Najčastejšie otázky a odpovede

Máte otázky, postrehy alebo hľadáte informácie o zbore a o podmienkach výkonu trestu? Najčastejšie otázky s odpoveďami nájdete v zozname FAQ. Ak ste svoju otázku nenašli, napíšte nám a my Vám odpoveď pošleme.

Odpovede na Vaše najčastejšie otázky

   Obvineného možno počas výkonu väzby obmedzovať len vo výkone tých práv, ktoré sa vzhľadom na dôvod väzby, zaistenie bezpečnosti osôb a zabezpečenie ochrany majetku a poriadku v miestach, kde sa vykonáva väzba, nemôžu uplatniť alebo ich výkon by mohol viesť k zmareniu väzby. Vo výkone väzby sa rešpektuje ľudská dôstojnosť obvineného a nesmú byť použité kruté, neľudské alebo ponižujúce spôsoby zaobchádzania alebo trestania. Všetky práva ustanovené zákonom sa zaručujú všetkým obvineným v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania. Všeobecný prehľad o právach a povinnostiach osôb vo výkone väzby nájdete v nasledujúcich „letákoch“. Podmienky výkonu práv a povinností v konkrétnej väznici nájdete v „ústavných poriadkoch“.

   Peňažné prostriedky možno obvinenému zasielať poukazom poštového platobného styku alebo bezhotovostným prevodom na účet cudzích prostriedkov ústavu vyplnené podľa „vzorov“. Peňažné prostriedky zaslané alebo poukázané obvinenému sa zaevidujú na jeho konto. Informáciu o doručení peňažných prostriedkov pre obvineného na účet cudzích prostriedkov ústavu obvinený potvrdí svojím podpisom. Ak obvinený odmietne prijať peňažné prostriedky, tie sa vrátia odosielateľovi alebo príkazcovi na písomnú žiadosť obvineného. Za peňažné prostriedky si obvinený môže napr. nakúpiť potraviny a iné veci osobnej potreby v predajni zriadenej v ústave.

   Inštitút väzby je zaisťovací procesný úkon mimoriadnej povahy zabezpečujúci proporcionalitu záujmu spoločnosti na ochrane spoločenských vzťahov po spáchaní trestného činu a rešpektovanie osobnej slobody jednotlivca, o ktorého vine ešte nebolo právoplatne rozhodnuté.

    Obvinený môže byť vzatý do väzby len na písomný príkaz súdu, ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu, sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený a z jeho konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že

 1. ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu, najmä ak nemožno jeho totožnosť ihneď zistiť, ak nemá stále bydlisko alebo ak mu hrozí vysoký trest,
 2. bude pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie, alebo
 3. bude pokračovať v trestnej činnosti, dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsil, alebo vykoná trestný čin, ktorý pripravoval alebo ktorým hrozil.

    Obvinený môže byť vzatý do väzby aj vtedy, ak je trestne stíhaný pre trestné činy terorizmu, ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu a sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený.

    Väzba sa vykonáva štandardne v ústave na výkon väzby. Zoznam ústavov, v ktorých sa väzba aktuálne vykonáva nájdete v časti „Zoznam väzobných ústavov“. Obvinený sa umiestňuje do konkrétneho ústavu na základe rozhodnutia súdu. Ústav prepustí obvineného z väzby ihneď po doručení písomného príkazu súdu vydaného na základe rozhodnutia o prepustení z väzby alebo po doručení príkazu prokurátora; prepúšťanie sa vykonáva nepretržite.

    Dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave vykonáva prokurátor. Kontrolu nad výkonom väzby v ústave vykonávajú Národná rada Slovenskej republiky, minister spravodlivosti Slovenskej republiky a osoby ním poverené, generálny riaditeľ zboru a osoby ním poverené a právnické osoby alebo fyzické osoby, ak tak ustanovuje osobitný predpis alebo medzinárodný dohovor, ktorým je Slovenská republika viazaná.

     Bližšia úprava väzby a podmienok výkonu väzby sa nachádza najmä v Trestnom poriadku zákone č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby.

Na poštové zásielky adresované väzneným osobám je potrebné uviesť meno osoby a adresu ústavu, v ktorom väzbu alebo trest odňatia slobody vykonáva a zaslať prostredníctvom poštového podniku.

V prípade, ak je ústavu doručená poštová zásielka adresovaná väznenej osobe, ktorá sa nachádza v inom ústave, ústav ju do tohto ústavu nepreposiela, ale vracia ju príslušnej dodávacej pošte. Primerane postupuje aj Generálne riaditeľstvo zboru.

   Obvinený má právo prijímať balík do hmotnosti dvoch kilogramov každé tri mesiace (mladistvý raz za mesiac) len s nasledovnými vecami - fotografie, vlastné knihy, časopisy, študijné materiály, potreby na korešpondenciu a iné veci osobnej potreby povolené riaditeľom ústavu. Balík možno obvinenému doručiť len prostredníctvom poštového podniku a len v prípade, že obvinený poslal osobe, od ktorej chce prijať balík, riadne vyplnené predpísané tlačivo opatrené odtlačkom pečiatky ústavu a podpisom oprávneného príslušníka zboru, ktorý tlačivo vyplnil.

