Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Veľký dvor č. 12
937 01 Želiezovce

Riaditeľ: pplk. Ing. Ervín Janšík 

E - mail: riaditel.ze@zvjs.sk

 

Korešpondenčná adresa: 

Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce 

Telefón : +421 / 36 / 28 32 111

Fax : +421 / 36 / 77 11 148

E - mail: ustavzel@zvjs.sk

 

GPS: N 48° 02' 26,90"     E 18° 35' 42,70" Ústav na výkon trestu odňatia slobody

GPS: N 48° 09' 18,10"     E 18° 46' 03,90" ŠS ZVJS a OO Santovka

GPS: N 48° 22' 02,50"     E 20° 02' 44,90" OO Sabová 

 

Informácie pre verejnosť sú poskytované v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Osobne: vedúcim organizačno-právneho oddelenia

Poštou: Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce

E-mailom: info.ze@zvjs.sk


Podávanie sťažností je možné v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Osobne: vedúcemu organizačno-právneho oddelenia

Poštou: Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce

E-mailom: staznosti.ze@zvjs.sk


Podávanie zásielok je možné v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Osobne: v podateľni

Poštou: Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce

E-mailom: podatelna.ze@zvjs.sk

 

Riaditelia/náčelníci

kpt.   Štefan POLÁČEK 1952 - 1953
kpt.   Jozef FILIP 1953 - 1955
kpt.   Jozef BÁLENT 1955 - 1961
mjr. JUDr. Ján ZAŤKA 1962 - 1970
pplk.   Jozef BÁLENT 1970 - 1976
npor. JUDr. Alexander TÓTH 1977 - 1977
pplk. JUDr. Štefan MRÁZ 1977 - 1982
mjr. JUDr. Oto LOBODÁŠ 1983 - 1988
plk. JUDr. Jozef BRNA 1988 - 1998
plk. JUDr. Ladislav KISS 1998 - 2004
plk. Mgr. Vojtech GÁLIK 2004 - 2010
mjr. Mgr. Rastislav KOSTOLÁNI 2010 - 2015
pplk. Ing. Ervín JANŠÍK 2016 -

 


HISTÓRIA ÚSTAVU

         Ústav v Želiezovciach vznikol 18. decembra 1952. Zriadenie Nápravno-pracovného tábora v lokalite Želiezoviec bolo podmienené nedostatkom pracovných síl, hlavne v poľnohospodárskej oblasti. Ústav bol pôvodne dislokovaný na štyroch miestach. Základné oddelenie útvaru bolo na hospodárstve Karolína, kde sa nachádzali aj ubytovne príslušníkov. Jedno pobočné oddelenie vzniklo na hospodárstve Veľký Dvor a druhé v Nýrovciach. Toto oddelenie bolo vzhľadom na murované budovy v tom čase najmodernejšie. Štvrté oddelenie bolo v Belej pri Štúrove, kde boli umiestnení muži so zaradením do I. NVS. V spomenutých troch oddelenia ústavu sa zabezpečoval výkon trestu odňatia slobody odsúdených žien, ktoré si odpykávali tresty za kriminálne a protištátne trestné činy. Už vtedy sa odsúdené zaraďovali na jednotlivé oddelenia diferencovane. Na oddelení Veľký Dvor boli umiestnené odsúdené za protištátnu trestnú činnosť, v Nýrovciach odsúdené za kriminálne trestné činy s dlhými trestami, na oddelení Karolína recidivistky. Odsúdené ženy pracovali v letnom období prevažne na štátnych majetkoch v rastlinnej a živočíšnej výrobe. Stráženie zabezpečovali príslušníci a členovia závodnej stráže za mimoriadne ťažkých podmienok. Zaradenie príslušníkov na uvedené pracoviská trvalo nepretržite jeden až dva mesiace, dni pracovného pokoja nevynímajúc. Napriek takýmto ťažkým podmienkam výkonu služby si príslušníci plnili svoje povinnosti svedomito. V roku 1956 boli zrušené pobočky Karolína a Nýrovce a bol utvorený jeden základný útvar na Veľkom Dvore. V roku 1962 sa začala riešiť otázka náplne práce a pracovného času príslušníkov. Na Veľkom Dvore bol ako 1. v Československu zavedený voľný pohyb odsúdených.   

Pobočka Karolína Pobočka Nýrovce Pobočka Jarok

      V roku 1966 nastala v živote zariadenia významná zmena. Odsúdené ženy boli premiestnené a do ústavu boli zaradení muži na výkon trestu v I. NVS. Zo začiatku bolo ich pracovné zaradenie obdobné ako u žien, teda prevažne v poľnohospodárstve, postupne však boli zaraďovaní aj do stavebnej a priemyselnej výroby. V roku 1967 bola otvorená pobočka Jarok, ako experimentálne oddelenie pre výkon trestu odsúdených mužov za trestné činy spáchané z nedbanlivosti. Toto experimentálne oddelenie prvé svojho druhu v Československu bolo predchodcom dnešných otvorených a polootvorených oddelení. Napriek pozitívnym výsledkom bola pobočka Jarok v roku 1979 zrušená. Na prelome rokov 1967 – 1968 bola zrealizovaná výstavba chaty v peknom prírodnom prostredí malých kúpeľov v obci Santovka. Využívaná je na rôzne odborné školenia príslušníkov zboru, na zdokonaľovacie kurzy, porady a na detské rekreácie počas prázdninového obdobia.

      V priebehu rokov 1967 až 1970 bola vykonaná výstavba prvej ubytovne pre odsúdených, druhá ubytovňa pre odsúdených bola postavená v priebehu rokov 1984 až 1988. Ubytovanie odsúdených je v izbách so spoločným sociálnym zariadením na chodbách. Každý oddiel má svoju kultúrnu miestnosť s televízorom pripojeným na celoústavný videookruh. V jednej z ubytovní bol vytvorený uzavretý oddiel na výkon disciplinárnych trestov, ktorého súčasťou je aj oddiel s bezpečnostným režimom. Do oddielu s bezpečnostným režimom sú zaraďovaní odsúdení, ktorí svojím správaním negatívne pôsobia na iných odsúdených, ohrozujú bezpečnosť príslušníkov zboru a zamestnancov ústavu, pokúsili sa o útek z výkonu trestu, alebo sa naň pripravovali, alebo iným obzvlášť závažne hrubým spôsobom porušovali ústavný poriadok. V druhej ubytovni sa nachádza kinosála s kapacitou 120 miest.
 
       V roku 1971 bola daná do užívania administratívna budova. Ďalšie objekty ako zdravotnícke zariadenie, sklady a práčovňa boli dané do prevádzky v roku 1973. V súčasnosti má zdravotnícke zariadenie päť kvalitne technicky a personálne vybavených ambulancií – všeobecnú, stomatologickú, psychiatrickú, chirurgickú a internú pričom má aj ambulanciu pre príslušníkov, zamestnancov a dôchodcov, ktorí ukončili svoju službu v tunajšom ústave. V roku 1974 bola ukončená výstavba kuchyne a jedálne pre odsúdených a bola odovzdaná do užívania ubytovňa so zasadacou miestnosťou pre príslušníkov.
 
     Ústav bol postupne orientovaný na vytváranie podmienok pre výkon trestu odňatia slobody odsúdených zaradených do II. nápravnovýchovnej skupiny, čo sa stalo skutočnosťou od roku 1987. 

SÚČASNOSŤ...

       Súčasná kapacita ústavu je 580 odsúdených mužov zaradených do stredného stupňa stráženia. Neustálymi rozsiahlymi investičnými akciami v sedemdesiatych, osemdesiatych ale aj v deväťdesiatych rokoch vznikli nové stavby : školské stredisko, hala na pracovné účely pre odsúdených a bolo zmodernizované tepelné a vodné hospodárstvo ústavu.

 

Ubytovňa "B" Ubytovňa "A"

       Na začiatku tisícročia boli v ústave uskutočnené mnohé významné zmeny, hlavne čo sa týka stavebných a rekonštrukčných prác. Na administratívnej budove sa uskutočnila výmena starých okien za nové plastové, rekonštrukcia kancelárií a ich zariadenia. Bola vykonaná aj renovácia priestorov a zariadenia kuchyne a jedálne pre príslušníkov a zamestnancov ústavu v administratívnej budove. K ústavu pribudol ďalší objekt, ktorý po celkovej rekonštrukcií slúži ako sociálno-prevádzková budova. V budove sa nachádza ubytovacia časť s novozriadenými izbami pre príslušníkov, zasadacia miestnosť, kancelárie, posilňovňa a rehabilitačné centrum so saunou. V súčasnosti má zdravotné stredisko dve kvalitne technicky a personálne vybavené ambulancie - všeobecnú a stomatologickú. V roku 1974 bola ukončená výstavba kuchyne a jedálne pre odsúdených a bola odovzdaná do užívania budova s veľkou zasadacou miestnosťou a šatňami pre príslušníkov.

