Rekreačná starostlivosť

Prideľovanie rekreácií – informácia


Jednou z činností Zboru väzenskej a justičnej stráže je aj starostlivosť o príslušníkov zboru, zamestnancov zboru a poberateľov dôchodku z výsluhového zabezpečenia. Aj z uvedeného dôvodu zbor v maximálnej možnej miere zabezpečuje rekreačnú starostlivosť, s cieľom umožniť súčasným a bývalým kolegom a ich rodinným príslušníkom oddych a regeneráciu v zariadeniach zboru.

Žiaľ, v posledných troch rokoch nám neočakávané udalosti, či už COVID-19 alebo poskytovanie ubytovania pre odídencov z Ukrajiny, znemožňovali poskytovať nami plánovanú rekreačnú starostlivosť v plnom rozsahu. Aj preto je aktuálne po uvoľnení stredísk v tomto roku zvýšený záujem o letné rekreácie, s predpokladom prevýšenia kapacitných možností zboru, či už v stredisku Omšenie alebo Kováčová.

Z uvedeného dôvodu, s ohľadom na nepriaznivú personálnu situáciu, s tým súvisiace vyťaženie príslušníkov zboru a zamestnancov zboru, ako aj limitované možnosti ohodnotenia týchto pracovníkov, budú pri prideľovaní miest do stredísk zboru na letné rekreačné pobyty preferovaní aktívni príslušníci zboru a zamestnanci zboru. Veríme, že neúspešní žiadatelia pochopia dôvody, ktoré nás k takémuto rozhodnutiu viedli.


Rodinné rekreácie


Termíny rodinných rekreácií

03.07. – 09.07.2023

11.07. – 17.07.2023

19.07. – 25.07.2023

27.07. – 02.08.2023

07.08. – 13.08.2023

15.08. – 21.08.2023

23.08. – 29.08.2023


Miesta rodinných rekreácií

-Liečebno-rehabilitačné stredisko zboru v OMŠENÍ

-Liečebno-rehabilitačné stredisko zboru v KOVÁČOVEJ


Žiadateľ o poskytnutie rodinnej rekreácie je prioritne:

-PRÍSLUŠNÍK ZBORU,

-ZAMESTNANEC ZBORU,

-VÝSLUHOVÝ Dôchodca (t. j. poberateľ dôchodku z výsluhového zabezpečenia zboru).

Spolu so žiadateľom sa môže na rekreácii zúčastniť jeho manželka/manžel a nezaopatrené deti od jedného roka veku, ale aj ďalšie blízke osoby ako priateľ, priateľka, rodičia, vnuci a podobne (deti od jedného roka veku). 


ŽIADOSŤ o pridelenie rodinnej rekreácie podáva:

-príslušník zboru služobnému úradu, v ktorom je služobne zaradený,

-zamestnanec zboru služobnému úradu, v ktorom je pracovne zaradený,

-výsluhový dôchodca služobnému úradu, v ktorom ukončil služobný pomer resp. služobnému úradu, ktorý ho vedie v evidencii.


Žiadosť o pridelenie rodinnej rekreácie obsahuje: 

·meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu žiadateľa (odporúčame uviesť aj telefonický alebo e-mailový kontakt na žiadateľa),

·vzťah žiadateľa k zboru (príslušník zboru, zamestnanec zboru, poberateľ dôchodku z výsluhového zabezpečenia zboru), 

·informácie o ďalších rekreantoch (uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu každej z osôb, ktoré sa so žiadateľom zúčastnia na rodinnej rekreácii a ich vzťah k žiadateľovi a prípadne aj ich vzťah k zboru),

·miesto a termín požadovanej rodinnej rekreácie (odporúčame uviesť aj náhradné miesto a náhradný termín rodinnej rekreácie),

 1. stravovanie každého rekreanta počas celej rodinnej rekreácie:
 2. ROV - plná penzia - raňajky, obed a večera,
 3. RO - polpenzia - raňajky a obed,
 4. RV - polpenzia - raňajky a večera,
 5. R - len raňajky.

(detská porcia pre deti do 10 rokov veku sa označuje pre rôzne formy stravovania nasledovne „ROVd“, „ROd“, „RVd“ a „Rd“).


Detské rekreácie


Termíny detských rekreácií

1. turnus - 03.07. – 14.07.2023

2. turnus - 17.07. – 28.07.2023

3. turnus - 31.07. – 11.08.2023

4. turnus - 14.08. – 25.08.2023


Miesto konania detských rekreácií: Školiace stredisko Zboru väzenskej a justičnej stráže v Santovke


Žiadateľ o poskytnutie detskej rekreácie pre svoje nezaopatrené dieťa  je prioritne:

-PRÍSLUŠNÍK ZBORU,

-ZAMESTNANEC ZBORU,

-VÝSLUHOVÝ Dôchodca (t. j. poberateľ dôchodku z výsluhového zabezpečenia zboru).


Žiadosť o pridelenie detskej rekreácie pre svoje nezaopatrené dieťa podáva:

 1. príslušník zboru služobnému úradu, v ktorom je služobne zaradený,
 2. zamestnanec zboru služobnému úradu, v ktorom je pracovne zaradený,
 3. výsluhový dôchodca služobnému úradu, v ktorom ukončil služobný pomer resp. služobnému úradu, ktorý ho vedie v evidencii.


Žiadosť o pridelenie detskej rekreácie obsahuje: 

·meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu žiadateľa (odporúčame uviesť aj telefonický alebo e-mailový kontakt na žiadateľa),

·vzťah žiadateľa k zboru (príslušník zboru, zamestnanec zboru, poberateľ dôchodku z výsluhového zabezpečenia zboru), 

·informácie o účastníkoch detskej rekreácie (uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu ich nezaopatreného dieťaťa),

·termín požadovanej detskej rekreácie (odporúčame uviesť aj náhradný termín detskej rekreácie).


Detskej rekreácie sa môžu zúčastniť deti, ktoré sa môžu zúčastniť bežnej činnosti, programu a spĺňajú podmienku vekovej kategórie (dolná hranica veku dieťaťa je splnená ukončením prvého ročníka základnej školy a horná hranica ukončením posledného ročníka základnej školy vrátane prázdnin).REKREÁCIE na základe dohody s VS ČR

V zmysle platnej DOHODY o spolupráci uzatvorenej medzi Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže a Väzenskou službou Českej republiky sa poskytujú individuálne rekreácie.


Rekreácie v Českej republike

Príslušníci zboru a zamestnanci zboru si môžu individuálne zabezpečiť pre nich, ich rodinných príslušníkov a iné blízke osoby individuálne rekreácie v Českej republike v týchto strediskách:

 1. Zotavovňa Přední Labská,
 2. Zotavovňa Pracov,
 3. Zotavovňa Praha - Květnice.

Pre bližšie informácie o individuálnych rekreáciách v Českej republike (maximálna dĺžka pobytu, termíny, podmienky poskytnutia rekreácie s príspevkom z osobitného účtu a podobne) kontaktujte útvar sociálneho zabezpečenia zboru (GR_Utvar_socialneho_zabezpecenia@zvjs.sk alebo 02/20 831 706).


Rekreácie pre záujemcov z Českej republiky

Záujemci z Českej republiky o individuálne rekreačné pobyty v roku 2023 zasielali svoje žiadosti do 15. marca 2023 Útvaru sociálneho zabezpečenia zboru poštou alebo elektronickou formou. Výber rekreantov z Českej republiky je už ukončený a už nie sú k dispozícii žiadne poukazy na rekreácie.


Pre podrobnejšie informácie o rodinných a detských rekreáciách, o rekreáciách v Českej republike alebo pre žiadateľov z Českej republiky o rekreácie v zbore je možné kontaktovať:

-prioritne personálnu skupinu alebo referát ústavu, v ktorom je žiadateľ služobne alebo pracovne zaradený, alebo v ktorom žiadateľ ukončil služobný pomer resp. je tam v evidencii,

-prípadne útvar sociálneho zabezpečenia zboru (GR_Utvar_socialneho_zabezpecenia@zvjs.sk alebo 004212/20 831 706).

Korešpondenčná adresa:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Útvar sociálneho zabezpečenia zboru

Šagátova ul. č. 1

813 04 Bratislava 1

Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Informácie o cookies

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zoznam utajovaných skutočností

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019