    Okrem nárokového balíka môže byť obvinenému udelená disciplinárna odmena - povolenie prijatia balíka do hmotnosti piatich kilogramov (tzv. „potravinový“ balík). Tento druh disciplinárnej odmeny však môže byť obvinenému udelený len za dlhodobé vzorné plnenie povinností, plnenie pracovných povinností alebo vykonanie príkladného činu. Všetky veci, ktoré môže obvinený dostať v potravinovom balíku si môže samostatne zabezpečiť aj v predajni zriadenej v ústave.

Pre bežného občana nie je taká informácia dostupná. Informácie týkajúce sa výkonu väzby a výkonu trestu konkrétnej osoby, napríklad či vykonáva väzbu alebo trest odňatia slobody, prípadne kde, od kedy, do kedy a pod., je možné považovať za citlivý osobný údaj podliehajúci osobitnému režimu ochrany. Práve z tohto dôvodu neexistuje verejne prístupný register s informáciami o väznených osobách.

 

Nakladanie s vyššie uvedenými údajmi väznených osôb upravuje predovšetkým zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zákon o ZVJS“), zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Orgán verejnej moci + právnická osoba: podľa § 65a ods. 2 zákona o ZVJS zbor poskytuje a sprístupňuje informácie a osobné údaje o osobách vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody z informačného systému zboru Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, súdom, prokuratúre, Policajnému zboru, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu, Národnému bezpečnostnému úradu, Vojenskej polícii, obecnej polícii, Finančnému riaditeľstvu, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zdravotnej poisťovni alebo aj iným osobám za podmienok uvedených v odseku 3 v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich úloh podľa osobitného predpisu. O každom prenose osobných údajov sa vyhotoví úradný záznam.  

 

Podľa § 65a ods. 3 zákona o ZVJS zbor poskytuje informácie a osobné údaje aj iným osobám, ako sú uvedené v odseku 2, ak

a) to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,

b) to ustanovuje zákon,

c) je to na prospech osoby, o ktorej sa vedú osobné údaje a táto osoba dala na poskytnutie súhlas.

 

Blízka osoba, priatelia, spolužiaci a pod.: v prípade žiadostí týchto osôb zbor poskytuje osobné údaje a informácie o väznených osobách len v prípade, ak je to na prospech osoby, o ktorej sa vedú osobné údaje, a ak táto osoba s poskytnutím súhlasí.

Písomnú žiadosť o zistenie adresy miesta výkonu väzby alebo miesta výkonu trestu odňatia slobody, ako aj žiadosť o ďalšie informácie o väznenej osobe je možné zaslať na korešpondenčnú adresu:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Odbor kontroly a právnych činností

referát evidencie väzňov

Šagátova ul. č.1

813 04 Bratislava 1

 

alebo emailom na emailovú adresu: kancelariaGR@zvjs.sk alebo do elektronickej schránky úradu verejnej moci na portáli www.slovensko.sk .

Prostredníctvom telefónu osobné údaje a informácie o väznených osobách pracovníci referátu evidencie väzňov neposkytujú. 

Písomná žiadosť o poskytnutie osobných údajov musí obsahovať

 1. meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a miesto trvalého pobytu, žiadateľa; ak ide o právnickú osobu, jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
 2. meno a priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo osoby, ktorej osobné údaje sa požadujú oznámiť,
 3. odôvodnenie žiadosti alebo účel, na ktorý sa majú osobné údaje poskytnúť.

 

V žiadosti je potrebné uviesť korešpondenčnú adresu, na ktorú bude žiadateľovi zaslaná odpoveď.

Obvinený má právo na vlastné náklady najmenej dvakrát za kalendárny mesiac telefonovať najmenej 20 minút v čase určenom v ústavnom poriadku prostredníctvom telefónneho zariadenia umiestneného v ústave najviac piatim osobám, ktorých meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo uvedie vo svojej písomnej žiadosti. Ak to technické možnosti v ústave umožňujú, tak obvinený môže telefonovať aj častejšie. Rozsah telefonovania v konkrétnej väznici nájdete v „ústavných poriadkoch“. Počas telefonovania môže riaditeľ ústavu nariadiť prítomnosť príslušníka zboru. Obvinený v kolúznej väzbe môže telefonovať iba po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ktorý si môže vyhradiť svoju prítomnosť pri telefonovaní. Ústavom nie sú sprostredkované telefonické hovory adresované obvinenému do ústavu!

    Ústav je oprávnený monitorovať a zaznamenávať obsah telefonického hovoru obvineného za účelom plnenia úloh na úseku boja proti terorizmu a organizovanému zločinu, zabrániť mareniu účelu výkonu väzby, odhaľovania a objasňovania trestných činov a zabezpečenia ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch, ktorých ochranu zabezpečuje zbor; uvedené sa nevzťahuje na telefonovanie obvineného s jeho obhajcom.

