Začiatok školského roka 2017/2018 v ústave pre mladistvých Sučany

Vzdelanie predstavuje časť ľudského potenciálu, ktorá umožňuje lepšiu orientáciu v stále zložitejších sociálnych podmienkach života. Hoci na jednej strane môžeme badať pozitívny vývoj vzdelanostnej úrovne obyvateľstva, na druhej strane naďalej existujú jednotlivci a sociálne skupiny, ktorých vzdelanostná úroveň zaostáva a je zásadnou prekážkou ich osobnostného rozvoja a spoločenského uplatnenia.

Skúsenosť so vzdelávaním počas výkonu trestu odňatia slobody má pozitívny vplyv na celkový rozvoj osobnosti odsúdeného a jeho ďalšie uplatnenie. V školskom roku 2017/2018 je Spojená škola Martin jedným zo subjektov, ktorý zabezpečuje stredoškolské vzdelávanie v ústave Sučany, a to v dvojročnom učebnom odbore - spracúvanie dreva. O tento odbor prejavili záujem desiati odsúdení, ktorí boli prijatí do 1. ročníka. V 2. ročníku pokračujú ôsmi odsúdení. Kritérium prijatia do tohto odboru je, aby odsúdení mali ukončenú povinnú školskú dochádzku v nižších ročníkoch ZŠ. V tomto školskom roku otvárame aj nový trojročný učebný odbor mechanik opravár - stroje a zariadenia. O učebný odbor odsúdení prejavili veľký záujem aj z dôvodu, že v rámci výuky môžu získať zváračský kurz CO2. Odsúdení po ukončení trojročného štúdia budú môcť pracovať na postoch strojárskej výroby a v každej oblasti, kde sa používajú, diagnostikujú a opravujú stroje a zariadenia. Nový školský rok slávnostne otvoril zástupca riaditeľa školy pre odborný výcvik PaedDr. Slavomír Bella spolu s triednym učiteľom Mgr. Borisom Ťažkým a majstrami odborného výcviku. Po slávnostnom otvorení školského roka si spoločne prezreli zrekonštruované priestory, kde sa bude vykonávať odborná prax a zváračský kurz.

V Ústave na výkon trestu odňatia slobody Sučany sa darí na základe podpísaných dohôd už desiaty rok pokračovať v spolupráci so SOŠ sv. Jozefa v Žiline a otvoriť stredné odborné vzdelanie odsúdených mladistvých a dospelých. Škola SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline je saleziánska odborná škola, v ktorej sa študenti odborne aj duchovne pripravujú na život v spoločnosti. V tomto školskom roku pokračujeme v štúdiu v trojročnom odbore murár. Do 1. ročníka je prijatých sedem odsúdených. Štyria odsúdení pokračujú v štúdiu v 2. ročníku a traja odsúdení budú navštevovať 3. ročník v odbore murár.

Plnenie povinnej školskej dochádzky v strednej škole v školskom roku 2017/2018 sa opäť realizuje v spolupráci s Odborným učilišťom v Martine. Štyria odsúdení pokračujú v plnení povinnej školskej dochádzky v strednej škole v odbore obchodná prevádzka - príprava jedál. Šiesti žiaci budú pokračovať v 2. ročníku v odbore príprava jedál.

Po niekoľkoročných skúsenostiach treba konštatovať, že napriek nárokom, ktoré vzdelávanie odsúdených kladie na organizáciu a personál ústavu, má zásadný význam a opodstatnenie v procese resocializácie odsúdených, čo si uvedomujú aj samotní odsúdení. Pozitívne formuje ich osobnosti a vytvára lepšie perspektívy integrácie do spoločnosti.

Veríme, že školský rok 2017/2018 bude pre nás všetkých úspešným rokom.


Fotogaléria