Skip to content
Official website of the

Vyhlásenie o prístupnosti

Zbor väzenskej a justičnej stráže má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 95/2019 Z. z. o ITVS“) a príslušnými vykonávacími predpismi.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o ITVS a príslušnými vykonávacími predpismi vzhľadom na výnimky uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Nesúlad s pravidlami prístupnosti podľa § 14 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení vyhlášky č. 546/2021 Z. z.

1.    Niektoré nadpisy nie sú uvedené sémanticky správne. Tabuľky nemajú vždy uvedenú hlavičku. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]

2.    Určité komponenty nemajú dostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]

3.    Zhoršená orientácia pri priblížení stránky. [Kritérium úspešnosti 1.4.4 Zmena veľkosti textu]

4.    V PDF dokumentoch sa môže vyskytovať obrázok s textom, namiesto OCR čitateľného textu. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]

5.    Vyskytuje sa obsah kde pri responzivite sa môže znížiť čitateľnosť obsahu. [Kritérium úspešnosti 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu]

6.    Niektoré textové prvky nemajú dostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]

7.    Nefunguje preskakovanie blokov čo sa opakujú na stránkach. [Kritérium úspešnosti 2.4.1  Preskočenie blokov]

8.    Odkazy môžu byť nedostatočne zrozumiteľné mimo kontext. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]

9.    Nadpisy a menovky nie vždy popisujú tému alebo účel a môžu byť len všeobecného charakteru. [Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 19.3.2024.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o ITVS a príslušnými vykonávacími predpismi bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy aktualizované 19.3.2024.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: webmaster@zvjs.sk. Správcom webového sídla je Zbor väzenskej a justičnej stráže a technickým prevádzkovateľom je spoločnosť SKYMOVE s.r.o.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu 2016/2102 sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk

Logo of the Government Office of the Slovak RepublicLogo of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
Logo of the Czech Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Hungarian Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Polish Prison and Judicial Guard Corps