Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Rekreačná starostlivosť

Jednou z činností Zboru väzenskej a justičnej stráže je aj starostlivosť o príslušníkov zboru, zamestnancov zboru a poberateľov dôchodku z výsluhového zabezpečenia. Aj z uvedeného dôvodu zbor v maximálnej možnej miere zabezpečuje rekreačnú starostlivosť, s cieľom umožniť súčasným a bývalým kolegom a ich rodinným príslušníkom oddych a regeneráciu v zariadeniach zboru.

Rodinné rekreácie

Miesta a termíny najbližších rodinných rekreácií

Liečebno-rehabilitačné stredisko zboru v KOVÁČOVEJ

01.07. - 07.07.2024

10.07. - 16.07. 2024

18.07. - 24.07. 2024

26.07. - 01.08. 2024

07.08. - 13.08. 2024

15.08. - 21.08. 2024

23.08. - 29.08. 2024

 

Liečebno-rehabilitačné stredisko zboru v OMŠENÍ

01.07. - 07.07.2024

10.07. - 16.07.2024

18.07. - 24.07.2024

26.07. - 01.08.2024

05.08. - 11.08.2024

13.08. - 19.08.2024

21.08. - 27.08.2024

 

Žiadateľ o poskytnutie rodinnej rekreácie je prioritne:

 • PRÍSLUŠNÍK ZBORU,

 • ZAMESTNANEC ZBORU,

 • VÝSLUHOVÝ Dôchodca (t. j. poberateľ dôchodku z výsluhového zabezpečenia zboru).

Spolu so žiadateľom sa môže na rekreácii zúčastniť jeho manželka/manžel a nezaopatrené deti od jedného roka veku, ale aj ďalšie blízke osoby ako priateľ, priateľka, rodičia, vnuci a podobne (deti od jedného roka veku). 

ŽIADOSŤ o pridelenie rodinnej rekreácie podáva:

-          príslušník zboru služobnému úradu, v ktorom je služobne zaradený,

-          zamestnanec zboru služobnému úradu, v ktorom je pracovne zaradený,

-          výsluhový dôchodca služobnému úradu, v ktorom ukončil služobný pomer resp.
služobnému úradu, ktorý ho vedie v evidencii.

Žiadosť o pridelenie rodinnej rekreácie obsahuje: 

 • meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu žiadateľa
  (odporúčame uviesť aj telefonický alebo e-mailový kontakt na žiadateľa),

 • vzťah žiadateľa k zboru
  (napr.: príslušník zboru, zamestnanec zboru, poberateľ dôchodku z výsluhového zabezpečenia zboru), 

 • informácie o ďalších rekreantoch (uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu každej z osôb, ktoré sa so žiadateľom zúčastnia na rodinnej rekreácii a ich vzťah k žiadateľovi a aj ich vzťah k zboru),

 • miesto a termín požadovanej rodinnej rekreácie
  (odporúčame uviesť aj náhradné miesto a náhradný termín rodinnej rekreácie),

 • stravovanie každého rekreanta počas celej rodinnej rekreácie:

  • ROV - plná penzia - raňajky, obed a večera,

  • RO - polpenzia - raňajky a obed,

  • RV - polpenzia - raňajky a večera,

  • R - len raňajky.

(detská porcia pre deti do 10 rokov veku sa označuje pre rôzne formy stravovania nasledovne „ROVd“, „ROd“, „RVd“ a „Rd“).

Detské rekreácie

Termíny detských rekreácií

1. turnus

01.07. - 12.07.2024

2. turnus

15.07. - 26.07.2024

3. turnus

29.07. - 09.08.2024

4. turnus

12.08. - 23.08.2024

 

Miesto konania detských rekreácií

Školiace stredisko Zboru väzenskej a justičnej stráže v Santovke 

 Žiadateľ o poskytnutie detskej rekreácie pre svoje nezaopatrené dieťa  je prioritne:

 • PRÍSLUŠNÍK ZBORU,

 • ZAMESTNANEC ZBORU,

 • VÝSLUHOVÝ Dôchodca (t. j. poberateľ dôchodku z výsluhového zabezpečenia zboru).

Žiadosť o pridelenie detskej rekreácie pre svoje nezaopatrené dieťa podáva:

 1. príslušník zboru služobnému úradu, v ktorom je služobne zaradený,

 2. zamestnanec zboru služobnému úradu, v ktorom je pracovne zaradený,

 3. výsluhový dôchodca služobnému úradu, v ktorom ukončil služobný pomer resp. služobnému úradu, ktorý ho vedie v evidencii.

Žiadosť o pridelenie detskej rekreácie obsahuje: 

 • meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu žiadateľa
  (odporúčame uviesť aj telefonický alebo e-mailový kontakt na žiadateľa),

 • vzťah žiadateľa k zboru
  (napr.: príslušník zboru, zamestnanec zboru, poberateľ dôchodku z výsluhového zabezpečenia zboru), 

 • informácie o účastníkoch detskej rekreácie  (uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu ich nezaopatreného dieťaťa),

 • termín požadovanej detskej rekreácie
  (odporúčame uviesť aj náhradný termín detskej rekreácie).

Detskej rekreácie sa môžu zúčastniť deti, ktoré sa môžu zúčastniť bežnej činnosti, programu a spĺňajú podmienku vekovej kategórie (dolná hranica veku dieťaťa je splnená ukončením prvého ročníka základnej školy a horná hranica ukončením posledného ročníka základnej školy vrátane prázdnin).

REKREÁCIE na základe dohody s VS ČR

V zmysle platnej DOHODY o spolupráci uzatvorenej medzi Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže a Väzenskou službou Českej republiky sa poskytujú individuálne rekreácie.

REKREÁCIE v Českej republike

Príslušníci zboru a zamestnanci zboru si môžu individuálne zabezpečiť pre nich, ich rodinných príslušníkov a iné blízke osoby individuálne rekreácie v Českej republike v týchto strediskách:

 1. Zotavovňa Přední Labská,

 2. Zotavovňa Pracov,

 3. Zotavovňa Praha - Květnice.

Pre bližšie informácie o individuálnych rekreáciách v Českej republike (maximálna dĺžka pobytu, termíny, podmienky poskytnutia rekreácie s príspevkom z osobitného účtu a podobne) kontaktujte útvar sociálneho zabezpečenia zboru (GR_Utvar_socialneho_zabezpecenia@zvjs.sk alebo 02/20 831 706).

REKREÁCIE pre záujemcov z Českej republiky

Záujemci z Českej republiky o individuálne rekreačné pobyty v roku 2024 zasielali svoje žiadosti do 15. marca 2024 Útvaru sociálneho zabezpečenia zboru poštou alebo elektronickou formou. Výber rekreantov z Českej republiky je už ukončený a už nie sú k dispozícii žiadne poukazy na rekreácie.

Pre podrobnejšie informácie o rodinných a detských rekreáciách, o rekreáciách v Českej republike alebo pre žiadateľov z Českej republiky o rekreácie v zbore je možné kontaktovať:

 • prioritne personálnu skupinu alebo referát ústavu, v ktorom je žiadateľ služobne
  alebo pracovne zaradený, alebo v ktorom žiadateľ ukončil služobný pomer resp. je tam v evidencii,

 • prípadne útvar sociálneho zabezpečenia zboru (GR_Utvar_socialneho_zabezpecenia@zvjs.sk alebo 00421/2/20 831 706).

Korešpondenčná adresa:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Útvar sociálneho zabezpečenia zboru

Šagátova ul. č. 1

813 04 Bratislava 1

Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže