Skip to content
Official website of the

Zamestnávanie v zbore

Zamestnávanie väznených osôb

Zbor väzenskej a justičnej stráže (ďalej len "zbor") pri plnení úloh, ktoré mu vymedzuje zákon č.4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, organizuje a vykonáva činnosti zamerané na zamestnávanie obvinených a odsúdených osôb ich zaraďovaním do práce v strediskách vedľajšieho hospodárstva alebo vo vnútornej prevádzke ústavov na výkon väzby a ústavov na výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „ústav“). Cieľom je vytvárať pracovné miesta pre obvinených a odsúdených, podmienky na získavanie alebo zvyšovanie pracovnej kvalifikácie odsúdených a predpoklady na ich resocializáciu.


Problematika zamestnávania väznených osôb tvorí osobitnú kategóriu poslania zboru, vzájomne prepojenú a súvisiacu s ostatnými činnosťami zboru, ktoré sú v jeho pôsobnosti. Vplyv a význam práce odsúdených v procese ich resocializácie je nezastupiteľný. Pravidelná pracovná činnosť, ktorá okrem ekonomického prínosu pre nich samotných, osoby od nich závislé, ako i pre štát, pôsobí na osobnosť odsúdeného, na jeho vzťah k hodnotám, na objavovanie, či zdokonaľovanie vlastných schopností. Pravidelná a účelná práca zmierňuje tiež stres z dlhodobej izolácie v uzatvorenej komunite. Z ekonomického hľadiska je dôležitým prínosom príjem do rozpočtu ústavu z rozúčtovania pracovných odmien odsúdených. Z vykonaných zrážok sa uhrádzajú náklady výkonu trestu odňatia slobody, poukazuje sa výživné pre závislé osoby a hradia sa ďalšie pohľadávky oprávnených. Keď odsúdený nepracuje, časť týchto výdavkov sa uhrádza zo štátneho rozpočtu.


Drevovýroba

Kovovýroba

Ostatné


Informácie pre zákazníkov a zamestnávateľov


Legislatíva pri zamestnávaní obvinených a odsúdených

1) Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/221/20230101)

2) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení neskorších predpisov (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/437/20230101)

3) Zákon č 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/475/20220101)

4) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/368/20160101)

5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2023 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania odsúdeným (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/7/20230201)

6) Rozkaz generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže č. 66/2021 o zamestnávaní obvinených a odsúdených v znení RGR č. 46/2022

7) Rozkaz generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže č. 42/2012 o zaraďovaní obvinených a odsúdených do práce v znení neskorších predpisov

8) Rozkaz ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 2/2018, ktorým sa vydáva zoznam funkcií, do ktorých sa zaraďujú obvinení a odsúdení podľa druhu vykonávanej pracovnej činnosti vo vnútornej prevádzke a v strediskách vedľajšieho hospodárstva

9) Rozkaz generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže č. 25/2019 o postupe pri vykonávaní zrážok z pracovnej odmeny a iných príjmov obvineného a odsúdeného a finančnej odmeny odsúdeného v znení RGR č. 50/2021

10) Rozkaz generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže č. 36/2009 o posudzovaní pracovného zaradenia pre osoby vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody podľa zdravotného stavu

11) Zbierka inštrukcií, pokynov a smerníc generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže č. 2/2012 Poskytovanie naturálnych požitkov objednávateľmi prác a služieb obvinenému alebo odsúdenému zaradenému do práce - pokyn


Kontaktná osoba v oblasti zamestnávania v Zbore

plk. Ing. Michal Čápka

riaditeľ odboru zamestnávania, výroby a odbytu

tel. č.: +421 2 2083 15 80

e-mail: capkam@zvjs.sk

Logo of the Government Office of the Slovak RepublicLogo of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
Logo of the Czech Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Hungarian Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Polish Prison and Judicial Guard Corps