Skip to content
Official website of the

Por. č.

Názov písomnosti

Stupeň utajenia

Oblasť v zmysle nariadenia vlády SR č. 216/2004 Z. z.

Odôvodnenie

1.

Bezpečnostné systémy a Signálno--bezpečnostná technika zboru

V

c), e), m)

Neoprávnenou manipuláciou s týmito skutočnosťami by mohlo dôjsť k ohrozeniu systému ochrany objektu zboru a k vytvoreniu podmienok k jeho narušeniu, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov zboru, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2.

Typový plán bezprostredného prenasledovania

V

a), b), c), d), i), t)

Neoprávnenou manipuláciou s týmito skutočnosťami by mohlo dôjsť k ohrozeniu systému ochrany objektu zboru a k vytvoreniu podmienok k jeho narušeniu, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov zboru, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

3.

Strážna dokumentácia objektov zboru, pokyny postupov riešenia krízových a iných mimoriadnych udalostí

V

a), d), e), i), t)

Neoprávnenou manipuláciou s týmito skutočnosťami by mohlo dôjsť k ohrozeniu systému ochrany objektu zboru a k vytvoreniu podmienok k jeho narušeniu, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov zboru, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

4.

Úlohy a opatrenia, ktoré zbor plní v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu

V

a), b), e), t), u)

Neoprávnenou manipuláciou s týmito skutočnosťami by mohlo dôjsť k ohrozeniu systému ochrany objektu zboru a k vytvoreniu podmienok k jeho narušeniu, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov zboru, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

5.

Dokumentácia a smernice operačných stredísk ústavov

V

e),i),j),m)

Neoprávnenou manipuláciou s týmito skutočnosťami by mohlo dôjsť k ohrozeniu systému ochrany objektu zboru a k vytvoreniu podmienok k jeho narušeniu, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov zboru, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

6.

Kriminálny zväzok

V

c), d), i), j), r)

Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

7.

Ochrana svedka

V

c), d), i), j), r), t)

Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

8.

Informačno-technické prostriedky, prostriedky operatívno-pátracej činnosti

V

i), j), r)

Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

9.

Použitie agenta a s tým súvisiaca dokumentácia

V

c), d), i), j), r), t)

Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

10.

Bezpečnostné poznatky získané operatívno-pátracou činnosťou

V

c), d), i), j), r)

Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov právnických osôb alebo fyzických osôb a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

11.

Sústreďovanie poznatkov k osobám

V

c), d), i), j), r)

Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

12.

Dokumentácia osôb konajúcich v prospech zboru

V

c), d), i), j), r)

Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

13.

Poznatky o pripravovanej alebo zamlčanej trestnej činnosti

V

c), e), i), j), r), t)

Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

14.

Závažný záznam, informácia o činnosti preventívno-bezpečnostnej služby

V

c), d), i), j)

Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

15.

Dokumentácia súvisiaca s rozpisom stanovíšť režimovej činnosti

V

a), b), d)

Neoprávnenou manipuláciou s týmito skutočnosťami by mohlo dôjsť k ohrozeniu systému ochrany objektu zboru a k vytvoreniu podmienok k jeho narušeniu, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov zboru, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

16.

Bezpečnostná dokumentácia chráneného priestoru

V

e), i), m), o), t)

Neoprávnenou manipuláciou s týmito informáciami by mohlo dôjsť k narušeniu činnosti zboru v mieste svojho sídla, a tým aj k oslabeniu účinnosti systému ochrany utajovaných skutočností, čo by mohlo zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov zboru alebo iných právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

17.

Príprava amnestie udeľovanej prezidentom republiky

V

n)

Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky

18.

Topológia informačného systému

V

b), e), m)

Uvedená dokumentácia obsahuje detailný technický popis informačného systému, jeho konfiguráciu a systém zabezpečenia jeho ochrany. Vyzradením týchto informácií by mohlo dôjsť k ohrozeniu funkčnosti a bezpečnosti informačného systému.

19.

Organizačné a technické opatrenia a osobitné pomôcky pre zabezpečenie utajenia prevádzky na všetkých spojovacích prostriedkoch

V

b), m)

Neoprávnenou manipuláciou s týmito skutočnosťami by mohlo dôjsť k ohrozeniu systému ochrany objektu zboru a k vytvoreniu podmienok k jeho narušeniu, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov zboru, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

20.

Evidencia monitorovania, vypočutia alebo poskytnutia záznamu telefonického hovoru

V

b), d)

Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

21.

Dohody a spolupráca s ozbrojenými bezpečnostnými zbormi, ozbrojenými zbormi, inými orgánmi verejnej moci v oblasti ochrany a bezpečnosti štátu a objektov zboru

V

a), b), c), d), i), t)

Neoprávnenou manipuláciou s týmito skutočnosťami by mohlo dôjsť k ohrozeniu systému ochrany objektu zboru a k vytvoreniu podmienok k jeho narušeniu, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov zboru, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

22.

Heslá na získavanie informácií a osobných údajov z informačných systémov ozbrojených zborov

V

a), b), d), t)

Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

23.

Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

V

a), b), c), d)

Neoprávnenou manipuláciou s týmito skutočnosťami, respektíve takými informáciami a údajmi, ktorých prezradením by mohlo prísť k priamemu ohrozeniu eskorty, narušeniu systému stráženia a ochrany a k poškodeniu právom chráneného záujmu zboru, k ohrozeniu systému ochrany objektov zboru a k vytvoreniu podmienok k jeho narušeniu, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

24.

Evidencia súvisiaca s utajovanými skutočnosťami

V

a), b), c), d)

Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

25.

Spravodajsko--operatívna a analyticko--informačná dokumentácia súvisiaca s inými štátnymi orgánmi

V, D

a), b), c), d), e), i), g)

1. Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky. 2. Neoprávnenou manipuláciou s týmito skutočnosťami by mohlo dôjsť k ohrozeniu systému ochrany objektu zboru a k vytvoreniu podmienok k jeho narušeniu, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov zboru, a tým by mohlo dôjsť k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.


Logo of the Government Office of the Slovak RepublicLogo of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
Logo of the Czech Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Hungarian Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Polish Prison and Judicial Guard Corps