Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Trenčín

Charakteristika

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne je situovaná v centre mesta, necelý kilometer od fakultnej nemocnice a v tesnej blízkosti okresného súdu, krajského riaditeľstva policajného zboru a okresnej prokuratúry. Zaberá plochu 6.937 m2. Základom nemocnice je stará sedriálna väznica z roku 1912. Táto svojmu účelu slúžila až do roku 1960. V rokoch 1975 - 1977 bola opäť rekonštruovaná na väznicu. Nové poslanie dostala v roku 1977, keď sa z nej po úpravách a inštalácii potrebnej techniky stala nemocnica pre obvinených a odsúdených. Pôvodne existovala len jedna budova – tzv. budova N, v ktorej bola zabezpečovaná väzba pre potreby Okresného súdu v Trenčíne a Vyššieho vojenského súdu v Trenčíne s kapacitou 85 obvinených. Popri väzbe tu boli oddelenia interné, psychiatrické (v rámci neho súdno-psychiatrická expertíza a protialkoholická liečba mužov) a rehabilitačné oddelenie, ktoré poskytovalo svoje služby i väzňom z Čiech.


Prítomnosť zdravotníckeho personálu 24 hodín denne podnietilo myšlienku umiestniť v Trenčíne odsúdených so zdravotným postihnutím. Táto myšlienka, ale aj potreba rozšíriť nemocničné priestory, prispela k výstavbe novej - päťpodlažnej budovy – tzv. budovy F. Do nej bolo v roku 1986 z ilavského ústavu premiestnených 150 odsúdených so zdravotnou klasifikáciou F. V roku 1987 bolo na treťom poschodí budovy F otvorené oddelenie TBC (teraz oddelenie pneumológie a ftizeológie). Takto fungoval nápravnovýchovný ústav a ústav na výkon väzby až do rozdelenia federácie.


Profilovanie nemocnice možno označiť za veľmi zložitý a náročný proces, ktorý musel akceptovať zdravotnícke a bezpečnostné hľadisko. Len trpezlivým zbližovaním názorov a postojov všetkých účastníkov tohto procesu mohlo dôjsť k naplneniu podstaty vzniku väzenskej nemocnice v pravom slova zmysle. Zavŕšením a vyvrcholením tohto procesu bola v roku 1994 novelizácia zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže č. 79/1992, ktorou sa postavenie nemocnice inštitucionalizovalo. Na základe toho minister spravodlivosti zriadil Nemocnicu pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody s vlastnou právnou subjektivitou.


V neskorších rokoch prebiehali úpravy vnútorných priestorov podľa potrieb nemocnice pričom aktuálne nemocnica disponuje celkovou kapacitou 361 väznených osôb.


Lôžkový fond nemocnice predstavuje 191 lôžok, z toho 12 lôžok je vyčlenených pre pacientov na chirurgickom oddelení, ktoré je súčasťou Fakultnej nemocnice v Trenčíne. Jednotlivé oddelenia nemocnice pozostávajú z oddelenia vnútorného lekárstva, psychiatrického oddelenia, oddelenia pneumológie a ftizeológie, oddelenia neurológie a iných špecializovaných odborov. V rámci oddelenia vnútorného lekárstva sú dve akútne lôžka na JIS a dve izby pre infekčných pacientov. Psychiatrické oddelenie je členené na akútnu časť a samostatné ochranné liečby žien a samostatné ochranné liečby mužov. Na oddelení neurológie a iných špecializovaných odborov sú hospitalizovaní i pacienti s diagnózami, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť formou konziliárnych vyšetrení vo fakultnej nemocnici (oční, ORL, ortopedickí, gynekologickí, traumatologickí pacienti a pod.) Priemerná obložnosť za posledných 10 rokov kolíše v rozmedzí od 55% do 75%, čo predstavuje počet ukončených hospitalizácií za rok od 1641 až po 2589. Množstvo hospitalizovaných pacientov kopíruje chorobnosť klientov vo výkone väzby a trestu. Priemerná ošetrovacia doba sa pohybuje od 14 dní na akútnej časti až po 73 dní na ochranných liečbach. Pacientom, ktorým nie je možné poskytnúť adekvátnu zdravotnú starostlivosť v podmienkach ZVJS, je možné prerušiť výkon trestu odňatia slobody zo zdravotných dôvodov (priemerne ročne okolo 1% všetkých hospitalizovaných pacientov).


