Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Trenčín

Charakteristika

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne(ďalej len nemocnica a ústav)Trenčín je situovaná v centre mesta, necelý kilometer od fakultnej nemocnice a v tesnej blízkosti okresného súdu, krajského riaditeľstva policajného zboru a okresnej prokuratúry. Zaberá plochu 6. 937 m2. Základom nemocnice a ústavu je stará sedriálna väznica z roku 1912. Táto svojmu účelu slúžila až do roku 1960. V rokoch 1975 - 1977 bola opäť rekonštruovaná na väznicu. Nové poslanie dostala v roku 1977, keď sa z nej po úpravách a inštalácii potrebnej techniky stala nemocnica pre obvinených a odsúdených. Pôvodne existovala len jedna budova – tzv. budova N, v ktorej až do roku 1990 bola zabezpečovaná väzba pre potreby Okresného súdu v Trenčíne a Vyššieho vojenského súdu v Trenčíne s kapacitou 85 obvinených. Popri väzbe tu boli oddelenia interné, psychiatrické (v rámci neho súdno-psychiatrická expertíza a protialkoholická liečba mužov) a rehabilitačné oddelenie, ktoré poskytovalo svoje služby i väzňom z Čiech.

Prítomnosť zdravotníckeho personálu 24 hodín denne podnietilo myšlienku umiestniť v Trenčíne odsúdených so zdravotným postihnutím. Táto myšlienka, ale aj potreba rozšíriť nemocničné priestory prispela k výstavbe novej - päťpodlažnej budovy – tzv. budovy F . Do nej bolo v roku 1986 z ilavského ústavu premiestnených 150 odsúdených so zdravotnou klasifikáciou F. V roku 1987 bolo na 3. poschodí budovy F otvorené oddelenie TBC (teraz oddelenie pneumológie a ftizeológie). Takto fungoval nápravnovýchovný ústav a ústav na výkon väzby až do rozdelenia federácie.

V neskorších rokoch prebiehali úpravy vnútorných priestorov podľa potrieb nemocnice pričom aktuálne nemocnica zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti na oddelení internom, psychiatrickom (pozostávajúceho z akútnej časti, časti ochranných liečob mužov, časti ochranných liečob žien), oddelení pneumológie a ftizeológie, oddelení neurológie a iných špecializovaných odborov a chirurgickom oddelení. Celková kapacita je 359 väznených osôb, pričom na nemocničnú časť pripadá 189 lôžok. Architektonicky je objektová sústava nemocnice bezbariérová okrem iného aj z dôvodu existencie dvoch oddelení pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré tu vykonávajú výkon trestu. Od roku 2018 nemocnica zastrešuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti v celom zbore nakoľko pod ňu patria aj zdravotnícke zariadenia jednotlivých ústavov na výkon väzby a ústavov na výkon trestu odňatia slobody. Z pohľadu zabezpečenia patrí do kategórie ústavov s maximálnym stupňom zabezpečenia z dôvodu hospitalizácie aj väzňov odsúdených na doživotie. 


Pod pôsobnosť ústavu patrí aj Otvorené oddelenie v Opatovciach, ktoré bolo zriadené dňom 1. decembra 1991. Zabezpečuje výkon trestu odňatia slobody odsúdených zaradených do minimálneho stupňa stráženia, kde je cieľom zabezpečiť realizáciu alternatívnych činností, protidrogových programov a individuálnym a skupinovým prístupom motivovať odsúdených k tomu, aby sa naučili racionálnym spôsobom riešiť a zvládať záťažové situácie bez použitia alkoholu a drog. Ubytovacia kapacita je 43 odsúdených, no aj omnoho väčšia kapacita by vyhovovala vďaka záujmu firiem, ktoré vedia oceniť veľmi dobrý prístup k plneniu pracovných úloh odsúdených. Otvorené oddelenie svojou podstatou významne dopĺňa väzenský systém SR. Odsúdení umiestnení na oddelenie sú chránení pred dôsledkami prizonizácie, prakticky všetci sú pracovne zaradení a udržiavajú úzky kontakt s rodinou, čo prispieva k plne funkčnému výkonu trestu odňatia slobody so šancou na ďalší, väzením nepoznačený život. Profilovanie nemocnice a ústavu možno označiť za veľmi zložitý a náročný proces, ktorý musel akceptovať zdravotnícke a bezpečnostné hľadisko. Len trpezlivým zbližovaním názorov a postojov všetkých účastníkov tohto procesu mohlo dôjsť k naplneniu podstaty vzniku väzenskej nemocnice v pravom slova zmysle. Zavŕšením a vyvrcholením tohto procesu bola v roku 1994 novelizácia zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže č. 79/1992, ktorou sa postavenie nemocnice inštitucionalizovalo. Na základe toho minister spravodlivosti zriadil Nemocnicu pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody s vlastnou právnou subjektivitou.


