Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Vzdelávacie zariadenie

Inštitút vzdelávania v Nitre

Charakteristika

Inštitút vzdelávania Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „inštitút vzdelávania“) je rezortným vzdelávacím zariadením, história ktorého začala v roku 1979, kedy bola zriadená Odborná škola Zboru nápravnej výchovy (ďalej len „ZNV“). Vytvoril sa tak základ pre rozvoj rezortného vzdelávacieho systému, vytvoril sa profil absolventov nástupných a odborných kurzov ZNV. V ďalšom období vznikla potreba ďalšieho skvalitnenia odbornej prípravy, a najmä potreba poskytnutia úplného stredného vzdelania v študijnom odbore „nápravná výchova“. Z toho dôvodu bola v roku 1985 rozkazom ministra spravodlivosti SSR č. 5/1985 zriadená Stredná škola ZNV SSR. To v praxi znamenalo, že škola získala oprávnenie poskytovať úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Štúdium sa vykonávalo diaľkovou formou v trvaní 3 resp. 4 rokov.

Po roku 1989 Stredná škola ZNV ako účelové zariadenie zboru prešla viacerými organizačnými a kvalitatívnymi zmenami. Schválením Koncepcie vzdelávania Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) v roku 1997 sa začali v zbore realizovať nové vzdelávacie aktivity (jazyková príprava, odborná príprava príslušníkov zboru v oblasti výpočtovej techniky a podobne).

Zákonné zmeny, ako i neustále sa zvyšujúce nároky na odbornú úroveň, profesionalitu a pripravenosť príslušníkov pri plnení úloh vyplývajúcich z výkonu služby, si vyžadovali zefektívnenie a skvalitnenie vzdelávania a prípravy príslušníkov zboru so snahou o modernizáciu výučby s dôrazom na integrovaný spôsob vyučovania. Táto problematika bola riešená ako komplex otázok v koncepciach vzdelávania príslušníkov zboru a zamestnancov zboru a interných normách upravujúcich organizáciu a systém vzdelávania príslušníkov zboru a zamestnancov zboru.

Vzdelávanie príslušníkov zboru a zamestnancov zboru je zamerané najmä na:

 1. získavanie teoretických vedomostí a praktických zručností najmä z oblasti práva a organizácie zboru, penológie a služobnej prípravy,

 2. poznatky o služobnej disciplíne a pracovnej disciplíne a profesijnú etiku ako predpoklad bezproblémového zaobchádzania s väznenými osobami,

 3. osvojovanie si a rozvoj komunikačných zručností a schopnosť tvorivo a zodpovedne riešiť problémy,

 4. rozvoj zručností v práci s informačnými technológiami,

 5. dopĺňanie a zvyšovanie špecifických odborných vedomostí, zručností a spôsobilostí.

Inštitút vzdelávania zboru v rámci svojej činnosti zabezpečuje nasledovné vzdelávacie aktivity:

 1. odborné vzdelávanie príslušníkov zboru

 2. základné,

 3. špecializované,

 4. špecializačné vzdelávanie príslušníkov zboru

 5. sociálno-psychologický výcvik I,

 6. sociálno-psychologický výcvik II,

 7. odborný kurz justičnej stráže,

 8. odborný kurz psovoda,

 9. odborný kurz psovoda špecialistu

 10. odborný kurz preventívno-bezpečnostnej služby,

 11. odborný kurz vedúcich zmien,

 12. odborný kurz referentov režimu

 13. odborný kurz streleckej a odbornej prípravy,

4. odborné vzdelávanie zamestnancov zboru.


Vzdelávací proces v Inštitúte vzdelávania zboru zabezpečujú lektori Inštitútu vzdelávania zboru, ale aj externí lektori z Generálneho riaditeľstva zboru, ústavov zboru a mimo zboru (napr. prokuratúra).

Pre vzdelávacie účely sú v Inštitúte vzdelávania zboru k dispozícii tri štandardné učebne, počítačová učebňa, strelecká učebňa, zasadačka, telocvičňa a knižnica. Učebne sú vybavené didaktickou a audiovizuálnou technikou. Frekventanti Inštitútu vzdelávania zboru sú ubytovaní v ubytovni Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Nitra. 

Riaditeľ inštitútu

pplk. Mgr. Norbert Kuruc

Vysokoškolské štúdium ukončil na Vysokej škole pedagogickej v Nitre (v súčasnosti Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre). V Zbore väzenskej a justičnej stráže pracuje od roku 1996. Pôsobil vo funkciách v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra, na Strednej škole Zboru väzenskej a justičnej stráže – Inštitúte vzdelávania zboru. Riaditeľom Inštitútu vzdelávania Zboru väzenskej a justičnej stráže je od roku 2012.

Informácie pre verejnosť

Korešpondenčná adresa

Icon

Cintorínska 3, priečinok 25/D, 950 50 Nitra 1

Poloha v rámci SR

Marker
Pigeon | © OpenStreetMap contributors

Súvisiace aktuality

Fotogaléria

Fotografia galérie
Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže