Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Stanovisko ZVJS k témam zaobchádzania s obvineným M.K. a jeho premiestňovania

Bratislava 6.9.2019


V uplynulých týždňoch sme dostali viacero novinárskych otázok týkajúcich sa obvineného M.K. Vzhľadom na to, že sme k témam zaobchádzania s obvineným a jeho premiestňovaním poskytli médiám všetky relevantné informácie, ktorých zverejnenie bolo možné a sú dostupné vo viacerých agentúrnych správach, k uvedenej problematike sa už Zbor väzenskej a justičnej stráže vyjadrovať nebude.


K premiestňovaniu obvineného uvádzame:

Dištancujeme sa od špekulácií, že by počas eskorty obvineného mohlo dôjsť k mimoriadnej udalosti alebo k zmareniu účelu výkonu väzby. Príslušníci zboru, ktorí vykonávajú eskorty, sú elitnou zložkou zboru a sú špeciálne vycvičení aj na eskortovanie rizikových odsúdených, pričom využívajú obdobné postupy, ako využíva Policajný zbor SR a nevidíme dôvod na spochybňovanie postupov, taktiky a kvalít týchto príslušníkov. S uvádzaným obvineným bolo vykonaných viacero eskort realizovaných Zborom väzenskej a justičnej stráže, pričom nedošlo k žiadnym mimoriadnym udalostiam a nebol zmarený účel výkonu väzby.


Zbor zabezpečuje eskorty obvinených a odsúdených (ďalej len „eskortované osoby“) na celom území Slovenskej republiky. Jedná sa o eskorty celoštátneho zvozu, priame eskorty, premiestňovanie obvinených alebo odsúdených medzi ústavmi, eskorty na konanie na súde a konanie na prokuratúre, eskorty do civilných zdravotníckych zariadení, eskorty na pracoviská a iné. Eskortou sa rozumie sprevádzanie a stráženie obvineného alebo odsúdeného spravidla ozbrojeným príslušníkom zboru mimo ústav s cieľom zabrániť jeho úteku.

Eskorty sa podľa spôsobu delia na pešie a eskorty vykonávané vozidlami. Čo sa týka eskort vykonávaných autobusmi, spravidla sa jedná o eskorty celoštátneho zvozu, kedy sa z dôvodu efektívnosti a hospodárnosti eskortované osoby hromadne eskortujú do iných ústavov na Slovensku s využitím eskortných autobusov. Orgány a osoby, ktoré sú oprávnené nariadiť alebo vyžiadať eskortu obvineného alebo odsúdeného upravuje všeobecne záväzný právny predpis. Eskortovaným osobám je v zmysle platnej legislatívy počas eskorty zakázané fajčiť, rozprávať sa, otáčať sa na sedačkách a opúšťať svoje miesto.

Eskorty vykonávajú, spravidla príslušníci zboru z úseku eskortnej a špeciálnej činnosti oddelenia ochrany, resp. príslušníci zboru primárne určení na zabezpečovanie eskort. Ak si to situácia a okolnosti vyžadujú riaditeľ ústavu môže za účelom eliminovať riziko vzniku mimoriadnej udalosti na eskortu veliť príslušníkov zboru zaradených v zásahovej skupine ústavu. Pri prijímaní opatrení za účelom nerušeného a bezpečného priebehu eskorty sa prihliada najmä na závažnosť spáchanej trestnej činnosti, fyzickú zdatnosť, nebezpečnosť, zdravotný stav, poznatky preventívno-bezpečnostnej služby a správanie eskortovanej osoby. Zásahové skupiny v ústavoch sa zriaďujú na plnenie služobných úloh spojených s neprimeraným rizikom, ktoré si vyžadujú špeciálnu vycvičenosť, špeciálnu výstroj a výzbroj.

Príslušníci zboru zaradení do zásahovej skupiny zabezpečujú primárne eskorty realizované za zvýšených bezpečnostných opatrení, kedy v odôvodnených prípadoch je tieto možné realizovať aj v spolupráci s útvarmi Policajného zboru SR v zmysle príslušných dohôd. V čase, keď príslušníci zboru zaradení do zásahovej skupiny nevykonávajú eskortu realizovanú za zvýšených bezpečnostných opatrení, vykonávajú služobnú činnosť, na ktorú sú velení denným rozkazom riaditeľa ústavu.

