Podpis kolektívnej zmluvy

  

Na základe výsledkov kolektívneho vyjednávania bola dňa 13.novembra 2014 ministrom spravodlivosti SR JUDr. Tomášom Borecom a predsedom Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže kpt. Mgr. Ivanom Cabanom podpísaná Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2015, ktorá garantuje finančné krytie záväzkov v rámci rozpisu štátneho rozpočtu  na rok 2015 v kapitole Ministerstvo spravodlivosti SR v programe 070 Väzenstvo pre všetky rozpočtové organizácie Zboru väzenskej a justičnej stráže. Ide o základný dokument pre uzatváranie podnikových kolektívnych zmlúv jednotlivých služobných úradov so zástupcami odborových organizácii. Pri podpise obe zmluvné strany vzájomne poďakovali za konštruktívny prístup v rámci zrealizovaných troch kôl vyjednávania. Zároveň vyjadrili presvedčenie, že spolupráca medzi oboma stranami bude v jej intenciách aj naďalej pokračovať v záujme sociálneho zabezpečenia príslušníkov zboru, ako aj vytvárania adekvátnych podmienok výkonu štátnej služby v náročných podmienkach.     


Fotogaléria