Skip to content
Official website of the

Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

Spolupráca pri zaobchádzaní s väznenými osobami

Pri zaobchádzaní s odsúdenými a plnení úloh spojených s programom zaobchádzania zbor spolupracuje so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, právnickými osobami, fyzickými osobami, záujmovými združeniami občanov, cirkvami, náboženskými spoločnosťami, nadáciami a charitatívnymi organizáciami, ktoré pôsobia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi; podmienkou je súhlas riaditeľa ústavu a v určených prípadoch aj predloženie projektu.

Spolupracujúce organizácie sa môžu podieľať najmä na

  • riešení sociálnych problémov odsúdeného pri vytváraní priaznivých podmienok po prepustení z výkonu trestu,

  • organizovaní, zabezpečovaní a uskutočňovaní kultúrno-osvetových činností a vzdelávaní,

  • materiálno-technickom vybavení priestorov na vzdelávanie, pre športovú a záujmovú činnosť,

  • podpore a pomoci pri uplatňovaní nových metód a spôsobov resocializácie, uskutočňovaní odborných seminárov a špecializovanej prípravy personálu na zaobchádzanie s odsúdenými.

V prípade záujmu o spoluprácu sa môže organizácia obrátiť sa konkrétny ústav v zozname organizačných zložiek Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Logo of the Government Office of the Slovak RepublicLogo of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
Logo of the Czech Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Hungarian Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Polish Prison and Judicial Guard Corps