Skip to content
Official website of the

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Hrnčiarovce nad Parnou

Characteristics of the facility

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou bol daný do užívania dňa 3. novembra 1988, pričom pôvodné zadanie projektu bolo zamerané na vytvorenie vhodných podmienok pre výkon trestu odňatia slobody odsúdených žien. Politické a spoločenské zmeny po novembri 1989 ovplyvnili ďalší vývoj ústavu v nasledujúcom období. Vlna nepokojov, ktorá vo väzenských zariadeniach viedla k destabilizácii a vyvrcholila podpálením pevnosti v Leopoldove, zapríčinila stratu ubytovacích kapacít a prispela tak v marci 1991 k zmene profilácie trnavského ústavu, kedy odsúdené ženy postupne nahradili odsúdení muži. Súčasný názov „Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou“ je v platnosti od roku 2001. Ústav je situovaný na juhozápadnom okraji intravilánu mesta Trnavy, v katastrálnom území obce Hrnčiarovce nad Parnou a je s 1433 ubytovacími miestami pre odsúdených, ústavom na výkon trestu odňatia slobody s najväčšou ubytovacou kapacitou v Slovenskej republike. Odsúdení sú umiestňovaní v rámci 23 oddielov, z toho 16 oddielov s diferenciačnou skupinou B, jeden oddiel s diferenciačnou skupinou C“ a šesť špecializovaných oddielov. Na plnení úloh ústavu sa podieľa spolu 301 príslušníkov zboru a 39 zamestnancov zboru, ktorí okrem iného zabezpečujú vo vzťahu k odsúdeným osobám zaobchádzanie s odsúdenými zamerané na plnenie účelu výkonu trestu, vzdelávanie a zamestnávanie odsúdených, ich kultúrno-osvetovú a záujmovú činnosť, zdravotnú starostlivosť vrátane výkonu ochranného liečenia, športové vyžitie a zmysluplné využitie voľného času. V zmysle vonkajšej diferenciácie bol ústav začlenený do kategórie ústavov s výkonom trestu odňatia slobody odsúdených mužov s minimálnym stupňom stráženia.

Riaditeľ ústavu

Director photo

plk. Mgr. Marek Kresan

Študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V Zbore väzenskej a justičnej stráže pracuje od roku 1992. Pôsobil vo viacerých funkciách v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou a v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Ilava. Riaditeľom Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou je od roku 2015.

Photos from facility

Gallery image
Logo of the Government Office of the Slovak RepublicLogo of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
Logo of the Czech Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Hungarian Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Polish Prison and Judicial Guard Corps