Oboznámenie zástupcov zamestnancov pre BOZP

Na základe schváleného Plánu akcií Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2013 sa v dňoch 15. až 16. januára 2013 uskutočnilo v Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže a otvorenom oddelení v Kováčovej oboznámenie pre zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „oboznámenie“). Predmetné oboznámenie organizoval Odborový zväz Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „odborový zväz“) v spolupráci s orgánom dozoru Zboru väzenskej a justičnej stráže nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri výkone štátnej služby a pri práci a pre ochranu pred požiarmi (ďalej len „orgán dozoru zboru“).

Celkom 21 zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci delegovaných príslušnou základnou organizáciou odborového zväzu sa prostredníctvom prednášok pracovníkov orgánu dozoru oboznámilo so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby a pri práci, s predpismi na úseku ochrany pred požiarmi, ako aj s najčastejšie sa vyskytujúcimi nedostatkami v služobných úradoch zistenými kontrolnou činnosťou pracovníkmi orgánu dozoru zboru či odborovým inšpektorom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zároveň sa podrobne oboznámili s oprávneniami zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktoré vyplývajú z § 19 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podpredseda odborového zväzu npor. Mgr. Martin Legerský informoval účastníkov oboznámenia s výkonom odborovej kontroly nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci podľa jednotnej metodiky Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, ako aj činnosti odborového orgánu v oblasti zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby a pri práci. Na toto vystúpenie nadviazal aj p. František Legerský – odborový inšpektor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý zhrnul aj poznatky z už vykonaných komplexných a následných kontrol vykonaných v uplynulom roku 2012. Predseda odborového zväzu kpt. Mgr. Ivan Caban predniesol účastníkom oboznámenia príspevok o úlohách odborového zväzu pri napĺňaní zákonov nielen v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri výkone štátnej služby a pri práci, ale aj v oblasti kolektívneho vyjednávania.

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky zároveň pre účastníkov oboznámenia poskytla zdarma knižné publikácie s názvom: „Ako poskytovať prvú pomoc“, ktorá bude nápomocná pri poskytovaní prvej pomoci napr. pri služobných či pracovných úrazoch nielen zástupcom zamestnancov pre  bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, „Zákonník práce 2013 z edície KOZ na pomoc zástupcovi zamestnancov...“ a inovovanú príručku: „Šlabikár zástupcu zamestnancov (2012)“.

Táto príručka je určená na pomoc pri práci zástupcov zamestnancov, pri zlepšovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zlepšovaní pracovných podmienok v organizáciách a zvyšovaní kultúry práce, pracovných vzťahov. Cieľom publikácie je zainteresovať zamestnancov na riešení týchto otázok spolu so zamestnávateľom. Táto príručka vznikla ako výsledok skúseností z dvojročnej práce pri školeniach lektorov zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v rámci projektu WISH programu Leonardo da Vinci. Táto príručka vznikla vďaka finančnej podpore Európskej únie, v rámci programu Leonardo da Vinci, ktorý koordinuje Direktoriát pre vzdelávanie a kultúru EU, ako aj vďaka finančnej podpore fondu PHARE. Jej pôvodná verzia z roku 2001 je prístupná k stiahnutiu na http://www.ebts.besoft.sk/part_BOZP/inemat/slabikar/wish.html.

Zároveň boli účastníkom oboznámenia v rámci prednášky s témou: „Zdravé pracoviská – Spolupráca pri prevencii rizík“ – Iniciatíva manažmentu a účasť zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá je mottom kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so sídlom v španielskom Bilbao (http://osha.europa.eu/sk ) na rok 2012 a 2013, bezplatne poskytnuté publikácie k predmetnej kampani – príručky a informačné letáky Národného inšpektorátu práce v Košiciach, ktoré sú prístupné aj na jeho web stránke (http://www.nip.sk/?t=46&s=123&ins=nip). Účastníkom oboznámenia boli premietnuté aj animované príbehy o Napovi. Poslaním Napa a jeho priateľov je upútať pozornosť na problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom svojej zaangažovanosti, zábavných príbehov a humorného a bezstarostného prístupu. „Bezpečnosť s úsmevom“ je Napov prínos k bezpečnejšiemu, zdravšiemu a lepšiemu pracovisku. Každý film bol vyrobený v koprodukcii s viacerými európskymi inštitúciami a vyvolávajú otázky a podnecujú diskusie o špecifických aspektoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Viac informácií je možné získať na internetovej stránke www.napofilm.net/sk, ktorú financuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Súčasťou oboznámenia bola aj prezentácia najlepších fotografií v rámci celoeurópskej fotosúťaže, ktorú organizovala táto európska agentúra v roku 2011 na podporu informovanosti o zdravých pracoviskách a prevencii rizika pri práci. Na záver sa účastníci oboznámenia podrobili overeniu vedomostí formou písomného testu.

 Aj takýmito aktivitami orgán dozoru zboru a odborový zväz v súlade s pripravovanou Stratégiou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike do roku 2020 prispievajú k zvyšovaniu právneho vedomia príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a zamestnancov Zboru väzenskej a justičnej stráže v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby a pri práci.

 Naše poďakovanie patrí aj všetkým pracovníkom Liečebno-rehabilitačného strediska Zboru väzenskej a justičnej stráže a otvoreného oddelenia v Kováčovej, ktorí pripravili dôstojné podmienky pre realizáciu predmetného oboznámenia, ako aj Národnému kontaktnému miestu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri Národnom inšpektoráte práce v Košiciach a Konfederácii odborových zväzov Slovenskej republiky za bezplatné poskytnutie informačných materiálov pre účastníkov oboznámenia.