Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dukelská štvrť 941/10
018 41 Dubnica nad Váhom

Riaditeľ: plk. Mgr. Andrej Kubiš
Korešpondenčná adresa: Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dukelská štvrť 941/10, priečinok 21, 018 41 Dubnica nad Váhom 1
Telefón: +421/42/2832 111
Fax: +421/42/2832 900
E-mail: ustavdca@zvjs.sk

GPS: N 48° 58' 22,40"     E 18° 11' 22,20" a

Informácie pre verejnosť sú poskytované v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Osobne: riaditeľ ústavu/zástupca riaditeľa ústavu
Telefonicky: +421/42/2832 105
Korešpondenčná adresa: Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dukelská štvrť 941/10, priečinok 21, 018 41 Dubnica nad Váhom 1
E-mail: ustavdca@zvjs.sk 

CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

 

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnici nad Váhom bol zriadený v roku 1971, keď väzenstvo prevzalo nevyužité ubytovne zbrojárskeho podniku. Prístavbami, rekonštrukciami i novou výstavbou sa v priebehu nasledujúcich rokov vytvorili podmienky, ktoré vyhovovali výkonu trestu odňatia slobody odsúdených mužov zaradených do druhej nápravnovýchovnej skupiny.

V roku 1983 sa dokončila komplexná prestavba ubytovní odsúdených. V ďalších rokoch sa rekonštruovalo a upravilo zdravotné zariadenie, postavila sa viacúčelová sála slúžiaca ako jedáleň a kinosála pre odsúdených, nové školské stredisko a ďalšie.

Počas roka 1993 sa ústav preorientoval na výkon trestu odňatia slobody mužov zaradených do prvej nápravnovýchovnej skupiny (minimálny stupeň stráženia). V súčasnosti má päť ubytovacích objektov s kapacitou 527 odsúdených, ktorí sú umiestnení v izbách s kapacitou od 9 až do 19 lôžok. Na výkon disciplinárnych trestov sú určené 3 cely s 5 lôžkami. V ústave je  zriadená cela s bezpečnostným režimom s 2 lôžkami. V každom ubytovacom objekte sú zriadené priestory na kultúrne a spoločenské aktivity odsúdených, na športovú činnosť majú k dispozícii viacúčelové ihrisko a ďalšie vymedzené priestory.

 

Pri zaobchádzaní s odsúdenými sa využívajú  individuálne a skupinové formy zaobchádzania. Cieľom individuálnych foriem zaobchádzania je formovanie pozitívnych vôľových vlastností a schopností odsúdeného tak, aby po prepustení dodržiaval všeobecne záväzné právne predpisy a zásady spoločenskej morálky. Prostriedkom na realizáciu individuálnych foriem zaobchádzania je program zaobchádzania, ktorý je zameraný na odstraňovanie subjektívnych príčin páchania trestnej činnosti, rozvoj osobnosti odsúdených, ich primerané správanie a hodnotovú orientáciu. Odsúdený môže pri jeho zostavovaní spolupracovať, po stanovení programu zaobchádzania je odsúdený s ním oboznámený a následne v stanovených intervaloch je hodnotené jeho plnenie. Neoddeliteľnou súčasťou práce s odsúdenými sú i skupinové formy zaobchádzania, najmä sociálno - psychologické výcviky, diskusné skupiny a skupinové poradenstvo. V práci je uplatňovaný komunitný systém, s pravidelnými  komunitnými stretnutiami. Využívaním skupinových foriem zaobchádzania sa sleduje zmiernenie alebo odstránenie nevhodných prejavov správania, priaznivá zmenu narušeného prežívania a podpora duševného zdravia odsúdeného.

Vzdelávanie odsúdených v podmienkach Ústavu na výkonu trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom má dlhoročnú tradíciu siahajúcu až do minulého spoločenského zriadenia. Realizované bolo v priestoroch školského strediska, ktoré bolo priamo na tento účel vybudované a disponovalo vhodnými priestormi nielen na samotné vzdelávanie, ale i ďalšie súvisiace účely napr. zborovne, uloženie učebných pomôcok, kníh a pod. Zmenou spoločenského zriadenia prišlo k dočasnému pozastaveniu vzdelávania. Pozitívna zmena nastala v súvislosti s prijatím zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 (školský zákon), ktorý s účinnosťou od 1.9.2008 opäť umožnil vzdelávať odsúdených. V súčasnosti už veľmi dobre zabehnuté vzdelávanie odsúdených začalo v školskom roku 2009/2010. Realizuje sa na základe spracovaných dohôd o spolupráci pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu v spolupráci so SOŠ Dubnica nad Váhom a SOŠ Pruské prevažne dennou formou. Odsúdeným umožňuje podľa podmienok ústavu ukončiť základné a získať stredoškolské vzdelanie. Napriek náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu v podmienkach výkonu trestu sa z doterajších skúseností s jeho aplikáciou javí ako významný a dôležitý prvok resocializácie odsúdených, reálne podieľajúci sa na zlepšovaní integračných perspektív odsúdených po výkone trestu do spoločnosti. Veľmi dôležité sú však aj individuálne benefity pre jednotlivých študentov, ako je sebaúcta, spokojnosť, či hrdosť s dosiahnutými výsledkami, dokázanie si, že v prípade sebadisciplíny, dostatku morálnych a vôľových vlastností sú schopní prekonávať aj rôzne životné prekážky.

Pozitívny je i záujem odsúdených o vzdelávanie sa prostredníctvom čitárne pri knižnici pre odsúdených, ktorá má aktuálne 7997 knižničných jednotiek, vrátane cudzojazyčnej literatúry, rozličných žánrov a audio, video kaziet a DVD,  kde je možné okrem zákonných práv saturovať aj ich záujem o iné odborné či spoločensko-vedné poznatky s ich následným uplatnením aj prostredníctvom organizovania vedomostných podujatí celoústavného charakteru. Kultúrno-osvetová činnosť je určená najmä na rozvíjanie pozitívnych záujmov, podporu skupinového a individuálneho ovplyvňovania odsúdeného, na jeho vedenie k zmysluplnému, účelnému a aktívnemu využívaniu voľného času odsúdených. Zapojenie odsúdeného do záujmovej činnosti je súčasťou voľno-časových aktivít programu zaobchádzania a vykonáva sa formou záujmového krúžku, individuálne resp. účasťou na inej spoločnej aktivite. Na tvorbe akcií realizovaných v ústave sa podieľa pedagogický personál ústavu i samotní odsúdení.

Pozitívne je však možné hodnotiť aj záujem subjektov mimo ústav zo sveta vedy, kultúry, športu i z oblasti prevencie vzniku sociálno-patologických javov o účasť na spoločných akciách v ústave. To má medzi odsúdenými pozitívny ohlas, pomáha im zvládať výkon trestu a prípadne získať určitú sebareflexiu.

V ústave sú zriadené pod vedením pedagógov rôzne záujmové krúžky pre odsúdených. Najviac je zo strany odsúdených záujem o športový, záhradkársky, šachový, hudobný, čitateľský, krúžok šikovných rúk, žurnalistický, akvaristický a pod vedením väzenského kaplána vedenú Biblickú školu. V rámci športovej činnosti odsúdení využívajú na športovú činnosť viacúčelové ihrisko s posilňovňou. Pre odsúdených sa pravidelne organizujú športové aktivity celoústavného charakteru, ako futbalové, nohejbalové, stolnotenisové a šachové turnaje.

Duchovnú starostlivosť zabezpečuje väzenský kaplán a predstavitelia ďalších registrovaných cirkví a náboženských spoločenstiev.

Zdravotnícke zariadenie tvoria dve všeobecné ambulancie pre odsúdených a pre príslušníkov a zubná ambulancia. Zdravotnú starostlivosť v nich poskytuje odborný zdravotnícky personál. Lôžkovú časť pre chorých odsúdených tvoria tri miestnosti so 14 lôžkami a izolačná miestnosť. V ústave vykonávajú trest odňatia slobody odsúdení diabetici zaradení do minimálneho stupňa stráženia, ktorým odbornú zdravotnú starostlivosť poskytuje externý diabetológ a diétna sestra.

Do roku 1990 boli zamestnaní všetci odsúdení. Prechodom na trhové hospodárstvo a konverziou zbrojárskej výroby dopyt po práci odsúdených poklesol. K reálnemu zlepšeniu dochádza zriadením vedľajšieho hospodárstva. Ústav poskytuje práce a služby vo vnútri i mimo ústav a má zriadené stredisko s vlastnou výrobou s komplexným marketingom. Časť odsúdených pracuje vo vnútornej prevádzke ústavu zabezpečujúc práce pre potreby ústavu. Zamestnanosť odsúdených za posledné tri roky je v priemere 82.52%.

 

Štátnu službu v ústave vykonáva špecializovaný personál. V rámci sociálneho programu sa poskytujú rekreačné, rehabilitačné a liečebné pobyty v liečebno-rehabilitačných zariadeniach Zboru a organizujú sa pre nich kultúrno-spoločenské a športové podujatia.
Ústav dlhodobo rozvíja družobné vzťahy s Väznicou Heřmanice v Českej republike a Väznicou Vác v Maďarskej republike.  

Charakteristika možností zamestnávania odsúdených

Ústav pri plnení úloh vymedzených zákonom č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, organizuje a vykonáva činnosti zamerané na zamestnávanie odsúdených osôb ich zaraďovaním do práce na nestrážené pracoviská s dohľadom mimo ústav a v ústave prostredníctvom stredísk vedľajšieho hospodárstva a vnútornej prevádzky. Vnútorné priestory využíva vedľajšie hospodárstvo na jednoduché montážne a kompletizačné práce a šitie pracovných odevov. Odsúdení montujú káblové zväzky, spracovávajú textilné laná, klipujú gumové tesnenia, začisťujú plastové odliatky, kompletujú káblové zväzky, v stredisku s vlastnou výrobou šijú pracovné odevy pre potreby zboru i externých záujemcov. Na pracoviskách nachádzajúcich sa mimo ústavu, sú poskytované práce a služby fyzickým a právnickým osobám, kde odsúdení vykonávajú hlavne pomocné stavebné, zámočnícke, manipulačné a asanačné práce.

Prehľad voľných a využiteľných priestorov vhodných na zamestnávanie odsúdených a výrobu

objekt,
vykurovanie

miestnosti

počet
miest-
ností

celková výmera v m2

možnosť
využitia

technológia,
zariadenie

súčasné
využitie

charakter
súčasného
využitia

perspektíva
využitia,
voľné od:

Školské
stredisko a
dielne

vykurované

dielne, sklady,
kancelárie

8

165

remeselná
výroba

vlastné
šijacie
stroje
stoly

šitie pracovných
odevov

vlastná
výroba a
odbyt

bez voľnej
kapacity
výroby

Sektor A
vykurovaný

dielne a
kancelárie

10

507

jednoduchá
montáž

vnútorné
zariadenie

montáž káblových zväzkov,

namotávanie prívodných šnúr,

klipovanie gumových tesnení,

začisťovanie plastových odliatkov

zmluvné
práce

podľa
dohody

Dielňa

vykurovaná

dielne, sklady,
kancelárie

6

155,5

jednoduchá montáž

vnútorné
zariadenie

spracovávanie textilných lán a povrazov,

kompletovanie káblových zväzkov

zmluvné
práce

podľa
dohody