Záverečný medzinárodný seminár k národnému projektu Šanca na návrat

Humanizácia väzenstva je krokom k vyspelej spoločnosti. Slovenské väzenstvo nechce ostať pozadu a aj k tomu slúži národný projekt Šanca na návrat, ktorého Záverečný seminár sa uskutočnil na konci mája – 25. až 27. máj 2022 v hoteli Sorea Regia v Bratislave. Záverečný seminár otvorila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, medzinárodné povedomie priniesli profesori zo zahraničných univerzít a odborníci z projektu Šanca na návrat predostreli informácie o pokroku v penitenciárnej a postpenitenciárnej oblasti, význame projektu, jeho efektivite a dosiahnutých výsledkoch.


Šanca na návrat pomáha osobám vo výkone trestu odňatia slobody so začlenením späť do spoločnosti. Hlavným cieľom je znížiť riziko sociálneho vylúčenia a zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce, čo je významným faktorom pri opätovnom páchaní trestnej činnosti.


V desiatich ústavoch (Hrnčiarovce nad Parnou, Ilava, Leopoldov, Nitra-Chrenová, Želiezovce, Banská Bystrica-Kráľová, Sučany, Prešov – oddelenie výkonu trestu s miestom služby v Sabinove, Košice a Košice-Šaca), kde si odsúdení odpykávajú trest odňatia slobody boli zriadené výstupné oddiely, v ktorých s odsúdenými pracujú odborníci ako sociálni pracovníci, psychológovia, sociálni kurátori – metodici a experti z praxe a akademickej sféry. K marcu 2022 týmito výstupnými oddielmi prešlo 2511 odsúdených a znižujúca sa recidíva u väznených osôb, ktoré prešli výstupnými oddielmi je hlavným ukazovateľom efektívnosti tohto projektu a dôvodom na jeho pokračovanie.


Prostredníctvom resocializačných a výchovných vzdelávacích programov majú odsúdení možnosť rozvinúť alebo získať schopnosti a zručnosti zamerané na sebapoznanie, komunikáciu, rodinné vzťahy, finančnú gramotnosť, zamestnanie a základné právne povedomie. Špecializované programy im pomáhajú naučiť sa bojovať s predsudkami, so závislosťami či emocionálnym stresom vedúcim až k agresivite. Projekt Šanca na návrat nezahŕňa len penitenciárnu starostlivosť, ale vďaka tzv. „mostom“, čiže prepojeniu na subjekty z verejného a súkromného sektora aj postpeniteciárnu pomoc – nadobudnutie pracovných skúseností, pomoc pri hľadaní ubytovania po výkone trestu, riešenie závislostí prípadne obnovenie sociálnych väzieb.


Záverečný seminár národného projektu Šanca na návrat sa uskutočnil v dňoch 25. až 27. máj 2022 v hoteli Sorea Regia a jeho otvorenie bolo pod záštitou ministerky spravodlivosti Mgr. Márii Kolíkovej, generálneho riaditeľa ZVJS plk. Mgr. Róberta Mudrončeka, generálneho riaditeľa Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Ing. Karola Zimmera a riaditeľky odboru vykonávania opatrení SPODaSK Mgr. Martiny Bošeľovej. V prvý deň semináru odborníci zo zahraničia na väzenskú tematiku prof. Ioan Durnescu z Bukureštskej univerzity a prof. Fergus McNeill z Univerzity v Glasgowe priniesli informácie ohľadom reintegrácie väznených osôb do spoločnosti na medzinárodnej úrovni.


Trojdňový program Záverečného seminára bol orientovaný na národný projekt Šanca na návrat, jeho význam, priblíženie realizácie, postup spolupráce s väznenými osobami, nové prístupy k resocializácii, ale najmä o prepojení teórie s praxou a jej výsledky. Informačné príspevky odborníkov boli prepojené s následnou otvorenou diskusiou a účastníci mali možnosť nahliadnuť aj do prezentácie činností vo výstupných oddieloch v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica-Kráľová, Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldov a v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová. Vyvrcholenie Záverečného seminára sa uskutočnilo v podobe Záverečnej diskusie 27. mája 2022 o 13:00, kde okrem zhodnotenia projektu bola predostretá aj vízia pokračovania národného projektu a jeho rozšírenie do všetkých 18 ústavov na Slovensku.

Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019