Skip to content
Official website of the

Tlačové správy

 • 8. apríla 2024

  Hlasovanie -  voľby prezidenta Slovenskej republiku v roku 2024  

  Print news image Hlasovanie -  voľby prezidenta Slovenskej republiku v roku 2024  

  Bratislava, 08. apríl 2024 – V druhom kole volieb prezidenta Slovenskej republiku v roku 2024 bola volebná účasť nižšia. Voliť mohla väznená osoba s hlasovacím preukazom alebo bez hlasovacieho preukazu, ak sa miesto výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody nachádzalo v územnom obvode volebného okrsku miesta trvalého pobytu. Dňa 06. apríla 2024 sa v slovenských ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody nachádzalo celkom 1 375 obvinených a 8 367 odsúdených (spolu 9 742 osôb). Z celkového počtu väznených osôb o hlasovanie prejavilo záujem 1 898 s hlasovacím právom.

   

  Prehľad o uplatnení volebného práva obvinenými a odsúdenými v II. kole vo voľbách prezidenta v roku 2024

  V deň konania volieb dňa 6. apríla 2024 sa v ústavoch na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody nachádzalo celkom 1 375 obvinených a 8 367 odsúdených (spolu 9 742 osôb), pričom právo voliť malo 1 212 obvinených a 8 007 odsúdených, spolu teda 9 219 osôb. Volebné právo využilo 237 obvinených a 1 661 odsúdených, čo z celkového počtu 9 219 oprávnených voličov predstavovalo 20,6% volebnú účasť. Najvyššia volebná účasť bola v Sučanoch (33,3%) a najnižšia v Košiciach (12,5%) a v Banskej Bystrici – Kráľovej (13,1%).

  Prehľad o uplatnení volebného práva obvinenými a odsúdenými v  I. kole vo voľbách prezidenta v roku 2024

  V deň konania volieb dňa 23. marca 2024 sa v ústavoch na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody nachádzalo celkom 1 377 obvinených a 8 395 odsúdených (spolu 9 772 osôb), pričom právo voliť malo 1 210 obvinených a 8 041 odsúdených, spolu teda 9 251 osôb. Volebné právo využilo 252 obvinených a 1 696 odsúdených, čo z celkového počtu 9 251 oprávnených voličov predstavovalo 21,1% volebnú účasť. Najvyššia volebná účasť bola v Sučanoch (33,3%) a najnižšia v Košiciach (13,1%).

 • 5. apríla 2024

  Druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiku v roku 2024  

  Print news image Druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiku v roku 2024  

  Bratislava, 05. apríl 2024 - o druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiku v roku 2024 prejavili záujem aj väznené osoby. Právo voliť má obvinený a odsúdený, ktorý je občanom Slovenskej republiky, v deň konania volieb sa nachádza vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody na území Slovenskej republiky a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a nemá prekážku práva voliť. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak. Voliť môže väznená osoba s hlasovacím preukazom alebo bez hlasovacieho preukazu, ak sa miesto výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody nachádza v územnom obvode volebného okrsku miesta trvalého pobytu. Aktuálne v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody prejavilo záujem o hlasovanie 1994 väznených osôb s hlasovacím preukazom a šesť osôb môže voliť bez hlasovacieho preukazu. Počty voličov sa môžu v priebehu volieb meniť. V deň volieb, t. j. v sobotu 06. apríla 2024, budú pred členov okrskovej volebnej komisie predvedení obvinení a odsúdení, ktorí prejavia záujem hlasovať. Väznené osoby môžu svoj hlas odovzdať do prenosnej volebnej schránky.

