Podpis kolektívnej zmluvy

Dňa 21. decembra 2012 bola na základe výsledkov konštruktívnych rokovaní v rámci štyroch kôl kolektívneho vyjednávania na Ministerstve spravodlivosti SR podpísaná Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2013 medzi sociálnymi partnermi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky na jednej strane a Odborovým zväzom Zboru väzenskej a justičnej stráže na strane druhej. V rámci nej boli okrem iného upravené podmienky na udržanie výšky rizikového príplatku, osobného príplatku a príplatku za nerovnomernosť času služby, stravovania a podmienky poskytnutia ďalšieho jedla, percentuálne zvýšenie tvorby sociálneho fondu, ako aj zvýšenie hodnoty gastrolístkov. Svojím podpisom sa zmluvné strany zaviazali, že zabezpečia plnenie zmluvy tak, aby sa práva a povinnosti z nej vyplývajúce vzťahovali na všetkých príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, pričom nároky, ktoré z nej vyplývajú, sa uplatňujú ako nároky zo služobného pomeru.