Zdravotnícka starostlivosť je poskytovaná na internom oddelení, psychiatrickom oddelení - v rámci ktorého je začlenená súdno-psychiatrická expertíza, protialkoholická a protitoxikomanická liečba žien, mladistvých a odsúdených so zdrav. postihnutím a oddelenie ochrannej psychiatrickej liečby. Ďalej je súčasťou nemocnice oddelenie TBC a respiračných chorôb, chirurgické oddelenie a V. oddelenie (zahŕňa neurológiu, fyziatriu, urológiu, kožné a očné lekárstvo a pod.). Kapacita lôžkovej časti nemocnice je 156 lôžok + 12 lôžok v chirurgickom pavilóne NsP. Obložnosť oddelení dosahuje 75% , s priemernou ošetrovacou dobou 22 dní. Počet prerušení VTOS a prepustení z väzby zo zdravotných dôvodov dlhodobo nedosahuje 1% (ide najčastejšie o terminálne štádia zhubných ochorení, operácie na vyšších špecializovaných pracoviskách bez možnosti stráženia a pod.). Počet sebapoškodení (tak typických pre väzenskú populáciu ) dosahuje ročne 121 v priemere prípadov.

Od roku 2006 je v platnosti nová zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a spolupráci medzi Nemocnicou pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS a Fakultnou nemocnicou v Trenčíne, ktorá bola podpísaná štatutárnymi orgánmi na obdobie 10 rokov.

Z hľadiska ďalšieho rozvoja bola schválená Ministerstvom spravodlivosti SR nová koncepcia zdravotnej starostlivosti Nemocnice pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS na obdobie 2007-2015.

V najbližšom období čakajú nemocnicu náročne úlohy v súvislosti so zavádzaním systému manažmentu kvality a efektívnosti riadenia nemocnice podľa ISO 9001/2000, nemocničného informačného systému, prevádzkou Centra pre komplexnú diagnostiku a liečbu chronických vírusových hepatitíd predovšetkým „typu C“ u obvinených a odsúdených.

Nemocnica sa zapája aj do medzinárodnej spolupráce a aktívne spolupracuje na projekte Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie vo väzeniach“.


Prevádzku ústavu zabezpečuje 256 príslušníkov a 60 občianskych pracovníkov. Číselné údaje možno vzbudzujú údiv, no je si potrebné uvedomiť, že pacienti si vyžadujú sústavnú zdravotnícku starostlivosť, pričom zdravotnícky personál, ktorého 32% tvoria ženy musí mať pri svojej práci pocit bezpečnosti, nakoľko ide o spoločenstvo jedincov s rozličným stupňom narušenia, rôzneho veku, vzdelania, či kriminálnych skúseností.

Vo výkone trestu sa tu nachádzajú okrem odsúdených so zdravotným postihnutím aj odsúdení v minimálnom stupni stráženia, zaradení do domácej réžie (34) a celková kapacita odsúdených vo výkone trestu je 98 osôb. Penitenciárne zaobchádzanie s odsúdenými a starostlivosť o obvinených sú úzko prepojené s liečbou. Psychologická činnosť zahŕňa najmä individuálne a skupinové formy zaobchádzania s odsúdenými a obvinenými, psychologické vyšetrenia uchádzačov o službu v ZVJS, personálnych rezerv, príslušníkov pri zmene funkčného zaradenia a poskytovanie psychologického servisu väzenskej klientele a príslušníkom podľa aktuálnych potrieb. Významné poslanie v tejto oblasti plní aj pedagogický personál, ktorý vykonáva vysoko špecializované činnosti zamerané na diferencované zaobchádzanie s uväznenými osobami a využívanie sociálno-tréningových a ergoterapeutických metód s odsúdenými. Vzhľadom na osobitné postavenie odsúdených so zdravotným postihnutím sme spracovali Projekt špeciálnych foriem zaobchádzania s touto časťou väzenskej klientely, ktorý rešpektuje vekový a zdravotný handicap a zahŕňa skupinové formy práce, rehabilitačnú telovýchovu a ergoterapeutické činnosti. Pre túto kategóriu odsúdených bol zabezpečený bezbariérový prístup.

Na kultúrno-osvetovú činnosť sú vyhradené štyri miestnosti vybavené televízormi a spoločenskými hrami, ktoré sú zariadené tak, aby sa v nich mohli konať komunitné stretnutia odsúdených s pedagógmi, psychológmi, prednášky a besedy. Ústavná knižnica obsahuje vyše 2 350 knižných titulov beletrie, náučnej literatúry, inojazyčných kníh a kníh s náboženskou tematikou. Knižnica pre príslušníkov má vyše 300 titulov.

Na športové aktivity odsúdených sa využíva vonkajšie ihrisko (minifutbal, nohejbal, volejbal a basketbal). Osobitná miestnosť je vyhradená na posilňovanie odsúdených, taktiež majú možnosť hrania stolného tenisu, gulečníku a šípok.