Veľká zasadačka Administratívna budova
Sociálno-prevádzková budova

      V roku 2003 sa dokončili dve mimoriadne náročné stavebné akcie - oplotenie a vchod do ústavu, ktoré počas obdobia realizácie výstavby kládli vysoké nároky na službu príslušníkov pri zabezpečovaní bezpečnosti ústavu. Ukončením budovania nového oplotenia a odovzdaním do prevádzky nového vchodu do ústavu bola dosiahnutá vysoká úroveň bezpečnosti ústavu. V oblasti informatizácie ústavu bola v roku 2003 zrealizovaná prvá etapa budovania počítačovej siete, pričom sa neustále pokračuje v dopĺňaní a modernizácii výpočtovej techniky jednotlivých oddelení a skupín ústavu. Postupným budovaním, rozširovaním a zabezpečovaním nového technického vybavenia ústavu sú neustále zlepšované podmienky služobnej činnosti príslušníkov a zamestnancov ústavu, podmienky výkonu trestu odňatia slobody a pracovné možnosti pre odsúdených.

      V roku 2010 bol v ústave zrealizovaný projekt, ktorého cieľom bolo naplnenie intencií zákona NR SR č.475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov v oblasti zabezpečenia sociálnych a hygienických štandardov, ústav riešil predmetnú problematiku spracovaním projektu „Inštalácia slnečných kolektorov a modernizácia energetických zariadení v ÚVTOS Želiezovce“. Projekt riešil komplexnú rekonštrukciu tepelnej energetiky a zároveň inštaláciu solárneho systému v ústave. Cieľom projektu bolo zabezpečiť efektívnejší spôsob zásobovania teplom pre potreby ústredného vykurovania a ohrevu teplej vody. V rámci projektu bola realizovaná komplexná modernizácia tepelnej energetiky v ústave a zároveň inštalácia solárneho systému v rozsahu najmä :

 •              Inštalácia 320 ks slnečných kolektorov
 •             Výmena 2 ks pretlakových horákoch na kotloch
 •             Inštalácia 2 ks rýchlovyvíjačov pary
 •             Inštalácia 1 ks kondenzačného kotla

 

      Dlhodobá ekonomická udržateľnosť projektu spočíva najmä v úspore nákladov na prípravu tepla a teplej úžitkovej vody, ktoré sú predpokladané v minimálnej výške 65 425 Eur za kalendárny rok. Uvedené úspory budú v ekonomickom vyjadrení z roka na rok rásť vďaka očakávanému rastu ceny zemného plynu. Je nutné zdôrazniť, že predkladaný projekt nie je určený na tvorbu zisku, čo vyplýva aj z povahy a inštitútu ústavu, ako žiadateľa o nenávratný finančný príspevok. Z ekonomického hľadiska je jedným z primárnych dlhodobých cieľov projektu zníženie nákladov na prevádzku a tým aj úspora verejných financií, keďže ústavy sú rozpočtovou organizáciou rezortu spravodlivosti. Realizácia projektu „Inštalácia slnečných kolektorov a modernizácia energetických zariadení v ÚVTOS Želiezovce“ je pilotným programom v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže v oblasti energetiky. Za možnosť realizácie a úspešné zvládnutie projektu patrí poďakovanie viacerým, ale najmä Nórskemu kráľovstvu, Islandu a Lichtenštajnsku, ktorí poskytli finančnú výpomoc SR a vytvorili základnú možnosť pre realizáciu tak náročných cieľov.

   

Otvorené oddelenie Sabová

      Začiatkom roka 1999 bolo k ústavu organizačne pričlenené Otvorené oddelenie Sabová. Kapacita oddelenia je 69 odsúdených zaradených do minimálneho stupňa stráženia.

OO Sabová - hlavná budova  

Školiace stredisko ZVJS a Otvorené oddelenie so sídlom v Santovke

     Ústav prevádzkuje Školiace stredisko v Santovke, v peknom prírodnom prostredí malých kúpeľov, ktoré sa využíva na rozličné odborné školenia a porady a v letnom období slúži na rekreáciu detí príslušníkov Zboru.

    

Zaobchádzanie s odsúdenými

       Základnou formou zaobchádzania s odsúdenými je súhrn aktivít, ktorých účelom je diferencovaným spôsobom zabezpečiť výkon práv a povinností, podporovať a rozvíjať zmysel pre zodpovednosť, dodržiavanie zákonov a spoločenských noriem, pozitívne osobnostné vlastnosti, úctu k iným, sebaúctu a pozitívny vzťah k rodine. Odsúdení po príchode do tunajšieho ústavu sú ubytovaní na nástupnom oddiele. Na základe získaných poznatkov z nástupného oddielu sú zaraďovaní do výchovných kolektívov v rámci jednotlivých diferenciačných skupín. Pri zaraďovaní do diferenciačných skupín sa prihliada najmä na osobnostnú štruktúru odsúdeného, jeho intelektovú úroveň, vekové hľadisko ako aj charakter trestnej činnosti.

