Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Vianoce – najkrajšie sviatky v roku

Tradície a zvyky sa nám pomaličky vytrácajú z našich domácností, pretože už zabúdame na tradičnú vianočnú kuchyňu a stoly nám zdobia moderné jedlá či koláče, koledovanie už nie je v móde. Čo sa z našich domácností úplne nevytratilo, je vianočný stromček, vianočne dobroty, betlehem, štedrá večera, počúvanie vianočných kolied a pod. Vianočná atmosféra má predsa len svoje čaro, na ktoré sa teší každý z nás, pretože každý túži prežiť tie pravé a krásne vianočné sviatky, nech ich strávi kdekoľvek. Po celom Slovensku máme pre väznené osoby pripravené vianočné aktivity a dobroty.


Aj tento rok bude veľa rodín, ktoré strávia najkrajšie sviatky roka bez svojich blízkych. Nemôžu si spoločne sadnúť k štedrovečernému stolu, pretože sa nachádzajú za múrmi väzníc. Samotné obdobie strávené za múrmi väzníc je pre väznené osoby náročné, nakoľko pociťujú rôzne obmedzenia a odlúčenia, vianočné je o to náročnejšie. Trávenie vianočných sviatkov bude aj tento rok sťažené, nakoľko situácia s pandémiou Covid-19 neustupuje. Aj samotná realizácia návštev v ústavoch pre väznené osoby závisí od povinností očkovania, testovania alebo prekonania choroby. Poniektorí nebudú môcť ani na malú chvíľku objať svojich blízkych, pretože nespĺňajú podmienky vstupu. Aj keď je priamy kontakt s blízkymi nenahraditeľný, väznené osoby môžu využívať vo väčšom rozsahu videonávštevy a telefonovanie.


K dnešnému dňu 21. decembru 2021 sa v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody nachádza spolu 10 203 väznených osôb. Z toho je 1429 obvinených a 8774 odsúdených. V súčasnosti sa vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody nachádza 58 mladistvých osôb a 261 cudzincov.


Mimoriadne voľno na opustenie ústavu, ktoré podľa zákona o výkone trestu odňatia slobody možno udeliť odsúdenému formou disciplinárnej odmeny za dlhodobé pozitívne výsledky dosahované pri plnení programu zaobchádzania, plnení pracovných povinností, výkone prospešných prác mimo ústavu alebo za vykonanie príkladného činu, tento rok bude udelené cez Vianoce 85 odsúdeným. Počas Vianoc bude povolená vychádzka mimo ústav za účelom návštevy blízkych osôb na čas najviac 48 hodín 54 odsúdeným a opustenie ústavu je udelené 4 odsúdeným. Na Silvestra a Nový rok bude udelené mimoriadne voľno na opustenie ústavu 4 odsúdeným, a taktiež bude povolená vychádzka mimo ústav za účelom návštevy blízkych osôb na čas najviac 48 hodín 16 odsúdeným. Následne všetky väznené osoby po návrate do ústavu budú umiestnené do karantény a podrobia sa antigénovému testovaniu, aj v prípade, že sú očkované. Aj napriek obmedzeniam sa vo väzniciach väzenský personál spolu s väznenými osobami snažia vytvoriť príjemnú atmosféru a možnosti pre lepšie zvládanie odlúčenia od rodín.


Vianočný program pre väznené osoby počas sviatkov...

Aj tento rok si jednotlivé ústavy pripravili zaujímavý vianočný program počas sviatkov, do ktorého sa môže zapojiť každá väznená osoba, bez rozdielu na vek, kultúru, tradície a pod. Každoročne vianočný program býva obohatený o množstvo zaujímavých akcií, tento rok to bude vianočný program opäť za dodržania prísne stanovených protiepidemických opatrení. Aktivity budú realizované s limitovaným počtom osôb v rámci spoločných ubytovacích a vyhradených priestorov.

