Skip to content
Official website of the

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

Ilava

Characteristics of the facility

História ústavu

Ilavský ústav patrí spolu s ústavom v Leopoldove k najstarším na Slovensku. Pôvodný gotický hrad, ktorého založenie sa pripisuje rytierskemu rádu Templárov slúžil na stráženie dôležitého brodu cez rieku Váh, pričom dohliadal na križovatku významných diaľkových ciest (patril medzi tzv. vodné hrady). V roku 1693 bol ilavský hrad s panstvom predaný uhorským kráľom do súkromných rúk. Nový majiteľ si prestaval dolnú časť hradu a hornú časť hradu dal k dispozícii ostrihomskému arcibiskupovi, ktorý sa tu rozhodol zriadiť prvý kláštor Trinitárov v Uhorsku. Okrem kláštora tu Trinitári zriadili aj nemocnicu a položili základný kameň dvojloďového kostola. V roku 1856 bol kláštor s pomerne malými úpravami prebudovaný na celokrajinskú trestnicu pre väzňov s trestom odňatia slobody nad 10 rokov. V roku 1889 bolo rozhodnuté o rozšírení trestnice prístavbou novej budovy, tzv. samoväzby, ktorá bola dostavaná v roku 1896. V tom čase bolo možné v ústave umiestniť až tisíc väzňov. Po vzniku Slovenského štátu (1939-1945) plnila väznica významnú funkciu pre štátny režim. Z Košíc tu bol premiestnený Komenského ústav, ktorý bol neskôr premenovaný na Štátny výchovný ústav slúžiaci ako nápravnovýchovné zariadenie pre dospievajúcu mládež. Taktiež tu bol zriadený koncentračný zaisťovací tábor pre odporcov vtedajšieho režimu (najväčší tábor pre politických väzňov), pre rasovo prenasledovaných. V rokoch 1938-1950 bola v Ilave zriadená Ústredňa štátnej bezpečnosť, a pracovné tábory (tzv. robotárne) i ženská väznica. Do roku 1977 slúžila Ilavská väznica aj ako väzenská nemocnica (do roku 1986 tu bolo zriadené aj oddelenie na výkon trestu odňatia slobody prestarnutých odsúdených, dlhodobo chorých a pre invaliditu neschopných vykonávať akúkoľvek prácu), ústredná odevná výdajňa a eskortné stredisko.

Po demokratických zmenách v roku 1989 došlo k perspektívnemu posunu celej našej spoločnosti. Z pohľadu väzenstva možno označiť za najväčšiu zmenu zrušenie trestu smrti a nahradenie tohto trestu výnimočným trestom odňatia slobody na doživotie. Na základe uvedených zmien bolo v roku 1992 v ústave Ilava vytvorené oddelenie na výkon výnimočných trestov odňatia slobody s kapacitou 41 miest (v roku 2000 sa zvýšila na 73 miest). V rokoch 2007-2010 bola v ústave realizovaná rekonštrukcia objektu č. 5 (tzv. samoväzba) a prístavba k objektu č. 8 (tzv. obslužné priestory pre výkon väzby). Od roku 2010 sa priestory objektu č. 5 využívajú na zabezpečenie výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody v špecializovaných oddieloch. V roku 2015-2016 bol rekonštruovaný objekt č. 4 - bývalá práčovňa (tzv. bastion) na priestory ubytovne odsúdených, čím sa rozšírila ubytovacia kapacita ústavu o 58 miest.


Súčasnosť ústavu

V súčasnosti sa v ústave vykonáva trest odňatia slobody odsúdených mužov zaradených do stredného a maximálneho stupňa stráženia, výkon doživotných trestov, výkon väzby pre Špecializovaný trestný súd, všetky súdy na území SR u obvinených zo závažnej trestnej činnosti (organizovaná trestná činnosť, obvinení, u ktorých je predpoklad uloženia trestu nad 15 rokov odňatia slobody a doživotného trestu).

Ústav Ilava zabezpečuje prostredníctvom úseku justičnej stráže ochranu a poriadok v štyroch súdoch a prokuratúrach Trenčianskeho kraja.


Celková kapacita ústavu je 860 osôb, z toho 180 miest je určených pre obvinených a 680 miest pre odsúdených.


Výkon väzby sa v ústave zabezpečuje od roku 2010 a vykonáva sa diferencovane pre obvinených mužov a ženy v oddieloch so štandardným a zmierneným režimom. Pri zaobchádzaní s touto kategóriou osôb je napĺňaný účel výkonu väzby v súbehu so zabezpečovaním ich práv zaručených platnou legislatívou. V prípade potreby sa obvineným poskytuje intervencia psychológa a sociálneho pracovníka.


S cieľom prehĺbiť účinnosť zaobchádzania s osobitnými kategóriami odsúdených sú v ústave okrem štandardných oddielov zriadené i špecializované oddiely - nástupný oddiel, oddiel doživotných trestov, uzavretý oddiel, výstupný oddiel a oddiel s bezpečnostným režimom, ktorého súčasťou je kompenzačná miestnosť.

V rámci výstupného oddielu sa ústav aktívne zapojil do dlhodobého národného projektu Šanca na návrat, financovaného z Európskeho sociálneho fondu v operačnom programe ľudské zdroje v prioritnej osi sociálne začlenenie, ktorého zámer primárne vychádza z potreby prepojenia oddelených politík penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti, zníženia rizík opakovaného páchania trestnej činnosti a obmedzenia vzniku možných krízových situácií v bezprostrednom okolí osôb vracajúcich sa z výkonu trestu odňatia slobody, pričom hlavná aktivita národného projektu je zameraná na resocializáciu a aktívne začlenenie občanov vo výkone trestu odňatia slobody do spoločnosti, na trh práce a zlepšenie ich prístupu k sociálnym službám.


Kultúrno-osvetová činnosť je v ústave orientovaná najmä do týchto oblastí: osvetová činnosť, záujmová a športová činnosť, využívanie väzenskej knižnice, sledovanie televízneho a počúvanie rozhlasového vysielania, odoberanie tlače a časopisov, kultúrne, vzdelávacie a zábavné podujatia, organizovanie kultúrnych vystúpení a ďalšie akcie prispievajúce k zvyšovaniu kultúrnej úrovne a všeobecného vzdelania odsúdených. V ústave je zriadená viacúčelová miestnosť s javiskom, vybavená ozvučením a osvetľovacím zariadením, ktorá je využívaná na vzdelávanie a na organizovanie spoločných kultúrnych podujatí, koncertov, divadelných predstavení, prednášok a besied spojených s autogramiádou so známymi osobnosťami športového, spoločenského a kultúrneho života.


V ústave sú zriadené viaceré záujmové krúžky rôzneho charakteru. V rámci redakčného krúžku sa vydáva časopis MOTÝĽ, ktorý je medzi odsúdenými veľmi obľúbený. V ústave je zriadená väzenská knižnica, ktorej knižničný fond tvorí domáca a zahraničná literatúra. V súčasnosti obsahuje knižnica viac ako 5 000 titulov rôzneho žánru.


Ústav zabezpečuje vzdelávanie odsúdených v spolupráci so Strednou odbornou školou Pruské a Strednou odbornou školou v Dubnici nad Váhom formou denného štúdia v elokovaných triedach v učebných odboroch: 2-ročné nadstavbové štúdium s maturitou - podnikanie v remeslách a službách, 3-ročný učebný odbor mäsiar, 3-ročný učebný odbor záhradník, 2-ročný učebný odbor stolár a 4-ročný učebný odbor cukrár-kuchár.


Zdravotná starostlivosť je pre obvinené a odsúdené osoby a pre príslušníkov ústavu zabezpečovaná kvalifikovaným personálom v štyroch ambulanciách. Lôžková časť pre chorých odsúdených má 29 lôžok.


Pravidelnú katolícku duchovnú službu pre odsúdených a obvinených zabezpečuje väzenský kaplán. Duchovná služba je poskytovaná na základe dobrovoľnosti a prejaveného záujmu v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie a v kaplnke Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Katolícka duchovná starostlivosť pre príslušníkov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov je taktiež zabezpečovaná väzenským kaplánom.