Terapeutická miestnosť Vychádzkový dvorec
 
Ústavná knižnica  

        Pedagógovia výchovných kolektívov v spolupráci s referentmi režimu a inými príslušníkmi ústavu vykonávajú 1x týždenne (v prípade potreby aj častejšie) komunitné stretnutia s odsúdenými. Na komunitných stretnutiach majú odsúdení možnosť aktívne sa zapojiť a spolupodieľať sa na riešení organizačných, vzťahových, pracovných, kultúrno-osvetových, sociálnych, režimových a iných problémov týkajúcich sa života na oddieli. Osobitné výchovné postupy sa v našich podmienkach vykonávajú najmä skupinovou formou práce s odsúdenými. Vo výchovných kolektívoch pracujú pedagógovia s odsúdenými v diskusných skupinách, v rámci ktorých riešia vzniknuté problémy presahujúce osobný rámec jednotlivca.

PC učebňa Drogovo čistá zóna

 

       V ústave sú realizované dva projekty a jeden kurz. Projekt „Drogovo čistej zóny“ je zameraný na primárnu prevenciu užívania drog a prípadného vzniku závislosti u odsúdených. Pre účely realizácie projektu boli v ústave vybraté vhodné priestory. Samotná ubytovňa odsúdených zaradených do tohto projektu prešla estetickou úpravou a kultúrna miestnosť bola vybavená novým zariadením zohľadňujúcim potreby projektu.

       Účelom realizácie projektu „Počítač - cesta k zamestnaniu“ je primárne zvýšenie konkurencieschopnosti odsúdených na trhu práce pri získavaní zamestnania v občianskom živote a sekundárne vytvoriť predpoklad zníženia možností páchania ďalšej trestnej činnosti v dôsledku neuplatnenia sa na trhu práce spôsobenej neustálym technickým rozvojom, ktorý sa prejavuje vo zvýšených nárokoch na prijímaného zamestnanca. Pre potreby projektu bola v školskom stredisku ústavu zriadená počítačová učebňa. Tento projekt finančne podporilo Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Rekvalifikačný kurz „Záhradník – ošetrovateľ zelene“ s celoslovenskou pôsobnosťou je zameraný na získanie odborných schopností v pestovaní a ošetrovaní zelene. Rekvalifikačné kurzy sú realizované v spolupráci so Vzdelávacím inštitútom COOP, a.s. MOJMÍROVCE.

       Oblasť sociálnej práce s odsúdenými je cieľovo zameriavaná na odstránenie, resp. zmiernenie sociálnych problémov počas výkonu trestu s perspektívou na obdobie po prepustení.

       Činnosť ústavného psychológa je zameriavaná hlavne na riešenie krízových stavov odsúdených a na metodickú pomoc pri využívaní osobitných výchovných postupov

      V rámci voľnočasových aktivít pracuje v ústave 12 záujmových krúžkov (výtvarný, stolnotenisový, šachový, krúžok rómskych piesní, propagačný, športovo-pohybový fitnes, akvaristický ...). V oblasti športových aktivít veľmi dobre pracujú športovo zamerané záujmové krúžky. K samovzdelávaniu a využitiu voľného času odsúdených slúži aj ústavná knižnica. V súčasnosti tvorí knižničný fond 8195 titulov kníh, audiokaziet, videokaziet a CD nosičov.

       V ústave je zriadená a materiálne vybavená väzenská kaplnka, kde je poskytovaná pravidelná duchovná služba. Katolícku duchovnú službu od marca 2008 poskytuje väzenský kaplán ústavu, ktorému k pestrostí ponúk veľkou mierou prispievajú aj členovia Katolíckej väzenskej dobrovoľnej služby. Duchovná služba pre záujemcov z ďalších cirkví a náboženských spoločností registrovaných v Slovenskej republike je zabezpečovaná cez príslušného väzenského pastora.

      V pracovnej oblasti zaobchádzania je v spolupráci s inými oddeleniami zabezpečované zamestnávanie odsúdených. Odsúdení sú pracovne zaraďovaní najmä na pracoviská poľnohospodárskeho charakteru, ručné šitie obuvi, drevovýroby  a iné pracoviská. Pri zaraďovaní odsúdených sa prihliada najmä na ich bezpečnostnú,  zdravotnú, mentálnu a odbornú spôsobilosť výkonu prác.

 

Starostlivosť o príslušníkov a zamestnancov zboru

      Snahou vedenia ústavu nie je len zlepšovanie podmienok výkonu štátnej služby príslušníkov v ústave, ale aj zlepšovanie sociálnej situácie ich rodín. Z tohoto dôvodu bola zrealizovaná výstavba novej bytovej jednotky pre príslušníkov a ich rodiny, ktorá bola odovzdaná do užívania v roku 2003. Bytová jednotka sa nachádza v novovybudovanej časti Želiezoviec. K aktívnemu odpočinku príslušníkov a zamestnancov ústavu je určená posilňovňa, rehabilitačné stredisko so saunou (odovzdaná do užívania v roku 2009) a nové multifunkčné ihrisko (odovzdané do užívania v roku 2010). Jednou z hlavných priorít ústavu je aj neustále zabezpečovanie zvyšovania odbornej vzdelanosti príslušníkov ústavu, čo sa realizuje umožnením štúdia príslušníkom počas výkonu štátnej služby na Policajnej akadémii a v podpore príslušníkov pri diaľkovom štúdiu na rôznych vysokých školách.

