Tlačové správy

Oznam pre návštevníkov našej internetovej stránky

V ostatnom období bolo Generálnemu riaditeľstvu Zboru väzenskej a justičnej stráže adresovaných viacero otázok súvisiacich so zmenou štruktúry našej internetovej stránky a zrušením v nej vytvorenej záložky v Hlavnom menu s názvom Navždy nás opustili. Napriek tomu, že chápeme záujem o informácie týkajúce sa úmrtí našich bývalých kolegov a priateľov, je potrebné dať do pozornosti, že nadobudnutím účinnosti nového zákona o ochrane osobných údajov došlo k výraznému sprísneniu podmienok pri používaní a zverejňovaní osobných údajov. Na základe tejto skutočnosti bolo nevyhnutné zo strany Zboru väzenskej a justičnej stráže prijať opatrenia na dôsledné uplatňovanie tohto zákona. Jedným z takýchto opatrení bolo aj ukončenie zverejňovania informácií o úmrtiach súčasných alebo bývalých príslušníkov zboru a zamestnancov zboru. Veríme, že pochopíte dôvody, ktoré nás k takémuto rozhodnutiu viedli.  

 

******************************************************************************************************

Vzdialenie sa odsúdeného

Dňa 12. 1. 2019 v dopoludňajších hodinách došlo na vonkajšom pracovisku mimo ústavu Hrnčiarovce nad Parnou nepovolenému vzdialeniu sa 33-ročného odsúdeného, ktorý sa vo výkone trestu odňatia slobody nachádzal pre spáchanie trestného činu krádeže a neplnenia vyživovacej povinnosti, za čo mu bol súdom uložený trest odňatia slobody v trvaní 2 roky, so zaradením do minimálneho stupňa stráženia. Na základe následne vykonaných opatrení zo strany riaditeľa ústavu Hrnčiarovce nad Parnou bol následne v popoludňajších hodinách zadržaný príslušníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže na vlakovej stanici Kúty. Okolnosti uvedenej udalosti sú predmetom ďalšieho preverovania.

 

******************************************************************************************************

Seminár s medzinárodnou účasťou

Zbor väzenskej a justičnej stráže v dňoch 16. - 18. januára 2019 v Hoteli Tatra v Bratislave organizuje pracovný seminár s medzinárodnou účasťou v rámci národného projektu „Šanca na návrat“. V rámci semináru bude prezentovaný národný projekt a dobrá prax v obdobných domácich a zahraničných programoch, projektoch alebo nástrojoch, týkajúcich sa penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti. Súčasťou podujatia bude aj workshop na tému „Prepojenie penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti“, ktorý sa zameria prioritne na otázky „Na akej kvalitatívnej úrovni fungujú a sú vzájomne prepojené penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť“, „Aké sú najčastejšie dôvody zlyhania odsúdených a systému po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody?“ a „Aký je reálny potenciál vývoja súčasného stavu v snahe o priblíženie sa k ideálnemu modelu fungovania penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti z pohľadu záujmových skupín“.
Národný projekt „Šanca na návrat“ realizuje Zbor väzenskej a justičnej stráže spoločne s partnerom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014 – 2020.
Hlavným cieľom projektu je u osôb vo výkone trestu odňatia slobody znížiť riziká sociálneho vylúčenia a zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce, teda znižovanie rizikových a posilňovanie protektívnych faktorov vo vzťahu k recidíve trestnej činnosti a eliminácia sociálnej exklúzie osôb prepustených z výkonu trestu. Projekt obsahuje rôzne aktivity a bude využívať aktívnu participáciu expertov z praxe a akademického prostredia. Jeho súčasťou je vytvorenie a pilotné overenie uceleného integrovaného systému prístupu k odsúdeným a ich blízkemu okoliu, vytvorenie štandardizovaných individuálnych prístupov podľa určených parametrov, príprava odsúdených na podmienky po prepustení (ubytovanie, zamestnanie, financie, vzťah k blízkym a pod.), zavedenie jednotných a štandardizovaných resocializačných a výchovných programov a práca s odsúdenými s viacnásobným znevýhodnením.

*******************************************************************************************************

 

Odsúdení pomáhajú samospráve

(utorok 8. januára 2019) 

Vzhľadom na pokračujúce nepriaznivé počasie a výrazné snehové zrážky bol v týchto dňoch oslovený Zbor väzenskej a justičnej stráže zo strany niektorých samospráv za účelom výpomoci pri čistení niektorých verejných komunikácií a odpratávaní snehu. V nadväznosti na uvedené požiadavky po dohode s ministrom spravodlivosti zbor poskytuje odplatne s ohľadom na kapacitné a bezpečnostné možnosti odsúdených na zabezpečenie takýchto pomocných prác. V Bratislave bolo na tento účel cez víkend a dnes zabezpečených až do 77 odsúdených súdom zaradených v minimálnom stupni stráženia. Veríme, že aj takouto formou môže zbor prispieť k pomoci občanom našich miest.