Rekreačná starostlivosť

Rodinné rekreácie


Termíny rodinných rekreácií:


Letné prázdniny:


Liečebno-rehabilitačné stredisko zboru v Omšení:

01. 07. - 07. 07. 2020 (6 nocí)

09. 07. - 15. 07. 2020 (6 nocí)

17. 07. - 23. 07. 2020 (6 nocí)

27. 07. - 02. 08. 2020 (6 nocí)

04. 08. - 10. 08. 2020 (6 nocí)

12. 08. - 18. 08. 2020 (6 nocí)

20. 08. - 26. 08. 2020 (6 nocí) 


Liečebno-rehabilitačné stredisko zboru v Kováčovej:

01. 07. - 07. 07. 2020 (6 nocí)

09. 07. - 15. 07. 2020 (6 nocí)

17. 07. - 23. 07. 2020 (6 nocí)

29. 07. - 04. 08. 2020 (6 nocí)

06. 08. - 12. 08. 2020 (6 nocí)

14. 08. - 20. 08. 2020 (6 nocí)

24. 08. - 30. 08. 2020 (6 nocí)


Žiadateľ o poskytnutie rodinnej rekreácie je:

-    príslušník zboru,

-    zamestnanec zboru,

-    výsluhový dôchodca (t. j. poberateľ dôchodku z výsluhového zabezpečenia zboru).

Spolu so žiadateľom sa môže na rekreácii zúčastniť jeho manželka/manžel a nezaopatrené deti od 1 roka veku, ale aj ďalšie blízke osoby ako priateľ, priateľka, rodičia, vnuci a podobne (deti od 1 roka veku). 


Žiadosť o pridelenie rodinnej rekreácie podáva:

-    príslušník zboru služobnému úradu, v ktorom je služobne zaradený,

-    zamestnanec zboru služobnému úradu, v ktorom je pracovne zaradený,

-    výsluhový dôchodca služobnému úradu, v ktorom ukončil služobný pomer, resp. služobnému úradu, ktorý ho vedie v evidencii.


Žiadosť o pridelenie rodinnej rekreácie obsahuje: 

-    meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu žiadateľa (odporúčame uviesť aj telefonický alebo e-mailový kontakt na žiadateľa),

-    vzťah žiadateľa k zboru (príslušník zboru, zamestnanec zboru, poberateľ dôchodku z výsluhového zabezpečenia zboru),

-    informácie o ďalších rekreantoch (uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu každej z osôb, ktoré sa so žiadateľom zúčastnia na rodinnej rekreácii a ich vzťah k žiadateľovi a prípadne aj ich vzťah k zboru),

-    miesto a termín rodinnej rekreácie (odporúčame uviesť aj náhradné miesto a termín rodinnej rekreácie),

-    stravovanie každého rekreanta počas celej rodinnej rekreácie:

ROV - plná penzia - raňajky, obed a večera,

RO - polpenzia - raňajky a obed,

RV - polpenzia - raňajky a večera,

R - len raňajky.


Pre podrobnejšie informácie je možné kontaktovať:

-prioritne personálnu skupinu alebo referát ústavu, v ktorom je žiadateľ služobne alebo pracovne zaradený, alebo v ktorom žiadateľ ukončil služobný pomer, resp. je tam v evidencii,

-    prípadne útvar sociálneho zabezpečenia zboru.


Detské rekreácie


Miesto detských rekreácií:

Školiace stredisko zboru v Santovke


Termíny turnusov:

I. turnus         06. 07. - 17. 07. 2020

II. turnus        20. 07. - 31. 07. 2020

III. turnus      03. 08. - 14. 08. 2020

IV. turnus      17. 08. - 28. 08. 2020Žiadosť o pridelenie detskej rekreácie pre svoje nezaopatrené dieťa podáva:

 1. príslušník zboru služobnému úradu, v ktorom je služobne zaradený,
 2. zamestnanec zboru služobnému úradu, v ktorom je pracovne zaradený,
 3. výsluhový dôchodca služobnému úradu, v ktorom ukončil služobný pomer.


Detskej rekreácie sa môžu zúčastniť len zdravé deti, ktoré sa môžu zúčastniť bežnej činnosti, programu a spĺňajú podmienku vekovej kategórie (dolná hranica veku dieťaťa ja splnená ukončením prvého ročníka základnej školy a horná hranica ukončením posledného ročníka základnej školy vrátane prázdnin). Pobyt dieťaťa na detskej rekreácii musí písomne odporučiť ošetrujúci lekár.


Žiadosť o pridelenie detskej rekreácie obsahuje: 

 1. meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu žiadateľa (odporúčame uviesť aj telefonický alebo e-mailový kontakt na žiadateľa),
 2. vzťah žiadateľa k zboru (príslušník zboru, zamestnanec zboru, poberateľ dôchodku z výsluhového zabezpečenia zboru), 
 3. informácie o každom účastníkovi detskej rekreácie (uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu každého účastníka detskej rekreácie a ich vzťah k žiadateľovi),
 4. termín detskej rekreácie (odporúčame uviesť aj náhradný termín detskej rekreácie).


Pre podrobnejšie informácie je možné kontaktovať:

 1. prioritne personálnu skupinu alebo referát ústavu, v ktorom je žiadateľ služobne alebo pracovne zaradený, alebo v ktorom žiadateľ ukončil služobný pomer, resp. je tam v evidencii,
 2. prípadne útvar sociálneho zabezpečenia zboru.


Rekreácie na základe dohody s VS ČR

V zmysle DOHODY o spolupráci uzatvorenej medzi Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže a Väzenskou službou Českej republiky.


REKREÁCIE v Českej republike


Príslušníci zboru a zamestnanci zboru si môžu individuálne zabezpečiť pre nich a pre ich rodinných príslušníkov individuálne rekreácie v Českej republike v týchto strediskách:

 1. Zotavovňa Přední Labská,
 2. Zotavovňa Pracov,
 3. Zotavovňa Praha – Květnice.


Pre bližšie informácie o individuálnych rekreáciách v Českej republike (maximálna dĺžka pobytu, termíny, podmienky poskytnutia rekreácie s príspevkom z osobitného účtu a podobne) kontaktujte útvar sociálneho zabezpečenia zboru.


REKREÁCIE pre záujemcov z Českej republiky


V zmysle Dohody o spolupráci uzatvorenej medzi Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže a Väzenskou službou Českej republiky zasiela Útvar sociálneho zabezpečenia Zboru väzenskej a justičnej stráže ponuku individuálnych rekreácií Odboru personálnemu Generálneho riaditeľstva Väzenskej služby Českej republiky do 15. februára príslušného kalendárneho roka.


Pre bližšie informácie o individuálnych rekreáciách v Slovenskej republike kontaktujte Odbor personálny Generálneho riaditeľstva Väzenskej služby Českej republiky.


Kontakt

Pre poskytnutie podrobnejších informácií o REKREÁCIÁCH je možné kontaktovať:

 1. prioritne personálnu skupinu alebo referát ústavu, v ktorom je žiadateľ o rekreáciu služobne alebo pracovne zaradený, alebo v ktorom žiadateľ o rekreáciu ukončil služobný pomer, resp. je tam v evidencii,
 2. prípadne  útvar sociálneho zabezpečenia zboru.


Kontakt na útvar sociálneho zabezpečenia zboru:


Korešpondenčná adresa:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Útvar sociálneho zabezpečenia

Šagátova ul. č. 1

813 04 Bratislava 1

Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019