Výsluhové zabezpečenie a sociálne poistenie

Rodičovský dôchodok


Zákonom č. 210/2023 Z. z. je s účinnosťou od 01. 07. 2023 novelizovaný zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z.“), jeho šiesta časť „RODIČOVSKÝ DÔCHODOK“, stanovuje podmienky nároku na rodičovský dôchodok, na jeho výplatu a upravuje postup pri uplatňovaní tohto nároku u rodičov detí, ktoré sú alebo boli v služobnom pomere policajta (ďalej len „policajt“).


Podmienky vzniku nároku na rodičovský dôchodok a na jeho výplatu v roku 2023 sú:

 1. rodič policajta je poberateľom starobného dôchodku, resp. invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, poberateľom výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, resp. invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku,
 2. policajt pre nárok na rodičovský dôchodok v roku 2023 mal v roku 2021 vymeriavací základ na platenie poistného na výsluhové zabezpečenie,
 3. policajt písomne vyhlásil na predpísanom tlačive doručenom Útvaru sociálneho zabezpečenia ZVJS do 31. 08. 2023, že jeho rodičovi má vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok (tlačivo na stiahnutie nižšie).


Nárok na rodičovský dôchodok a na jeho výplatu vznikne v roku 2023 aj poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, ak je rodičom policajta, ktorého služobný pomer v ZVJS skončil ale v roku 2021 mal vymeriavací základ na platenie poistného na výsluhové zabezpečenie a doručí do 31. 08. 2023 Útvaru sociálneho zabezpečenia ZVJS tlačivo „Vyhlásenie policajta na účely nároku na rodičovský dôchodok“ a tlačivo „Poskytnutie údajov rodiča na účely nároku na rodičovský dôchodok“ (tlačivá na stiahnutie nižšie).


O nároku na rodičovský dôchodok rozhodne Útvar sociálneho zabezpečenia do 31. 12. 2023. O priznaní rodičovského sa písomné rozhodnutie nevydáva. Rodičovský dôchodok za rok 2023 bude vyplatený v jednej úhrnnej sume, a to do 31.03. 2024.


Suma rodičovského dôchodku sa určí z vymeriavacieho základu platenie poistného na výsluhové zabezpečenie policajta, maximálna suma rodičovského dôchodku v roku 2023 pre jedného rodiča je 21,80 € mesačne. Maximálna úhrnná splátka rodičovského dôchodku za rok 2023 je 261,60 €.


Na preukázanie splnenia vyššie uvedených podmienok a výplatu rodičovského dôchodku je potrebné predložiť nasledovné doklady:

 1. fotokópia rodného listu bývalého policajta - na preukázanie príbuzenského vzťahu k rodičovi;
 2. úradne overená kópia právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu o zverení bývalého policajta do starostlivosti inej osoby nahrádzajúcej starostlivosť rodičov - na preukázanie starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodiča;
 3. potvrdenie, resp. oznámenie Sociálnej poisťovne o dovŕšení dôchodkového veku alebo rozhodnutie o priznaní dôchodku, ak rozhodnutie tento údaj obsahuje - na preukázanie dovŕšenia dôchodkového veku rodiča;
 4. potvrdenie alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní/poberaní dávky sociálneho zabezpečenia (poistenia), potvrdenie alebo rozhodnutie o priznaní/poberaní výsluhovej dávky vyplácanej inou silovou zložkou SR (nevyžaduje sa v prípade poberateľa výsluhovej dávky zo ZVJS) – na preukázanie poberania dôchodku.Bezplatná železničná preprava pre poberateľa dôchodku, ktorý nedovŕšil 62 rokov veku


V súvislosti s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 530 z 22. 10. 2014 k návrhu na realizáciu opatrení finančného, ekonomického a sociálneho balíčka vlády v železničnej doprave v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 590 z 20. 11. 2014 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 530 z 22. 10. 2014 k Návrhu na realizáciu opatrení finančného, ekonomického a sociálneho balíčka vlády v železničnej osobnej doprave Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. vyžaduje na registráciu a vyhotovenie preukazu na bezplatnú prepravu (Preukaz pre dôchodcu do 62 rokov) od poberateľov dôchodkov podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a od poberateľov invalidných výsluhových dôchodkov, vdovských výsluhových dôchodkov, vdoveckých výsluhových dôchodkov a sirotských výsluhových dôchodkov podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, mladších ako 62 rokov, potvrdenie o výplate dôchodku.


O vyhotovenie tohto potvrdenia môže poberateľ dôchodku požiadať na adrese:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Útvar sociálneho zabezpečenia

Šagátova ul. č. 1

813 04 Bratislava 1


Zoznam zmluvných bánk


Dávky sociálneho zabezpečenia je možné poukazovať na osobný účet zriadený v niektorom z nižšie uvedených peňažných ústavov. Žiadosť o poukazovanie dávok na osobný účet sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré je v prílohe, resp. žiadateľ/poberateľ dávky ho získa v služobnom úrade, v príslušnej banke, prípadne mu bude zaslané na jeho požiadanie útvarom sociálneho zabezpečenia zboru (ďalej len „útvar“). Vyplnené a bankou potvrdené tlačivo je potrebné zaslať útvaru na ďalšie spracovanie.


Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže má uzatvorené zmluvy o poukazovaní dávok na osobné účty s nasledovnými peňažnými ústavmi:

365.bank, a. s.

Všeobecná úverová banka, a. s.

Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

Slovenská sporiteľňa, a. s.

mBank S.A., pobočka zahraničnej banky

UniCredit Bank Slovakia, a. s.

Prima banka Slovensko, a. s.

Československá obchodná banka, a. s.


Tlačivá na stiahnutie nájdete nižšie.Kontakt:

Korešpondenčná adresa:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Útvar sociálneho zabezpečenia

Šagátova ul. č. 1

813 04 Bratislava 1


Vo všetkých písomných podaniach adresovaných útvaru je potrebné uvádzať okrem mena a priezviska, adresy trvalého pobytu, rodného čísla, resp.dátumu narodenia, aj evidenčné číslo dávkového spisu poberateľa dôchodku, ktoré je totožné s číslom rozhodnutia o priznaní dávky.


Telefonický kontakt má len informatívny a usmerňujúci charakter.

Súvisiace dokumenty

 • PDF icon

  mBank S.A..pdf

 • PDF icon

  Prima banka Slovensko,a.s.pdf

 • PDF icon

  SLSP. a. s..pdf

 • PDF icon

  VÚB,a.s..pdf

 • PDF icon

  365.bank, a. s. (Poštová banka, a. s.).pdf

 • PDF icon

  Tatra banka, a.s..pdf

 • PDF icon

  UniCredit Bank, a. s..pdf

 • PDF icon

  ČSOB, a. s..pdf

 • PDF icon

  Tlačivo- Poskytnutie údajov rodiča na účely nároku na rodičovský dôchodok.pdf

 • PDF icon

  Tlačivo-Vyhlásenie policajta na účely nároku na rodičovský dôchodok.pdf

Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019