Skip to content
Official website of the

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Banská Bystrica-Kráľová

Characteristics of the facility

V sedemdesiatych rokoch 20. storočia sa začala výstavba nového väzenského zariadenia na južnom okraji Banskej Bystrice, mestskej časti Kráľová. Toto zariadenie malo nahradiť provizórne objekty pobočky banskobystrickej väznice - Kotva, v ktorej vykonávali trest odňatia slobody odsúdení muži zaradení do I. nápravnovýchovnej skupiny. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica-Kráľová bol zriadený rozkazom ministra spravodlivosti SSR 1. februára 1977 ako Útvar Zboru nápravnej výchovy Banská Bystrica-Kráľová. Od júna 1979 tu vykonávali trest odňatia slobody odsúdení muži zaradení do II. nápravnovýchovnej skupiny. Kapacita ústavu do roku 1990 bola 1 200 odsúdených.

Po roku 1990 na základe schválenej Koncepcie bezpečnosti vo väzenstve Slovenskej republiky bol ústav zmodernizovaný a dobudovaný po stránke ženijno-technického zabezpečenia a signálno-bezpečnostnej techniky. Kompletne bola vykonaná prestavba vstupu do ústavu, strážne veže, osvetlenie a bol inštalovaný kamerový a signálno-bezpečnostný systém. 

Na základe novelizácie zákona o výkone trestu odňatia slobody v roku 2005 ústav zabezpečuje v rámci vonkajšej diferenciácie výkon trestu odňatia slobody odsúdeným mužom zaradeným do stredného stupňa stráženia. Súčasná kapacita ústavu sa znížila na 753 odsúdených.

Systemizovaný počet príslušníkov je 253 a zamestnancov 58.

Kultúrno-osvetová činnosť je v ústave orientovaná najmä do nasledovných oblastí: osvetová činnosť, záujmová a športová činnosť, využívanie väzenskej knižnice, sledovanie televízneho a počúvanie rozhlasového vysielania, odoberanie tlače a časopisov, kultúrne, vzdelávacie a zábavné podujatia, organizovanie kultúrnych vystúpení a ďalšie akcie prispievajúce k zvyšovaniu kultúrnej úrovne a všeobecného vzdelania odsúdených. V ústave je zriadené školské stredisko, ktoré je využívané na vzdelávanie a na organizovanie spoločných kultúrnych podujatí, koncertov, prednášok a besied spojených s autogramiádou so známymi osobnosťami športového, spoločenského a kultúrneho života.

V ústave sú zriadené viaceré záujmové krúžky rôzneho charakteru (šachový, hudobný, akvaristický, bežecký...), ale aj väzenská knižnica, ktorej knižničný fond tvorí domáca a zahraničná literatúra. V súčasnosti obsahuje knižnica viac ako 4 600 titulov rôzneho žánru.

Ústav zabezpečuje vzdelávanie odsúdených v spolupráci so Spojenou školou - Kremnička v Banskej Bystrici formou denného štúdia v elokovaných triedach v učebných odboroch: 3-ročný učebný odbor maliar a 3-ročný učebný odbor stolár. V spolupráci s Právnickou fakultou UMB ústav organizuje vzdelávaciu aktivitu Právna klinika pre komunity“ (street law).

Zamestnávanie odsúdených je jednou z hlavných úloh zboru, vyplývajúcich zo zákonných ustanovení, ktoré napomáha osobám vo výkone trestu odňatia slobody v procese resocializácie, aby sa dokázali úspešne reintegrovať do spoločnosti a uplatniť sa na trhu práce po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody. Vzhľadom na napojenie príjmov a výdavkov na štátny rozpočet je súčasne stabilizujúcim prvkom financovania potrieb väzenstva a je jedným z prostriedkov trvale využívaným na dosiahnutie účelu výkonu trestu odňatia slobody. Ústav bol postavený len ako väzenské zariadenie bez výrobných priestorov a keďže pred rokom 1990 všetci odsúdení pracovali mimo objektu ústavu, priamo v štátnych výrobných závodoch a na štátnych stavbách, ich zánikom nastal okamžitý nedostatok pracovných príležitostí. Vzhľadom k tomu, že ústav sa nachádza v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti nebolo ľahké postupne sa na trhu práce presadiť. V súlade so súčasnou platnou legislatívou ústav teraz organizuje a zabezpečuje zamestnávanie odsúdených v rámci vlastných stredísk vedľajšieho hospodárstva a na pracoviskách vnútornej prevádzky ústavu a organizačných zložkách. Práca v strediskách vedľajšieho hospodárstva ústavu sa vykonáva formou vlastnej výroby alebo poskytovaním prác a služieb, ktoré je zabezpečené v priestoroch ústavu alebo mimo neho na pracoviskách s charakterom priameho stráženia alebo nestráženého s dohľadom príslušníka. Vlastná výroba je určená predovšetkým na uspokojovanie potrieb zboru. Iným právnickým alebo fyzickým osobám sú práce a služby stredísk vedľajšieho hospodárstva poskytované na základe uzatvorených písomných obchodných zmlúv. Strediská v ústave a ich stručná charakteristika:

VH-01 Montážne a demontážne práce - zabezpečovanie prevádzky pri demontáži elektroodpadu.

VH-03 Hala drevovýroba - spracovanie drevnej hmoty bežnými technológiami, výroba ihličnatých prírezov, stavebného reziva, výroba drevených prepravných paliet.

VH-04 Stolárska dielňa - stredisko vlastnej výroby kde sa vykonávajú stolárske práce v rozsahu jednoduchej výroby podľa vzorového typu a výroba jednoduchých výrobkov z dreva s možnosťou gravírovania.

VH-05 Stredisko pomocných prác - stredisko poskytuje práce a služby na vykonávanie jednoduchých remeselných a pomocných prác odsúdenými osobami zaradenými do práce na pracoviskách iných právnických a fyzických osôb.

VH-06 Krajčírska a čalúnnická dielňa - stredisko vlastnej výroby kde sa vykonáva šitie trenírok, šitie posteľnej bielizne, prípade iných výstrojných súčiastok pre zbor, výroba sedacích súprav, prečalúnenie sedacích súprav, kresiel a stoličiek, oprava nábytkového čalúnenia, čalúnenie interiérových dverí a pod.

Na poli medzinárodnej spolupráce je už niekoľko desiatok rokov partnerom ústavu na základe uzatvorenej Dohody o spolupráci Věznice Kuřim, okres Brno – venkov, Česká republika. Obidva partnerské ústavy dlhodobo vyvíjajú úsilie smerujúce k aktívnemu plneniu uvedenej dohody s cieľom rozvíjať a prehlbovať medzinárodnú spoluprácu a výmenu cenných skúseností.

Organizačnou a rozpočtovou súčasťou ústavu je aj Liečebno-rehabilitačné stredisko Zboru väzenskej a justičnej stráže v Kováčovej.


Riaditeľ ústavu

Director photo

pplk. Mgr. Miroslav Dohnan

Vyštudoval Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici. Do Zboru väzenskej a justičnej stráže bol prijatý v roku 2004. Pôsobil vo viacerých funkciách v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica a neskôr v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica-Kráľová, ktorého riaditeľom je od roku 2021.

Photos from facility

Gallery image
Logo of the Government Office of the Slovak RepublicLogo of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
Logo of the Czech Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Hungarian Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Polish Prison and Judicial Guard Corps