Šanca na návrat: Nová spolupráca s Implementačnou agentúrou MPSVR SR podáva pomocnú ruku odsúdeným po ukončení trestu

Jedným z najkritickejších krokov pre odsúdených po výkone trestu odňatia slobody je opätovné začlenenie sa na pracovný trh, nájdenie vhodnej pracovnej príležitosti. Práve za účelom pomoci v tejto situácií došlo k spojeniu dvoch národných projektov financovaných z fondov Európskej únie.


Zamestnanosť je považovaná za jeden z kľúčových faktorov pre zaradenie sa

do spoločnosti a tým i predchádzaniu sociálnemu vylúčeniu osôb vracajúcich sa z výkonu trestu odňatia slobody. V praktickej rovine je jednou z ciest vedúcich k naplneniu týchto cieľov aj spolupráca so sociálnymi podnikmi. V zmysle Zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch môžu registrované sociálne podniky získať motivačný príspevok na zamestnávanie ľudí, ktorí sa vracajú z výkonu trestu.

Vďaka iniciatíve národného projektu Šanca na návrat (www.sancananavrat.sk), ktorý implementuje Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, bolo podpísané s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Memorandum o spolupráci.


„Našim cieľom je už počas výkonu trestu pripraviť odsúdených čo najlepšie na život vonku a pomôcť im sa zaradiť do spoločnosti. Najmä vytvoriť podmienky na ich resocializáciu, návrat k rodine, získanie zamestnania a ubytovania, prípadne im pomôcť sa začleniť do komunity, ktorá ich prijme,” uviedol generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže gen. Ing. Milan Ivan.

Prostredníctvom Memoranda dôjde k prepojeniu dvoch národných projektov Šanca na návrat a Inštitút sociálnej ekonomiky tak, aby bolo možné ľuďom po výkone trestu odňatia slobody podať pomocnú ruku a integrovať ich čo najrýchlejšie späť do spoločnosti. Okrem efektívnejšieho uplatnenia sa na trhu práce je to zároveň cesta, ako predísť ich sociálnemu vylúčeniu a znížiť potenciálne riziko recidívy trestnej činnosti.

Všetky aktivity vyplývajúce z Memoranda majú pomocou sociálnych podnikov smerovať k zvýšeniu uplatnenia sa zraniteľných a znevýhodnených skupín na trhu práce a pomôcť im tak k navráteniu sa do bežného života.


Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019