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti „úteku obvineného alebo odsúdeného“, je táto predmetom individuálneho šetrenia. V prípade zistenia pochybenia príslušníka zboru je voči tomuto vyvodená zodpovednosť.


Bližšie špecifikácie postupu eskorty ako aj iných podmienok na vykonávanie eskorty vo vzťahu k eskortovaným osobám vrátane uvedenia časov, trás eskorty a pod., nie je možné z bezpečnostných dôvodov uviesť. Rovnako to platí aj pre konkrétne prvky zabezpečenia a taktiku vykonávania jednotlivých eskort, ako aj výzbroj a výstroj zásahovej skupiny. 

 

K podmienkam zaobchádzania s obvineným

uvádzame:

Ústav Leopoldov v predmetnej veci vykonal nevyhnutné opatrenia vedúce k objasneniu „úniku“ informácií, resp. objasneniu tak podozrenia zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako i porušenia základných povinností príslušníka zboru (neznámeho páchateľa). Poskytnutie interného nariadenia nepovolenej osobe, čo potvrdzuje jeho zverejnenie na internete, je predmetom podania ústavu Leopoldov na Ministerstvo vnútra SR Úradu inšpekčnej služby s podozrením z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa neznámym príslušníkom podľa § 326 trestného zákona č. 300/2005 Z. z., resp. iného trestného činu uvedeného v osobitnej časti Trestného zákona. V nadväznosti na zverejnenie tohto dokumentu boli prijaté ďalšie zákonné opatrenia vo vzťahu k zabezpečeniu účelu výkonu väzby obvineného.

Uvádzané opatrenia sú aktom organizačnej povahy a smerujú k zabezpečeniu účelu výkonu väzby uvádzanej osoby v intenciách zákona. Prijímanie opatrení tohto typu nie je bežnou praxou pri každom obvinenom, avšak je bežnou praxou preventívno-bezpečnostného charakteru hlavne pri zabezpečovaní výkonu väzby obvinených podozrivých zo spáchania závažnejších trestných činov, ktoré majú povahu organizovanej trestnej činnosti, a to z dôvodu, aby sa zabránilo mareniu účelu výkonu väzby, ako aj z dôvodu zníženia rizika ohrozenia bezpečnosti obvinenej osoby. Takéto opatrenia sa prijímajú aj v iných ústavoch vo vzťahu k iným obvineným a prijímajú sa v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Predmetné opatrenia, resp. akt organizačnej povahy majú k dispozícii službukonajúci príslušníci ústavu, ktorí sa podieľajú na zaobchádzaní s obvineným a ktorí v zmysle svojich služobných povinností vykonávajú činnosti zabezpečujúce priebeh výkonu väzby uvádzanej osoby.

Predmetný dokument okrem iného obsahuje poznatky o priebehu výkonu väzby a v súlade so zákonom o výkone väzby nemá Zbor väzenskej a justičnej stráže (teda ani žiadny ústav) povinnosť informovať o jeho obsahu. Tento dokument bol vytvorený výlučne pre služobnú potrebu.

V nadväznosti na kontrolu obvineného uvádzame, že je vykonávaná zvýšená kontrolná činnosť výlučne nahliadnutím cez priezor, nie budením obvineného. Menovaný obvinený má tak, ako všetci ostatní obvinení, zabezpečovaný v súlade so zákonom o výkone väzby nepretržitý osemhodinový spánok. Na doplnenie uvádzame, že uvedená kontrolná činnosť sa uplatňuje bežne u viacerých väznených osôb. Príslušníci sú povinní v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi povinní zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k stretu dôležitého záujmu štátnej služby s osobnými záujmami, najmä nezneužívať informácie získané v súvislosti s výkonom služby na vlastný prospech alebo na prospech iného. Súčasne sú povinní zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámili pri plnení služobných úloh. Všetci príslušníci sú trestnoprávne zodpovední za konanie, ktoré má znaky niektorého z trestných činov uvedených v osobitnej časti Trestného zákona. 


Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže