Prejsť na obsah
Oficiálna stránka

Adaptačná fáza

Adaptačná fáza čakateľa

Obsahové zameranie adaptačnej fázy čakateľa

Cieľom adaptačnej fázy je oboznámiť čakateľa s obsahom všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov týkajúcich sa zboru, služobného pomeru príslušníka zboru, výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody.


Teoretická časť adaptačnej fázy

Počas teoretickej časti adaptačnej fázy sa čakateľ oboznámi najmä s

 1. základnými právami a povinnosťami príslušníka zboru,

 2. dodržiavaním služobnej disciplíny a pravidlami služobnej zdvorilosti a výstrojnej disciplíny,

 3. Etickým kódexom príslušníka zboru a zamestnanca zboru,

 4. všeobecnými zásadami pri styku s obvinenými a odsúdenými,

 5. zásadami vstupov do strážených objektov zboru,

 6. organizáciou zboru a stupňami riadenia v služobných úradoch,

 7. zásadami ochrany utajovaných skutočností v zbore,

 8. zásadami ochrany osobných údajov,

 9. povinnosťou zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámili pri plnení úloh,

 10. bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a ochranou pred požiarmi,

 11. prevádzkou a využitím spojovacích prostriedkov,

 12. donucovacími prostriedkami.


Praktická časť adaptačnej fázy

Cieľom praktickej časti adaptačnej fázy je získanie praktických skúseností a zručností čakateľa pred nástupom do základného odborného vzdelávania.

Praktická príprava je zameraná najmä na získanie praktických zručností čakateľa. Súčasťou praktickej prípravy je najmä

 1. objektová sústava služobného úradu,

 2. strelecká príprava (bezpečnostné pravidlá pri manipulácii so zbraňou, teória streľby, rozloženie a zloženie pridelených zbraní, ovládanie povelov na palebnej čiare, pomenovanie typov zbraní používaných v zbore a ich kalibrov),

 3. poradová príprava (základný postoj, vstup do miestnosti nadriadeného, vystúpenie z tvaru a príchod k nadriadenému, základy zdravenia príslušníkov v zbore).

V rámci praktickej časti adaptačnej fázy sa čakateľ oboznámi s výkonom štátnej služby na

 1. oddelení ochrany (v rozsahu 2 týždne),

 2. oddelení výkonu väzby a výkonu trestu (v rozsahu 2 týždne).


Rozsah teoretickej prípravy a praktickej prípravy

Rozsah teoretickej prípravy a praktickej prípravy (vecný a časový) v rámci adaptačnej fázy určí každému čakateľovi nadriadený individuálne, a to v závislosti od dĺžky doby trvajúcej od prijatia do služobného pomeru po vyslanie na štúdium v Inštitúte vzdelávania zboru.


Ukončenie adaptačnej fázy

Pred nástupom do základného odborného vzdelávania oboznámi nadriadený čakateľa s rozvrhnutím základného času služby v týždni a kompetenciami nadriadených počas vyslania do vzdelávacej aktivity v Inštitúte vzdelávania zboru.

Logo úradu vlády Slovenskej republikyLogo ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Logo českého väzenského a justičného strážneho zboru
Logo zboru maďarskej väzenskej a justičnej stráže
Logo zboru poľskej väzenskej a justičnej stráže