splnený niektorý z dôvodov ustanovený v tomto článku prípadne paragrafe a neuplatňuje sa žiadna z výnimiek. Toto právo si nemožno uplatniť, ak ide o osobné údaje, ktoré sú súčasťou vyšetrovacieho spisu alebo súdneho spisu v rámci trestného konania.

§Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR § 62 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov, ak je na to splnený niektorý z dôvodov ustanovený v tomto článku prípadne paragrafe. Toto právo si nemožno uplatniť, ak ide o osobné údaje, ktoré sú súčasťou vyšetrovacieho spisu alebo súdneho spisu v rámci trestného konania.

§Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b).

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na právnom základe verejného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR.

Zbor je povinný písomne informovať dotknutú osobu o zamietnutí práva na opravu, práva na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov a o dôvodoch zamietnutia. Túto povinnosť si Zbor nemusí splniť, ak:


-by mohlo dôjsť k ovplyvňovaniu alebo mareniu úradného postupu alebo súdneho postupu alebo šetrenia;

-by mohlo dôjsť k ohrozeniu plnenia úloh na účely trestného konania;

-je to potrebné na zabezpečenie ochrany verejného poriadku alebo bezpečnosti štátu; alebo

-je to potrebné na ochranu práv iných osôb.


Takisto máte právo kedykoľvek podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (podľa § 100). Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke www.dataprotection.gov.sk. Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, statny.dozor@pdp.gov.sk, 02/3231 3220.


Automatizované individuálne rozhodovanie


Podľa našich najlepších vedomostí nedochádza v našich podmienkach k rozhodovaniu, ktoré je založené na výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré by malo právne účinky, ktoré by sa Vás týkali alebo by Vás podobne významne ovplyvňovali v zmysle čl. 22 GDPR.


Externé webstránky


Naše webstránky môžu obsahovať prepojenia (linky) na iné webstránky. Nie sme zodpovední za obsah a spravovanie webstránok, na ktoré odkazujeme. Tieto podmienky ochrany súkromia sa nevzťahujú na spracúvanie osobných údajov v rámci Vášho pohybu na iných webstránkach.


Ako chránime Vaše osobné údaje?


Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Zbor implementoval všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb.


Zmena podmienok ochrany súkromia


Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, žezmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke.


Záverečné ustanovenia


Zbor vytvoril tieto podmienky ochrany súkromia z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných pravidiel, ktoré dodržiava pri ochrane súkromia a osobných údajov dotknutých osôb. Zbor pravidelne tieto podmienky ochrany súkromia reviduje a aktualizuje, pričom platí vždy aktuálna verzia Podmienok ochrany súkromia. Aktuálne verzia je vždy zverejnená na webovej stránke www.zvjs.sk.


Tieto podmienky ochrany súkromia sú platné a účinné od 01.01.2022.
Súvisiace dokumenty

 • PDF icon

  Príloha_doba uchovávania osobných údajov.pdf

Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019