Prevažná časť kresťanov slávi vianočné sviatky od 24. decembra s odlišnými tradíciami. Práve v tomto období je venovaná pozornosť duchovným aktivitám. Tak, ako to býva zvykom, aj tento rok v predvianočnom období a počas sviatkov je k dispozícii v jednotlivých ústavoch duchovná služba. Vysluhovanie svätej omše bude realizované prostredníctvom väzenských kaplánov a pastorov, podľa záujmu väznených osôb. Individuálnou formou budú poskytované rozhovory a spovedanie. O duchovnú alebo pastoračnú službu môže požiadať každá väznená osoba individuálne. V prípade, že sa väznená osoba nechce zúčastniť na svätej omši, môže prostredníctvom rozhlasového alebo televízneho vysielania sledovať a počúvať si priame prenosy sv. omší.


Počas sviatkov majú možnosť väznené osoby využívať svoj voľný čas na rôzne kultúrno-osvetové činnosti, ktoré si pre nich pripravil väzenský personál, ale aj tie, ktoré si navrhli sami.

Pre väznené osoby sú pripravené rôzne záujmové a športové aktivity napr. besedy, rozhovory, kvízy a prednášky. Počas vianočných sviatkov sú pripravené rôzne turnaje, spoločenské hry a pod. Všetky aktivity bude možné realizovať individuálnou formou alebo v menších skupinkách, v limitovanom počte vo vymedzených priestoroch za prísne stanovených a prijatých protiepidemických opatrení. Ako je zvykom, počas sviatkov majú väznené osoby mimoriadne povolenie sledovať televízne vysielanie do 24.00 h.


Uvedieme pár všeobecných príkladov z aktivít, ktoré budú môcť realizovať väznené osoby počas Vianoc:


Štedrý deň

Vo viacerých ústavoch je denný program podobný. Voľný čas môžu väznené osoby využívať na hranie spoločenských hier, čítanie kníh, ktoré si môžu vypožičať z ústavnej knižnice, písanie korešpondencie, lúštenie krížoviek, sudoku alebo na sledovanie DVD filmov. Počas dňa majú možnosť zapojiť sa do viacerých vianočných turnajov napr. v šachu, dáme, hode šípok, stolnotenisovom turnaji. Ďalej sa môžu zapojiť do besied a kvízov o vianočných zvykoch a tradíciách, napr. do kvízu o narodení Ježiša Krista, zapojiť sa môžu taktiež do kvízu o Biblii a magických Vianociach. Väzenský personál počas Vianoc umožňuje počúvanie vianočných vinšov, kolied a realizuje spoločné posedenie pri vianočnom stromčeku. Počas dňa môžu počúvať rozhlasové vysielanie a sledovať televízne vysielania alebo využívať čas na telefonovanie s blízkymi osobami. Spoločne v rámci oddielov si môžu zahrať spoločenské hry ako Scrabble, žolík, Človeče nehnevaj sa, Aktivity, Monopoly a pod. Zároveň väznené osoby majú možnosť sa počas dňa zúčastniť na vianočnej svätej omši, spojenej s katechézou, vo večerných hodinách sledovať polnočnú svätú omšu a iné rôzne katechézy (či už individuálne alebo sprostredkovane spolu s kňazom a inými spolubývajúcimi). V niektorých ústavoch bude väzneným osobám prostredníctvom väzenských kaplánov doručené Betlehemské svetlo a členovia hudobného krúžku si pripravili aj malý hudobný koncert pod dohľadom kaplánov. V niektorých ústavoch riaditelia ústavov navštívia väznené osoby v celách, kedy majú vyhradený čas na individuálne rozhovory s väznenými osobami.


