Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dukelská štvrť 941/10
018 41 Dubnica nad Váhom

Riaditeľ: plk. Mgr. Andrej Kubiš
Korešpondenčná adresa: Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dukelská štvrť 941/10, priečinok 21, 018 41 Dubnica nad Váhom 1
Telefón: +421/42/2832 111
Fax: +421/42/2832 900
E-mail: ustavdca@zvjs.sk

GPS: N 48° 58' 22,40"     E 18° 11' 22,20"

Informácie pre verejnosť sú poskytované v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Osobne: riaditeľ ústavu/zástupca riaditeľa ústavu
Telefonicky: +421/42/2832 105
Korešpondenčná adresa: Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dukelská štvrť 941/10, priečinok 21, 018 41 Dubnica nad Váhom 1
E-mail: ustavdca@zvjs.sk 

CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

 

Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom bol zriadený v roku 1971, keď väzenstvo prevzalo nevyužité ubytovne zbrojárskeho podniku. Prístavbami, rekonštrukciami i novou výstavbou sa v priebehu nasledujúcich rokov vytvorili podmienky, ktoré vyhovovali výkonu trestu odňatia slobody odsúdených mužov zaradených do druhej nápravnovýchovnej skupiny.

            V roku 1983 sa dokončila komplexná prestavba ubytovní odsúdených. V ďalších rokoch sa rekonštruovalo a upravilo zdravotné zariadenie, postavila sa viacúčelová sála slúžiaca ako jedáleň a kinosála pre odsúdených, nové školské stredisko a ďalšie.

            Počas roka 1993 sa ústav preorientoval na výkon trestu odňatia slobody mužov zaradených do prvej nápravnovýchovnej skupiny(minimálny stupeň stráženia). V súčasnosti má päť ubytovacích objektov s kapacitou 522 odsúdených, ktorí sú umiestnení v izbách s kapacitou od 9 až do 19 lôžok. Na výkon disciplinárnych trestov je určených 5 ciel so 7 lôžkami. V každom ubytovacom objekte sú zriadené priestory na kultúrne a spoločenské aktivity odsúdených a na športovú činnosť majú k dispozícii viacúčelové ihrisko..

            Pri zaobchádzaní s odsúdenými sa využíva individuálna výchovná práca zabezpečujúca diferencované zaobchádzanie na základe psychických schopností odsúdeného, jeho mentálnej úrovne, veku, fyzických daností, sociokultúrneho postavenia a podobne. Jej cieľom je splnenie účelu výkonu trestu. Individuálna výchovná práca tvorí systémový prístup k výchove a komplex výchovných postupov, ktoré sa stanovujú individuálne s ohľadom na potrebu resocializácie odsúdeného. Prostriedkom na realizáciu individuálnej výchovnej práce s odsúdeným je program zaobchádzania, ktorý je zameraný na rozvoj osobnosti odsúdeného, jeho primerané správanie a hodnotovú orientáciu v súlade s právami a povinnosťami, ktoré sú určené platnými právnymi normami upravujúcimi oblasť výkonu trestu odňatia slobody.Na napĺňanie cieľov stanovených v programe zaobchádzania sa využívajú formy a metódy pedagogického a psychologického pôsobenia, metódy sociálnej práce, ústavný poriadok, disciplinárna právomoc, zaraďovanie do práce, vzdelávanie a kultúrno-osvetová činnosť. Neoddeliteľnou súčasťou práce s odsúdenými sú i skupinové formy zaobchádzania, najmä sociálno- psychologické výcviky, diskusné skupiny a skupinové poradenstvo. V práci je uplatňovaný komunitný systém, s pravidelnými  komunitnými stretnutiami. Do zaobchádzania s odsúdenými je aktívne zapojená samospráva odsúdených, ktorá napomáha pri dodržiavaní ústavného poriadku,organizovaní a zabezpečovaní kultúrno-osvetovej činnosti a pod..Vzdelávanie odsúdených v podmienkach Ústavu na výkonu trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom má dlhoročnú tradíciu siahajúcu až do minulého spoločenského zriadenia. Realizované bolo v priestoroch školského strediska, ktoré bolo priamo na tento účel vybudované a disponovalo vhodnými priestormi nielen na samotné vzdelávanie, ale i ďalšie súvisiace účely napr. zborovne, uloženie učebných pomôcok, kníh a pod. Zmenou spoločenského zriadenia prišlo k dočasnému pozastaveniu vzdelávania.   Pozitívna zmena nastala v súvislosti s prijatím zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 (školský zákon), ktorý s účinnosťou od 1.9.2008 opäť umožnil vzdelávať odsúdených. V súčasnosti už veľmi dobre zabehnuté denné stredoškolské vzdelávanie odsúdených začalo v školskom roku 2009/2010. Realizuje sa na základe spracovaných dohôd o spolupráci pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu v spolupráci so SOŠ Dubnica nad Váhom a SOŠ Pruské. Napriek náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu v podmienkach výkonu trestu sa z doterajších skúseností s jeho aplikáciou javí ako významný a dôležitý prvok resocializácie odsúdených, reálne podieľajúci sa na zlepšovaní integračných perspektív odsúdených po výkone trestu do spoločnosti. Veľmi dôležité sú však aj individuálne benefity pre jednotlivých študentov ako je sebaúcta, spokojnosť či hrdosť s dosiahnutými výsledkami, dokázanie si, že v prípade sebadisciplíny, dostatku morálnych a vôľových vlastností sú schopní prekonávať aj rôzne životné prekážky.