   Obvinený má právo prijať návštevu najmenej raz za kalendárny mesiac v trvaní najmenej dvoch hodín v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru. Obvinený, ktorý je v kolúznej väzbe, môže prijať návštevu iba po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu. Návšteva sa vykoná na základe pozvania na návštevu, ktoré posiela obvinený osobám, s ktorými sa chce na návšteve stretnúť.

    Na návšteve sa môže zúčastniť najviac päť osôb vrátane detí; ak má obvinený viac ako štyri deti, toto obmedzenie neplatí pre deti obvineného. Neuplatnené právo prijať návštevu v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru zaniká. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ústavu povoliť náhradný termín vykonania návštevy, prijatie návštevy častejšie alebo návštevu viacerých osôb.

    Počas návštevy je zakázané odovzdávať alebo prijímať peňažné prostriedky, korešpondenciu alebo prijímať iné veci; to neplatí, ak ide o obmenu vlastného odevu, bielizne a obuvi.

Obvinený sa umiestňuje do konkrétneho ústavu na základe rozhodnutia súdu. Obvineného možno premiestniť do iného ústavu len na písomný príkaz prokurátora alebo súdu; ak je to potrebné na zaistenie bezpečnosti a poriadku alebo ochrany zdravia alebo života obvineného alebo inej osoby aj na písomný príkaz generálneho riaditeľa zboru, o čom ústav upovedomí orgán činný v trestnom konaní alebo súd. O premiestnení obvineného ústav bezodkladne upovedomí obhajcu, a ak premiestnenie trvá dlhšie ako 48 hodín, aj rodinného príslušníka obvineného. Ak zdravotný stav obvineného vyžaduje zdravotnú starostlivosť, ktorú nemožno poskytnúť v ústave, alebo ak je to potrebné na účely trestného konania, väzba sa na nevyhnutne potrebný čas vykonáva v Nemocnici pre obvinených a odsúdených Trenčín.

Každý ústav je špecializovaný na výkon trestu podľa vonkajšej a vnútornej diferenciácie (tzn. že nie každý odsúdený môže vykonávať trest v ústave Bratislava, nakoľko tento ústav je stavebno-technicky a personálne profilovaný na výkon trestu v minimálnom stupni stráženia diferenciačná skupina „A“ a stredný stupeň stráženia). Tabuľku profilácie ústavov nájdete na nasledovnom „odkaze“ .

Do konkrétneho ústavu sa odsúdený umiestni s prihliadnutím na stupeň stráženia, dĺžku trestu odňatia slobody, závažnosť trestnej činnosti, vek, zdravotný stav, vzdelanie a kvalifikáciu. Pri umiestňovaní odsúdeného sa nevyhnutne prihliada aj na zachovanie zákonom garantovanej ubytovacej plochy (a to nielen v ústave všeobecne, ale aj v rámci vnútornej diferenciácie). Ústav, do ktorého sa odsúdený umiestni, určuje generálny riaditeľ zboru alebo ním určený príslušník zboru. 

Počas výkonu trestu odňatia slobody môže byť odsúdený premiestnený medzi ústavmi. Okrem krátkodobého premiestnenia súvisiaceho napr. s výkonom procesných úkonov v inej trestnej veci, môže byť odsúdený premiestnený do iného ústavu aj na „trvalo“ – teda na výkon zvyšku trestu. V tomto prípade môže byť odsúdený premiestnený buď ak súd rozhodol, že odsúdený sa preradí do ústavu s iným stupňom stráženia alebo generálne riaditeľstvo zboru rozhodlo o premiestnení z preventívno-bezpečnostných dôvodov alebo riaditeľ ústavu vyhovie písomnej žiadosti odsúdeného o premiestnenie.

Písomnú žiadosť o premiestnenie môže podať len odsúdený. O písomnej žiadosti odsúdeného o premiestnenie rozhoduje riaditeľ ústavu, do ktorého sa odsúdený žiada premiestniť.

   Obvinený má právo prijímať a na vlastné náklady odosielať korešpondenciu bez obmedzenia. Korešpondencia sa prijíma a odosiela každý pracovný deň v čase určenom v ústavnom poriadku. Ak obvinený nemá peňažné prostriedky, ústav zabezpečí na vlastné náklady odoslanie dvoch kusov korešpondencie za kalendárny mesiac.

    Nahliadnuť do korešpondencie obvineného (s výnimkou korešpondencie s osobitnými osobami) má právo riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru; pritom je oprávnený oboznámiť sa s jej obsahom. Ústav je povinný korešpondenciu zadržať a odovzdať orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu, ak táto korešpondencia obsahuje nedovolenú informáciu alebo vec, jej obsah zakladá podozrenie zo spáchania trestného činu alebo jej doručením by mohol byť marený účel výkonu väzby.

Nenašli ste odpoveď? Napíšte nám cez kontaktný formulár.

Kategória otázky - Bežná otázka

Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019