Prvý sviatok vianočný a druhý sviatok vianočný

Na Slovensku je zvykom, že počas prvého vianočného sviatku domácnosti navštevujú koledníci a v chrámoch alebo v kostoloch sa konajú jasličkové pobožnosti. Aj v našich ústavoch členovia hudobného krúžku majú pripravenú jasličkovú pobožnosť, koledovanie s kňazom a pastorom, napr. v ústave Ilava hudobná skupina „Mrežovanka“ má pre spoluodsúdených pripravený vianočný koncert a v ústave Banská Bystrica majú pripravenú jasličkovú pobožnosť. Realizácia všetkých aktivít je závislá od pandemickej situácie a prísneho dodržiavania rôznych opatrení. Aj tieto sviatočné dní môžu väznené osoby sledovať v televízii požehnanie „Urbi et orbi“ alebo počúvať vianočný príhovor v ústavnom rozhlase. Taktiež individuálnou formou môžu realizovať duchovné aktivity spolu s väzenským kaplánom a pastorom. Ďalej majú možnosť zúčastniť sa slávnostnej vianočnej svätej omše v kaplnke, v minimálnom počte osôb za dodržania prijatých protiepidemických opatrení. Počas dňa budú mať možnosť sledovať dokumenty a filmy s vianočnou tematikou a iné vianočné vysielanie. Prvý a druhý sviatok vianočný sú pripravené pre väznené osoby divadelné predstavenia, vedomostné kvízy, turnaje a rôzne besedy napr. "Ako si vybrať splniteľné novoročné predsavzatia" alebo zúčastniť sa vianočného gitarového koncertu alebo zapojiť sa do zábavno-vianočného programu s názvom „Justičná partička“. Voľný čas môžu využívať aktívnym zapojením sa do „Štefanského stolnotenisového turnaja", turnaj v spoločenskej hre „Dáma“ alebo do vianočného turnaja v stolnom futbale, ďalej v zapojení sa do súťaže Strongman a Capkova štvorka 2, kondičného cvičenia vlastným telom.

Svoje osobné voľno môžu využívať na hranie iných spoločenských hier ako napr. Domino, Človeče nehnevaj sa, čítanie kníh a časopisov, lúštenie krížoviek, sudoku a maľovanie a vystrihovanie vianočných ozdôb a pozdravov a pod. alebo môžu si vyskúšať odlievanie sviečok z včelieho vosku.


Silvester, Nový rok a Traja králi

Posledný deň v roku a začiatok nového roka nebude iný ako bývajú iné dni za múrmi väzníc.

Väznené osoby počas nasledujúcich sviatočných dní majú umožnené sledovanie televízie podľa plánu silvestrovského programu, privítanie Nového roka 2022, sledovanie novoročného príhovoru prezidentky SR, sledovanie priameho prenosu novoročnej sv. omše s novoročným požehnaním pápeža alebo sledovanie sv. omše na sviatok Troch kráľov. V jednotlivých ústavoch sa môžu väznené osoby zúčastniť pobožnosti, pri ktorej sa 6. januára realizuje obrad posvätenia vody.

Väznené osoby majú možnosť využívať aktivity ponúknuté v pláne kultúrno-osvetovej činnosti a zároveň je na nich, ako využijú svoj voľný čas. Svoj voľný čas môžu využívať narozhovory, na individuálnu záujmovú činnosť na celách, cvičenie s vlastnou váhou a posilňovanie, spievanie vianočných kolied. V rámci športových aktivít sa môžu zapojiť do "Silevstrovského a novoročného stolnotenisového turnaja", vianočného turnaja v stolovom futbale, do silvestrovskej súťaže v „klikovaní“ a v „drepovaní“,novoročného futbalového zápasu (podľa počasia). Aj počas týchto sviatkov môžu svoj voľný čas využívať na kreslenie, písanie korešpondencie, čítanie kníh, časopisov, lúštenie krížoviek, sudoku, osemsmeroviek a telefonovanie s blízkymi osobami. Taktiež sú pripravené rôzne prednášky „Otužovanie ako životný štýl“, alebo prednáška „Crossfit a silové športy“, alebo vedomostné kvízy či vedomostné súťaže ako napr. „Milionár“ a „Milujem Slovensko“.


Všetky podujatia budú prebiehať za prísneho dodržiavania protiepidemiologických opatrení. Počas všetkých podujatí bude platiť zásada prekrytia horných dýchacích ciest. Po ukončení aktivít bude priestor vydezinfikovaný, vyvetraný a ponechá sa aj časový odstup pre konanie ďalšej aktivity.


Ako bude vyzerať štedrovečerná večera a jedálny lístok počas sviatočných dní?