     

Byty príslušníkov

Strediská vedľajšieho hospodárstva (VH) ÚVTOS Želiezovce a ich charakteristika

      V Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Želiezovciach je pracovná činnosť súvisiaca s výrobou a s poskytovaním služieb zabezpečovaná v siedmich strediskách vedľajšieho hospodárstva. Z toho v piatich strediskách v Želiezovciach a dve strediská vykonávajú činnosť na Otvorenom oddelení Sabová. Priemerný počet odsúdených zaradených do práce v strediskách vedľajšieho hospodárstva ústavu za kalendárny rok denne predstavuje 350 – 370 osôb.

Stredisko VH 1 - Poľnohospodárske práce

Predmetom činnosti je poskytovanie prác na zmluvnom základe pre poľnohospodárske subjekty, najmä výkon jednoduchých nemechanizovaných manuálnych prác odsúdenými (okopávanie a odburiňovanie, zber plodín, práce vo vinohradoch a v ovocných sadoch, atď.). V uvedenom stredisku je priemerný počet odsúdených zaradených do práce denne 50 – 60 osôb.

Stredisko VH 2 - Vlastná poľnohospodárska výroba

Rastlinná výroba zaberá rozlohu 221,653 ha, z toho 218,131 ha ornej pôdy má ústav v prenájme od Slovenského pozemkového fondu (SPF) a 3,522 ha ornej pôdy v operatívnej správe. Dominuje pestovanie obilnín určených na zabezpečenie živočíšnej výroby jadrovými krmivami, pričom sa dosahujú výsledky porovnateľné s podnikmi z agrosektoru (hektárová úroda 5,5 až 6 t) a pre potreby Zboru sa zabezpečuje produkcia zeleniny podľa dopytu (napr. uhorky, zemiaky, cibuľa, mrkva, petržlen, kapusta, paradajky atď.). Priemerný počet pracujúcich odsúdených predstavuje 20 – 30 osôb denne.

Stredisko VH 3 - Poskytovanie služieb

Realizuje sa formou zmluvného výkonu prác sčasti vo vlastných priestoroch a objektoch (ručné šitie obuvi, skladanie obalov, skladanie komponentov kancelárskeho nábytku, triedenie druhotných surovín a iné príležitostné kompletovacie činnosti) a sčasti na vonkajších pracoviskách (pomocné stavebné, asanačné, výkopové a iné zemné práce, pomocné práce v lesnom hospodárstve a pod.). V rámci predmetného strediska je v priebehu roka zriadených 8 – 12 pracovísk, v ktorých pracuje celkom denne v priemere 220 - 240 odsúdených.

Stredisko VH 4 - Textilná výroba

Vykonáva sa šitie prevažne intendačných materiálov (uteráky, utierky, plachty) pre potreby ZVJS a posteľnej bielizne a jednoduchých výrobkov z POPH tkaniny a textilu (vrecia, vaky, tašky resp. zástavy a iné) aj mimo Zbor. Počet odsúdených zabezpečujúcich výrobu je 10 – 20 osôb.

Stredisko VH 5 - Drevovýroba

Zákazková stolárska výroba z drevotrieskových materiálov (kancelársky nábytok, obývacie steny, kuchynské linky atď.), v menšom rozsahu výrobky z reziva (záhradný nábytok, obklady, okná a pod.). Výroba sa realizuje s odsúdenými v počte 10 – 20 osôb denne.

Zákazková výroba vo VH 5 - Drevovýroba je maximálne flexibilná, dokáže uspokojiť takmer všetky požiadavky odberateľov. Nasledovné obrázky preto nemôžu vystihnúť celý sortiment vyrábaného tovaru a tvoria len ukážku z celkového portfólia výrobkov tohto strediska.


Otvorené oddelenie Sabová

       Od 1.1.1999 bolo k ústavu organizačne pričlenené Otvorené oddelenie Sabová so sídlom v Rimavskej Sobote. Kapacita oddelenia je 69 odsúdených zaradených do I. nápravnovýchovnej skupiny. Práca s odsúdenými je zameraná na rozvoj a udržanie pozitívnych vlastností osobnosti so snahou, aby sa dokázali po skončení výkonu trestu odňatia slobody riadne zaradiť do občianskeho života. Oddelenie má okrem rastlinnej aj živočíšnu výrobu so zameraním na chov hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec. Zamestnávanie odsúdených je realizované na vedľajších hospodárstvach rastlinnej a živočíšnej výroby, vlastnom bitúnku ako aj na zmluvných pracoviskách v Rimavskej Sobote a jej okolí. 

