Zbor väzenskej a justičnej stráže od 1. júla uvoľňuje protiepidemické opatrenia

Od 1. júla 2020 Zbor väzenskej a justičnej stráže pristupuje k uvoľňovaniu opatrení zavedených na boj s koronavírusom. Vzhľadom na zlepšujúcu sa situáciu zbor opätovne realizuje nárokové návštevy v obmedzenom režime za dodržania protiepidemických opatrení. Úprava podmienok nastala aj v prípade videohovorov.


Zbor väzenskej a justičnej stráže povolil od 2. apríla 2020 rozšírenie možností telefonovania a od 15. mája 2020 spustil projekt videonávštev s cieľom eliminovať negatívne dopady osobitých protiepidemických opatrení, zavedených v boji s koronavírusom.


Vzhľadom na zlepšujúcu sa situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu, zbor s úmyslom obnoviť priamy kontakt väznených osôb s blízkymi, na základe odporúčaní hlavného hygienika SR a so súhlasom ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky, pristúpi od 1. júla 2020 k uvoľneniu ďalších protiepidemických opatrení zavedených v ústavoch.


Nárokové návštevy


Nárokové návštevy budú opätovne spustené, avšak v obmedzenom režime za dodržania hygienických a organizačno-technických opatrení odporúčaných hlavným hygienikom SR. To znamená, že povolené budú zatiaľ len bezkontaktné návštevy v trvaní jednej hodiny raz mesačne, pričom jednu väznenú osobu môžu naraz navštíviť maximálne tri osoby, vrátane detí. Mladiství a odsúdení z otvorených oddelení majú nárok na návštevu v trvaní jednej hodiny raz za týždeň.


Návštevy budú vykonané za dodržania protiepidemických opatrení. Návštevník sa pri vstupe do objektu ústavu podrobí meraniu telesnej teploty (pri hodnote nad 37 stupňov °C sa návšteva neumožní), vykoná sa dezinfekcia rúk a počas celého pobytu v objekte ústavu musí mať prekryté ústa a nos (rúško, šatka alebo šál). Rovnako počas celého pobytu v ústave musí dodržiavať fyzický odstup od iných osôb a zdržať sa akéhokoľvek fyzického kontaktu s väznenou osobou. Príslušník zboru je oprávnený vykonať osobnú prehliadku osoby vstupujúcej do ústavu, prehliadku batožiny a vecí, prípadne vykonať skúšku na požitie alkoholu alebo inej omamnej látky.


Návšteva sa vykoná v čase určenom na pozvánke k návšteve, ktorú návštevník odovzdá príslušníkovi zboru. Pokiaľ návštevník nepredloží včas platnú pozvánku, alebo sa dostaví neskôr, ako je začiatok návštevy uvedený na pozvánke, ústav nemôže z organizačných dôvodov zaručiť trvanie návštevy v celom rozsahu. Mená osôb na pozvánke nie je možné prepísať alebo doplniť. Zmeny v pozvánke je oprávnený vykonať výhradne príslušník zboru určený riaditeľom ústavu za vedúceho návštev. Neoprávnene upravená pozvánka sa bude považovať za neplatnú.


Osobám, ktoré nemajú platný doklad totožnosti a platnú pozvánku k návšteve, alebo sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, nebude umožnený vstup do ústavu. Ak väznená osoba alebo návštevník poruší zásady správania pri návšteve, ústavný poriadok, ohrozuje bezpečnosť ústavu, alebo poruší ochranné podmienky, príslušník zboru návštevu preruší alebo predčasne skončí, pričom väznená osoba nemá nárok na náhradu návštevy.


Počas návštevy je zakázané odovzdávať alebo prijímať peňažné prostriedky, korešpondenciu alebo prijímať iné veci. To neplatí, ak je povolená obmena vlastného odevu, bielizne a obuvi väznenej osoby. Riaditeľ ústavu môže povoliť obvinenému alebo odsúdenému na návšteve odovzdať osobné veci, ktorých držanie nie je v ústave povolené, je to v rozpore s účelom výkonu väzby a výkonu trestu, alebo ich účel držania v ústave skončil.


Videonávštevy


Napriek spusteniu bezkontaktných nárokových návštev, sa budú aj naďalej realizovať videonávštevy, pričom zostanú alternatívou k spomínaným nárokovým návštevám. Väznená osoba, ktorá sa rozhodne z akýchkoľvek dôvodov nevyužiť možnosť realizácie návštevy, bude môcť požiadať o videonávštevu v trvaní 20 minút. Rovnako bude mať riaditeľ ústavu možnosť v odôvodnených prípadoch povoliť väzneným osobám, osobitne väzneným osobám s maloletými deťmi, návštevu aj videonávštevu.


Logo ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže

O zbore

 • Generálne riaditeľstvo

 • Archív a expozícia zboru

 • Banská Bystrica

 • Banská Bystrica-Kráľová

 • Bratislava

 • Dubnica nad Váhom

 • Hrnčiarovce nad Parnou

 • Ilava

 • Inštitút vzdelávania v Nitre

 • Košice

 • Košice-Šaca

 • Kováčová

 • Leopoldov

 • Levoča

 • Liptovská Štiavnica

 • Nitra

 • Nitra-Chrenová

 • Omšenie

 • Prešov

 • Ružomberok

 • Sučany

 • Trenčín

 • Želiezovce

 • Žilina

Informácie

 • Ochrana osobných údajov

 • Štatistiky

 • Časté otázky a odpovede

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Duchovná služba

 • Odborový zväz

 • Penologický výskum

 • Poskytovanie informácií

 • Pracovné príležitosti

 • Publikácie

 • Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

 • Sťažnosti

 • Tlačový servis

 • Udalosti

 • Verejné obstarávanie

 • Výročná správa

 • Zamestnávanie odsúdených

 • Zverejňovanie dokumentov

 • phone

  +421/2/208 31 111

 • envelope

  kancelariagr@zvjs.sk

 • marker

  Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky © 2019