Slávnostná štedrovečerná večera je naplánovaná v ústavoch od 16.30 do 18.00 h. Tak, ako to býva zvykom aj tieto sviatky je strava prispôsobená náboženským a kultúrnym zvyklostiam, tradíciám a najmä zdravotnému stavu väznených osôb. Pri vydávaní stravy budú dodržiavané prodiepidemické nariadenia. K vianočným sviatkom neodmysliteľné patrí zemiakový šalát, kapor, kapustnica a pod. a ani za múrmi väzníc nebude jedlo vyzerať inak. Dodržiavanie pôstu a zdržiavanie sa konzumácie jedla počas štedrého dňa, je na individuálnom zvážení a rozhodnutí väznenej osoby. Nižšie uvádzame pár príkladov z naplánovaných druhov jedál z jedálnych lístkov, ktoré budú konzumovať väznené osoby počas vianočných sviatkov:


24.12.2020

RAŇAJKY

-zelenina, syr Eidam, chlieb, čierna káva z kávoviny,

-kakao, makový závin, čaj,

-kakao, vianočka, masielko, porciovaný med,

-makovník, džem, kakao, chlieb, mini maslo,

-chlieb, kakao, vianočka, maslo, džem, med,

-čierna káva, chlieb, ovocná šatôčka, džem,

-tavený syr, mini maslo, mlieko, grahamové pečivo,

-chlieb, syrová nátierky, vajce, čaj, grep,

-biela káva, tvarohová nátierka, chlieb, čerstvá paradajka,

OBED

-polievka zemiaková kyslá, bryndzovo-zemiakové pirohy, mliečna ryža, kyslé mlieko,

-polievka z fazuľových strukov so strúhankou, opekance s makom, balíček,

-polievka rascová s vajcom, zeleninové rizoto, kyslá uhorka, ovocie,

-šošovicová polievka, rizoto so zeleninou a hubami, šalát,

-kyslá šošovicová polievka, makové vianočné pupáčiky, ovocie, keks,

-zeleninová polievka, zemiakový prívarok, chlieb, čokoláda,

-vajíčkový šalát, chlieb, čaj,

-drožďová polievka, brokolica so syrovou omáčkou, cestovina,

-zeleninová polievka, ryžový nákyp s kompótom,

-zeleninová polievka, tofu na šampiónoch, tarhoňa,

-zeleninová polievka, dukátové buchtičky s vanilkovým krémom,

-hrachová s krúpami, pečené buchty plnené džemom,

-zeleninová polievka, žemľovka s jablkami,

VEČERA

-kapustnica s klobásou, rybie filé vyprážané, zemiakový šalát s majonézou, ovocie, čokoládová tyčinka,

-polievka hubovo-krémová, rybie filé vyprážané, zemiakový šalát, ovocie, čokoládová tyčinka,

-kapustnica s údeným mäsom, rybie filé, zemiakový šalát, čaj,

-kapustnica, Robi rezeň v strúhanke, zemiakový šalát,

-gazdovská kapustnica, rybie filé vyprážané, zemiakový šalát, zákusok,

-kapustnica s haluškami, vyprážaný plesnivý syr, zemiakový šalát, zákusok,

-zemiaková polievka, rybie filé na masle, dusená zelenina, zemiaky varené, ovocie, keks,

-brokolicová polievka, rybie filé na masle, zemiaková kaša,

-gazdovská kapustnica, vyprážaný losos, zemiakový šalát, ovocie, keks,

-kapustová polievka, vyprážaný karfiol, zemiakový šalát, ovocie, keks,

-rybacia polievka, rybie filé na masle, červená repa, ovocie, čaj,

-kapustová polievka, vyprážané rybie filé, zemiakový šalát, oplátky, perník, ovocie, med,

-grilované tofu, varené zemiaky, brusnicová omáčka,


25.12.2020

RAŇAJKY

-vianočka, maslo, kakao, džem,

-med, maslo, chlieb, čierna káva,

-škvarková nátierka, chlieb, ovocný čaj s citrónom,

-chlieb, čaj, hydinová tlačenka, zelenina, syr tavený,

-kakao, chlieb,

-chlieb tmavý, horčica, čaj pravý, údené bravčové pliecko rolované,

-čaj, chlieb, hydinové párky, horčica porciovaná,

-šunkový tanier, chlieb, čaj, keks,

-syrová nátierka, rožky, čaj,

-káva, chlieb, jogurt, maslo,

-hydinová šunková saláma, mini maslo, rožok, čaj, perník,

OBED

-hovädzí vývar s rezancami, vyprážané bravčové rebierko, varené zemiaky, uhorkový šalát,

