Celoslovenská porada a odborný seminár

V dňoch 16. a 17. apríla 2019 sa v Liečebno-rehabilitačnom stredisku zboru Omšenie uskutočnila Celoslovenská porada a odborný seminár nadriadených Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Jednou z hlavných tém bolo zhodnotenie úloh zboru a plán akcií v roku 2019, v ktorom si pripomíname 50. výročie samostatného slovenského väzenstva. Okrem iného boli riešené otázky optimalizácie riadenia na Generálnom riaditeľstve zboru, ochrany osobných údajov a utajovaných skutočností v zbore, aktuálny stav a stabilizácia personálu, ako aj ľudské zdroje a vzdelávanie. V neposlednom rade sa nadriadení venovali problematike plnenia opatrení vyplývajúcich z návštevy Slovenskej republiky, ktorú uskutočnil Európsky výbor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CPT) v dňoch 19. až 28. marca 2018, významným investičným akciám v zbore, ako aj aktuálnemu stavu rozpočtového hospodárenia zboru a príprave projektov. Poslednou, a nie málo významnou časťou porady, bol krátky kurz modernej biznis etikety pre manažérov.
V závere generálny riaditeľ zboru gen. Ing. Milan Ivan poďakoval prítomným účastníkom za prácu, ktorú odvádzajú a zároveň ich požiadal, aby svoje poďakovanie tlmočili aj svojim podriadeným a poprial im veľa síl, zdravia, odhodlania a úsilia v nadchádzajúcom náročnom období, ktoré čaká každého jedného z nás.