Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Chorvátska 5
812 29 Bratislava 1

Riaditeľ: poverený pplk. Mgr. Milan RUS
Korešpondenčná adresa : Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava 1
Telefón: +421/2/208 32 105
Fax: +421/2/555 77 755
E-mail: sekretariatrba@zvjs.sk

GPS: N 48° 09' 04,40"     E 17° 07' 25,10"  

Číslo účtu, na ktoré je možné poukazovať finančné prostriedky obvineným a odsúdeným:
Číslo účtu v tvare IBAN: SK94 8180 0000 0070 0058 1994
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: dátum narodenia obvineného alebo odsúdeného a do správy prijímateľa uveďte meno obvineného alebo odsúdeného – pre rýchlejšiu identifikáciu.

CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

Ústav Bratislava svojou rozlohou, ale najmä rozsahom svojej činnosti už dlhé obdobie predstavuje jedno z najväčších vyšetrovacích väzenských zariadení na Slovensku.


Myšlienka postaviť novú bratislavskú väznicu vznikla v roku 1922, keď sa začala rozpadať stará sedriálna väznica postavená v roku 1854. Budova väznice bola postavená v rokoch 1934-1936 na účely vyšetrovacej väzby v zadnom trakte Justičného paláca podľa pensylvánsko-panoptického vzoru v tvare kríža. Pre stavbu novej bratislavskej väznice bola ako vzor použitá väznica v Bruchsale. Jednou z jej najcharakteristických čŕt je kruhová centrála budovy, z ktorej vychádzajú schodištia na štyri poschodia, odkiaľ vedú chodby k jednotlivým celám.

Väznica bola do užívania odovzdaná v decembri roku 1936 a v januári roku 1937 už bola obsadená prvými väznenými osobami. Od tohto roku pôsobí bez prerušenia. V čase vzniku starej sedriálnej väznice v roku 1854 mala väznica kapacitu 160 miest. Kapacita novej väznice z roku 1936 bola 358 miest. V rokoch 1963 až 1969 ústav Bratislava slúžil aj ako nápravnovýchovný ústav pre mladistvých mužov. Krátky čas tu pôsobilo i oddelenie súdno-psychiatrickej expertízy a vykonávali sa aj krátkodobé tresty odňatia slobody. V priebehu rokov boli priestory väznice postupne rekonštruované, modernizované a novou výstavbou aj rozširované. Od roku 1979 do 1996 bolo súčasťou ústavu Bratislava aj otvorené oddelenie Žabí majer s kapacitou 160 osôb určené najskôr na výkon trestu odňatia slobody nedbanlivostných trestných činov, postupne aj na výkon trestu odňatia slobody za trestné činy menšej spoločenskej nebezpečnosti.
V súčasnosti má ústav kapacitu 227 obvinených a 270 odsúdených, z toho 122 odsúdených umiestnených na otvorenom oddelení v Bratislave, ktoré bolo zriadené dňom 1. novembra 2008.
Ťažiskom ústavu sú úlohy súvisiace s výkonom väzby, výkonom trestu odňatia slobody, zabezpečením vykonávania eskort pre okresné súdy Bratislava I až V, Okresný súd v Malackách a Pezinku, Krajský súd v Bratislave, Špecializovaný trestný súd v Pezinku a Najvyšší súd Slovenskej republiky. Pre tieto súdy a pre Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, Krajskú prokuratúru v Bratislave, okresné prokuratúry v Bratislave I až V, Okresnú prokuratúru v Malackách a Pezinku, Úrad špeciálnej prokuratúry v Pezinku a Súdnu radu Slovenskej republiky zabezpečuje ochranu poriadku a bezpečnosti v ich objektoch a nerušené súdne konanie.
Dôležitým poslaním ústavu je zákonné zabezpečovanie účelu výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody. Ústav zabezpečuje výkon väzby v zmiernenom a štandardnom režime a výkon trestu odňatia slobody mužov v minimálnom stupni stráženia, ktorí zabezpečujú vnútornú prevádzku ústavu a ktorí sú zaradení v otvorenom oddelení v Bratislave a vykonávajú práce pre 24 zmluvných pracovísk. Na nevyhnutný čas napr. z dôvodu súdneho pojednávania, potrieb orgánov činných v trestnom konaní je v ústave zabezpečovaný výkon trestu odňatia slobody odsúdených v strednom stupni stráženia, v maximálnom stupni stráženia i odsúdených, ktorým bol uložený výkon trestu odňatia slobody na doživotie.