  Dňa 05. apríla 2024 sa v slovenských ústavoch nachádza celkom 1376 obvinených a 8367 odsúdených (spolu 9743 osôb). Z celkového počtu väznených osôb je 21 obvinených mladistvých, 20 odsúdených mladistvých a 484 cudzincov, ktorí nemajú volebné právo. Z uvedeného počtu doposiaľ nahlásilo záujem 1994 väznených osôb, ktoré sa plánujú zúčastniť volieb prezidenta Slovenskej republiku v roku 2024. Zbor väzenskej a justičnej stráže bude počty voličov aktualizovať na vyžiadanie v najbližších pracovných dňoch.

  Prehľad o uplatnení volebného práva obvinenými a odsúdenými v prvom kole vo voľbách prezidenta v roku 2024

  V deň konania volieb dňa 23. marca 2024 sa v ústavoch na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody nachádzalo celkom 1 377 obvinených a 8395 odsúdených (spolu 9 772 osôb), pričom právo voliť malo 1 210 obvinených a 8 041 odsúdených, spolu teda 9 251 osôb. Volebné právo využilo 252 obvinených a 1 696 odsúdených, čo z celkového počtu 9 251 oprávnených voličov predstavovalo 21,1% volebnú účasť. Najvyššia volebná účasť bola v Sučanoch (33,3%) a najnižšia v Košiciach (13,1%).

  Média

  O zdokumentovanie volieb v druhom kole volieb prezidenta v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody (Košice, Leopoldov a Bratislava) prejavili záujem tieto médiá: RTVS (rozhlas a televízia) a TASR.

 • 27. marca 2024

  Veľká noc za múrmi väzníc

  Print news image Veľká noc za múrmi väzníc

  Tak ako každý rok počas veľkonočných sviatkov väznice neostávajú prázdne, nebude tomu inak ani tento rok. Veľa väznených osôb nebude tráviť veľkonočné sviatky doma s blízkymi. Aktuálne k 27. marcu 2024 je celkový počet väznených osôb na Slovensku 9762, z toho je obvinených 1381 a 8381 odsúdených. V súčasnosti sa vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody nachádza 41 mladistvých osôb a 482 cudzincov.

  Mimoriadne voľno na opustenie ústavu, ktoré je možné podľa zákona o výkone trestu odňatia slobody odsúdenému udeliť za dlhodobé pozitívne výsledky dosahované pri plnení programu zaobchádzania, plnení pracovných povinností, výkone prospešných prác mimo ústavu alebo za vykonanie príkladného činu, bude počas Veľkej noci udelené viacerým odsúdeným. Taktiež bude odsúdeným udelené opustenie ústavu bez technického prostriedku alebo s technickým prostriedkom za účelom stretnutia s blízkymi na viac hodín. V tabuľke uvádzame počty väznených osôb, ktorým bola udelená istá forma opustenia ústavu. Odsúdeným umiestneným v otvorenom oddelení možno zároveň udeliť vychádzku mimo ústav až na 48 hodín. Samozrejme aj tu platí, že čím vyšší stupeň stráženia, tým je väčší rozsah obmedzení pre odsúdeného a väčšia kontrola jeho pohybu. Preto nie na všetkých aktivitách sa môže zúčastniť každá väznená osoba. Vzhľadom na možný vznik dodatočných prekážok sa môžu jednotlivé počty v závere mierne odlišovať.

  Tu je prehľad: 

  MVOU bez technického prostriedku

  88

  MVOU s technickým  prostriedkom

  49

  OU  bez technického prostriedku

  27

  OU s technickým prostriedkom

  67

  Vychádzka (na 48 hod.)

  52

  Pozn. : MVOU – mimoriadne voľno na opustenie ústavu; OU – opustenie ústavu

  Väznené osoby počas sviatkov budú môcť využívať na kontakt s blízkymi taktiež videonávštevy, telefonovanie a možnosť osobného stretnutia prostredníctvom návštev.

  Program pre väznené osoby počas Veľkej noci 

  Počas veľkonočných sviatkov budú duchovnú službu pre väznené osoby v ústavoch zabezpečovať väzenskí dekani, kapláni a pastori. Všetci tí, ktorí budú chcieť prežiť sviatky duchovnejšie, budú mať možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a duchovným rozhovorom. Taktiež sa môžu aktívne zapojiť do krížovej cesty, poklony kríža, do katechézy obradov Veľkej noci a slávenia svätých omší. Svoj voľný čas môžu využiť ja na osobnú modlitbu sv. ruženca, modlitbu korunky k Božiemu milosrdenstvu v ústavnej kaplnke. V niektorých ústavoch si väznené osoby pripravili dramatické pásmo Krížovej cesty, Pašiové predstavenie a rôzne koncerty. Okrem toho v ústavoch sú naplánované aj premietania rôznych filmov s duchovnou tematikou ako napr. Syn Boží, Ježiš Nazaretský, Služby Božie z Hybe, Dráma Karol o pápežovi Jánovi Pavlovi II., Desatoro  a pod. Tento rok v niektorých ústavoch bude počas Veľkonočnej nedele prostredníctvom kňazov prebiehať posviacka veľkonočných jedál, ktoré si pripravili alebo zadovážili väznené osoby.

  Do pripravovaného veľkonočného programu sa väznené osoby môžu zapojiť individuálnou alebo skupinovou formou. Pred príchodom sviatkov si môžu skrášliť priestory a nástenky veľkonočnou výzdobou. Zhotovujú rôzne ozdoby a veľkonočné pozdravy. Svoju šikovnosť sústreďujú na výrobu a maľovanie vajíčok, pletenie korbáčov, či prípravu veľkonočných jedál. Aj ďalší program počas veľkonočných sviatkov bude zaujímavý. Pripravené sú kvízy ako napr. všeobecno-vedomostný, angličtina, Veľká noc, Veľkonočný kvíz: Poznáte naše tradície?, Biblia a život Ježiša Krista. Pre väznené osoby má personál zboru pripravené aj prednášky a besedy na témy: Veľkonočné tradície vo svete, Veľkonočné tradície, Veľkonočné zvyky a tradície, Veľká noc, Ukrižovanie Krista, Význam Veľkej noci, Besedy - História Veľkej noci, Biela sobota, Precvičovanie mysle a pozornosti - Extrémne bludiská, Príprava veľkonočných pokrmov, Veľkonočné zvyky. Počas sviatkov Veľkej noci sa v ústavoch budú konať aj športové a iné turnaje, ako turnaj v minifutbale, streetballe, v stolnom tenise, ako ja veľkonočný futbalový turnaj, veľkonočný šachový turnaj, turnaj v spoločenských hrách – šach, poker, šípky, žolík, dáma. 

  Ďalej sa väznené osoby môžu zapojiť do športových súťaží ako napr.:  v zhyboch,  v počte kľukov za 5 min, zdvihoch na hrazde, skoku z miesta, drepovaní, pretláčaní rúk. Taktiež sa môžu zapojiť do súťaže o najlepšiu tanečnicu, výroby veľkonočných kraslíc, súťaže o najoriginálnejší veľkonočný vinš a o najkrajší upletený veľkonočný šibák.

  Okrem vyššie spomínaných kultúrno-osvetových činností môžu väznené osoby svoj voľný čas využiť na čítanie dostupnej literatúry, ktorú je možné vypožičať si z ústavnej knižnice. Podľa programovej ponuky môžu sledovať televízne vysielanie dlhšie ako obvykle v roku. Počas sviatkov majú väznené osoby mimoriadne povolenie sledovať televízne vysielanie do 23:00 - 24:00 hod. Zároveň môžu písať listy, hrať spoločenské hry, lúštiť osemsmerovky, či zapojiť sa do iných výtvarno-relaxačných činností. Rozveseliť sa môžu aj počas divadelných predstavení, ktoré pripravili väznené osoby v podobe rôznych koncertov, hudobno-tanečných programov.