Od vzniku nemocnice a ústavu sa otázke bezpečnosti nevenovalo toľko pozornosti, ako je tomu v poslednom období. Zdravotnícky personál, príslušníci oddelenia VV a VT a eskortujúci príslušníci oddelenia ochrany a obrany prichádzajú denne do styku s obvinenými a odsúdenými z najzávažnejšej trestnej činnosti, ktorí sa tu liečia z ochorení každého druhu - mnohokrát sú to prenosné nákazlivé ochorenia, sú tu pacienti s ťažkými poruchami správania, psychotickými a psychopatickými problémami. Toto všetko vystavuje všetkých vysokému riziku ako po stránke bezpečnostnej, tak i po stránke zdravotnej. Schválením Koncepcie bezpečnosti vo väzenstve v SR z roku 1994 a zaradením nemocnice do III. maximálneho stupňa bezpečnosti sa v roku 1998 začalo budovaním vonkajšieho okruhu bezpečnosti.


Pod pôsobnosť ústavu spadá aj Liečebno-rehabilitačné stredisko Zboru väzenskej a justičnej stráže v Omšení a Otvorené oddelenie so sídlom v LRS. Do užívania bolo odovzdané v roku 1977.

Jeho poslaním je poskytovať príslušníkom zboru kúpeľnú liečbu, liečebnú a preventívnu rehabilitáciu aplikáciou vodoliečby, elektroliečby a liečebnej telesnej výchovy. V období letných a zimných prázdnin sa stredisko využíva na rodinné rekreácie.

V liečebni je 43 dvojlôžkových izieb a šesť apartmánov. Každá izba má kúpeľňu a WC, vybavená je farebným televízorom a chladničkou, má terasu alebo balkón. Návštevníkom je k dispozícii zimná záhrada, telocvičňa s posilňovňou a krytá plaváreň. Liečeniu prispieva priaznivá klíma, čistý vzduch bez exhalátov, ihličnaté a listnaté lesy, liečivé sírnaté termálne pramene a odborný zdravotný personál – lekár balneológ, zdravotná sestra a rehabilitační pracovníci.

Otvorené oddelenie v Opatovciach bolo zriadené dňom 1. decembra 1991. Zabezpečuje výkon trestu odňatia slobody odsúdených zaradených do minimálneho stupňa stráženia, kde je cieľom zabezpečiť realizáciu alternatívnych činností, protidrogových programov a individuálnym a skupinovým prístupom motivovať odsúdených k tomu, aby sa naučili racionálnym spôsobom riešiť a zvládať záťažové situácie bez použitia alkoholu a drog. Ubytovacia kapacita je 53 odsúdených, no aj omnoho väčšia kapacita by vyhovovala vďaka záujmu firiem, ktoré vedia oceniť veľmi dobrý prístup k plneniu pracovných úloh odsúdených a výhodné platové podmienky.


Organizačnou súčasťou ústavu je Liečebno-rehabilitačné stredisko Zboru väzenskej a justičnej stráže v Omšení a Otvorené oddelenie so sídlom v LRS nachádzajúce sa v tesne blízkosti Trenčianskych Teplíc. Do užívania bolo odovzdané v roku 1977.

Jeho poslaním je poskytovať príslušníkom zboru kúpeľnú liečbu, liečebnú a preventívnu rehabilitáciu aplikáciou vodoliečby, elektroliečby a liečebnej telesnej výchovy. V období letných a zimných prázdnin sa stredisko využíva na rodinné rekreácie.

V liečebni je 42 dvojlôžkových izieb a šesť apartmánov. Každá izba má kúpeľňu a WC, vybavená je farebným televízorom a chladničkou, má terasu alebo balkón. Návštevníkom je k dispozícii zimná záhrada, telocvičňa s posilňovňou a krytý bazén. Liečeniu prispieva priaznivá klíma, čistý vzduch bez exhalátov, ihličnaté a listnaté lesy, liečivé sírnaté termálne pramene a odborný zdravotný personál – lekár balneológ, zdravotná sestra a rehabilitační pracovníci.

Príťažlivosť strediska zvyšuje blízkosť kúpeľného mestečka Trenčianske Teplice so svojou dlhoročnou kúpeľníckou tradíciou, krásnym parkom ako stvoreným na relaxovanie ubytovaných hostí.

Riaditeľ ústavu

Director photo

plk. Ing. Miloš Drgo

Študoval na Strojársko-technologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, a taktiež na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. V Zbore väzenskej a justičnej stráže pracuje od roku 1991. Pôsobil vo viacerých funkciách v Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Trenčín aj na Generálnom riaditeľstve zboru. Riaditeľom Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Trenčín je od roku 2012.

Súvisiace aktuality

Fotogaléria

Arrow
Arrow
Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019