Oficiálna stránka

Stanovisko Zboru väzenskej a justičnej stráže k publikovanému článku

Vzhľadom na publikovanie článku s názvom „Kočner sa pri eskorte môže pokúsiť o útek“ v denníku SME a na internetovej stránke www.sme.sk, ktorý obsahuje viaceré zavádzajúce a neodborné informácie, považuje Zbor väzenskej a justičnej stráže za potrebné uviesť nasledovné:Je poľutovaniahodné, že bývalý riaditeľ väzníc v Leopoldove a v Nitre svojimi tvrdeniami degraduje prácu svojich bývalých kolegov a vyslovil im týmto svoju nedôveru, dištancujeme sa od vyvolávania špekulácií o profesionalite a odbornosti eskorty a možného úteku obvineného počas eskortovania. Príslušníci zboru, ktorí vykonávajú eskorty, sú elitnou zložkou zboru a sú špeciálne vycvičení aj na eskortovanie rizikových odsúdených, pričom využívajú obdobné postupy, ako využíva Policajný zbor SR a nevidíme dôvod na spochybňovanie postupov, taktiky a kvalít týchto príslušníkov.

Tvrdenie bývalého riaditeľa „jediná šanca, ako eskortu bezpečne zvládnuť, je tá, že to bude realizovať výlučne polícia“, je zavádzajúca, pretože podľa zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov je eskortu obvinených a odsúdených oprávnený realizovať výlučne Zbor väzenskej a justičnej stráže. V odôvodnených prípadoch môže požiadať o súčinnosť Policajný zbor SR. S uvádzaným obvineným bolo vykonaných viacero eskort realizovaných Zborom väzenskej a justičnej stráže, pričom nedošlo k žiadnym mimoriadnym udalostiam a nebol zmarený účel výkonu väzby. Pánovi redaktorovi Cupríkovi sme v stanovisku odpovedali, že ním uvádzaná internetová stránka, na ktorej je uvedená výzbroj a výstroj zboru, nekorešponduje s realitou a tam uvádzaná výzbroj a výstroj je neaktuálna. Vo svojom článku aj napriek nášmu upozorneniu zverejnil tieto neaktuálne informácie, pričom zbor z bezpečnostných a taktických dôvodov (aby nedošlo k ohrozeniu príslušníkov) nebude komentovať a zverejňovať aktuálnu výzbroj a výstroj. Zároveň poukazujeme na mylné informácie uvedené v článku, ako napríklad:

„Kým bežne má obvinený napríklad právo stýkať sa s obhajcom bez prítomnosti tretej osoby, v kolúznej väzbe mu musí každé stretnutie odsúhlasiť prokurátor či súd. Na takéto stretnutia môžu vyslať aj svojho zástupcu.“

Uvedené tvrdenie popiera základné princípy a právo obvineného na spravodlivý proces a obhajobu, nakoľko na styk obvineného s obhajcom bez ohľadu na dôvody väzby (aj kolúznej), sa súhlas orgánov činných v trestnom konaní nevyžaduje a prítomnosť inej osoby pri porade obhajcu s klientom, ktorá by poradu (rozhovor) počula, je vylúčená, čo je uvedené aj v zákone č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok a v zákone č. 221/2006 Z.z. o výkone väzby.

V predmetnej veci preto Zbor väzenskej a justičnej stráže zváži ďalší právny postup.