  Veľkonočná strava

  Stravovanie počas veľkonočných sviatkov je prispôsobené kultúrnym a náboženským zvyklostiam, ale aj tradíciám v jednotlivých regiónoch, s prihliadaním na zdravotný stav väznených osôb. Dodržiavanie pôstu je na individuálnom rozhodnutí väznených osôb. Strava bude vydávaná štandardným spôsobom a nebudú chýbať ani tradičné jedlá.

  Veľký piatok (bezmäsité pokrmy)

  raňajky: 

  - čierna káva, sójové črievko, chlieb;

  - nátierka bryndzová, chlieb, paradajka, syr štvorec, čierna káva;

  - chlieb, vajíčková nátierka, čaj, zelenina;

  - chlieb, syr črievko, zelenina;

  - puding/jogurt, pečivo, čaj, maslo, kakao;

  - lúpačka, ovocný jogurt, biela káva;

  - lososová nátierka, čaj, chlieb;

  obed: 

  - šošovicová polievka so zemiakmi, vyprážaný karfiol, kečup, zemiaky;

  - polievka hrachová, ryžový nákyp s jablkami;

  - polievka brokolicová, bravčový paprikáš Bacskai, halušky;

  - špenátová polievka, zapekaný karfiol, varené zemiaky, šalát;

  - zeleninová polievka, rybie filé na orientálny spôsob, varené zemiaky;

  - polievka kelová s ryžou, sójové kocky na hubách, zemiaková kaša, mrkvový šalát;

  - goralská polievka, dukátové buchtičky;

  večera:

  - špagety po taliansky;

  - špagety so sójou, pomaranč;

  - hydinové rizoto so syrom, keks;

  - zeleninové rizoto so syrom, keks;

  - halušky špenátové so syrovou omáčkou;

  - sójové kocky na čínsky spôsob, dusená ryža;

  - granatiersky pochod, uhorka;

   

  Biela sobota

  raňajky: 

  - syr, čierna káva, chlieb, varené vajce;

  - chlieb, čaj, špekačka, horčica;

  - vianočka, maslo, džem, čaj;

  - rožok, maslo, čokomed, kakao, jogurt;

  - lečo s vajcom, chlieb, čaj;

  - čaj, chlieb, zeleninová nátierka, maslo;

  - kakao, vianočka, maslo;

  obed: 

  - polievka z fazuľových strukov kyslá, tarhoňa, tofu na šampiňónoch;

  - polievka zemiaková kyslá z vajcom, rizoto hubové, uhorka sterilizovaná;

  - polievka šošovicová so zemiakmi, hydinové mäso na zelenine, tarhoňa;

  - rascová polievka s vajcom, granatiersky pochod, sterilizovaná cvikla;

  - karfiolová polievka, zeleninové rezne, zemiaková kaša, cvikla;

  - polievka rascová s vajcom, halušky s tvarohom/hlávkovou kapustou;

  - mrkvová polievka, guláš zo syra tofu, slovenská ryža;

  večera:

  - polievka zemiaková gulášová, rožok 2 ks, čaj;

  - polievka boršč, pečivo;

  - paštéta, syr tavený, rožok, zelenina;

  - šunková pena, chlieb grahamový, zelenina;

  - kuracie soté, ryža, ovocie;

  - hovädzia sviečková pečienka, knedľa;

  - dusená brokolica, varené zemiaky , ovocie;

   

  Veľkonočná nedeľa

  raňajky:

  - kakao, vianočka;

  - pletenka sladká, chlieb, džem, kakao;

  - treska v majonéze, chlieb, káva z kávoviny/čaj;

  - vajíčkový šalát, chlieb, čaj;

  - opekaná saláma, horčica, chlieb, čaj;

  - čaj, chlieb, hydinové párky, horčica porciovaná;

  - bábovka, údené mäso, čaj pravý, cvikla sterilizovaná, klobása opečená, varené vajce;

  obed:

  - polievka hovädzia s cestovinou, kapustový šalát , ryža , pražská hovädzia pečienka;

  - polievka zeleninová, kompót , zemiaková kaša , kapustové fašírky s ovsenými vločkami;

  - polievka hubová, bravčový rezeň vyprážaný, zemiaková kaša,  zeleninový šalát;

  - hovädzia polievka s cestovinou, pečené kuracie stehno, ryža, kompót;

  - zeleninová s mrveničkou, sójové guličky na prírodný spôsob, ryža, cviklový šalát; 

  - polievka pórová, hovädzie mäso dusené v hlávkovej kapuste, knedle kysnuté;

  - slepačia polievka s cestovinou, bravčové stehno záhradnícke, zemiaky varené;

  večera: 

  - bravčové rebierko na šampiňónoch, tarhoňa, šalát z čínskej kapusty;

  - vyprážané hubové karbonátky, varené zemiaky, šalát z čínskej kapusty;

  - instantná polievka, pečivo, jablko, paštéta, džús;

  - makovník, maslo porciované, med porciovaný, biela káva;

  - suchá saláma, zelenina, maslo porciované, pečivo, biela káva;

  - cestovina so šampiňónmi;

  - saláma, maslo, chlieb, čaj, ovocie; 

   

  Veľkonočný pondelok

  raňajky:

  - bezmäsitá nátierka, chlieb, čierna káva;

  - domáca klobása pečená, čaj, horčica, chlieb;

  - chlieb, čaj, hydinová saláma, maslo, zelenina;

  - údeninový tanier, šalát cvikla, chlieb, maslo, varené vajíčka, čaj;

  - varená údenina, varené vajíčka, horčica, chlieb, banán v čokoláde;

  - čaj, chlieb, morčacia šunka, syr tavený, rastlinné maslo;

  - čaj, chlieb, pečivo, hydinové párky;

  obed: 

  - polievka pórová s vajcom, zemiaky, vyprážaný encián, kečup;

  - polievka z údeniny s ryžou, bravčové údené varené , dusená kapusta, knedle;

  - údená polievka s ryžou, bravčové mäso údené varené, zemiakový šalát cibuľový;

  - zeleninová polievka, pečené hydinové stehno, ryža dusená, kompót;

  - polievka šošovicová kyslá, bravčová pečienka sedliacka, slovenský zemiakový šalát;

  - polievka z fazuľových strukov, kurací vyprážaný rezeň, zemiakový šalát s majonézou;

  - polievka slepačia s cestovinou, bravčový vyprážaný rezeň, zemiakový šalát s majonézou;

  večera:

  - čaj , rizoto zeleninové;

  - karfiol s vajcom a syrom, zemiaky varené, červená repa sterilizovaná;

  - pikantné kuracie soté, ryža dusená;

  - bravčové rebierko prírodné, zemiaky varené, šalát;

  - štefanská sekaná pečienka, dusená ryža, zákusok;

  - bravčové ragú, dusená ryža;

  - chrumkavý hubovník, čalamáda;

  - kyslá ryba, chlieb, keks;

   

 • 22. marca 2024

  Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

  Print news image Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

  Bratislava, 22. marec 2024 - o Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 prejavili záujem aj väznené osoby. Právo voliť má obvinený a odsúdený, ktorý je občanom Slovenskej republiky, v deň konania volieb sa nachádza vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody na území Slovenskej republiky a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a nemá prekážku práva voliť. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak. Voliť môže väznená osoba s hlasovacím preukazom alebo bez hlasovacieho preukazu, ak sa miesto výkonu väzby alebo výkonu trest odňatia slobody nachádza v územnom obvode volebného okrsku miesta trvalého pobytu. Aktuálne v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody prejavilo záujem o hlasovanie 2053 väznených osôb s hlasovacím preukazom a štyri osoby môžu voliť bez hlasovacieho preukazu. Počty voličov sa môžu v priebehu volieb meniť.

  Všetky ústavy vopred zabezpečili, aby obvinení a odsúdení boli v dostatočnom časovom predstihu písomne informovaní o konaní volieb, spôsobe a práve voliť. V deň volieb, t. j. v sobotu 23. marca 2024, budú pred členov okrskovej volebnej komisie predvedení obvinení a odsúdení, ktorí prejavia záujem hlasovať. Väznené osoby môžu svoj hlas odovzdať do prenosnej volebnej schránky. Pri výkone volebného práva obvineným a odsúdeným je nevyhnutné zabezpečiť účel väzby a účel výkonu trestu odňatia slobody a bezpečnosť zúčastnených osôb.

  Dňa 22. marca 2024 sa v slovenských ústavoch nachádza celkom 1372 obvinených a 8384 odsúdených (spolu 9756 osôb). Z celkového počtu väznených je 21 obvinených mladistvých, 22 odsúdených mladistvých a 479 cudzincov, ktorí nemajú volebné právo. Z uvedeného počtu doposiaľ nahlásilo záujem 2053 väznených osôb, ktoré sa plánujú zúčastniť volieb prezidenta Slovenskej republiku v roku 2024. Zbor väzenskej a justičnej stráže bude počty voličov aktualizovať na svojej webovej stránke a sociálnych sieťach v najbližších pracovných dňoch.

  Prehľad o uplatnení volebného práva obvinenými a odsúdenými vo voľbách prezidenta v roku 2019

  V deň konania volieb dňa 16. marca 2019 sa v ústave nachádzalo celkom 1 506 obvinených a 8934 odsúdených (spolu 10 440 osôb), pre ktorých právo voliť malo 1398 obvinených a 8775 odsúdených, spolu teda 10173 osôb. Volebné právo využilo 165 obvinených a 1552 odsúdených, čo z celkového počtu 10 440 oprávnených voličov predstavovalo 17% volebnú účasť. Najvyššia volebná účasť bola v Hrnčiarovciach nad Parnou (36%) a najnižšia v Nitre-Chrenovej (9%) a Žiline (10%).

  V druhom kole v deň konania volieb dňa 30. marca 2019 sa v ústave nachádzalo celkom 1 507 obvinených a 8 967 odsúdených (spolu 10 474 osôb), pričom právo voliť malo 1 406 obvinených a 8 820 odsúdených, spolu teda 10 226 osôb. Volebné právo využilo 121 obvinených a 1191 odsúdených, čo z celkového počtu 10 226 oprávnených voličov predstavovalo 13% volebnú účasť. Najvyššia volebná účasť bola v Hrnčiarovciach nad Parnou (25%) a najnižšia v Žiline (6%).

  Objekty zboru nie sú miestom pre politickú reklamu

  Dôležité je zdôrazniť, že v ústavoch nie je prípustné, aby prácu s akýmikoľvek nosičmi politickej reklamy a volebnú kampaň vykonávali príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže alebo zamestnanci Zboru väzenskej a justičnej stráže. Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky môžu štátne orgány konať len na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Keďže žiaden zákon neustanovuje činnosti ústavu pri politickej reklame pred voľbami, je nevyhnutné umožniť len formy volebnej kampane predpokladanej zákonom č. 181/2014 Z. z. (napr. vysielanie Rozhlasu a televízie Slovenska).

  Média

  O zdokumentovanie volieb v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody (Ilava, Nitra/Nitra-Chrenová, Trenčín, Banská Bystrica-Kráľová) prejavili záujem tieto médiá: RTVS (rozhlas a televízia), TV Markíza, TV JOJ, TASR.

  Logo of the Government Office of the Slovak RepublicLogo of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
  Logo of the Czech Prison and Judicial Guard Corps
  Logo of the Hungarian Prison and Judicial Guard Corps
  Logo of the Polish Prison and Judicial Guard Corps