Skip to content
Official website of the

Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

Bratislava, 22. marec 2024 - o Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 prejavili záujem aj väznené osoby. Právo voliť má obvinený a odsúdený, ktorý je občanom Slovenskej republiky, v deň konania volieb sa nachádza vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody na území Slovenskej republiky a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a nemá prekážku práva voliť. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak. Voliť môže väznená osoba s hlasovacím preukazom alebo bez hlasovacieho preukazu, ak sa miesto výkonu väzby alebo výkonu trest odňatia slobody nachádza v územnom obvode volebného okrsku miesta trvalého pobytu. Aktuálne v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody prejavilo záujem o hlasovanie 2053 väznených osôb s hlasovacím preukazom a štyri osoby môžu voliť bez hlasovacieho preukazu. Počty voličov sa môžu v priebehu volieb meniť.

Všetky ústavy vopred zabezpečili, aby obvinení a odsúdení boli v dostatočnom časovom predstihu písomne informovaní o konaní volieb, spôsobe a práve voliť. V deň volieb, t. j. v sobotu 23. marca 2024, budú pred členov okrskovej volebnej komisie predvedení obvinení a odsúdení, ktorí prejavia záujem hlasovať. Väznené osoby môžu svoj hlas odovzdať do prenosnej volebnej schránky. Pri výkone volebného práva obvineným a odsúdeným je nevyhnutné zabezpečiť účel väzby a účel výkonu trestu odňatia slobody a bezpečnosť zúčastnených osôb.

Dňa 22. marca 2024 sa v slovenských ústavoch nachádza celkom 1372 obvinených a 8384 odsúdených (spolu 9756 osôb). Z celkového počtu väznených je 21 obvinených mladistvých, 22 odsúdených mladistvých a 479 cudzincov, ktorí nemajú volebné právo. Z uvedeného počtu doposiaľ nahlásilo záujem 2053 väznených osôb, ktoré sa plánujú zúčastniť volieb prezidenta Slovenskej republiku v roku 2024. Zbor väzenskej a justičnej stráže bude počty voličov aktualizovať na svojej webovej stránke a sociálnych sieťach v najbližších pracovných dňoch.

Prehľad o uplatnení volebného práva obvinenými a odsúdenými vo voľbách prezidenta v roku 2019

V deň konania volieb dňa 16. marca 2019 sa v ústave nachádzalo celkom 1 506 obvinených a 8934 odsúdených (spolu 10 440 osôb), pre ktorých právo voliť malo 1398 obvinených a 8775 odsúdených, spolu teda 10173 osôb. Volebné právo využilo 165 obvinených a 1552 odsúdených, čo z celkového počtu 10 440 oprávnených voličov predstavovalo 17% volebnú účasť. Najvyššia volebná účasť bola v Hrnčiarovciach nad Parnou (36%) a najnižšia v Nitre-Chrenovej (9%) a Žiline (10%).

V druhom kole v deň konania volieb dňa 30. marca 2019 sa v ústave nachádzalo celkom 1 507 obvinených a 8 967 odsúdených (spolu 10 474 osôb), pričom právo voliť malo 1 406 obvinených a 8 820 odsúdených, spolu teda 10 226 osôb. Volebné právo využilo 121 obvinených a 1191 odsúdených, čo z celkového počtu 10 226 oprávnených voličov predstavovalo 13% volebnú účasť. Najvyššia volebná účasť bola v Hrnčiarovciach nad Parnou (25%) a najnižšia v Žiline (6%).

Objekty zboru nie sú miestom pre politickú reklamu

Dôležité je zdôrazniť, že v ústavoch nie je prípustné, aby prácu s akýmikoľvek nosičmi politickej reklamy a volebnú kampaň vykonávali príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže alebo zamestnanci Zboru väzenskej a justičnej stráže. Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky môžu štátne orgány konať len na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Keďže žiaden zákon neustanovuje činnosti ústavu pri politickej reklame pred voľbami, je nevyhnutné umožniť len formy volebnej kampane predpokladanej zákonom č. 181/2014 Z. z. (napr. vysielanie Rozhlasu a televízie Slovenska).

Média

O zdokumentovanie volieb v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody (Ilava, Nitra/Nitra-Chrenová, Trenčín, Banská Bystrica-Kráľová) prejavili záujem tieto médiá: RTVS (rozhlas a televízia), TV Markíza, TV JOJ, TASR.

Logo of the Government Office of the Slovak RepublicLogo of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
Logo of the Czech Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Hungarian Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Polish Prison and Judicial Guard Corps