Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Floriánska 18
041 42 Košice

Riaditeľ: plk. Mgr. Peter Gerbery
Korešpondenčná adresa: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Floriánska 18, priečinok C/12, 041 42 Košice
Telefón: +421/55/2831 111
Fax: +421/55/2831 900-1
E-mail: ustavke@zvjs.sk

GPS: N 48° 71' 79,12"     E 21° 24' 80,04"  Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 
Informácie pre verejnosť sú poskytované v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Osobne: riaditeľ ústavu/zástupca riaditeľa ústavu
Telefonicky: +421/55/2831 105
Korešpondenčná adresa: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Floriánska 18, priečinok C/12, 041 42 Košice
E-mail: ustavke@zvjs.sk

 

CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

Dejiny väzníc a väzenstva v Košiciach sú spojené s celou históriou mesta od stredoveku až po súčasnosť. Mestské väzenie bolo založené začiatkom 17. storočia, v roku 1618. Do histórie vošla pod názvom Miklušova. Väznica bola účelne členená a na rozdiel od iných zariadení tohto typu zabezpečovala základnú diferenciáciu. Vo svojej pôvodnej podobe prakticky fungovala 260 rokov. Pre potreby novozriadených súdnych inštitúcií, sa v roku 1872 začalo s výstavbou novej účelovej budovy, ktorej súčasťou bola aj väznica. Budova bola včlenená do mestskej uličnej zástavby a do užívania bola odovzdaná v roku 1878. Väznica bola postavená ako dvojposchodová budova, jej stredný trakt spájal sedrialny a mestský súd. Postupne, ako sa urbanisticky rozrastalo mesto, dostala sa väznica do centra mesta. Jej kapacita časom nepostačovala. V osemdesiatych rokoch minulého storočia, sa na základe rozhodnutia vlády, začala výstavba novej väznice, ktorá bola odovzdaná do užívania v roku 1991. Patrí medzi mladšie objekty v Slovenskej republike. Ústav tvoria tri budovy - trojposchodová administratívna budova a dve päť poschodové budovy (v jednej sa vykonáva väzba a v druhej trest odňatia slobody). Kapacita ubytovacích priestorov oddelenia výkonu väzby je 299 obvinených a ubytovacia kapacita oddelenia výkonu trestu je 437 odsúdených. V ústave vykonávajú trest odňatia slobody muži zaradení do stredného stupňa stráženia.
Výkon väzby obvinených sa realizuje v ústave v štandardnom režime a v zmiernenom režime, v zmysle zákonných nariadení. Košický ústav zabezpečuje výkon väzby obvinených osôb pre tri okresné košické súdy, michalovský, trebišovský, rožňavský, humenský, spišskonovoveský a Krajský súd v Košiciach. Zároveň v budovách týchto súdov a v objektoch okresných prokuratúr a krajskej prokuratúry,  príslušníci oddelenia ochrany a obrany, úseku justičnej stráže zabezpečujú ochranu a poriadok.
V zaobchádzaní s odsúdenými sa uplatňujú individuálne a skupinové formy práce, ako aj vzdelávanie a  krúžková činnosť. Knižnica pre odsúdených a obvinených pracuje podľa harmonogramu formou objednávok ktorými sa zabezpečuje pravidelná výmenu kníh. Vzhľadom na to, že v ústave sú umiestňovaní odsúdení v strednom stupni stráženia, umožňuje to aj zamestnávanie odsúdených na nestrážených pracoviskách s dozorom. Odsúdení sú zamestnávaní u právnických alebo fyzických osôb, kde vykonávajú jednoduchšie pracovné činnosti.  Zamestnávaní sú v strediskách vedľajšieho hospodárstva ústavu a domácej réžií.
Lekársku starostlivosť v ústave zabezpečuje zdravotnícke zariadenie vo všeobecnej a stomatologickej ambulancii. Do marca roku 2012 sa v ústave vykonávala súdom nariadená sexuologická liečba.
Košický ústav,  aj keď zabezpečuje výkon trestu odňatia slobody odsúdených v strednom stupni stráženia, vzhľadom na to, že dominantný je výkon väzby, patrí po technickej stránke medzi ústavy s maximálnym stupňom stráženia.
Ústav v rámci sociálnej starostlivosti o príslušníkov a zamestnancov zboru zabezpečuje stravovanie, umožňuje regeneráciu fyzických a psychických síl a udržiavanie kondície vo fitnes centre, ktoré tvorí bazén, posilňovňa, sauna a telocvičňa. Základná organizácia odborového zväzu príslušníkov a sociálna komisia organizujú pre príslušníkov zboru a zamestnancov zboru z ústavu kultúrno-spoločenské aktivity na ktorých sa zúčastňujú aj so svojimi rodinnými príslušníkmi.  
Z príslušníkov ústavu má 27% vysokoškolské vzdelanie.
Ústav má podpísanú dohodu o spolupráci s Väzobnou väznicou v Ostrave v Českej republike. Pracovné kontakty má aj s ústavom v Rzeszowe v Poľskej republike
Do roku 2012 ústav zabezpečoval činnosť rekreačného strediska Zboru väzenskej a justičnej stráži v Bukovci, v ktorom bolo zriadené otvorené oddelenie so sídlom v rekreačnom stredisku. Do objektovej sústavy ústavu patria aj služobné garáže a služobné byty pre príslušníkov ústavu.
Ústav nie je na žiadnom stredisku vedľajšieho hospodárstva platcom DPH.

Prehľad voľných a využiteľných priestorov vhodných na zamestnávanie odsúdených a výrobu