Skip to content
Official website of the

Zariadenie pre verejnosť

Archív a expozícia zboru

Characteristics of the facility

Súčasťou archívu je stála Expozícia histórie väzenstva na Slovensku, ktorá návštevníkom poskytuje prehľad dejín slovenského väzenstva. Expozíciu tvorí jedna miestnosť s troma tematicky oddelenými priestormi, pričom v prvom priestore sa nachádzajú exponáty charakterizujúce históriu väznice Leopoldov a staršiu históriu väzenstva, a v nasledujúcich dvoch sú inštalované exponáty z novodobej histórie a súčasnosti väzenstva.

Medzi najvzácnejšie exponáty v Expozícii histórie väzenstva na Slovensku v súčasnosti patrí zvitok tóry, židovského náboženského rukopisu z 19. storočia, ktorý bol nájdený pri stavebných prácach v objekte patriacom ústavu Leopoldov, tehly pochádzajúce z obdobia výstavby a neskôr prestavby leopoldovskej pevnosti na trestnicu, celové dvere z obdobia, kedy bol Leopoldov protitureckou pevnosťou, celové dvere z roku 1854, súčasti celových dverí - zámky, pánty a kľúče, časť náhrobného kameňa prvého projektanta a staviteľa leopoldovskej pevnosti, dobové fotografie a podobne.

Jednotlivé vitríny v expozícii približujú obdobie stredoveku a obdobie vlády cisára Leopolda I., kedy vznikla leopoldovská protiturecká pevnosť. Ďalšie vitríny prezentujú obdobie vlády Márie Terézie a cisára Františka Jozefa I., za vlády ktorého bola leopoldovská pevnosť prestavaná na trestnicu. Nasledujúce vitríny sú venované leopoldovskému kostolíku, ktorý bol vybudovaný v roku 1665 ako vôbec prvá stavba v pevnosti. V ďalších vitrínach sú umiestnené dobové fotografie a artefakty približujúce ústav Leopoldov v rokoch 1928 až 1950.

Staršiu históriu v ďalších priestoroch expozície dopĺňa novodobá história a súčasnosť slovenského väzenstva. V jednej časti miestnosti sú prezentované ústavy s históriou dlhšou ako 45 rokov a osobitná vitrína je venovaná ústavu Ilava, ako druhej najstaršej väznici na Slovensku.

Svoje miesto majú vitríny venované 45. výročiu samostatného slovenského väzenstva, služobnej kynológii, medailám a vyznamenaniam slovenského väzenstva v minulosti aj v súčasnosti.

Časť expozície je zameraná na odsúdených. Na figurínach je tu prezentovaný pracovný odev odsúdeného muža a ústavný odev odsúdenej ženy a vo vitrínach nedovolená činnosť odsúdených a rôzne formy ich sebapoškodzovania.


Návštevy expozície pre verejnosť

Expozícia histórie väzenstva na Slovensku je pre verejnosť prístupná spravidla každú stredu v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod., a to na základe písomnej žiadosti zaslanej v dostatočnom časovom predstihu na adresu archivzvjs@zvjs.sk. Vzhľadom na to, že Expozícia histórie väzenstva na Slovensku sídli v stráženom objekte, žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko vstupujúcej osoby, dátum narodenia a číslo preukazu totožnosti.


Prístup k archívnym dokumentom

Verejnosť má právo na prístup k archívnym dokumentom uloženým v archíve, ak zákon neustanovuje inak. Prístup je umožnený vyhotovovaním rešerší, odpisov, výpisov, potvrdení, kópií, štúdiom a verejným vystavovaním archívnych dokumentov. Uskutočňuje sa na základe písomnej žiadosti žiadateľa, ktorá obsahuje náležitosti v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach.

Štúdium v archíve upravuje bádateľský poriadok. Bádateľom je k dispozícii študovňa archívu s kapacitou štyroch miest.

Archív je oprávnený uplatniť obmedzenie prístupu k archívnym dokumentom v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach. Pri vyhotovovaní kópií archívnych dokumentov je možné použiť vlastné audiovizuálne zariadenie.

Pramenné bohatstvo archívu tvoria archívne fondy v rozsahu cca 1300 bežných metrov. K najvýznamnejším archívnym fondom patria fond osobných spisov bývalých odsúdených a fond artefaktov.

Vedúca zariadenia

mjr. Mgr. Andrea Solčanská

V prípade záujmu odporúčame termín konzultovať vopred telefonicky s mjr. Mgr. Andreou Solčanskou na telefónnom čísle +421/33/2831570 alebo +421/33/2831572.

Information for the public

Mail address

Icon

Gucmanova 670/19, priečinok 7, 920 41 Leopoldov

Location in the Slovak Republic

Marker
Pigeon | © OpenStreetMap contributors

Documents for download

Logo of the Government Office of the Slovak RepublicLogo of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
Logo of the Czech Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Hungarian Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Polish Prison and Judicial Guard Corps