Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Chorvátska 5
812 29 Bratislava 1

Riaditeľ: poverený pplk. Mgr. Milan RUS 
Korešpondenčná adresa: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava 1
Telefón: +421/2/208 32 105
Fax: +421/2/555 77 755
E-mail: sekretariatrba@zvjs.sk

GPS: N 48° 09' 04,40"     E 17° 07' 25,10"  Ústav na výkon väzby
GPS: N 48° 09' 06,50"     E 17° 07' 28,00"  Otvorené oddelenie


Informácie pre verejnosť sú poskytované v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Osobne: riaditeľ ústavu/zástupca riaditeľa ústavu
Telefonicky: +421/2/208 32 105
Korešpondenčná adresa: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava 1
E-mail: sekretariatrba@zvjs.sk

Číslo účtu, na ktoré je možné poukazovať finančné prostriedky obvineným a odsúdeným:

Číslo účtu v tvare IBAN: SK94 8180 0000 0070 0058 1994
BIC/SWIFT:  SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: dátum narodenia obvineného alebo odsúdeného a do správy prijímateľa uveďte meno obvineného alebo odsúdeného – pre rýchlejšiu identifikáciu.
 

CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

Stará sedriálna väznica z roku 1884 už nevyhovovala potrebám väzenstva. Bola nevhodne postavená (na dnešnom Župnom námestí), postupne sa rozpadala a bola sústavne preplňovaná. Preto bolo v dvadsiatych rokoch minulého storočia rozhodnuté postaviť v Bratislave popri novej budove pre súdy (Justičný palác) aj novú väznicu. Budova väznice bola postavená v rokoch 1934-1936 na účely vyšetrovacej väzby v zadnom trakte Justičného paláca podľa pensylvánsko-panoptického vzoru v tvare kríža. Z kruhovej centrály budovy vychádzajú schodištia na tri poschodia, odkiaľ vedú chodby k jednotlivým celám. V dobe jej odovzdania do užívania (15. januára 1937) mala kapacitu 300 osôb. Súčasná kapacita ústavu je 604 miest.
 
V priebehu rokov boli priestory väznice postupne rekonštruované, modernizované a novou výstavbou aj rozširované. Najväčšie zmeny sa uskutočnili v 70.-80. rokoch 20. storočia. Z priestorov väznice sa presťahovala do novej administratívno-správnej budovy správa väznice. Doplnkovou výstavbou s prístavbami sa celý areál uzatvoril. Postavili sa nové priestory pre generálne riaditeľstvo zboru, vyriešili sa sociálne potreby príslušníkov ústavu.
 
V rokoch 1963-1969 ústav slúžil aj ako nápravnovýchovný ústav pre mladistvých mužov. Krátky čas tu pôsobilo i oddelenie súdno-psychiatrickej expertízy a vykonávali sa aj krátkodobé tresty odňatia slobody. Od roku 1979 do 30. apríla 1996 ústav spravoval otvorené oddelenie Žabí majer s kapacitou 160 osôb najskôr na výkon trestu odňatia slobody nedbalostných trestných činov, postupne aj na výkon trestov odňatia slobody za trestné činy menšej spoločenskej nebezpečnosti. Dňom 3. novembra 2008 bolo zriadené otvorené oddelenie pri Ústave na výkon väzby v Bratislave s kapacitou 99 miest a odsúdení umiestnení v nevyhovujúcich priestoroch na Žabom majeri sa presťahovali do uvoľnených priestorov generálneho riaditeľstva zboru na Chorvátskej ul. 3. V tom istom roku ústav svojpomocne opravil objekty na Žabom majeri pre ustajnenie služobných psov. Ubytovňa v Mlynskej doline a areál na Šagátovej ul. č. 1 prešli 30. apríla 2008 pod správu generálneho riaditeľstva zboru.
 
Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa požiadavky na poskytovanie služieb ústavom rozšírili. Ústav zabezpečuje výkon väzby a vykonáva eskorty na súdne pojednávania pre päť okresných súdov v Bratislave, Okresné súdy v Malackách a Pezinku, Krajský súd v Bratislave, Špecializovaný trestný súd v Pezinku a Najvyšší súd Slovenskej republiky. Pre tieto súdy a pre Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, Krajskú prokuratúru v Bratislave, Okresné prokuratúry Bratislava 1 až 5, Okresné prokuratúry v Malackách a Pezinku, Hlavnú vojenskú prokuratúru a Úrad špeciálneho prokurátora zabezpečuje ochranu poriadku a bezpečnosti v ich objektoch a nerušené súdne konanie.
 