Architektonicky je objektová sústava nemocnice bezbariérová okrem iného aj z dôvodu existencie dvoch oddelení pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré tu vykonávajú výkon trestu. Od roku 2018 nemocnica zastrešuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti v celom zbore, nakoľko pod ňu patria aj zdravotnícke zariadenia jednotlivých ústavov na výkon väzby a ústavov na výkon trestu odňatia slobody. Z pohľadu zabezpečenia patrí do kategórie ústavov s maximálnym stupňom zabezpečenia z dôvodu hospitalizácií väzňov odsúdených na doživotie.


Od roku 2021 je v platnosti nová zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a spolupráci medzi Nemocnicou pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS a Fakultnou nemocnicou v Trenčíne, ktorá bola podpísaná štatutárnymi orgánmi na obdobie piatich rokov.


Nemocnica sa zapája aj do medzinárodnej spolupráce a aktívne spolupracuje na projekte Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie vo väzeniach“.


Prevádzku nemocnice zabezpečuje 270 príslušníkov a 59 občianskych pracovníkov. Číselné údaje možno vzbudzujú údiv, no je potrebné si uvedomiť, že pacienti si vyžadujú sústavnú zdravotnícku starostlivosť, pričom zdravotnícky personál, ktorého 84,5 % tvoria ženy, musí mať pri svojej práci pocit bezpečia, nakoľko ide o spoločenstvo jedincov s rozličným stupňom narušenia, rôzneho veku, vzdelania, či kriminálnych skúseností.


Vo výkone trestu sa tu nachádzajú okrem odsúdených so zdravotným postihnutím aj odsúdení v strednom stupni stráženia, zaradení do domácej réžie (47) a celková kapacita odsúdených vo výkone trestu je 170 osôb. Penitenciárne zaobchádzanie s odsúdenými a starostlivosť o obvinených sú úzko prepojené s liečbou. Psychologická činnosť zahŕňa najmä individuálne a skupinové formy zaobchádzania s odsúdenými a obvinenými, poskytovanie psychologického servisu väzenskej klientele a príslušníkom podľa aktuálnych potrieb. Významné poslanie v tejto oblasti plní aj pedagogický personál, ktorý vykonáva vysoko špecializované činnosti zamerané na diferencované zaobchádzanie s väznenými osobami a využívanie sociálno-tréningových a ergoterapeutických metód s odsúdenými. Vzhľadom na osobitné postavenie odsúdených so zdravotným postihnutím nemocnica rešpektuje vekový a zdravotný handicap a zahŕňa skupinové formy práce, rehabilitačnú telovýchovu a ergoterapeutické činnosti. Pre túto kategóriu odsúdených bol zabezpečený bezbariérový prístup.


Na kultúrno-osvetovú činnosť je vyhradených päť miestností vybavených televízormi a spoločenskými hrami, ktoré sú zariadené tak, aby sa v nich mohli konať komunitné stretnutia odsúdených s pedagógmi, psychológmi, prednášky a besedy. Ústavná knižnica obsahuje vyše 2 000 knižných titulov beletrie, náučnej literatúry, cudzojazyčných kníh a kníh s náboženskou tematikou. Pre príslušníkov je k dispozícii knižnica príslušníkov, ktorá obsahuje prevažne odbornú literatúru s prevažujúcou tematikou z oblasti zdravotníctva a zaobchádzania s väznenými osobami. Na športové aktivity odsúdených sa využíva vonkajšie ihrisko na minifutbal, nohejbal, volejbal a basketbal. Od rekonštrukcie vychádzkového dvorca pribudli k už uvedeným športovým aktivitám aj florbal a badminton. Osobitná miestnosť je vyhradená na posilňovanie odsúdených, taktiež majú možnosť hrania stolného tenisu, biliardu a šípok.


