Sťažnosti fyzických a právnických osôb

Sťažnosti fyzických a právnických osôb

Fyzické a právnické osoby (okrem obvinených a odsúdených), ktoré sa domáhajú ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnievajú, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody alebo Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „orgán verejnej správy“), poukazujú na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti týchto orgánov verejnej správy, za účelom ochrany svojich práv môžu podávať sťažnosti

podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je podanie, ktoré:

a) má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,

b) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené osobitným predpisom,

c) je sťažnosťou podľa osobitného predpisu,

d) smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu,

e) smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu alebo

f) obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu.


Podávanie sťažnosti

Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.

Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa. Ak je sťažovateľovi možné doručiť písomnosti v elektronickej podobe, môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byťjednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha. Ak sťažnosť neobsahuje náležitosti, orgán verejnej správy ju odloží.

Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa osobitného predpisu (§ 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov), to neplatí, ak bola sťažnosť odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa (§ 19 zákona o e-Governmente).

Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná, ani odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta podľa zákona o e-Governmente, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sa sťažnosť odloží. Ak potvrdenie sťažnosti obsahuje iné údaje ako sťažnosť podaná v elektronickej podobe, orgán verejnej správy sťažnosť podanú v elektronickej podobe odloží.


Kam podať sťažnosť?

Na vybavenie sťažnosti je príslušný ústav, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, o ktorej sa sťažovateľ domnieva, že ňou boli porušené jeho práva alebo právom chránené záujmy, ak ďalej nie je ustanovené inak, podať ju možno:

 1. do ústavu, do ktorého pôsobnosti patrí vybavenie sťažnosti,
 2. Generálnemu riaditeľstvu Zboru väzenskej a justičnej stráže,
 3. Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky.


Sťažnosti väznených osôb

V prípade podania sťažnosti osobami vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody postupujú tieto osoby podľa zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.


E-mailové adresy generálneho riaditeľstva a ústavov na prijímanie žiadostí o poskytnutie informácie a na prijímanie sťažností:

Generálne riaditeľstvo ZVJS: info.gr@zvjs.sk

ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica: info.bb@zvjs.sk

ÚVTOS Banská Bystrica-Kráľová: info.kr@zvjs.sk

ÚVV a ÚVTOS Bratislava: info.ba@zvjs.sk

ÚVTOS Dubnica nad Váhom: info.du@zvjs.sk

ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou: info.hr@zvjs.sk

ÚVTOS a ÚVV Ilava: info.il@zvjs.sk

ÚVV a ÚVTOS Košice: info.ke@zvjs.sk

ÚVTOS Košice-Šaca: info.sa@zvjs.sk

ÚVTOS a ÚVV Leopoldov: info.lo@zvjs.sk

ÚVTOS Levoča: info.le@zvjs.sk

ÚVV a ÚVTOS Nitra: info.nr@zvjs.sk

ÚVTOS Nitra-Chrenová: info.ch@zvjs.sk

ÚVV a ÚVTOS Prešov: info.po@zvjs.sk

ÚVTOS Ružomberok: info.rk@zvjs.sk

ÚVTOS pre mladistvých Sučany: info.su@zvjs.sk

Nemocnica pre obv.a ods. a ÚVTOS Trenčín: info.tn@zvjs.sk

ÚVTOS Želiezovce: info.ze@zvjs.sk

ÚVV a ÚVTOS Žilina: info.za@zvjs.sk


Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019