     Pre podporu rozvoja Otvoreného oddelenia Sabová sa ústav zameral aj na možnosť čerpania mimorozpočtových finančných prostriedkov, kde za podpory Environmentálneho fondu získal finančné prostriedky na projekt “Solárny systém na bitúnku v Otvorenom oddelení Sabová”, ktorého výsledkom je zníženie emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok a v neposlednej rade zníženie prevádzkových nákladov a úspora verejných financií. Solárny systém slúži na ohrev technologickej vody pre potreby bitúnku Otvoreného oddelenia Sabová.

    

OO Sabová: Stredisko VH 6 - Vlastná poľnohospodárska výroba

Rastlinná výroba zaberá výmeru 60,0295 ha, (z toho 3,0032 ha je v správe ústavu a 57,0263 ha sa prenajíma od SPF). Prevažne je zameraná na dopestovanie objemových krmovín (lucerna, kukurica na siláž, seno) pre všetky druhy chovaných zvierat.

Živočíšnu výrobu tvorí chov ošípaných, hovädzieho dobytka a oviec. Ročná produkcia z chovu je zabezpečená v rozsahu cca 1400 ks ošípaných, 50 ks hovädzieho dobytka a 260 ks oviec. Dodávky pre potreby ZVJS predstavujú cca 145 ton bravčového mäsa a vnútorností, 40 ton hovädzieho mäsa a vnútorností a 10 ton baranieho mäsa a vnútorností.

Bitúnok - náplňou činnosti je porážanie zvierat chovaných v živočíšnej výrobe ústavu a porážanie zvierat aj mimo ústav (služby pre civilný sektor). V uvedenom stredisku vykonáva práce v priemere denne 10 – 20 odsúdených.

Bitúnok - budova Bitúnok - interiér


 OO Sabová:
Stredisko VH 7 - Poskytovanie služieb

Obdoba činnosti stredísk č. 1 a 3 v Želiezovciach, bez rozdielu charakteru výkonu prác v nadväznosti na možnosti a menší počet odsúdených zaradených do práce v tomto stredisku. Priemerný počet odsúdených predstavuje 10 – 20 osôb zaradených do práce.

Prehľad voľných a využiteľných priestorov vhodných na zamestnávanie odsúdených a výrobu

 

objekt, vykurovanie miestnosti počet miestnosti celková výmera v m2 možnosť využitia technológia, zariadenie súčasné využitie charakter súčasného využitia perspektíva využitia, voľné od:
Objekt č.15 vykurovaný Dielňa a sklad 2 473 jedn. práce, montáž a kompletáž žiadne ručné šitie obuvi zmluvná práca podľa dohody
Objekt č.40 vykurovaný 5 178 šitie sanit. konfekcie,lôžkovín a vriec špeciálne šijacie stroje krajčírska výroba vlastná výroba VH voľné kapacity pre dodávky
Objekt č.11 vykurovaný 2 210 jednoduché montážne a demontážne práce žiadne skladanie krabičiek, ručné šitie obuvi zmluvné práce podľa dohody
Výrobný areál č.42 vykurovaný Haly, sklady vonk. priest. 9 260 drevovýroba vl. univer. drevoobrábacie stroje Obklady, záhradný a ostatný zákazkový nábytok vlastná výroba VH podľa dohody

