Skip to content
Official website of the

Poskytovanie informácií

POSTUP PRI POSKYTOVANÍ INFORMÁCIÍ

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) Zbor väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) poskytuje informácie, ktoré má k dispozícii. Postup pri poskytovaní informácií v podmienkach zboru sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. a Rozkazom generálneho riaditeľa zboru č. 39/2016, ktorým sa upravuje postup Zboru väzenskej a justičnej stráže pri poskytovaní informácií a pri vedení evidencie súvisiacej s poskytovaním informácií v znení RGR č. 24/2017.


Žiadosť sa podáva:

a) osobne alebo telefonicky (v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h),

b) písomne (prostredníctvom pošty alebo osobným podaním v podateľni povinnej osoby v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h),

c) faxom,

d) elektronickou poštou.

Korešpondenčné adresy, adresy sídiel, fax a e-mailové adresy jednotlivých služobných úradov (povinných osôb) sú zverejnené na webovej stránke zboru www.zvjs.sk.

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá uvedené predpísané náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

Ak z obsahu podania vyplýva, že nejde o žiadosť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. postúpi sa originál podania na priame vybavenie príslušnému úseku služobnej činnosti alebo inému subjektu na vybavenie. Ak podanie obsahuje viac bodov, na ktorých vybavenie sú príslušné viaceré subjekty, postúpi sa jednému subjektu originál podania a ostatným subjektom kópia podania.

Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z.

Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť túto lehotu, najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z.

Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím.

Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Rozhodnutie povinná osoba nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená. Odloženie žiadosti sa žiadateľovi nedoručuje, vyznačí sa iba v spise žiadosti. Proti odloženiu žiadosti sa nemožno odvolať.

Pri rozhodnutí o zastavení konania z dôvodu späťvzatia žiadosti žiadateľom sa rozhodnutie nevydáva, pretože zastaveniu konania predchádza podanie žiadateľa o späťvzatí žiadosti. Zastavenie konania z tohto dôvodu sa žiadateľovi nedoručuje, vecný gestor vypracuje záznam o zastavení konania a túto skutočnosť vyznačí v spise žiadosti. Voči zastaveniu konania z dôvodu späťvzatia žiadosti sa nemožno odvolať.

Informácie, pri ktorých výška materiálnych nákladov spojených s vyhotovením a odoslaním informácie (ďalej len „náklady“) neprekročí tri eurá, sa poskytujú bezplatne. Bezplatne sa poskytujú aj informácie podané žiadateľovi faxom, telefonicky alebo elektronickou poštou.

Náklady, ktorých výška prekročí tri eurá, možno uhradiť:

a) poštovou poukážkou,

b) bezhotovostným prevodom na účet v Štátnej pokladnici,

c) v hotovosti do pokladne povinnej osoby.

Výška nákladov súvisiaca s odoslaním informácie poštou sa určuje na základe aktuálneho cenníka poštových služieb.

Výška nákladov spojená so sprístupnením informácie, s výnimkou výšky nákladov spojenej s odoslaním informácie poštou, sa určuje podľa sadzobníka upravujúceho úhradu nákladov za sprístupnenie informácií.


Sadzobník upravujúci úhradu nákladov za sprístupnenie informácií

a) fotokópia jednostrannej informácie formátu A4 _____________0,05 eur,

b) fotokópia jednostrannej informácie formátu A3 _____________0,10 eur,

c) fotokópia obojstrannej informácie formátu A4 ______________0,09 eur,

d) fotokópia obojstrannej informácie formátu A3 ______________0,18 eur,

e) CD/DVD ____________________________________________0,40 eur,

f) obálka formátu A6 ____________________________________0,02 eur,

g) obálka formátu A5 ___________________________________0,04 eur,

h) obálka formátu A4 ___________________________________0,07 eur.      


E-mailové adresy generálneho riaditeľstva a ústavov na prijímanie žiadostí o poskytnutie informácie a na prijímanie sťažností:

Generálne riaditeľstvo ZVJS:info.gr@zvjs.sk

ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica: info.bb@zvjs.sk

ÚVTOS Banská Bystrica-Kráľová: info.kr@zvjs.sk

ÚVV a ÚVTOS Bratislava: info.ba@zvjs.sk

ÚVTOS Dubnica nad Váhom: info.du@zvjs.sk

ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou: info.hr@zvjs.sk

ÚVTOS a ÚVV Ilava: info.il@zvjs.sk

ÚVV a ÚVTOS Košice: info.ke@zvjs.sk

ÚVTOS Košice-Šaca: info.sa@zvjs.sk

ÚVTOS a ÚVV Leopoldov: info.lo@zvjs.sk

ÚVTOS Levoča: info.le@zvjs.sk

ÚVV a ÚVTOS Nitra: info.nr@zvjs.sk

ÚVTOS Nitra-Chrenová: info.ch@zvjs.sk

ÚVV a ÚVTOS Prešov: info.po@zvjs.sk

ÚVTOS Ružomberok: info.rk@zvjs.sk

ÚVTOS pre mladistvých Sučany: info.su@zvjs.sk

Nemocnica pre obv.a ods. a ÚVTOS Trenčín: info.tn@zvjs.sk

ÚVTOS Želiezovce: info.ze@zvjs.sk

ÚVV a ÚVTOS Žilina: info.za@zvjs.sk

Logo of the Government Office of the Slovak RepublicLogo of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
Logo of the Czech Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Hungarian Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Polish Prison and Judicial Guard Corps