Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Košice

Charakteristika

Dejiny väzníc a väzenstva v Košiciach sú spojené s celou históriou mesta od stredoveku až po súčasnosť. Mestské väzenie bolo založené začiatkom 17. storočia, v roku 1618. Do histórie vošla pod názvom Miklušova. Väznica bola účelne členená a na rozdiel od iných zariadení tohto typu zabezpečovala základnú diferenciáciu. Vo svojej pôvodnej podobe prakticky fungovala 260 rokov. Pre potreby novozriadených súdnych inštitúcií sa v roku 1872 začalo s výstavbou novej účelovej budovy, ktorej súčasťou bola aj väznica. Budova bola včlenená do mestskej uličnej zástavby a do užívania bola odovzdaná v roku 1878. Väznica bola postavená ako dvojposchodová budova, jej stredný trakt spájal sedriálny a mestský súd. Postupne, ako sa mesto urbanisticky rozrastalo, dostala sa väznica do centra mesta. Jej kapacita časom nepostačovala. V osemdesiatych rokoch minulého storočia sa na základe rozhodnutia vlády začala výstavba novej väznice, ktorá bola odovzdaná do užívania v roku 1991.

V ústave vykonávajú trest odňatia slobody muži zaradení do stredného stupňa stráženia v rámci vonkajšej diferenciácie. Maximálna kapacita ústavu je 462 odsúdených a 317 obvinených. Výkon väzby obvinených sa realizuje v ústave v štandardnom režime a v zmiernenom režime, v zmysle platnej legislatívy.

Ústav zabezpečuje výkon väzby obvinených osôb pre Krajský súd v Košiciach, Okresný súd Košice I, Okresný súd Košice II., Okresný súd Košice - okolie, Okresný súd Michalovce, Okresný súd Trebišov, Okresný súd Rožňava, Okresný súd Humenné, Okresný súd Spišská Nová Ves a Okresný súd Vranov nad Topľou. Zároveň v budovách súdov a v objektoch okresných prokuratúr Košice, Trebišov, Michalovce a Rožňava a krajskej prokuratúry príslušníci oddelenia ochrany ústavu, úseku justičnej stráže, zabezpečujú ochranu a poriadok.

Vzdelávanie obvinených je realizované s mladistvými obvinenými, u ktorých je ústav povinný zabezpečovať podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky. V procese zaobchádzania s odsúdenými ústav dlhodobo spolupracuje s akreditovanými vzdelávacími inštitúciami, ktoré realizujú vzdelávanie v elokovaných triedach. Súčasťou edukácie je aj neformálne a informálne vzdelávanie, ktoré sa realizuje v moderne vybavených priestoroch s interaktívnou tabuľou s doplnkovými zariadeniami aj v spolupráci s externými odborníkmi a to nielen vo forme prednášok, ale aj výstav, projekcií, koncertov, besied, či súťaží. Do spektra kultúrno – osvetových a športových činností patrí aj ústavná knižnica, ktorá ponúka niekoľko tisíc titulov rôznych žánrov a ihrisko vybavené na realizáciu rôznych druhov športových aktivít.

Ústav pri plnení úloh vymedzených zákonom č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov organizuje a vykonáva činnosti zamerané na zamestnávanie odsúdených osôb ich zaraďovaním do práce prostredníctvom stredísk vedľajšieho hospodárstva na nestrážené pracoviská s dohľadom a dozorom mimo ústav a v ústave ako aj na jednotlivých pracoviskách vnútornej prevádzky. Charakter pracovísk, ktoré sa nachádzajú v ústave, ale aj mimo neho (pracoviská mimo ústav), predstavuje celú škálu bežných pomocných prác bez nároku na vysokú odbornú kvalifikáciu a mimoriadnu manuálnu zručnosť.

Riaditeľ ústavu

Fotografia riaditeľa

plk. Mgr. Marek Kristan

Vyštudoval Akadémiu Policajného zboru v Bratislave. Do Zboru väzenskej a justičnej stráže bol prijatý v roku 1995. Pôsobil vo viacerých funkciách v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice, ktorého riaditeľom je od roku 2021.

Súvisiace aktuality

Fotogaléria

Fotografia galérie
Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže