Oficiálna stránka

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Banská Bystrica

Charakteristika

Zložitú situáciu justičných zložiek v Banskej Bystrici mali vyriešiť nové objekty súdu a väznice, na ktorých výstavbu bol v roku 1896 vypísaný konkurz. V máji 1897 sa začalo s výstavbou a 15. októbra 1898 boli budovy sedriálneho súdu a väznice odovzdané do užívania. Staré objekty postupne prestali vyhovovať kapacitným, hygienickým a bezpečnostným potrebám, preto bolo nevyhnutné rozšíriť priestory budovy, a tak sa v roku 1929 a neskôr v roku 1937 začalo s väčšou prestavbou.

Terajší nový ústav je postavený na teritóriu a čiastočne i na základoch bývalej sedriálnej väznice z roku 1897. Pôvodné objekty väznice sa postupne asanovali a na ich mieste sa čiastočne v sedemdesiatych, osemdesiatych no v prevažnej miere v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia postavili nové objekty podľa najnáročnejších kritérií kladených na moderné väzenské zariadenie. V roku 1997 sa prestavba ústavu ukončila a po bývalej sedriálnej väznici zostal len priestor a časti obvodového múru. Dobudovaním ústavu na výkon väzby v podstate prestala existovať jedna z najstarších väzníc na Slovensku a na jej mieste vznikla moderná a účelová ustanovizeň.

Areál ústavu má tvar uzatvoreného štvoruholníka. Jeho obvod tvorí administratívno-prevádzková budova, hospodárska budova a objekty určené na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody. Objekt väzby je viacpodlažná budova s jedným podzemným a štyrmi nadzemnými podlažiami v tvare obráteného písmena F. Pri výstavbe objektu sa zohľadnili viaceré modernizačné prvky a požiadavky na humanizáciu výkonu väzby, čomu zodpovedá aj riešenie jednotlivých ciel. V ústave je 130 ciel s kapacitou 401 uväznených osôb, z čoho 52 ciel je určených pre odsúdených. Jedna cela s kapacitou 4 osoby je vyčlenená na izoláciu chorých obvinených a odsúdených pri výskyte infekčných ochorení a tri cely sú určené na výkon disciplinárnych trestov. Na každom podlaží, kde sa vykonáva väzba, sa nachádza pracovisko samostatného referenta režimu a pracovisko samostatného referenta vykonávajúceho dozorovú službu. Na pracovisku sú umiestnené monitorovacia technika a ovládací panel komunikačného systému. Cely sú väčšinou dvojlôžkové, časť z nich je štvorlôžková alebo šesťlôžková. Sú štandardne vybavené samostatnou hygienickou bunkou s vlastným WC, umývadlom so studenou a teplou vodou a sprchovacím kútom. V každej z nich je elektrická zásuvka a zásuvka spoločnej televíznej antény. Obvinení môžu používať vlastné elektrické spotrebiče napríklad na zohrievanie vody na prípravu čaju a kávy a sledovať televízne vysielanie na vlastných prijímačoch. Cely sú vybavené koncovými zariadeniami komunikačného systému, ktoré umožňujú obvineným komunikovať so službukonajúcim personálom a prenášať rozhlasové vysielanie. Ich vnútorné zariadenie tvorí atypický nábytok vyrobený na zákazku. Každý obvinený má k dispozícii samostatnú uzamykateľnú skrinku na odkladanie osobných vecí, vlastné lôžko s matracom, vankúšom a prikrývkou a stoličku pri spoločnom stole. Atypicky a jedinečne je vyriešené umiestnenie vychádzkových dvorcov - sú priamo na najvyššom nadzemnom podlaží objektu výkonu väzby.

Ústav disponuje modernými priestormi na výkon strážnej služby a priestormi na výkon činností, ktoré súvisia s touto službou. Sú vybavené potrebným zariadením a monitorovacou a zabezpečovacou technikou. V ústave sa postupne zavádza moderný informačný systém.

V ústave je zriadené stredisko psychodiagnostickej a konzultačnej činnosti, ktoré vykonáva diagnostiku odsúdených pre potreby ich zaraďovania do výkonu trestu odňatia slobody vzhľadom na stupeň ich narušenosti a charakteristiku osobnosti. Súčasne zabezpečuje psychologický servis pre obvinených, ako aj poradensko-konzultačnú činnosť pri riešení krízových stavov obvinených počas výkonu väzby. Okrem toho vykonáva psychodiagnostické vyšetrenia uchádzačov o služobný pomer v Zbore väzenskej a justičnej stráže. V súčasnosti sú na stredisku zaradení 4 psychológovia.

Ústavná knižnica pre obvinených a odsúdených má dostatočný počet titulov rozličného žánru vrátane cudzojazyčnej a náboženskej literatúry, ktoré sa pravidelne obmieňajú. Nachádza sa tam aj miestnosť na vykonávanie bohoslužieb a pastoračnej činnosti.

Odsúdení, ktorí v ústave vykonávajú trest odňatia slobody, v rámci vnútornej prevádzky zabezpečujú čistiace a údržbárske práce a niektoré ďalšie služby.

 

Zdravotnícke zariadenie tvoria štyri ambulancie – jedna všeobecná pre príslušníkov a zamestnancov, jedna pre uväznené osoby, stomatologická a röntgenové pracovisko.

Zdravotnícke zariadenie poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť osobám zvereným do priamej starostlivosti.

Štátnu službu v ústave vykonáva vyše 220 príslušníkov. Justičná stráž zabezpečuje výkon služby na

Krajskom súde v Banskej Bystrici, Okresnom súde v Banskej Bystrici, Krajskej prokuratúre v Banskej Bystrici, Okresnej prokuratúre v Banskej Bystrici, Špeciálnom súde v Banskej Bystrici a 7 okresných súdoch a 7 okresných prokuratúrach.

Na regeneráciu telesných a duševných síl majú príslušníci a zamestnanci ústavu k dispozícii minirehabilitačné stredisko s vodoliečbou a elektroliečbou, saunu a na rozvoj a upevňovanie telesnej zdatnosti kompletne vybavenú posilňovňu.

Riaditeľ ústavu

director

plk. Mgr. Ivan Petrán

Študoval na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V Zbore väzenskej a justičnej stráže pracuje od roku 2001. Pôsobil vo viacerých funkciách na Generálnom riaditeľstve zboru a v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica. Riaditeľom Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica je od roku 2020.

Súvisiace aktuality

Fotogaléria

gallery