Okrem výkonu väzby v zmiernenom a štandardnom režime sa v ústave vykonáva aj trest odňatia slobody mužov v minimálnom a strednom stupni stráženia, ktorí zabezpečujú vnútornú prevádzku ústavu a v minimálnom stupni stráženia, ktorí sú zaradení v otvorenom oddelení a vykonávajú práce pre 22 zmluvných pracovísk.
Výkon väzby má osobitné špecifiká, čo má vplyv na výkon služby príslušníkov, kladie na nich zvýšené nároky a vyžaduje si kvalifikovaných odborníkov. Skladba páchateľov sa zhoršuje. Výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody, strážnu a eskortnú službu, úlohy spojené s vyhosťovaním, extradíciou a ďalšie plní takmer štyri stovky príslušníkov a zamestnancov ústavu s úplným stredným (80,4 %) a vysokoškolským vzdelaním (19,6 %). V súčasnosti 37 príslušníkov študuje na vysokých školách rôznych typov.
Vyšetrovacia väznica má k dispozícii najmä dvoj-, troj-, štvor- a viaclôžkové cely. Jednolôžkové cely sú vyčlenené pre obzvlášť nebezpečných väzňov a pre tých, ktorí závažným spôsobom a sústavne porušujú ústavný poriadok.
 
V penitenciárnom zaobchádzaní s väznenými osobami sa využívajú formy a metódy pedagogického a psychologického pôsobenia, uplatňuje sa individuálna výchovná práca a komunitný systém. Cielene sa pôsobí na ich pozitívne osobnostné vlastnosti, organizáciu ich činnosti a vzťahy. K tomu napomáha kultúrno-osvetová činnosť a poskytované duchovné služby. Odsúdení okrem iného sledujú televíziu a videoprogramy. V rámci voľného času využívajú antukové ihrisko na športovú činnosť (volejbal, futbal, nohejbal, tenis) a miestnosť na stolný tenis. V športovom, čitateľskom a chovateľsko-pestovateľskom krúžku sa odsúdení venujú svojim záujmom. Majú k dispozícii počítačovú miestnosť, vzdelávajú sa v cudzích jazykoch, venujú sa lepeniu papierových a plastových modelov, sledujú televízne vysielania a filmy z miestnej videotéky.
 
V celách a ubytovniach je zabudovaný ústavný rozhlas. Ústavná knižnica pre obvinených a odsúdených obsahuje viac ako päťtisíc knižných titulov náboženskej, odbornej literatúry, beletrie, náučných, či cudzojazyčných slovníkov a videokazety.
 
Od roku 1987 v ústave pôsobí stredisko psychodiagnostickej a konzultačnej činnosti. Vykonáva vstupné psychodiagnostické vyšetrenia odsúdených so zámerom poskytnúť základné údaje o osobnosti odsúdeného, o príčinách jeho kriminálneho zamerania, o rodinných a sociálnych vzťahoch. U väznených osôb sa zameriava na psychologické intervencie, ktoré majú poradenský a psychoterapeutický charakter a slúžia najmä k redukovaniu patologických javov vo väzenskom prostredí, k prevencii, resp. zvládnutiu krízových psychických stavov a udržiavaniu ich psychického zdravia na objektívne aj subjektívne prijateľnej úrovni. Súčasne tím psychológov poskytuje pre príslušníkov a zamestnancov ústavu poradenskú službu.
 
Zdravotnícka služba okrem liečebno-preventívnej starostlivosti a posudkovej činnosti pre príslušníkov, zamestnancov, bývalých príslušníkov, ako aj pre obvinené a odsúdené osoby a hygienicko-epidemiologickej starostlivosti sa zameriava najmä na účinnú prevenciu, včasnú diagnostiku a adekvátnu liečbu. Je poskytovaná v moderne a účelovo zariadenom zdravotníckom zariadení so stálym odborným lekárskym a zdravotníckym personálom v troch všeobecných a v dvoch stomatologických ambulanciách. Pre chorých obvinených a odsúdených je k dispozícii lôžková časť.
 
V súčasnosti sa ústav pripravuje na celkovú rekonštrukciu väznice so zámerom zmodernizovať priestory výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody a zvýšiť kapacitu väznice.
 
V rámci sociálnych programov ústav poskytuje rodinné a detské rekreácie, v  starostlivosti o dôchodcov sa raz ročne organizujú stretnutia dôchodcov  formou rekreačného pobytu v strediskách zboru a príslušníci sú vysielaní na preventívnu rehabilitáciu formou aktívneho odpočinku, liečebno-preventívnej starostlivosti alebo výkonu práce.
Pre regeneráciu duševných a fyzických síl príslušníkov a zamestnancov zboru je zriadené v Mlynskej doline rehabilitačné zariadenie so saunou, telocvičňou, posilňovňou a telovýchovný areál.
 
 
Ústav úspešne nadviazal priateľské vzťahy s Väzobnou väznicou Praha–Ruzyně v Českej republike a Ústavom na výkon väzby hlavného mesta Budapešť v Maďarskej republike o vzájomnej spolupráci v služobnej, odborno-vzdelávacej a športovo-kultúrnej oblasti.