Skip to content
Official website of the

Penologický výskum

Penologický výskum a realizácia výskumnej časti záverečných prác študentov


Efektívny výkon úloh zboru musí vychádzať z poznania skutočnosti založeného na analýze faktov a dôkazov (evidence based policy). Ciele, úlohy a výskumné zámery v oblasti penologického výskumu zboru sú uvedené v „Koncepcii aplikovaného penologického výskumu na roky 2016 až 2026 a dlhodobá orientácia analyticko-výskumnej činnosti v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže“.

Základné ciele aplikovaného penologického výskumu v podmienkach zboru:

 1. Odborne skúmať penitenciárne prostredie (jeho aktuálne problémy a výzvy do budúcnosti) vo vzťahu k väzneným osobám a väzenskému personálu, a tak naplniť analyticko-výskumné zámery koncepcie.

 2. Na základe výsledkov primárneho cieľa navrhovať zmeny legislatívnych noriem a metodicky napomáhať ich implementácii v praxi.

 3. Vykonávať odbornú činnosť zboru navonok a pokračovať v budovaní profesionálneho sebavedomia zboru dovnútra.

Súčasťou koncepcie penologického výskumu je aj podpora študentov vysokých škôl a univerzít pri písaní ich záverečných prác, ktoré sú v súlade s oblasťami orientácie analyticko-výskumnej činnosti uvedenými v „koncepcii. Študent, ktorého záverečná práca je v intenciách záujmu koncepcie, môže podať písomnú žiadosť o realizáciu výskumu. Táto žiadosť sa podáva riaditeľovi ústavu, v ktorom by chcel výskumnú časť svojej práce realizovať. Žiadosť musí obsahovať:

 1. presné označenie a kontakt na žiadateľa,

 2. názov témy práce, ktorej obsahom má byť predmetný výskum,

 3. potvrdenie o štúdiu na vysokej škole, kontaktné údaje na vedúceho (školiteľa) práce,

 4. stručný projekt realizácie výskumu (časový harmonogram, predpokladaný počet respondentov, požiadavky na výskumnú vzorku, metódy výskumu, materiálne zabezpečenie, návrh personálneho zabezpečenia a podobne),

 5. krátke odôvodnenie zámeru výskumu, vrátane hypotéz (ak boli stanovené),

 6. samotný dotazník alebo anketu, ak patria k metódam výskumu,

 7. súhlas žiadateľa s poskytnutím jedného výtlačku záverečnej práce pre potreby Generálneho riaditeľstva zboru a publikovaním záverov výskumu v rezortnom časopise zboru Zvesti.,

 8. súhlas žiadateľa so spracovaním osobných údajov uvedených v žiadosti o realizáciu výskumu na účely evidencie schválených výskumov a z nich vyplývajúcich záväzkov udelený Generálnemu riaditeľstvu zboru a ústavu.

O písomnej žiadosti o realizáciu výskumu rozhoduje riaditeľ ústavu. Riaditeľ ústavu môže výskum povoliť, ak je jeho zámer v súlade s oblasťami orientácie analyticko-výskumnej činnosti uvedenými v koncepcii a neexistuje iná prekážka jeho realizácie (napr. počas aktuálnych protiepidemických opatrení v súvislosti so zvýšeným rizikom akútneho respiračného ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-n-CoV nie je možné realizovať výskum, ktorý si vyžaduje osobnú prítomnosť autora výskumu v ústave).

Logo of the Government Office of the Slovak RepublicLogo of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
Logo of the Czech Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Hungarian Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Polish Prison and Judicial Guard Corps