-slepačí vývar s rezancami, pečené kura, ryža, kompót,

-slepačia polievka, pečené kuracie stehno, ryža, šalát,

-zeleninová polievka, zeleninové krokety, dusená zelenina, varené zemiaky, keks,

-sedliacka polievka, hovädzie mäso na španielsky spôsob, dusená ryža, čalamáda,

-tučná polievka s cestovinou, kačacie pečené stehno, dusená červená kapusta, kysnuté knedle, keks,

-polievka zemiaková biela kyslá, zemiaky zapekané s tofu, miešaný šalát, keks,

-fazuľová polievka na kyslo, chlieb, parížsky kurací rezeň, pečené zemiaky, kapustový šalát,

VEČERA

-opekance s makom, ovocie, perník,

-sójové mäso na šampiňónoch, tarhoňa, zeleninový šalát, čaj,

-hydinový stroganov, zemiaková kaša,

-ryžový nákyp so slivkami,

-volské oko, fazuľa nakyslo, chlieb, ovocný čaj s citrónom,

-kotlíkový guláš, grahamový chlieb, keks,

-kysnutý koláč, mlieko,

-morčacie prírodné rezne, dusená ryža, šalát miešaný,

-halušky s tvarohom,

-vyprážaný syr v cestičku, varené zemiaky, tatárska omáčka, čaj,

-krémové rizoto so šampiónmi a syrom


26.12.2020

RAŇAJKY

-čaj, pečivo, tvarohová nátierka, zelenina,

-papriková nátierka, chlieb, čaj,

-chlieb, horčica, opekaná špekačka, čaj pravý,

-salámová nátierka, rožky, čaj,

-vajíčková nátierka, chlieb, sterilizovaná zelenina, čierna káva,

-kakao, chlieb, maslo, vianočka,

-paštéta, chlieb, káva,

-parky, chlieb, horčica, čaj,

-škvarková nátierka vegetariánska, chlieb, ovocný čaj alebo čierna káva,

-puding, rožok, ovocný čaj s citrónom,

OBED

-hydinová polievka s cestovinou, bravčový vyprážaný rezeň, zemiaky varené, čalamáda,

-hovädzia polievka s rezancami, bravčové ohnivé mäso, zemiaky opekané,

-hovädzia polievka s ryžou, bravčové údené varené s opraženou cibuľou, zemiaková kaša,

-špenátová polievka, bravčový rezeň, zemiaková kaša, šalát,

-zeleninová polievka s liatym cestom, bravčový rezeň, zemiaková kaša, sterilizovaná uhorka,

-cesnaková polievka so zemiakmi, hovädzia pečienka sviečková, ryžové rezance, mandarínka,

-polievka brokolicová, šampiňóny na paprike, knedľa,

-brokolicová polievka, prírodný bravčový rezeň, dusená ryža,

-kelová polievka, bravčový guláš a cestovina,

VEČERA

-brokolicový rezeň, zemiaky varené, ovocie, čaj,

-syr tavený 2x, mini maslo, paradajka, chlieb, ryžový chlieb,

-buchty domáce plnené lekvárom, káva z kávoviny,

-bravčový rezeň vyprážaný, chlieb, zelenina,

-sekaná pečienka, varené zemiaky, ovocie, kompót,

-zemiakový prívarok, varené vajce, chlieb, ovocie,

-fazuľa na kyslo, volské oko, chlieb, čaj s citrónom,

-strapačky s kapustou a klobásou, džús, keks,

-zapekaný karfiol so syrom, varené zemiaky, ovocie, keks,

-kurací čiernohorský rezeň, zemiaky varené šalát miešaný, ovocie


31.12.2020

RAŇAJKY

-bábovka, mini maslo, kakao,

-chlieb, paštéta, čierna káva,

-bezmäsitá nátierka, čierna káva, chlieb,

-tavený syr, pečivo, saláma, čierna káva, maslo,

-chlieb, saláma, horčica, zelenina, maslo,

-tuniak, chlieb, čaj,

-čierna káva, chlieb, bravčová šunka, zelenina,

-čaj, chlieb, vajíčková nátierka so syrom, croissant,

-paštéta mäsová, chlieb, čaj, croissant,

-pečivo, tavený syr, čierna káva, saláma, mini maslo

OBED

-hovädzia polievka s rezancami, poľské rezne, zemiaky varené, kyslá uhorka,

-šošovicová polievka, špagety bolognese, balíček,

-hovädzia polievka, bravčové mäso údené, dusená kapusta,

-hovädzia polievka s pečenými knedličkami, mexický guláš, dusená ryža,

-gazdovská kapustnica, ovocie, cestoviny so strúhankou,

-zeleninová polievka, domáca zabíjačka, tlačené zemiaky s cibuľou, feferónka a sterilizovaná uhorka,