English version

IMPRISONMENT INSTITUTION ŽELIEZOVCE

History and Present

Imprisonment institution in Želiezovce was founded on 18th December 1952. It was situated in the area of Želiezovce since there was each of people working in agriculture.
Firstly, the prisoners were situated in 4 different places. The bavis was in area of Karolína. The 3 sub departments were situated in Veľký Dvor, Nýrovce and Belá. Veľký Dvor and Nýrovce were considered to be very modern at that time because of brick built walls. The fourth section was established at Belá pri Štúrove, where were male prisoners placed in a type of prison with minimum security (the 1st correctional category). Preceding three sections was serving a sentence for female prisoners, which were tried for criminal and anti – state activities. Female prisoners were then placed to particular section separately. Female prisoners tried for anti – state offences were placed in Veľký Dvor sections, female prisoners tried for criminal offences with long prison terms were placed in Nýrovce and habitual offenders were placed in Karolína. Female prisoners worked mainly at farms in summer. The guard was secured by members of uniformed staff (prison officers) and members of guard under very hard conditions. Prison officers were placed to these farms daily for 1 – 2 months continuously without free days. Despite these hard conditions they always accomplished their assignments conscientiously. In 1956 Karolína and Nýrovce sections was abolished and one main section in Veľký Dvor there was created. Then, in 1962, the prison started to solve the question of working time and main tasks for correctional officers. After that, in 1966, was established a “free motion section” in this prison. In 1966 became a big change in prison life. Female prisoners were displaced to the other prison and male prisoners with 1st correctional category were placed to this one. Initially they worked in agriculture such a woman, but later they were worked in building and industry. In 1967 was open experimental section for prisoners sentenced for crimes caused by negligence in Jarok. This experimental section was the first in this type in Czechoslovakia and this was a forerunner of current open and semi – open institutions. Despite positive results was section Jarok abolished in 1979.
Through the years 1967 – 68 was realized building of cottage in Santovka, where is small spa in delightful surroundings. This cottage is using to variously professional trainings for prison officers, courses, consultations and also for children relaxations during summer. There is also Open Institution Santovka with capacity 8 prisoners.
In the course of 1967 – 70 was realized building of the first accommodation department for prisoners, the second was building in the course of 1984 – 88. Accommodation for prisoners is realized in rooms with common bathroom and toilets in corridor. Each group of prisoners placed on the same floor has social room with TV. In one of the lodging sections was established accommodation for disciplinary punishment and in 1998 a new department for prisoners, which need particular sight (care)”. The prisoners with negative behaviour are placed to this section, also prisoners, which menace security of prison officers and employees of prison. In the second lodging section is placed movie – ward with 120 seats. In 1971 administrative building was giving to use. The other buildings such a sanitation, store and laundry were giving to use in 1973. At present the sanitation has two ambulances: common and dentist with own dentist laboratory. In 1974 was finished a building of kitchen and dining room for prisoners and conference room for prison officers too.
Our imprisonment institution was orientating to creating conditions for serving a sentence prisoners in 2nd correctional category. It became a reality in 1987. Contemporary capacity of prison is 606 prisoners in 2nd correctional category.
There was created new buildings in seventies, eighties and nineties such a school centre, working house and thermal – water centre was modernized. At millennium’s beginning many things were ganged in our prison, especially at buildings and restoration. The old windows were changed and offices, kitchen and dining room were modernized. A new building was adding to prison, which is using such a social house at present. There are lodging sections for prison officers, dressing room and rehabilitation.
In 2003 were finished two serious building activities – fence and entrance to prison, which were very demanding for secure the prison. A high level of prison security was reaching by these activities. In the same year was realized the first stage of building a computer system at prison. The conditions for feat of service are constantly better by this gradual building of material and technical equipment.
There is own plant and animal production in this prison, which is producing vegetable and has a pig farm too. This is oriented to production of wood, textile products and cooperation with variously industry and agriculture companies. There are many experts between prisoners and it’s very good for stuffing the activities in own production.
Since 1999 was Open and Semi – open Institution Sabová in Rimavská Sobota adding to our prison (today´s name is only Open Institution Sabová). The capacity of this one was from the beginning 69 prisoners in 1st and 2nd correctional category (now it is only in 1st correctional category). A penal treatment with these prisoners is turning to positive attributes for later involving prisoners to normal citizen life. There is own plant and animal production with breeding cows, pigs and fowl in this institution. These activities are realizing in own slaughter – house and plant and animal farms.

Penal Treatment

A basic form in penal treatment is individual breeding work and community system of steering groups with realisation of breeding process. Prisoners after arrive to this prison are accommodating in “Succession subdivision”. After acquiring recognitions they are placing to steering groups on base of particular differential subgroups. They are placing there according to personality structure, individual intellect level, age and a type of offence.
There is community one time weekly on particular steering groups, where prisoners are discussing with prison officers about actual problems. The prisoners can involve answering to solve own work, organize, culture, social and the other problems in their prison life. The particular steering advance in our prison is accomplishing by group form of work with prisoners. In these collectives psychologist and steering officers’ work in discuss groups about solving the actual problems.

There are two projects and one course realized in our prison:

Project “Drug clean zone”

This project is focusing to primary prevention of using a drugs and being of addiction. There was selected advisable place for successful realization of this project in this prison and the lodging section was re-doing for it too.

Project “Computer – the way to job”

This acivity is turning to rising a competition-ability of prisoners at labour market in their citizen’s life. There was created a new computer room for realization of this project in the prison. This project was supporting by British Embassy. British Embassy – financial donation in project “Computer – the way to job”. Thanks to this donation was bought number of textbooks, workbooks and office kit.

Prequalification course “Gardener – upholder of green”

This course is turning to acquire the technical abilities in cultivating and upholding of green. This prequalification course is realizing in cooperation with Educational institute in Mojmírovce.

