Výsluhové zabezpečenie a sociálne poistenie

Bezplatná železničná preprava pre poberateľa dôchodku, ktorý nedovŕšil 62 rokov veku


V súvislosti s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 530 z 22. 10. 2014 k návrhu na realizáciu opatrení finančného, ekonomického a sociálneho balíčka vlády v železničnej doprave v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 590 z 20. 11. 2014 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 530 z 22. 10. 2014 k Návrhu na realizáciu opatrení finančného, ekonomického a sociálneho balíčka vlády v železničnej osobnej doprave Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. vyžaduje na registráciu a vyhotovenie preukazu na bezplatnú prepravu (Preukaz pre dôchodcu do 62 rokov) od poberateľov dôchodkov podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a od poberateľov invalidných výsluhových dôchodkov, vdovských výsluhových dôchodkov, vdoveckých výsluhových dôchodkov a sirotských výsluhových dôchodkov podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, mladších ako 62 rokov, potvrdenie o výplate dôchodku.


O vyhotovenie tohto potvrdenia môže poberateľ dôchodku požiadať na adrese:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Útvar sociálneho zabezpečenia

Šagátova ul. č. 1

813 04 Bratislava 1


Zoznam zmluvných bánk


Dávky sociálneho zabezpečenia je možné poukazovať na osobný účet zriadený v niektorom z nižšie uvedených peňažných ústavov. Žiadosť o poukazovanie dávok na osobný účet sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré je v prílohe, resp. žiadateľ/poberateľ dávky ho získa v služobnom úrade, v príslušnej banke, prípadne mu bude zaslané na jeho požiadanie útvarom sociálneho zabezpečenia zboru (ďalej len „útvar“). Vyplnené a bankou potvrdené tlačivo je potrebné zaslať útvaru na ďalšie spracovanie.


Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže má uzatvorené zmluvy o poukazovaní dávok na osobné účty s nasledovnými peňažnými ústavmi:

365.bank, a. s.

Všeobecná úverová banka, a. s.

Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

Slovenská sporiteľňa, a. s.

mBank S.A., pobočka zahraničnej banky

UniCredit Bank Slovakia, a. s.

Prima banka Slovensko, a. s.

Československá obchodná banka, a. s.


Tlačivá na stiahnutie nájdete nižšie.Kontakt:

Korešpondenčná adresa:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Útvar sociálneho zabezpečenia

Šagátova ul. č. 1

813 04 Bratislava 1


Vo všetkých písomných podaniach adresovaných útvaru je potrebné uvádzať okrem mena a priezviska, adresy trvalého pobytu, rodného čísla, resp.dátumu narodenia, aj evidenčné číslo dávkového spisu poberateľa dôchodku, ktoré je totožné s číslom rozhodnutia o priznaní dávky.


Telefonický kontakt má len informatívny a usmerňujúci charakter.

Súvisiace dokumenty

 • PDF icon

  mBank S.A..pdf

 • PDF icon

  UniCredit Bank, a. s..pdf

 • PDF icon

  ČSOB, a. s..pdf

 • PDF icon

  Prima banka Slovensko,a.s.pdf

 • PDF icon

  SLSP. a. s..pdf

 • PDF icon

  VÚB,a.s..pdf

 • PDF icon

  365.bank, a. s. (Poštová banka, a. s.).pdf

 • PDF icon

  Tatra banka, a.s..pdf

Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019