Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzdelávali

Na základe schváleného Plánu akcií Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2012 sa v dňoch 10. až 11. septembra 2012 uskutočnilo v Školiacom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže a otvorenom oddelení v Santovke oboznámenie pre zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „oboznámenie“). Predmetné oboznámenie organizoval orgán dozoru Zboru väzenskej a justičnej stráže nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri výkone štátnej služby a pri práci a pre ochranu pred požiarmi (ďalej len „orgán dozoru zboru“) v spolupráci s Odborovým zväzom Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „odborový zväz“).

Tridsať zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci delegovaných príslušnou základnou organizáciou odborového zväzu sa prostredníctvom prednášok pracovníkov orgánu dozoru oboznámilo so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby a pri práci, s predpismi na úseku ochrany pred požiarmi, ako aj s najčastejšie sa vyskytujúcimi nedostatkami v služobných úradoch zistenými kontrolnou činnosťou. Zároveň sa podrobne oboznámili s oprávneniami zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktoré vyplývajú z § 19 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podpredseda odborového zväzu por. Mgr. Martin Legerský informoval účastníkov oboznámenia s výkonom odborovej kontroly nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci podľa jednotnej metodiky Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, ako aj činnosti odborového orgánu v oblasti zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby a pri práci. Na toto vystúpenie nadviazal aj p. František Legerský – odborový inšpektor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý zhrnul aj poznatky z už vykonaných komplexných a následných kontrol v prebiehajúcom roku 2012. Predseda odborového zväzu kpt. Mgr. Ivan Caban predniesol účastníkom oboznámenia príspevok o úlohách odborového zväzu pri napĺňaní zákonov nielen v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri výkone štátnej služby a pri práci.

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky zároveň pre účastníkov oboznámenia poskytla zdarma knižnú publikáciu s názvom: „Ako poskytovať prvú pomoc“, ktorá bude nápomocná pri poskytovaní prvej pomoci napr. pri služobných či pracovných úrazoch nielen zástupcom zamestnancov pre  bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zároveň boli účastníkom oboznámenia v rámci prednášky s témou: „Zdravé pracoviská – Spolupráca pri prevencii rizík“ – Iniciatíva manažmentu a účasť zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá je mottom kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so sídlom v španielskom Bilbao (http://osha.europa.eu/sk) na rok 2012 a 2013, bezplatne poskytnuté publikácie k predmetnej kampani – príručky a informačné letáky Národného inšpektorátu práce v Košiciach, ktoré sú prístupné aj na jeho web stránke (http://www.nip.sk/?t=46&s=123&ins=nip). Účastníkom oboznámenia boli premietnuté aj animované príbehy o Napovi. Poslaním Napa a jeho priateľov je upútať pozornosť na problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom svojej zaangažovanosti, zábavných príbehov a humorného a bezstarostného prístupu. „Bezpečnosť s úsmevom“ je Napov prínos k bezpečnejšiemu, zdravšiemu a lepšiemu pracovisku. Každý film bol vyrobený v koprodukcii s viacerými európskymi inštitúciami a vyvolávajú otázky a podnecujú diskusie o špecifických aspektoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Viac informácií je možné získať na internetovej stránke www.napofilm.net/sk, ktorú financuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Súčasťou oboznámenia bola aj prezentácia najlepších fotografií v rámci celoeurópskej fotosúťaže, ktorú organizovala táto európska agentúra v roku 2011 na podporu informovanosti o zdravých pracoviskách a prevencii rizika pri práci. Na záver sa účastníci oboznámenia podrobili overeniu vedomostí formou písomného testu.

Aj takýmito aktivitami orgán dozoru zboru a odborový zväz v súlade s Koncepciou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2008 až 2012 prispievajú k zvyšovaniu právneho vedomia príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a zamestnancov Zboru väzenskej a justičnej stráže v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby a pri práci.

Naše poďakovanie patrí aj všetkým pracovníkom Školiaceho strediska Zboru väzenskej a justičnej stráže a otvoreného oddelenia v Santovke, ktorí pripravili dôstojné podmienky pre realizáciu predmetného oboznámenia, ako aj Národnému kontaktnému miestu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri Národnom inšpektoráte práce v Košiciach a Konfederácii odborových zväzov Slovenskej republiky za bezplatné poskytnutie informačných materiálov pre účastníkov oboznámenia.