Adaptačná fáza

Adaptačná fáza čakateľa juniora a čakateľa

Obsahové zameranie adaptačnej fázy čakateľa juniora a čakateľa

Cieľom adaptačnej fázy je oboznámiť čakateľa juniora a čakateľa s obsahom všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov týkajúcich sa zboru, služobného pomeru príslušníka zboru, výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody.


Teoretická časť adaptačnej fázy

Počas teoretickej časti adaptačnej fázy sa čakateľ junior a čakateľ oboznámi najmä s

 • základnými právami a povinnosťami príslušníka zboru,
 • dodržiavaním služobnej disciplíny a pravidlami služobnej zdvorilosti a výstrojnej disciplíny,
 • Etickým kódexom príslušníka zboru a zamestnanca zboru,
 • všeobecnými zásadami pri styku s obvinenými a odsúdenými,
 • zásadami vstupov do strážených objektov zboru,
 • organizáciou zboru a stupňami riadenia v služobných úradoch,
 • zásadami ochrany utajovaných skutočností v zbore,
 • zásadami ochrany osobných údajov,
 • povinnosťou zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámili pri plnení úloh,
 • bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a ochranou pred požiarmi,
 • prevádzkou a využitím spojovacích prostriedkov,
 • donucovacími prostriedkami.


Praktická časť adaptačnej fázy

Cieľom praktickej časti adaptačnej fázy je získanie praktických skúseností a zručností čakateľa juniora a čakateľa pred nástupom do základného odborného vzdelávania.

Praktická príprava je zameraná najmä na získanie praktických zručností čakateľa juniora a čakateľa. Súčasťou praktickej prípravy je najmä

 • objektová sústava služobného úradu,
 • strelecká príprava (bezpečnostné pravidlá pri manipulácii so zbraňou, teória streľby, rozloženie a zloženie pridelených zbraní, ovládanie povelov na palebnej čiare, pomenovanie typov zbraní používaných v zbore a ich kalibrov),
 • poradová príprava (základný postoj, vstup do miestnosti nadriadeného, vystúpenie z tvaru a príchod k nadriadenému, základy zdravenia príslušníkov v zbore).

V rámci praktickej časti adaptačnej fázy sa čakateľ junior a čakateľ oboznámi s výkonom štátnej služby na

 • oddelení ochrany (v rozsahu 2 týždne),
 • oddelení výkonu väzby a výkonu trestu (v rozsahu 2 týždne).


Rozsah teoretickej prípravy a praktickej prípravy

Rozsah teoretickej prípravy a praktickej prípravy (vecný a časový) v rámci adaptačnej fázy určí každému čakateľovi juniorovi a čakateľovi osoba uvedená v § 2 ods. 4 rozkazu individuálne, a to v závislosti od dĺžky doby trvajúcej od prijatia do služobného pomeru po vyslanie na štúdium v Inštitúte vzdelávania zboru.


Ukončenie adaptačnej fázy

Pred nástupom do základného odborného vzdelávania oboznámi osoba uvedená v § 2 ods. 4 rozkazu čakateľa juniora a čakateľa s rozvrhnutím základného času služby v týždni a kompetenciami nadriadených počas vyslania do vzdelávacej aktivity v Inštitúte vzdelávania zboru.

Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019