Skip to content
Official website of the

Sťažnosti fyzických a právnických osôb

Sťažnosti fyzických a právnických osôb

Fyzické a právnické osoby (okrem obvinených a odsúdených), ktoré sa domáhajú ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnievajú, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody alebo Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „orgán verejnej správy“), poukazujú na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti týchto orgánov verejnej správy, za účelom ochrany svojich práv môžu podávať sťažnosti

podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je podanie, ktoré:

a) má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,

b) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené osobitným predpisom,

c) je sťažnosťou podľa osobitného predpisu,

d) smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu,

e) smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu alebo

f) obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu.


Podávanie sťažnosti

Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.

Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa. Ak je sťažovateľovi možné doručiť písomnosti v elektronickej podobe, môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byťjednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha. Ak sťažnosť neobsahuje náležitosti, orgán verejnej správy ju odloží.

Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa osobitného predpisu (§ 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov), to neplatí, ak bola sťažnosť odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa (§ 19 zákona o e-Governmente).

Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná, ani odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta podľa zákona o e-Governmente, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sa sťažnosť odloží. Ak potvrdenie sťažnosti obsahuje iné údaje ako sťažnosť podaná v elektronickej podobe, orgán verejnej správy sťažnosť podanú v elektronickej podobe odloží.


Kam podať sťažnosť?

Na vybavenie sťažnosti je príslušný ústav, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, o ktorej sa sťažovateľ domnieva, že ňou boli porušené jeho práva alebo právom chránené záujmy, ak ďalej nie je ustanovené inak, podať ju možno:

  1. do ústavu, do ktorého pôsobnosti patrí vybavenie sťažnosti,

  2. Generálnemu riaditeľstvu Zboru väzenskej a justičnej stráže (info.gr@zvjs.sk),

  3. Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky.


Sťažnosti väznených osôb

V prípade podania sťažnosti osobami vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody postupujú tieto osoby podľa zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.


E-mailové adresy generálneho riaditeľstva a ústavov na prijímanie žiadostí o poskytnutie informácie a na prijímanie sťažností:

Generálne riaditeľstvo ZVJS: info.gr@zvjs.sk

ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica: info.bb@zvjs.sk

ÚVTOS Banská Bystrica-Kráľová: info.kr@zvjs.sk

ÚVV a ÚVTOS Bratislava: info.ba@zvjs.sk

ÚVTOS Dubnica nad Váhom: info.du@zvjs.sk

ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou: info.hr@zvjs.sk

ÚVTOS a ÚVV Ilava: info.il@zvjs.sk

ÚVV a ÚVTOS Košice: info.ke@zvjs.sk

ÚVTOS Košice-Šaca: info.sa@zvjs.sk

ÚVTOS a ÚVV Leopoldov: info.lo@zvjs.sk

ÚVTOS Levoča: info.le@zvjs.sk

ÚVV a ÚVTOS Nitra: info.nr@zvjs.sk

ÚVTOS Nitra-Chrenová: info.ch@zvjs.sk

ÚVV a ÚVTOS Prešov: info.po@zvjs.sk

ÚVTOS Ružomberok: info.rk@zvjs.sk

ÚVTOS pre mladistvých Sučany: info.su@zvjs.sk

Nemocnica pre obv.a ods. a ÚVTOS Trenčín: info.tn@zvjs.sk

ÚVTOS Želiezovce: info.ze@zvjs.sk

ÚVV a ÚVTOS Žilina: info.za@zvjs.sk


Logo of the Government Office of the Slovak RepublicLogo of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
Logo of the Czech Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Hungarian Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Polish Prison and Judicial Guard Corps