-slepačia polievka s cestovinou, pečené kura, dusená ryža, kompót,

-polievka hráškový krém, ryžový nákyp s kompótom,

-brokolicová polievka s haluškami, hydinové ragú, ryža,

-brokolicová polievka, cibuľové krokety na hrášku, ryža

-hráškový krém s krutónmi, hermelín na grile s brusnicovou omáčkou, pečené zemiaky,

VEČERA

-bravčový rezeň, zemiakový šalát s majonézou, čaj,

-kapustnica s údeným mäsom, vyprážaný bravčový rezeň, zemiaky varené, chlieb, ovocie,

-zeleninová cestovina, zapekaná brokolica, zemiaky varené, tatárska omáčka, ovocie, keks,

-silvestrovská kapustnica, rožok, ovocie, džús, keks,

-kapustová polievka, rybie filé vyprážané v cestičku, zemiakový šalát,

-bravčový rezeň, zemiaky varené, miešaný šalát,

-kapustová polievka, losos na masle, varené zemiaky, miešaný šalát,

-bravčové rebierko prírodné, varené zemiaky, miešaný šalát,

-kapustnica s údeným mäsom s klobásou, pečivo, ovocie, keks, čaj


01.01.2020

RAŇAJKY

-nutela, mini maslo, káva z kávoviny, bábovka,

-vianočka, džem, kakao, chlieb, maslo,

-čaj, chlieb, šunková saláma, kečup,

-bryndzová nátierka, chlieb, čaj,

-rybacia nátierka, chlieb, čaj,

-tlačenka, cibuľa, chlieb, čaj,

-pečeňová nátierka, chlieb, čaj paprika,

-bravčové párky, kečup, chlieb, čaj, perník,

-čaj, chlieb, rybacia nátierka, cibuľa,

-nátierkové maslo, ryžový chlieb, čaj, perník

OBED

-rascová polievka s vajcom, bravčové pečené, dusená ryža, mrkvový šalát,

-gazdovská kapustnica, ovocie, cestoviny so strúhankou,

-mrkvová polievka s ryžou, čiernohorský bravčový rezeň, varené zemiaky,

-hovädzia polievka, čiernohorský bravčový rezeň, varené zemiaky, zeleninový šalát,

-zemiaková polievka gulášová, kuracie soté, ovocie, dusená ryža,

-zeleninová polievka, hovädzie mäso na brokolici, zemiaky varené,

-hŕstková polievka, morčacie prsia na šampiňónoch, dusená ryža, čalamáda,

-šošovicová polievka, bravčová pečená krkovička , dusená kyslá kapusta, kysnuté knedle,

-hovädzí vývar s mäsom a rezancami, bravčové mäso na zelenine, tarhoňa,

-zeleninová polievka, zeleninový rezeň, zemiakové pyré s mrkvou, kompót,

VEČERA

-treska v majonéze, chlieb, čokoládová tyčinky, ovocie,

-zeleninový dusený karbonátok, zemiaková kaša, červená repa, jogurt,

-hydinové soté, zeleninová ryža, čaj,

-novoročná kapustnica, napolitánka, čaj,

-zeleninové rizoto s hríbmi, šalát,

-fazuľový prívarok, chlieb, vajce, keks, čaj,

-šúľance plnené makom a slivkovým lekvárom,

-rybacia polievka, rybie filé na masle, zemiaková kaša, červená repa, ovocie, čaj,

-zeleninové rizoto, obloha, čaj, ovocie,

-bravčové rizoto, ryžový chlieb, kapustový šalát,

-slovenský fazuľový guláš, ryžový chlieb,

-mletý rezeň so syrom, zemiaková kaša, šalát, keks.

Fotografie k článku

Fotografia galérie
Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže