Skip to content
Official website of the

Druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiku v roku 2024  

Bratislava, 05. apríl 2024 - o druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiku v roku 2024 prejavili záujem aj väznené osoby. Právo voliť má obvinený a odsúdený, ktorý je občanom Slovenskej republiky, v deň konania volieb sa nachádza vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody na území Slovenskej republiky a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a nemá prekážku práva voliť. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak. Voliť môže väznená osoba s hlasovacím preukazom alebo bez hlasovacieho preukazu, ak sa miesto výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody nachádza v územnom obvode volebného okrsku miesta trvalého pobytu. Aktuálne v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody prejavilo záujem o hlasovanie 1994 väznených osôb s hlasovacím preukazom a šesť osôb môže voliť bez hlasovacieho preukazu. Počty voličov sa môžu v priebehu volieb meniť. V deň volieb, t. j. v sobotu 06. apríla 2024, budú pred členov okrskovej volebnej komisie predvedení obvinení a odsúdení, ktorí prejavia záujem hlasovať. Väznené osoby môžu svoj hlas odovzdať do prenosnej volebnej schránky.

Dňa 05. apríla 2024 sa v slovenských ústavoch nachádza celkom 1376 obvinených a 8367 odsúdených (spolu 9743 osôb). Z celkového počtu väznených osôb je 21 obvinených mladistvých, 20 odsúdených mladistvých a 484 cudzincov, ktorí nemajú volebné právo. Z uvedeného počtu doposiaľ nahlásilo záujem 1994 väznených osôb, ktoré sa plánujú zúčastniť volieb prezidenta Slovenskej republiku v roku 2024. Zbor väzenskej a justičnej stráže bude počty voličov aktualizovať na vyžiadanie v najbližších pracovných dňoch.

Prehľad o uplatnení volebného práva obvinenými a odsúdenými v prvom kole vo voľbách prezidenta v roku 2024

V deň konania volieb dňa 23. marca 2024 sa v ústavoch na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody nachádzalo celkom 1 377 obvinených a 8395 odsúdených (spolu 9 772 osôb), pričom právo voliť malo 1 210 obvinených a 8 041 odsúdených, spolu teda 9 251 osôb. Volebné právo využilo 252 obvinených a 1 696 odsúdených, čo z celkového počtu 9 251 oprávnených voličov predstavovalo 21,1% volebnú účasť. Najvyššia volebná účasť bola v Sučanoch (33,3%) a najnižšia v Košiciach (13,1%).

Média

O zdokumentovanie volieb v druhom kole volieb prezidenta v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody (Košice, Leopoldov a Bratislava) prejavili záujem tieto médiá: RTVS (rozhlas a televízia) a TASR.

Logo of the Government Office of the Slovak RepublicLogo of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
Logo of the Czech Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Hungarian Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Polish Prison and Judicial Guard Corps