Zahájenie školského roka 2017/2018 v ústave Dubnica nad Váhom

V dňoch 4. a 5. septembra 2017 bol po podpise zmlúv o spolupráci za prítomnosti riaditeľov škôl a ich zástupcov v priestoroch ÚVTOS Dubnica nad Váhom slávnostne zahájený školský rok 2017/2018.

V aktuálnom školskom roku budú vzdelávanie odsúdených realizovať SOŠ Dubnica a SOŠ Pruské v siedmich elokovaných triedach v učebných odboroch elektromechanik, strojný mechanik, umelecký rezbár, mäsiar a v nadstavbovom štúdiu podnikanie v remeslách a službách. Do prvých ročníkov bolo prijatých deväť odsúdených, celkovo bude študovať 27 odsúdených. V tomto školskom roku by malo ukončiť vzdelanie a získať výučný list osem  odsúdených v učebných odboroch mäsiar, umelecký rezbár a strojný mechanik, piati študenti nadstavbového štúdia absolvujú maturitné skúšky.

Z uvedených čísiel je zrejmé, že motivácia odsúdených o zapojenie sa do rôznych foriem vzdelávania a efektívne využitie voľného času pretrváva, väčšina z nich si uvedomuje potrebu zvýšenia perspektív uplatnenia sa na trhu práce po výkone trestu. Dlhodobo obojstranne pozitívna a efektívna spolupráca medzi ÚVTOS Dubnica nad Váhom a realizátormi vzdelávania je zárukou vytvárania priaznivých podmienok na vzdelávanie odsúdených aj v budúcnosti. 


Fotogaléria