Social work area is turning to elimination of social problems by the stay in prison with the perspective after discharge from prison. Social worker helped prisoners with enforce his pension too.
The activity of prison psychologist is turning to solution prisoners´ crisis conditions and methodological help too. In prison work 11 free – time activities turning to upholding, art, sport etc. There is a prison library, which is daily using for spending a free time by prisoners. There are 8088 titles of books, audiocassettes, videocassettes and compact disks in this library. Securing a spiritual need is solute in cooperation with church. Since November 2003 works a priest of Catholic Church in this prison, which coordinate activities all spiritual activities in prison.
In work area is securing employment of prisoners in cooperation with the other subdivisions. They work mainly in agriculture, hand sewing a shoes, wood made etc. By the employment is very important to mental, sanitary and security side of prisoners.

Personal Care and Economic Area

Application of prison management is not only make conditions at work better, but also improvement of their family social situation. For this reason was built new house with 12 flats for officers´ families in Želiezovce. A new rehabilitation centre helps to active rest for officers. One of the main priorities of prison is continual rising of officers´ educational level. This is realized by study in Police Academy and support of study in the other universities.

Project “Saving energy with using renewable source of energy”

We are preparing one big project which is focused to saving energy and environmental protection. Imprisonment institution Želiezovce is a leader of saving expenses and prefer clean energy from renewable source of energy with accent to environmental strategy in all prison area in Slovakia. This claim supports project which was created with Energy Centre Bratislava with ambition to acquire resources means from EEA grants. This project is able to start new way of understanding a position of alternative energy in country with majority of nuclear energy. Solar energy utilization itself does not cause any harm to the environment. Over two-year period of one thermal collector produces the whole amount energy used for its manufacture (energy amortization). Materials used in solar systems are fully recyclable, except insulation materials of native origin without any environmental impact. Considering the solar energy supply of 320 solar collectors in the imprisonment institution Želiezovce, about 1,270 GJ of heat per year will be collected, what is the equivalent of 43,209 m3 of natural gas per year. According to the evaluation of the Ministry of the Environment evaluating of emission factors, burning such volume of gas would produce approximately 3.5 kg of solid polluting particles, 0.42 kg sulphur dioxide, (SO2); 67.4 kg nitric dioxide (NO2) and 27.2 kg virulent poisonous carbon monoxide (CO). However, the most substantial is the reduction in carbon dioxide that is estimated to be up to 80 tons of CO2 per year. Besides the use of solar energy in the imprisonment institution, the replacement of outdated boiler by condensing boiler together with the replacement of gas burners will contribute to the reduction of negative impact on the environment. The reduction of harmful NO2 emissions from gas burning from current level 140 - 200 mg/mn-3 to maximum 80 mg.mn-3 is expected. Economic sustainability of the project is guaranteed by expected yearly savings of natural gas, so far the only medium for hot water preparation. This annually represents 533,400 Sk or 13,787 EUR respectively. Other additional profits are ensured by higher thermal efficiency of the system. Without the support from Norwegian Kingdom / EEA Financial mechanism at current natural gas prices level the pay-back period of the investment would be 20 years. In case of successful implementation and receiving the support, the Imprisonment institution Želiezovce can profit from the project immediately after the start of the operation, which would considerably decrease the amount of public finance used for coverage of operational costs of the imprisonment institution. Solar collectors guaranteed lifetime is 25 to 30 years (depending on producer) at minimal maintenance requirements. Thus the project does not have any need for additional financing after the end of support from Norwegian Kingdom / EEA. Expected profits in the form of savings on natural gas expenses and operation of hygienic facilities in the imprisonment institution are 1,256,680 SKK for a year and are closely specified in the feasibility study. Expected profits in the form of savings will be with high probability higher considering constantly increasing trend of natural gas prices in past years and future.

Cooperation

Imprisonment institution Želiezovce cooperates:

 1. With County Directory of Police in Nitra and Levice, with Trail Police and Military Police.

In educational, social, culture and spiritual area with:

 1. Social workers and probation officers, we solving prisoners’ problems in place of his regular residence,
 2. Ordinary of armed forces in Slovakia,
 3. Slovak Prison Community,
 4. The other church communities.

In area of employment:

 1. Rieker Footwear Komárno – hand sewing shoes,
 2. Kissová farm, SHR Želiezovce – agriculture works,
 3. Tauris Rimavská Sobota – killing and treating of pigs and ox,
 4. Vinica – agriculture works with cultivating of fruit and vegetable,
 5. Kam-on Machulince,
 6. Casmar firm and the others...

In criminal proceeding with:

 1. County courts and prosecutors, mainly with County Court in Levice.

In sport activities with:

 1. Police Forces in Levice and Želiezovce, Military Police, City Police Želiezovce, Border Police Štúrovo,
 2. Želiezovce city in organization of football competitions and a motion activity “Challenge Day”,
 3. Town of Levice.

In economy, saving energy and environmental protection with:

 1. Energy Centre Bratislava - in project “Saving energy with using renewable source of energy”.