V penitenciárnom zaobchádzaní s väznenými osobami sa využívajú formy a metódy pedagogického a psychologického pôsobenia, uplatňujú sa individuálne a skupinové formy zaobchádzania. Cielene sa pôsobí na ich osobnostné vlastnosti. Pozitívne osobnostné vlastnosti sú podporované a na negatívne osobnostné vlastnosti, po ich rozpoznaní, sa pôsobí s minimálnym cieľom ich uvedomenia si, resp. s cieľom vedieť ich rozpoznať a ovládať. K tomu napomáha i rozmanitá záujmová a kultúrno-osvetová činnosť a poskytovanie duchovných služieb. Odsúdené osoby okrem iného majú možnosť sledovania televízie a náučných videoprogramov. V rámci voľného času majú možnosť využívať vychádzkové dvory a posilňovňu na športovú činnosť. V športovom, umeleckom-tvorivom, chovateľskom a záhradkárskom krúžku majú odsúdení možnosť rozvoja svojich záľub. K dispozícii im je čitáreň väzenskej knižnice, kde majú sprístupňované množstvo literárnych diel, ale i všeobecne záväzné právne predpisy. Väzenská knižnica obsahuje viac ako päťtisíc knižných titulov náboženskej, odbornej literatúry, beletrie, náučných, či cudzojazyčných slovníkov a CD/ DVD nosiče. V celách a izbách je zabudovaný ústavný rozhlas, čím je zabezpečený nepretržitý prístup k informáciám.

Zdravotná starostlivosť je v podmienkach ústavu poskytovaná kvalifikovaným zdravotníckym personálom. V súčasnosti sa o zdravotný stav personálu ústavu a zdravotný stav väznených osôb v oblasti lekárskej starostlivosti starajú všeobecní lekári a v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti zdravotné sestry. Ďalšie špecializované zdravotné výkony sú poskytované lekármi na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru najmä v oblasti psychiatrie, stomatológie, neurológie, pneumológie a ftizeológie, dermatovenerológie, röntgenológie, rádiologickej diagnostiky, gynekológie.

Od 9. marca 2015 prebieha v ústave komplexná rekonštrukcia so zámerom zmodernizovať priestory výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody a zvýšiť kapacitu ústavu, keďže za celý čas svojej existencie nebol ústav komplexne inovovaný a zub času zanechal svoje stopy na celom väzenskom zariadení.
Hlavnými cieľmi rekonštrukcie sú:
- odstránenie dlhodobo nepriaznivého technického stavu objektov a zariadení ústavu,
- lepšie ubytovacie a hygienické podmienky väznených osôb,
- nové priestory určené k pohybu väznených osôb a ich aktivitám mimo cely,
- zvýšenie úrovne signálno-bezpečnostnej techniky a ostatných bezpečnostných prvkov areálu ústavu.
V súčasnosti sa na plnení úloh v ústave podieľa 315 príslušníkov zboru a 35 zamestnancov zboru s úplným stredným vzdelaním (68,86 %), vysokoškolským vzdelaním (29,71 %) a so stredným odborným vzdelávaním (1,43 %).
Personál ústavu pre regeneráciu duševných a fyzických síl príslušníkov a zamestnancov zboru využíva novozrekonštruovanú posilňovňu v objekte ústavu a tiež saunu, telocvičňu, posilňovňu a telovýchovný areál v Ubytovacom zariadení Generálneho riaditeľstva zboru v Mlynskej doline. Nemožno opomenúť bývalých spolupracovníkov, pre ktorých ústav jedenkrát ročne organizuje krátkodobú rekreáciu, ktorá sa nesie v duchu spomienok na staré časy, ale aj v duchu srdečných rozhovorov o osobnom živote.
Väznica je dlhodobo otvorená externej medzinárodnej spolupráci. Pravidelná výmena skúseností formou recipročných návštev prebieha s Väzobnou väznicou Praha – Ruzyně v Českej republike.