Uvoľnenie protiepidemických opatrení umožní väzneným osobám stretnutie s blízkymi osobami

Vláda Slovenskej republiky schválila v stredu 28. apríla zmeny, ktoré začnú platiť od 3. mája a týkajú sa aj opätovného umožnenia nárokových návštev väznených osôb blízkymi osobami v priestoroch ústavov na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody.


Vďaka zlepšujúcej sa epidemickej situácii na Slovensku, vláda SR pristúpila k uvoľneniu opatrení. Pravidlá, kde sa treba preukázať testom, či kde ho netreba, sa nezmenili, ale medzi výnimky zo zákazu vychádzania pribudla na podnet ministerky spravodlivosti SR návšteva obvineného alebo odsúdeného na základe zákonom stanovených podmienok a interných predpisov ústavu.


Od 3. mája tak všetky ústavy opätovne spustia zákonom stanovené nárokové návštevy, na základe ktorých má väznená osoba právo prijať návštevu najmenej raz za kalendárny mesiac v trvaní najmenej dvoch hodín (obvinení v kolúznej väzbe po predchádzajúcom súhlase OČTK alebo súdu).


Nárokové návštevy väznených osôb sa uskutočňujú na základe povolenia na návštevu s vyznačeným miestom a termínom realizácie návštev, pričom personál ústavov zboru už aktuálne intenzívne pracuje na harmonograme, na základe ktorého budú pre daný mesiac zabezpečené pre všetky väznené osoby zákonom stanovené návštevy.


Na návšteve sa môže zúčastniť najviac päť osôb vrátane detí; ak má väznená osoba viac ako štyri deti, toto obmedzenie neplatí pre jej deti. Neuplatnené právo prijať návštevu v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru zaniká. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ústavu povoliť náhradný termín vykonania návštevy, prijatie návštevy častejšie alebo návštevu viacerých osôb. Pri návštevách budú naďalej dodržiavané prísne protiepidemické opatrenia a o povinnostiach ich dodržiavania bude upozornená každá vstupujúca osoba oznamom pri vchode. Každá osoba vstupujúca do ústavu musí mať prekryté horné dýchacie cesty a pri vstupe si bude musieť dezinfikovať ruky, rovnako zachované ostávajú aj rozostupy medzi jednotlivými osobami v závislosti od priestoru, do ktorého vstupujú, a kde sa bude vykonávať návšteva. Ďalším z opatrení je, že sa vstupujúca osoba musí preukázať negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu na Covid-19 nie starším ako 7 dní alebo sa musí preukázať potvrdením o tom, že bola očkovaná mRNA vakcínou a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke alebo že bola očkovaná vektorovou vakcínou a uplynuli 4 týždne po 1. dávke, alebo hociktorou z týchto vakcín počas 180 dní odkedy prekonala ochorenie Covid-19 a uplynulo 14 dní po 1. dávke. Výnimku tvoria osoby, ktorých zdravotný stav alebo kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu. V ústavoch sa naďalej bude vykonávať dezinfekcia dotykových plôch, kľučiek, prístrojov a pomôcok dezinfekčnými prostriedkami s virucídnym účinkom.


Na základe pretrvávajúceho ohrozenia vírusom Covid-19, sa realizácia návštev v jednotlivých ústavoch bude riadiť ich aktuálnou epidemickou situáciou, ktorú vyhodnotí ústavný lekár v spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, čiže podľa počtu pozitívne testovaných osôb v konkrétnom ústave môžu byť nárokové návštevy obmedzené, resp. nahradené videonávštevami. Rozhodnutia o obmedzení nárokových návštev alebo ich úplnom nahradení videonávštevami teda budú platné len pre konkrétny ústav, v ktorom sa situácia zhoršila.


Videonávštevu môže bezplatne realizovať každá väznená osoba v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom najmenej raz za kalendárny mesiac (obvinený a odsúdený mladistvý, odsúdený umiestnený v otvorenom oddelení raz za týždeň). Vychádzajúc z pozitívnych skúseností pri doposiaľ zavedených kompenzačných opatrení pre zabezpečenie sociálneho kontaktu väznených osôb s blízkymi osobami, budú videonávštevy naďalej doplnkovou možnosťou kontaktu pre väznené osoby. V prípade vysokého počtu pozitívne testovaných osôb v rámci ústavu, budú nárokové návštevy opätovne úplne nahradené videonávštevami.


Väznené osoby budú o aktuálnej situácii a rovnako o možnosti kontaktu s blízkymi osobami upovedomené väzenským personálom ústavu, v ktorom vykonávajú väzbu alebo trest odňatia slobody.


„Z dôvodu bezpečnosti a ochrany svojho zdravia, zdravia svojich blízkych, ale aj personálu ústavu prosíme všetky vstupujúce osoby do ústavov za účelom vykonania návštevy, aby vo vlastnom záujme dodržiavali platné protiepidemické opatrenia vydané vládou SR a hlavným hygienikom SR, a tým prispeli aj k zabezpečeniu bezproblémového vstupu do ústavu a vykonania návštevy.“

Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019