Rokovanie sociálnych partnerov

Dňa 8. 8. 2012 sa na Ministerstve spravodlivosti SR uskutočnilo rokovanie sociálnych partnerov. Za stranu ministerstva sa rokovania zúčastnili minister spravodlivosti SR JUDr. Tomáš Borec, vedúca služobného úradu MS SR JUDr. Ľubomíra Vrobelová a riaditeľka osobného úradu Ing. Anna Machalíková, za stranu Konfederácie odborových zväzov SR viceprezident KOZ SR PhDr. Jaroslav Kordek a za stranu Odborového zväzu ZVJS predseda Mgr. Ivan Caban, podpredsedovia Bc. Marián Danaj, Mgr. Martin Legerský a člen Rady mladých OZ ZVJS pri KOZ SR Bc. Marián Papšo. V úvode rokovania odborári v krátkosti oboznámili sociálneho partnera s históriou a fungovaním Odborového zväzu ZVJS v minulosti i v súčasnom období. Predniesli požiadavku na stanovenie termínu prvého kola kolektívneho vyjednávania Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov na rok 2013. Minister spravodlivosti SR deklaroval skoré začatie vyjednávania hneď po stanovení vyjednávačov za stranu ministerstva. Predseda petičného výboru predložil ministrovi spravodlivosti SR "Petíciu za zachovanie výšky príjmu príslušníkov ZVJS" a protokol o jej výsledku. Sociálni partneri vysvetlili dôvody petície. K aktuálnym problémom, najmä finančného charakteru v rozpočte ZVJS i MS SR, minister spravodlivosti SR informoval partnerov o prebiehajúcich rokovaniach na Ministerstve financií SR. K novelizácii zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informovala pani vedúca služobného úradu MS SR odborárov o obnovení spolupráce medzi MS SR a MV SR, tým, že komisie na prípravu znenia novelizácie zákona boli prizvaní i zástupcovia za ZVJS. Celé rokovanie, ktoré trvalo takmer hodinu, sa nieslo v konštruktívnej atmosfére. Na záver vyslovili obaja sociálni partneri presvedčenie, že takéto stretnutie nie je určite posledným.