            Pozitívny je i záujem odsúdených o vzdelávanie sa prostredníctvom čitárne pri knižnici pre odsúdených, ktorá má 8230 zväzkov, vrátane cudzojazyčnej literatúry, rozličných žánrov a audio, video kaziet a DVD,  kde je možné okrem zákonných práv saturovať aj ich záujem o iné odborné či spoločensko-vedné poznatky, s ich následným uplatnením aj prostredníctvom organizovania vedomostných podujatí celoústavného charakteruKultúrno-osvetová činnosť je určená najmä na rozvíjanie pozitívnych záujmov, podporu skupinového a individuálneho ovplyvňovania odsúdeného, na jeho vedenie k zmysluplnému, účelnému a aktívnemu využívaniu voľného času odsúdených. Zapojenie odsúdeného do záujmovej činnosti je súčasťou voľno-časových aktivít programu zaobchádzania a vykonáva sa formou záujmového krúžku alebo individuálne. Akcie, ktoré sa v ústave uskutočňujú, prevažne navrhujú samotní odsúdení a sú pravidelne konzultované na sedeniach centrálnej samosprávy. V ústave sú zriadené rôzne záujmové krúžky pre odsúdených, najviac je zo strany odsúdených záujem o akvaristické, športové, záhradkárske, ale i čitateľské a jazykové krúžky. V rámci športovej činnosti odsúdení využívajú na športovú činnosť viacúčelové ihrisko s posilňovňou. Pre odsúdených sa pravidelne organizujú športové aktivity celoústavného charakteru, ako futbalové, nohejbalové, stolnotenisové a šachové turnaje.

            Duchovnú starostlivosť zabezpečuje väzenský kaplán a predstavitelia ďalších registrovaných cirkví a náboženských spoločenstiev. 

           Zdravotnícke zariadenie tvoria dve všeobecné ambulancie pre odsúdených a pre príslušníkov a zubná ambulancia. Zdravotnú starostlivosť v nich poskytuje odborný zdravotnícky personál. Lôžkovú časť pre chorých odsúdených tvoria tri miestnosti so 14 lôžkami a izolačná miestnosť. V ústave vykonávajú trest odňatia slobody odsúdení diabetici zaradení do minimálneho stupňa stráženia výchovnej skupiny, ktorým odbornú zdravotnú starostlivosť poskytuje externý diabetológ a diétna sestra.

            Do roku 1990 boli zamestnaní všetci odsúdení. Prechodom na trhové hospodárstvo a konverziou zbrojárskej výroby dopyt po práci odsúdených poklesol. K reálnemu zlepšeniu dochádza zriadením vedľajšieho hospodárstva. Ústav poskytuje práce a služby vo vnútri i mimo ústav a má zriadené stredisko s vlastnou výrobou s komplexným marketingom. Časť odsúdených pracuje vo vnútornej prevádzke ústavu zabezpečujúc práce pre potreby ústavu. Zamestnanosť odsúdených sa dlhodobo pohybuje nad 75 %.

            Štátnu službu v ústave vykonáva špecializovaný personál. V rámci sociálneho programu sa poskytujú rekreačné, rehabilitačné a liečebné pobyty v liečebno-rehabilitačných zariadeniach Zboru a organizujú sa pre nich kultúrno-spoločenské a športové podujatia.

            Ústav rozvíja družobné vzťahy s Väznicou Heřmanice v Českej republike.

Charekteristika možností zamestnávania odsúdených


 
            Ústav pri plnení úloh vymedzených zákonom č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, organizuje a vykonáva činnosti zamerané na zamestnávanie odsúdených osôb ich zaraďovaním do práce na nestrážené pracoviská s dozorom alebo dohľadom mimo ústav a v ústave prostredníctvom stredísk vedľajšieho hospodárstva a vnútornej prevádzky. Vnútorné priestory využíva vedľajšie hospodárstvo na jednoduché montážne a kompletizačné práce a šitie pracovných odevov. Odsúdení ručne šijú obuv, montujú káblové zväzky a spracovávajú textilné laná, v stredisku s vlastnou výrobou šijú pracovné odevy pre potreby zboru i externých záujemcov. Na pracoviskách nachádzajúcich sa mimo ústavu, sú poskytované práce a služby fyzickým a právnickým osobám, kde odsúdení vykonávajú hlavne pomocné stavebné, zámočnícke, manipulačné, asanačné a poľnohospodárske práce.

Prehľad voľných a využiteľných priestorov vhodných na zamestnávanie odsúdených a výrobu


 

objekt,
vykurovanie
miestnosti počet
miest-
nosti
celková výmera v m2 možnosť
využitia
technologia,
zariadenie
súčastné
využitie
charakter
súčastného
využitia
perspektíva
využitia,
voľné od:
Školské
stredisko a
dielne
dielne, sklady,
kancelárie
vykurované
8 165 remeselná
výroba
 
vlastné
šijacie
stroje
stoly
šitie pracovných
odevov
vlastná
výroba a
odbyt
bez voľnej
kapacity
výroby
Ubytovňa
ods. A
vykurovaná
dielne a
kancelárie
10 507 jednoduchá
montáž
 
vnútorné
zariadenie
ručné šitie
obuvi, montáž káblových zväzkov, spracovávanie textilných lán a povrazov
zmluvné
práce
podľa
dohody