Pracovné stretnutie v Nitre

Dňa 12. marca 2019 sa v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra za účasti predsedu Krajského súdu v Nitre, krajského prokurátora z Krajskej prokuratúry v Nitre, predsedov okresných súdov a prokurátorov z okresných prokuratúr v pôsobnosti Nitrianskeho kraja konalo zasadnutie kolégia riaditeľa ústavu, ktorého predmetom bolo vyhodnotenie činnosti úseku justičnej stráže pri zabezpečovaní ochrany poriadku a bezpečnosti v objektoch súdov a v objektoch prokuratúr za rok 2018. Pozvanie na pracovné stretnutie prijal aj generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže gen. Ing. Milan Ivan a riaditelia odboru ochrany a odboru preventívno-bezpečnostnej služby a skráteného vyšetrovania Generálneho riaditeľstva zboru plk. Mgr. Milan Kotek a plk. Mgr. Jozef Máté. Zástupcovia súdov a prokuratúr Nitrianskeho kraja vyjadrili spokojnosť so stavom zabezpečenia ochrany poriadku a bezpečnosti v objektoch súdov a prokuratúr. V roku 2018 nebola zaznamenaná žiadna mimoriadna udalosť závažnejšieho charakteru, ktorá by mohla ohroziť ochranu poriadku a bezpečnosti v objektoch súdov a prokuratúr. Riaditeľ ústavu pplk. Mgr. Milan Rus recipročne poďakoval za spoluprácu, ktorá bola nielen počas hodnoteného obdobia na veľmi dobrej úrovni. Zasadnutie kolégia riaditeľa ústavu bolo ukončené spoločným pracovným obedom.