Duchovnú službu pre nekatolíckych veriacich ústav zabezpečuje na princípe dobrovoľnosti osobami splnomocnenými príslušnými cirkevnými úradmi alebo náboženskými spoločnosťami v súlade so zoznamom registrovaných cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike na základe ich záujmu.


Zamestnávanie odsúdených a obvinených je účinný a trvale využívaný prostriedok na dosiahnutie cieľov resocializácie. V súčasnej dobe je v ústave Ilava zaradených do práce v rámci vedľajšieho hospodárstva ústavu viac ako 315 odsúdených. Charakter práce je úzko naviazaný na automobilový priemysel, kde odsúdení vykonávajú prevažne montážne práce pri kompletizácii káblových zväzkov, no pracovnú činnosť realizujú i v oblasti ručného šitia obuvi a triedia sklenených pohárov. Ďalšou možnosťou pracovného uplatnenia odsúdených osôb v podmienkach tunajšieho ústavu sú i práce u objednávateľov v externom prostredí v drevospracujúcom priemysle a pri separácii odpadu.

Ústav má dlhodobé skúsenosti i s výrobou nábytku. V stredisku Drevovýroba vyrába nábytok pre široké spektrum štátnych a verejných inštitúcií.

Väznené osoby majú svoje uplatnenie i v rámci vnútornej prevádzky ústavu, kde vykonáva obslužné práce 56 osôb.

Priemerná zamestnanosť odsúdených a obvinených v ústave Ilava sa dlhodobo pohybuje na úrovni 80 – 85 percent z celkového počtu osôb, ktoré je možné do práce zaradiť.


Priamo v objekte ústavu je situovaný aj práčovnícko-čistiarenský komplex, prostredníctvom ktorého ústav zabezpečuje pranie bielizne pre klientov umiestnených v tunajšom zariadení a aj pre ďalšie zariadenia zboru v tomto regióne.


Personál ústavu

Štátnu službu v ústave vykonáva špecializovaný personál; príslušníci a zamestnanci Zboru väzenskej a justičnej stráže. Na plnení služobných a pracovných úloh v ústave sa

v súčasnej dobe podieľa priemerne 319 príslušníkov a 34 zamestnancov zboru, ktorí sú plne kvalifikovaní na prácu v podmienkach ústavu. Z hľadiska vzdelanostnej úrovne má 27,20 % personálu vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, 8,78 % personálu vysokoškolské vzdelanie

I. stupňa, 61,47 % má úplné stredoškolské vzdelanie a 2,55 % personálu má stredné odborné vzdelanie. Ženy tvoria 19,26 % z celkového počtu personálu.


Sociálny program

Pre potreby ústavu a zboru slúži objekt strelnice, a to nielen na vykonávanie ostrých strelieb, ale i na realizáciu športovo-branných a spoločenských podujatí.

V rámci sociálneho programu ústav prevádzkuje služobné byty a vo vnútorných priestoroch ústavu je zriadená športová hala a posilňovňa pre personál.

Ústav zároveň prevádzkuje aj tranzitnú ubytovňu, ktorá slúži pre potrebu krátkodobého ubytovania príslušníkov a zamestnancov z domovského ústavu ako aj pre príslušníkov z iných ústavov pre ubytovanie účastníkov rôznych školení a seminárov organizovaných zborom a pre návštevy v rámci medzinárodnej spolupráce.


Medzinárodná spolupráca

Ústav už niekoľko desaťročí udržiava pracovné kontakty s Väznicou v Mírove v Českej republike. Významná je spolupráca najmä v oblasti výkonu doživotných trestov odňatia slobody.

Riaditeľ ústavu

Director photo

plk. Mgr. Radomír Janík

Vyštudoval Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Do Zboru väzenskej a justičnej stráže bol prijatý v roku 1997. Pôsobil vo viacerých funkciách v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom, Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldov, ako aj na Generálnom riaditeľstve zboru. Riaditeľom Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Ilava je od roku 2022.

Photos from facility

Gallery image
Logo of the Government Office of the Slovak RepublicLogo of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
Logo of the Czech Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Hungarian Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Polish Prison and Judicial Guard Corps