Od vzniku nemocnice a ústavu sa otázke bezpečnosti nevenovalo toľko pozornosti, ako je tomu v poslednom období. Zdravotnícky personál, príslušníci oddelenia VV a VT a eskortujúci príslušníci oddelenia ochrany prichádzajú denne do styku s obvinenými a odsúdenými z najzávažnejšej trestnej činnosti, ktorí sa tu liečia z ochorení každého druhu - mnohokrát sú to prenosné nákazlivé ochorenia, sú tu pacienti s ťažkými poruchami správania, psychotickými a psychopatickými problémami. Toto všetko vystavuje všetkých vysokému riziku ako po stránke bezpečnostnej, tak i po stránke zdravotnej. Zaradením nemocnice do maximálneho stupňa bezpečnosti sa v roku 1998 začalo s budovaním vonkajšieho okruhu bezpečnosti.


Súčasťou nemocnice je aj Otvorené oddelenie v Opatovciach, ktoré bolo zriadené dňom 1. decembra 1991. Zabezpečuje výkon trestu odňatia slobody odsúdených zaradených do minimálneho stupňa stráženia, kde je cieľom zabezpečiť realizáciu alternatívnych činností, protidrogových programov a individuálnym a skupinovým prístupom motivovať odsúdených k tomu, aby sa naučili racionálnym spôsobom riešiť a zvládať záťažové situácie bez použitia alkoholu a drog. Ubytovacia kapacita je 43 odsúdených, no aj omnoho väčšia kapacita by vyhovovala vďaka záujmu firiem, ktoré vedia oceniť veľmi dobrý prístup k plneniu pracovných úloh odsúdenými. Otvorené oddelenie svojou podstatou významne dopĺňa väzenský systém Slovenskej republiky. Odsúdení umiestnení na oddelenie sú chránení pred dôsledkami prizonizácie, prakticky všetci sú pracovne zaradení a udržiavajú úzky kontakt s rodinou, čo prispieva k plne funkčnému výkonu trestu odňatia slobody so šancou na ďalší, väzením nepoznačený život.


Pod pôsobnosť nemocnice spadá aj Liečebno-rehabilitačné stredisko (LRS) Zboru väzenskej a justičnej stráže v Omšení a Otvorené oddelenie so sídlom v LRS. Do užívania bolo odovzdané v roku 1977. Jeho poslaním je poskytovať príslušníkom zboru liečebnú a preventívnu rehabilitáciu aplikáciou vodoliečby, elektroliečby a liečebnej telesnej výchovy. V období letných a zimných prázdnin sa stredisko využíva na rodinné rekreácie. V liečebni je 42 dvojlôžkových izieb a šesť apartmánov. Každá izba má kúpeľňu a WC, vybavená je farebným televízorom a chladničkou a disponuje balkónom. Návštevníkom je k dispozícii zimná záhrada, telocvičňa s posilňovňou a krytá plaváreň. Liečeniu prispieva priaznivá klíma, čistý vzduch bez exhalátov, ihličnaté a listnaté lesy, liečivé sírnaté termálne pramene a odborný zdravotný personál – lekár balneológ, zdravotná sestra a rehabilitační pracovníci. Otvorené oddelenie so sídlom v LRS Omšení zároveň zabezpečuje podobne ako aj v Opatovciach výkon trestu odňatia slobody odsúdených zaradených do minimálneho stupňa stráženia, ktorí pomáhajú pri prevádzke zariadenia. Ubytovacia kapacita je sedem odsúdených. Príťažlivosť strediska zvyšuje blízkosť kúpeľného mestečka Trenčianske Teplice so svojou dlhoročnou kúpeľníckou tradíciou, krásnym parkom ako stvoreným na relaxovanie ubytovaných hostí.

Riaditeľ ústavu

Fotografia riaditeľa

plk. Ing. Miloš Drgo

Študoval na Strojársko-technologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, a taktiež na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. V Zbore väzenskej a justičnej stráže pracuje od roku 1991. Pôsobil vo viacerých funkciách v Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Trenčín aj na Generálnom riaditeľstve zboru. Riaditeľom Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Trenčín je od roku 2012.

Súvisiace aktuality

Fotogaléria

Fotografia galérie
Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže